Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Jednání Rady v roce 2004 


20. května 2004

Program

Návrh Druhé periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin

  1. Návrh Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2003

  2. Návrh specifického závazného ukazatele na aktivity příslušníků národnostních menšin na rok 2005

  3. Různé

Usnesení č. 35:

Rada projednala návrh Druhé periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin a doporučuje předsedovi Rady, aby po zapracování projednaných připomínek a po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení předložil materiál pro schůzi vlády.

Usnesení č. 36:

Rada projednala návrh Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2003 a doporučuje předsedovi Rady, aby po zapracováni projednaných připomínek a po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení předložil materiál pro schůzi vlády.

Usnesení č. 37:

Rada ukládá předsedovi Rady, aby s ministry kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí a financí projednal návrh konkrétní výše specifického závazného ukazatele v příslušných kapitolách návrhu státního rozpočtu na rok 2005 na aktivity příslušníků národnostních menšin, včetně specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity.

Usnesení č. 38:

Rada projednala návrh Zprávy o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2003 a doporučuje předsedovi Rady, aby po zapracováni připomínek předložil materiál pro schůzi vlády jako informaci členům vlády.

 

22. března 2004

Program

1.    Pracovní verze Druhé periodické zprávy o plnění zásad stanovených
Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin RE

2.    Pracovní verze dotazníku k Evropské chartě regionálních či menšinových
jazyků

3.    Připomínky ke Statutu výběrové dotační komise MŠMT pro hodnocení
projektů předložených v programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních
menšin a multikulturní výchovy

4.    Návrh na změny ve složení výběrových dotačních komisí (MK, MŠMT)

5.    Národnostně menšinové vysílání ČT

6.    Různé

Rada nepřijala žádné usnesení, protože nebyla usnášeníschopná.

 

22. ledna 2004

Program

  1. Informace o dotačních programech v roce 2004
  2. Návrh zástupců národnostních menšin do výběrové dotační komise Ministerstva kultury pro oblast podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
  3. Změny v personálním složení Rady
  4. Různé


Usnesení č. 34:

1. Rada žádá zástupce národnostních menšin o zaslání stanoviska k návrhu statutu, jednacího řádu a složení výběrové dotační komise pro posuzovaní projektů se zaměřením na vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovu, pokud možno v co nejkratší době. Rada pak projedná otázku zastoupení příslušníků národnostních menšin v komisi na příštím jednání v březnu t.r. Rada proto navrhuje, aby do té doby komise zasedala v dosavadním složení.

2. Rada žádá svého předsedu, aby dopisem požádal ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o stanovisko k rozhodnutí o změně statutu, jednacího řádu a složení komise.