Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Jednání Rady v roce 2003 


20. ledna 2003

Program

 1. Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách

chorvatské a polské národnostní menšiny v ČR

 1. Informace o výběrovém dotačním řízení MK ČR na projekty v programu na podporu

kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2003

 1. Různé (usnesení č. 26)

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s prozatímním vyřazením bodu č. 1 programu jednání, s tím, že písemné připomínky, které byly dodány do jednání Rady dne 20. ledna 2003, budou do materiálu zapracovány. K Informaci bude svoláno v nejbližší době další jednání Rady.

Usnesení č. 26

Rada vyjadřuje názor, že by bylo vhodné zařadit 27. leden mezi památné dny České republiky a doporučuje předsedovi Rady, aby učinil kroky vedoucí k vyhlášení 27. ledna za památný den.

 


3. února 2003

 • Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v ČR

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí Informaci o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v České republice a žádá předsedu, aby tento materiál po úpravách ve smyslu rozpravy předložil pro schůzi vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č. 28

Rada ukládá předsedovi, aby do 30. června 2003 ve spolupráci s příslušnými ministerstvy připravil návrhy opatření uvedené v části 7 pracovní verze Informace, která byla členům Rady zaslána jako podklad pro jednání dne 20. ledna 2003; po projednání s resorty bude materiál posléze připraven pro schůzi vlády ČR.

 


15. května 2003

Program

 1. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002
 2. Příprava návrhu specifického závazného ukazatele na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity v návrhu státního rozpočtu na rok 2004
 3. Informace o zasedáních výborů Rady dne 25. března 2003
 4. Informace k národnostně menšinovému vysílání v ČT
 5. Různé

Usnesení č. 29

Rada doporučuje předsedovi Rady předložit Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002 pro schůzi vlády po zapracování projednaných připomínek a po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení.

Usnesení č. 30

Rada ukládá předsedovi Rady, aby s ministrem kultury, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem práce a sociálních věcí a ministrem financí projednal návrh konkrétní výše specifického závazného ukazatele v příslušných kapitolách návrhu státního rozpočtu na rok 2004 na aktivity příslušníků národnostních menšin, včetně specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity, a to ve struktuře uvedené v tomto záznamu.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje poskytovateli dotací vydavatelům národnostně menšinového periodického tisku - Ministerstvu kultury vyhlásit dodatečné výběrové dotační řízení v programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, a to v co nejkratší době.

 

 


15. října 2003Program

 1. Návrh zákona o zřízení Muzea romské kultury v Brně

 2. Informace o dotačních programech MK a MŠMT ČR na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2004

 3. Návrh zástupců národnostních menšin do výběrové dotační komise Ministerstva kultury pro oblast podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

 4. Různé


Usnesení č. 32

 1. Rada ukládá sekretariátu Rady bezprostředně postoupit MK připomínky členů Rady k návrhu zákona o zřízení Muzea romské kultury v Brně;

 2. Rada doporučuje předložit návrh zákona o zřízení Muzea romské kultury v Brně k projednání vládě po zapracování připomínek.


Usnesení č. 33

 1. Rada navrhuje MK odvolat zástupce za bulharskou a ruskou národnostní menšinu ve výběrové dotační komisi pro posuzování projektu v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin;

 2. Rada navrhuje MK jmenovat za bulharskou národnostní menšinu Alexandra Slavkova a za ruskou národnostní menšinu Andreje Fozikoše novými členy výběrové dotační komise pro posuzování projektu v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin.