Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Jednání Rady v roce 2002

5.  března 2002

1.      Návrh statutu Výboru Rady pro dotační politiku a Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy a jejich jednacích řádů; zřízení výborů – rozprava; usnesení 8, usnesení 9

2.      Informace k nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity; usnesení 10

3.      Informace o výběrových dotačních řízeních (MK, MŠMT),

4.      Různé (např. vydávání romských periodik, usnesení 11).

Usnesení 8

a)        sekretariát Rady vypracuje konečné znění statutů a jednacích řádů výborů podle při-pomínek členů Rady,

b)        členové Rady předloží do 22. března 2002 návrhy na členy obou výborů; o složení členů výborů pak rozhodne Rada na svém příštím jednání.

Usnesení 9

Členové Rady – zástupci národnostních menšin zašlou návrhy kandidátů do poradních orgánů příslušných ministerstev za svou menšinu sekretariátu Rady do 22. března t.r.

Usnesení 10

a)      Rada bere na vědomí informaci o administraci schválených dotací na vydávání periodického tisku příslušníků národnostních menšin s tím, že doporučuje příjemcům dotací projednat podmínky přidělení dotací se zástupcem Ministerstva kultury,

b)      doporučuje Ministerstvu kultury předložit obecný návrh podmínek přidělení dotací na příští jednání Rady.

Usnesení 11

a)      Rada schvaluje zřízení pracovní skupiny pro řešení situace ve vydávání romských periodik,

b)      předseda Rady jmenuje Jarmilu Balážovou vedoucí pracovní skupiny pro řešení situace ve vydávání romských periodik.


16. května 2002

1.       Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001

2.       Vysílání programů s národnostně menšinovou tematikou v ČT

3.       Ustavení Výboru Rady pro dotační politiku (a) a Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy (b)

4.       Informace o návrhu dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity v roce 2003

5.       Různé

Usnesení č. 13

Rada doporučuje předložit Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001 vládě, a to po zapracování připomínek.

Usnesení č. 14

a)       Rada doporučuje návrh na jmenování členů Výboru Rady pro dotační politiku, uvedených v bodu 3 a);

b)       Rada doporučuje návrh na jmenování členů Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy, uvedených v bodu 3 b);

c)       předsedy a místopředsedy obou Výborů navrhnou jejich členové uvedení v bodu 3 a) i 3 b) na prvním jednání těchto Výborů.

Usnesení č. 15:

Rada pověřuje sekretariát, aby po vyjasnění technicko-organizačních záležitostí pracoval na přípravě semináře „Média a menšiny“.

Usnesení č. 16

Rada vlády pro národnostní menšiny s uspokojením konstatuje, že ve volebním období 1998-2002 došlo v otázce národnostně menšinové politiky státu k výraznému pozitivnímu posunu, za což vládě děkuje.

 

3. října 2002

1.      Čerpání dotace ze státního rozpočtu na vydávání periodického tisku národnostních

menšin za první pololetí 2002

2.      Informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2003 - specifické ukazatele zaměřené na aktivity národnostních menšin

3.      Vyhlášení konkurzů Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělový-chovy na projekty pro rok 2003 - podpora aktivit příslušníků národnostních menšin v ČR (kulturní aktivity, periodický tisk, vzdělávání, integrace příslušníků romské komunity)

4.      Informace o připravované rekonstrukci složení Rady
5.      Plán činnosti výborů Rady

6.      Různé

Usnesení č. 17 (revokováno usnesením č. 18)

Vzhledem ke zjištěným nedostatkům v čerpání dotace ze státního rozpočtu na vydávání periodického tisku národnostních menšin za první pololetí 2002 u periodik Roden glas, Romano kurko, Vesti a Slovenské rozhľady Rada doporučuje poskytovateli dotace Ministerstvu kultury, aby u těchto příjemců dotace – vydavatelům periodických tiskovin pozastavil poslední splátku dotace na IV. čtvrtletí roku 2002 a podal návrh na provedení finanční kontroly využití dotace ze státního rozpočtu.

Usnesení č. 18

a)      Rada doporučuje poskytovateli dotace Ministerstvu kultury ČR pozastavit příjemcům dotace – vydavatelům periodických tiskovin Roden glas, Romano kurko a Slovenské rozhľady poslední splátku dotace na IV. čtvrtletí roku 2002 a podat návrh na provedení finanční kontroly využití dotace ze státního rozpočtu;

b)      Rada doporučuje poskytovateli dotace Ministerstvu kultury ČR s příjemcem dotace – vydavatelem periodického tisku Vesti – nově projednat zjištěné rozpory v čerpání dotace a rozhodl o pozastavení či nepozastavení poslední splátky dotace na IV. čtvrtletí roku 2002; Rada současně žádá poskytovatele dotace, aby ji o svém rozhodnutí informoval.

Usnesení č. 19

Rada ukládá předsedovi Rady v součinnosti s ministrem kultury zapracovat v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole Ministerstva kultury specifický závazný ukazatel „Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin“ ve výši 36 000 tis. Kč.

Usnesení č. 20

a)      bere na vědomí návrhy vyhlášení výběrových dotačních řízení resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy a ukládá sekretariátu Rady dopracovat znění textu MŠMT společně s jeho zástupcem;

b)      pověřuje sekretariát Rady, aby všechny uvedené dokumenty zveřejnil na webové stránce Rady.

Usnesení č. 21

Rada ukládá sekretariátu Rady, aby spolu se záznamem z tohoto jednání Rady rozeslal i informace o všech výborech pro národnostní menšiny, existujících na regionální i lokální úrovni.

11. prosince 2002

  1. Informace o výběrovém dotačním řízení MK - program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin pro rok 2003
  2. Informace o přípravě výběrových dotačních řízení na projekty pro rok 2003 - podpora aktivit příslušníků národnostních menšin v ČR (kulturní aktivity, vzdělávání a integrace příslušníků romské komunity)
  3. Projednání návrhů na jmenování místopředsedů Rady
  4. Informace o přípravě ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
  5. Různé

Usnesení č. 22

Rada bere na vědomí informaci zástupce MK o průběhu výběrového dotačního řízení MK v programu “podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin”.

Usnesení č. 23

Rada bere na vědomí informace zástupců MŠMT a MK o průběhu přípravy výběrového dotačního řízení MK v programech “podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin” a “podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy”.

Usnesení č. 24

Rada navrhuje jmenovat do funkce místopředsedy Rady za národnostní menšiny zástupkyni romské národnostní menšiny, Jarmilu Balážovou.

Usnesení č. 25

Rada bere na vědomí informaci MZV o přípravě ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a pověřuje sekretariát Rady, aby na její příští jednání připravil přehled stanovisek výborů pro národnostní menšiny na úrovni obcí a krajů.