Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Jednání Rady v roce 2001

 

19. dubna 2001

1.      Informace o legislativním procesu projednávání  vládního návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 778)

2.      Informace o postupu prací, týkajících se vypracování zásad poskytování dotací ze státního rozpočtu na vydávání menšinového tisku

3.      Zpráva o vydávání národnostního tisku, na který byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu v roce 2000

4.      Různé

12. června 2001

1.      Informace o legislativním procesu projednávání vládního návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 778)

2.      Stanovisko Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně České republiky

3.      K postupu prací, týkajících se vypracování zásad poskytování státních dotací na vydávání menšinového tisku

4.      Různé

19. září 2001

1.      Rozprava k návrhu statutu Rady vlády pro národnostní menšiny

2.      Informace o postupu prací na přípravě nařízení vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin

3.      Různé

20. listopadu 2001

Informace o postupu prací na přípravě nařízení vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin; usnesení 1

1.      Rozprava k návrhu Jednacího řádu Rady vlády pro národnostní menšiny; usnesení 2,

2.      Různé (informace o přípravě výběrového dotačního řízení na podporu vydávání periodického tisku národnostních menšin – usnesení 4, jmenování místopředsedů Rady - usnesení 3 aj.).

Usnesení 1

a)      Rada bere na vědomí návrh nařízení vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin;

b)      Rada pověřuje sekretariát zapracovat do návrhu připomínky členů Rady (připomínky mohou členové Rady zaslat ještě dodatečně, nejpozději však do 10. prosince); tyto budou zahrnuty do celkového vypořádání připomínkového řízení;

c)      členové Rady obdrží kompletní materiál před jeho odevzdáním na schůzi vlády.

Usnesení 2

a)      Rada schvaluje Jednací řád Rady;

b)      Rada ukládá sekretariátu vypracovat konečné znění Jednacího řádu podle připomínek členů Rady.

Usnesení 3

a)      Rada bere na vědomí rozhodnutí předsedy Rady jmenovat MUDr. Jana Jařaba, zmocněnce vlády pro lidská práva, místopředsedou Rady;

b)      Rada bere na vědomí kandidaturu Mgr. Jarmily Balážové do funkce místopředsedkyně Rady jako zástupkyně národnostních menšin s tím, že členové Rady zašlou další návrhy sekretariátu Rady nejpozději do 10. prosince.

Usnesení 4

a)      Rada zřizuje pracovní skupinu, která vypracuje rozbor žádostí a projektů vydavatelů periodického tisku národnostních menšin na rok 2002 a vypracuje návrh rozdělení dotací pro jednání Rady dne 18. prosince 2001. Na tomto jednání Rada navrhne výši dotací poskytovateli Ministerstvu kultury;

b)      členy pracovní skupiny budou zástupci národnostních menšin - za každou menšinu jeden zástupce;

c)      zástupci menšin v Radě zašlou své návrhy na členství v pracovní skupině sekretariátu Rady do 22. listopadu.

 

20. prosince 2001

1.      Výběrové dotační řízení - projekty na vydávání periodického tisku národnostních menšin v roce 2002 usnesení 5;

2.      Různé (návrh na jmenování místopředsedy Rady – zástupce národnostních menšin usnesení 6; informace o postupu prací na přípravě nařízení vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin aj. usnesení 7).

Usnesení 5

a) Rada souhlasí s návrhem pracovní skupiny pro výběrové dotační řízení na projekty periodického tisku národnostních menšin v roce 2002 vyřadit z výběrového dotačního řízení pro rok 2002 následující projekty na vydávání titulů: Ukrajinskyj ohlyad, Bulhaři, Vozroždenije, Podkarpatská Rus, Hatikva a Maskil, a to z důvodu nenaplnění věcných požadavků stanovených v podmínkách pro udělení dotací;

b) Rada souhlasí s návrhem pracovní skupiny pro výběrové dotační řízení na projekty periodického tisku národnostních menšin v roce 2002, konkrétní výši dotací na vydávání jednotlivých tiskovin, a doporučuje, aby Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2002 dotace na vydávání 18 periodik národnostních menšin v následující výši:

titul

Dotace (Kč)

Korene

2 880 000

Listy 2002

3 148 000

Slovenské dotyky

2 880 000

Slovenské rozhľady

189 000

Głos Ludu

4 600 000

Nasza Gazetka

1 200 000

Kurier Praski

216 000

Zwrot

1 300 000

Amaro gendalos

1 940 000

Kereka

1 620 000

Romano hangos

1 420 000

Romano kurko

1 400 000

Landes-Zeitung

2 200 000

Prager Volkszeitung

2 100 000

Prágai tükör

1 135 000

Porohy

650 000

Roden glas

548 000

Vesti

574 000

celkem

30 000 000

c) Rada bere na vědomí doporučení pracovní skupiny pro výběrové dotační řízení na projekty periodického tisku národnostních menšin v roce 2002 a pověřuje svého předsedu, aby s ohledem na rozšíření počtu žadatelů organizací příslušníků národnostních menšin, které se uchází o poskytnutí dotace na vydávání periodického tisku národnostních menšin, při přípravě státního rozpočtu na rok 2003 navrhl navýšení částky na podporu vydávání periodického tisku národnostních menšin nejméně o 20%, tj. celkem nejméně 36 mil. Kč;

d) Rada bere na vědomí doporučení pracovní skupiny pro výběrové dotační řízení na projekty periodického tisku národnostních menšin v roce 2002 a stanovuje jako interní kritérium při posuzování žádostí o poskytnutí dotací na vydávání periodického tisku národnostních menšin v roce 2003 a dalších letech doporučit dotaci ze státního rozpočtu na vydávání nejméně jednoho a nejvíce čtyř periodik vydávaných v jazyce dané menšiny. Podmínkou pro udělení dotace je splnění všech věcných a formálních náležitostí předkládaných žádostí, stanovených poskytovatelem.

Usnesení 6

Rada doporučuje svému předsedovi jmenovat Vavřince Fójcika, zástupce z řad národnostních menšin, do funkce druhého místopředsedy Rady.

Usnesení 7

Rada pověřuje svého předsedu, aby požádal 1. náměstka ministra kultury, do jehož působnosti spadá problematika národnostně menšinových kultur, o doplnění členů poradního sboru pro otázky národnostní kultury MK o nové zástupce.