Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny


Dokumenty Rady

Souhrnné zprávy o situaci národnostních menšin v ČR:

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003 (viz usnesení vlády ze dne 30. června 2004 č. 663, publikováno 15. 08. 2004); english version
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002 (viz usnesení vlády ze dne 6. srpna 2004 č. 822, publikováno 18. 08. 2003)

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001 (viz snesení vlády ze dne 12. června 2004 č. 600, publikováno 21. 06. 2002)

Výběr materiálů předložených vládě

 • Informace o stálé expozici k historii chorvatské národnostní menšiny na jižní Moravě v obcí Jevišovka, jednání vlády dne 13. října 2003 (č.j. 1300/03)
  V návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. října 1999 č. 1048, o současném postavení chorvatské menšiny v České republice, materiál hodnotí opatření učiněná k vybudování muzejní expozice v obci Jevišovka v rámci expoziční činnosti Regionálního muzea Mikulov. Na základě iniciace sekretariátu Rady bylo vybudování expozice významně podpořeno v rámci dotačního programu Ministerstva kultury.
 • Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v České republice, jednání vlády dne 12. února 2003 (č.j. 138/03)
  Materiál pro schůzi vlády předložil předseda Rady jako informaci členům vlády, která hodnotí situaci příslušníků německé a chorvatské národnostní menšiny s ohledem na opatření v důsledku druhé světové války, zvláště pak situaci v oblasti polského národnostně menšinového školství. (Deutsche version hier)
 • Usnesení vlády ze dne 30. června 2004 č. 663, ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003
  Souhrnná zpráva monitoruje postavení národnostních menšin. V usnesení vlády jsou obsaženy konkrétní opatření v oblasti národnostně menšinové politiky.
 • Usnesení vlády ze dne 16. června 2004 č. 618, k Druhé periodické zprávě o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
  Vláda schválila Zprávu a dne 30. června 2004 předložil ministr zahraničních věcí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy dokument v anglické i české verzi. 
 • Usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 352, o odvolání a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
  Na základě návrhů organizací národnostních menšin se změny ve složení členů Rady týkaly zástupců bulharské, maďarské, polské, ukrajinské a slovenské menšiny; na základě návrhu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky byl jmenován rovněž nový zástupce této instituce. 
 • Usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003, č. 822, ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002
  Souhrnná zpráva monitoruje postavení národnostních menšin. V této souvislosti vláda schválila řadu opatření ve vztahu k aktivitám příslušníků národnostních menšin.
 • Usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 347, o podpoře Světového romského festivalu KHAMORO Praha
  Vláda schválila poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konání festivalu v roce 2003 a v následujících letech. Festivalu v Praze se zúčastňují romské soubory z celého světa. Součástí festivalu je každoročně řada doprovodních akcí, odborné semináře zaměřené na romskou problematiku, výstavy, promítání filmů s romskou tematikou apod.
 • Usnesení vlády ze dne 12. února 2003 č. 165, o změně ve složení Rady vlády pro národnostní menšiny
  Změna ve složení Rady vlády pro národnostní menšiny se týkala zástupce Ministerstva spravedlnosti.
 • Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2002 č. 1094, o jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
  Ve smyslu Statutu Rady (schváleného usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034) vláda jmenovala nové členy Rady - zástupce příslušníků národnostních menšin (na základě návrhů národnostně menšinových organizací, tj. bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské a ukrajinské národnostní menšiny), zástupce orgánů veřejné moci (zástupce ministerstev financí, kultury, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, spravedlnosti a zahraničních věcí na úrovni náměstků ministrů), dále zástupce Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Veřejného ochránce práv a zmocněnce vlády pro lidská práva.
 • Usnesení  vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 768, o odvolání a jmenování předsedy poradního orgánu vlády
  Uvedeným usnesením byl z funkce předsedy Rady odvolán JUDr. Pavel Rychetský a s účinností od 8. srpna 2002 jmenován místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje novým předsedou Rady.
 • Usnesení vlády ze dne 12. června 2002, č. 600, ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001
  První souhrnná zpráva svého druhu monitoruje postavení národnostních menšin.
 • Usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 159, o nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
  V návaznosti na nabytí účinnosti tohoto nařízení zřídila v součinnosti s Radou  ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2002 ministerstva kultury, školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí výběrové dotační komise pro jednotlivé dotační programy, které zajišťují podporu projektů na aktivity příslušníků národnostních menšin. Členy těchto komisí jsou mj. zástupci všech národnostních menšin (obdobně jako v Radě) a zástupce sekretariátu Rady. Administrovány jsou tak dotační programy zaměřené na podporu uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin, rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, vzdělávání v jazycích národnostních menšin a podporu projektů integrace příslušníků romské komunity.

Starší dokumenty viz Archiv.