Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny


Členové Rady vlády pro národnostní menšiny

Viz usnesení vlády ze dne 1. prosince 2004 č. 1214, o jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny

a usnesení vlády ze dne 15. června 2005 č. 746, o změně Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a odvolání a jmenování nových členů této Rady

Předseda Rady

JUDr. Pavel N ě m e c, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti (viz usnesení vlády č. 958 ze dne 29. září 2004).

 

Místopředsedové

Mgr. Ivo  H a r t m a n n, MBA, náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, předsedy Rady vlády pro národnostní menšiny, jmenován na první funkční období,

Mgr. Vladimír  Skalský, navržen společně slovenskými organizacemi, jmenován na první funkční období.

 

I. Zástupci národnostních menšin

za bulharskou menšinu
MUDr. A. Ivan  B e l k o v, předseda Bulharského kulturního osvětového sdružení v Brně, jmenován na prvé funkční období, 

za chorvatskou menšinu
zástupce chorvatské menšiny nebyl jmenován (na jednání Rady je zván jako host pan Herwig Sitek). 

za maďarskou menšinu

Ing. Štefan  Végh, předseda občanského sdružení Csehés Morvaországi Magyarok Szövetsége (Svaz Maďarů žijících v českých zemích), jmenován na druhé funkční období,

za německou menšinu

Ing. Erich  Lederer, člen předsednictva občanského sdružení Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČR (Kulturní sdružení občanů České republiky německé národnosti), jmenován na první funkční období,

Richard  Šulko, viceprezident občanského sdružení Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien (Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku), jmenován na první funkční období,

za polskou menšinu

Władysław  Adamiec, předseda občanského sdružení Klub Polski v Pradze (Polský klub v Praze) a člen Rady Polaków Kongresu Polaków w Republice Czeskiej (Rada Poláků Kongresu Poláků v České republice), jmenován na první funkční období,

Mgr. Rudolf Moliński, člen občanského sdružení Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej (Polský kulturně osvětový svaz v České republice), jmenován na druhé funkční období,

Mgr. Józef  Szymeczek, předseda občanského sdružení Kongres Polaków w Republice Czeskiej (Kongres Poláků v České republice), jmenován na druhé funkční období,

za romskou menšinu

Ladislav Bílý, předseda Romského občanského sdružení Karlovy Vary, výkonný tajemník občanského sdružení Grémium romských regionálních představitelů, jmenován na první funkční období,

Cyril Koky, navržený občanským sdružením Dženo, romský koordinátor Středočeského kraje, jmenován na první funkční období,

Třetí zástupce zatím nebyl nominován a jmenován.

 

za rusínskou menšinu

Natalije Ivanicová, navržená občanským sdružením Společnost Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi, jmenována na první funkční období,

 

za ruskou menšinu

Alexej  N.  Kelin, člen občanského sdružení Ruská tradice,  jmenován na druhé funkční období.

 

za řeckou menšinu

Trifon Moras, předseda občanského sdružení Řecká obec Brno, jmenován na první funkční období,

za slovenskou menšinu

PhDr. et PhMr. Štefan  Medzihorský, navržen společně slovenskými organizacemi, jmenován na první funkční období,

PhDr. Helena Nosková, CSc., navržená společně slovenskými organizacemi, jmenována na druhé funkční období,

 

za srbskou menšinu

Mgr. Branislava  Kubešová, CSc., předsedkyně Srbského sdružení sv. Sáva, jmenována na první funkční období,

za ukrajinskou menšinu

Bc. Bohdan Rajčinec, sekretář občanského sdružení Ukrajinská iniciativa v ČR, jmenován na druhé funkční období.

II. Zástupci orgánů veřejné správy

MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí, jmenován na první funkční období,

Ing. Jan  Málek, náměstek ministra financí, jmenován na první funkční období,

doc. JUDr. Pavel  Svoboda, DEA, náměstek ministra zahraničních věcí, jmenován na první funkční období,

JUDr. Václav  Henych, náměstek ministra vnitra, jmenován na první  funkční období,

Mgr. Petr  Koutný, náměstek ministra kultury, jmenován na první funkční období,

PaedDr. Jaroslav  Müllner, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, jmenován na třetí funkční období,

JUDr. Roman  Polášek, náměstek ministra spravedlnosti, jmenován na první funkční období,

Mgr. Linda Vávrová, Kancelář prezidenta republiky, pracovnice politického odboru, jmenována na první funkční období,

Mgr. Zuzana Gáborová, Kancelář veřejného ochránce práv, jmenována na třetí funkční období,

ThMgr. Svatopluk  Karásek,  zmocněnec vlády pro lidská práva, jmenován na první funkční období.


Složení Rady ve funkčním období 2002-2004