Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

1. 12. 2023 15:37

Usnesení Rady vlády pro národnostní menšiny č. 8, ze dne 1. prosince 2023 k nárůstu antisemitismu.

Dne 1. prosince 2023 zasedala Rada vlády pro národnostní menšiny, která na svém jednání přijala usnesení k nárůstu antisemitismu, ve znění:

Usnesení Rady vlády pro národnostní menšiny č. 8, ze dne 1. prosince 2023

  1. Rada vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“)  rozhodně odsuzuje jakékoliv projevy antisemitismu v jakékoliv formě (offline /online) ať již v ČR nebo jinde ve světě.  Historie nás naučila, že v takových chvílích se musíme ozvat a nemůžeme být lhostejní. Jsme solidární s našimi židovskými spoluobčany, kteří se cítí ohroženi či dokonce skrývají svou totožnost vzhledem k tomu, že všechny základní kameny židovského života a identity jsou, nebo mohou být pod hrozbou útoku. Nesmíme dopustit, aby se vrátily hrůzy minulosti.
  2. Rada vyslechla s krajním znepokojením informaci zástupce Federace židovských obcí České republiky o nárůstu antisemitských projevů v ČR od začátku aktuálního konfliktu mezi Izraelem a teroristické organizace Hamás v pásmu Gazy.
  3. Rada vítá a oceňuje jednoznačná slova pana premiéra a předsedy Rady Petra Fialy o tom, že bezprecedentní barbarský útok teroristické organizace Hamás 7. října 2023 nebyl útokem jenom na Stát Izrael a izraelskou společnost, ale že to byl útok na lidskost, na naši civilizaci, a právě proto musíme být jednoznační v odsouzení tohoto útoku, musíme být jednoznační v naší podpoře Izraele. Rada současně vyjadřuje upřímnou lítost nad každou civilní obětí konfliktu.
  4. Za zvláště znepokojivý považuje Rada nárůst předsudečných projevů, zejména těch antisemitských, v online prostoru, dezinformací, nenávistných projevů na sociálních sítích a dalších komunikačních platformách, které podněcují skutečné zločiny z nenávisti a ohrožují samotnou sociální soudržnost, která spojuje naši demokratickou společnost. Apelujeme na platformy sociálních médií, které tento obsah rozšiřují a množí, a vyzýváme je, aby jednaly v souladu se zákonem a spolupracovaly s orgány činnými v trestním řízení.
  5. Vyzýváme občanskou společnost – včetně náboženských komunit, kulturního sektoru, akademických kruhů a sportovních federací, aby nestála stranou a nemlčela, ale raději využila svého vlivu k účinnému boji proti antisemitismu a prosazování veřejných aktů solidarity.
  6. Dnes, více než kdykoliv jindy, vyvstává do popředí nutnost informování a vzdělávání o antisemitismu a jiných nenávistných projevech, stejně jako naléhavá potřeba opakovaně se vracet k tragédii holokaustu a příčinám, které k němu vedly. Rada v této souvislosti připomíná právně nezávaznou definici antisemitismu, kterou přijala Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance), jejímž členem je také Česká republika, a vyzývá k jejímu využívání jak ze strany všech relevantních orgánů státu, tak i občanské společnosti.[1]
  7. Rada plně podporuje dosavadní opatření přijatá Policií České republiky na ochranu židovských objektů a významných budov. Žádá Ministerstvo vnitra a Policii ČR, aby na příštím zasedání Rady podaly informaci o projevech antisemitismu a obdobných  projevech založených na předsudcích vůči náboženství, etniku, národnosti nebo původu, a opatřeních realizovaných k potlačení tohoto jevu a ochraně komunitních center, institucí, synagog apod. Současně Rada apeluje na trestní justici jako celek, aby důsledně využívala relevantní trestněprávní rámec a naplňovala tak mezinárodní závazek účinného vyšetřování předsudečných trestných činů vyplývající mj. z judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

 

 

 


[1] Poslanecká sněmovna ČR přijala dne 25. ledna 2019  v usnesení č. 463 definici antisemitismu ve znění: „My, poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v souvislosti s připomenutím Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, přijímáme tuto právně nezávaznou pracovní definici antisemitismu: „Antisemitismus je určitý způsob vnímání Židů, který lze popsat jako nenávist vůči Židům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu směřují proti židovským i nežidovským osobám anebo jejich majetku, proti institucím a bohoslužebným místům židovských obcí.“ Viz https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=154253&pdf=1. K této definici antisemitismu se připojil Senát Parlamentu České republiky usnesením ze dne 30. ledna 2019; Viz https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/90463/75783.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X