Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

7. 6. 2006 17:54

Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace přijalo Valné shromáždění OSN dne 21. prosince 1965. Československá socialistická republika podepsala úmluvu dne 7. března 1966, ratifikační listina byla po vyjádření souhlasu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ratifikaci prezidentem uložena dne 29. prosince 1966 u Generálního tajemníka OSN, depozitáře úmluvy. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 95/1974 Sb.

Úmluva disponuje vlastním kontrolním mechanismem, kterým je Výbor pro odstranění rasové diskriminace. Výbor je orgán příslušný pro posuzování dosažené úrovně při naplňování úmluvy. Samotná kontrola probíhá pravidelným předkládáním zpráv smluvních států úmluvy každé dva roky Výboru a hodnocením těchto zpráv Výborem. Po vyhodnocení předložených zpráv a jejich projednání se zástupci státu vydá Výbor tzv. závěrečná doporučení, která by smluvní státy ve snaze zlepšit úroveň dodržování závazků vyplývajících z úmluvy měly naplňovat.

Koordinačním orgánem vlády, v jehož působnosti je vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění závazků z mezinárodních smluv o lidských právech, je v České republice od roku 1998 zmocněnec vlády pro lidská práva a Rada vlády ČR pro lidská práva.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy