Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 2. 2012 10:34

Vláda dnes vzala na vědomí Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace přijatá na základě projednání 8. a 9. periodické zprávy

Vláda dnes vzala na vědomí Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace přijatá na základě projednání 8. a 9. periodické zprávy České republiky o plnění svých závazků vyplývajících z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (publikována pod č. 95/1974 Sb.). Článek 9 Úmluvy ukládá smluvním stranám předkládat Výboru pro odstranění rasové diskriminace zprávu o zákonodárných, soudních, správních nebo jiných opatřeních, která učinily k provedení ustanovení této Úmluvy. Na svých zasedáních pak Výbor zprávy projednává za přítomnosti delegace smluvního státu a na základě projednání poté Výbor přijímá závěrečná doporučení určená smluvním státům, která směřují k lepšímu naplňování Úmluvy z jejich strany a k lepšímu užívání přiznaných práv osobami v jurisdikci daného státu. Doporučení sice nejsou právně závazná, Výbor je však na základě Úmluvy oprávněn kontrolovat jejich plnění a vést diplomatický a politický dialog se smluvním státem směřující k jejich naplňování. Plnění doporučení je možno pojímat jako součást plnění závazků státu na základě Úmluvy ve smyslu mezinárodního práva.

V roce 2010 tak Česká republika předložila osmou a devátou periodickou zprávu a Výbor jí projednal na svém zasedání ve dnech 18. – 19. srpna 2011. Dne 30. srpna 2011 pak přijal závěrečná doporučení k této zprávě a zaslal je České republice. Výbor uvítal např. přijetí antidiskriminačního zákona v roce 2009, založení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, přijetí Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám anebo rozpuštění Dělnické strany v roce 2010. Doporučil České republice např. sběr dat o etnickém původu, sjednocení a zjednodušení antidiskriminační legislativy a lepší pomoc obětem diskriminace či intenzivní postup proti diskriminaci romských dětí ve vzdělávání a sociálnímu vyloučení Romů a při stíhání rasově motivovaného násilí a trestné činnosti.

Vláda dnes vzala doporučení na vědomí a doporučila svým členům k nim při své činnosti přihlížet. Zároveň pověřila předsedu vlády předložit doporučení pro informaci předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky. Doporučení jsou rovněž zveřejněna na stránce Úřadu vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X