Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zprávy: lidská práva ČR

5. 8. 2010 8:10

Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2009

Zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb předložil vládě

Zprávu o stavu lidských práv v České republice za rok 2009

Vláda projednala Zprávu o stavu lidských práv, která monitoruje situaci v oblasti lidských práv v uplynulém roce. Zpráva v úvodu popisuje mezinárodní dimenzi lidských práv a  rozebírá pozitivní změny i přetrvávající nedostatky v jednotlivých oblastech lidských práv.

Po letech došlo v roce 2009 k přijetí antidiskriminačního zákona, který umožní těm, kteří byli vystaveni diskriminačnímu jednání, aby se účinně mohli domáhat nápravy. Zpráva pozitivně hodnotí také novelu exekučního řádu, která přispěje k humánnějšímu provádění exekucí a k lepší ochraně práv účastníků exekučního řízení. Nemělo by se tak již stávat, že dlužníkům hrozí pro nezaplacení malých částek např. ztráta domu. Výrazný úspěch představuje veřejné vyslovení politování vlády nad tím, že v minulosti docházelo k pochybením při výkonu sterilizací. Z podnětu ministra pro lidská práva tak konečně vláda zaujala stanovisko k této velmi citlivé problematice, za kterou je Česká republika dlouhodobě kritizována v zahraničí.

Na základě iniciativy Rady vlády ČR pro lidská práva došlo k důležitému pozitivnímu posunu při používání opatření omezujících pohyb osob v oblasti sociálních služeb.  Byla přijata novela zákona o sociálních službách, která používání těchto opatření podrobně upravuje. Použití omezovacích prostředků ve zdravotnictví však doposud zákonem upraveno není. Zákonem není upraven ani výkon ochranného léčení, které je závažným zásahem do práv a svobod jedince.

Z pohledu ochrany soukromí jednotlivců dosud chybí jednotná právní úprava kamerových a sledovacích systémů, která by stanovila jasná pravidla pro jejich užívání. Tyto systémy by měly být provozovány tak, aby zajistily ochranu společnosti před ohrožením například zdraví, ale aby zároveň nedocházelo k zásahům do soukromí jednotlivce, které nejsou nezbytné.

Nadále přetrvává řada problémů v oblasti vězeňství, zejména přeplněnost věznic a s tím související nedostatek prostor pro realizaci příslušných programů zacházení s vězni podle řádu výkonu trestu odnětí svobody. Vězeňství obecně trpí nedostatkem finančních prostředků a personálu, a to zejména zdravotnických pracovníků a zaměstnanců působících ve věznicích ve vzdělávací a výchovné sféře.

Z politického hlediska je významným dokumentem Dohoda ústavních činitelů o společném postoji proti pravicovému extremismu iniciovaná ministrem pro lidská práva, kde se politici zavázali podporovat aktivity směřující k potlačení rasistických a extremistických postojů. Úspěšně se rozvíjí činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která působí jako nadresortní orgán pro koordinaci integračních politik.

Česká republika je zemí s velmi vysokým počtem dětí žijících v ústavní péči, tento stav se dlouhodobě nedaří změnit. Kromě jiného je potřeba zkvalitnit práci orgánů sociálně právní ochrany dětí a práci s ohroženými rodinami. I tomuto problému se v roce 2009 věnovala vládní kampaň „STOP násilí na dětech“, která proběhla pod záštitou ministra pro lidská práva. Kampaň upozornila na množství forem násilí na dětech a jednoznačně se vyslovila proti tomuto jevu.

Zpráva se dotýká také problému ekonomické krize roku 2009 v souvislosti s postavením cizinců. Krize zastavila dosavadní nárůst počtu cizinců, kteří v ČR pobývají legálně a naopak měla vliv na zvýšení migrace nelegální. Vláda přijala komplexní strategii omezující příchod nových zahraničních pracovníků a realizovala program dobrovolných návratů pro ty cizince, kteří v ČR ztratili možnost pracovního uplatnění.

Vládní zpráva se snaží o dosažení obsahové vyváženosti. Snaží se proto zohledňovat i kritiku nevládních organizací – kromě toho, že vychází jak z informací státních orgánů, zohledňuje i  informace poskytnuté nevládními organizacemi. Zpráva bude uveřejněna na internetových stránkách Úřadu vlády – Rady pro lidská práva. Bude také zaslána pro informaci Poslanecké sněmovně a Senátu, aby se s ní mohli seznámit i zákonodárci, kteří se lidskými právy zabývají. Jsou to totiž právě oni, kteří ve výsledku rozhodují o změnách zákonů a úpravách, majících vliv na lidská práva.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter