Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, a to pro oblast slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Výbor zejména:

 • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování překážek v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života,
 • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k vytváření podmínek pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života,
 • za účelem koordinace postupů v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi, 
 • sleduje statistické údaje v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života,
 •  zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

K posílení činnosti Výboru byly vytvořeny dvě pracovní skupiny:

1. Koncepce rodinné politiky

Zaměření:

 • Revize
 • Aktualizace
 • Změny koncepce prorodinné politiky - zpracování stanovisek na návrhy změn
 • Alternativní formy práce 
 • Zařízení služeb péče o děti
2. Legislativa v oblasti aktivního otcovství (LEGATO)

Zaměření:

 • Zasazení aktivního otcovství do legislativních norem

 

Připojené dokumenty