Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

10. 4. 2009 9:08

KOMISE OSN PRO POPULACI A ROZVOJ, 30.3. – 4.4. 2009, New York

I. Úvod
 
Ve dnech 30. března – 4. dubna 2009 se konalo v sídle OSN v New Yorku 42. zasedání Komise OSN pro populaci a rozvoj (Commission on population and development) .
 
 Zasedání Komise OSM pro populaci a rozvoj se konají jedenkrát ročně v rozsahu 5 dní, obvykle na přelomu března a dubna. V průběhu roku zasedají její odborné týmy, zřízené k  řešení určité konkrétní problematiky ve vztahu k populačnímu rozvoji např. porodnost, kojenecká úmrtnost, mateřství, stárnutí, úroveň zdravotní péče, migrace, aglomerace měst a venkova, životní prostředí. Komise je složena ze 47 členských států OSN na základě geografického rozložení. Početní většinu mají v Komisi africké a asijské státy. Členské státy OSN, které nejsou členy Komise, mají postavení pozorovatelů. Komise má snahu přijímat své závěry (např. rezoluce, výzvy) konsensem všech členských států OSN a bere proto v úvahu i stanoviska pozorovatelských zemí.
 
II. Činnost českého předsednictví Evropské unie (CZ PRES)
 
Státy EU nevystupují na zasedání Komise samostatně, ale zastupuje je předsednická země Evropské unie. Pro CZ PRES to znamenalo před zahájením jednání Komise vyjednat v rámci EU společné prohlášení EU, denně vyjednávat pozměňovací návrhy EU,  společný postoj EU k pozměňovacím návrhům ostatních členských států OSN, na jednání Komise uplatňovat jménem EU společné stanovisko EU a vést bilaterální jednání s ostatními státy OSN o kompromisním znění textu rezoluce.
 
III. Jednání Komise OSN pro populaci a rozvoj
 
Hlavním programovým dokumentem Komise OSN pro populaci a rozvoj je Káhirský akční program, který byl přijat v září 1994 v Káhiře na Mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji. Káhirský akční program se zaměřuje na podporu zdravého populačního vývoje, rovné příležitosti pro ženy a muže, posílení soudržnosti rodin, populační růst, reprodukční práva a reprodukční zdraví, zdravotnictví, nemocnost, úmrtnost, migraci, vzdělání a další jevy, které mají vliv na růst a kvalitu populace.
           
V pondělí 31. března 2009 vystoupila na jednání Komise náměstkyně ministra zahraničních věcí Helena Bambasová s prohlášením EU. EU v prohlášení potvrdila svou podporu plnění Káhirského akčního programu. Zdůraznila, že rovnost žen a mužů nemůže být dosažena bez zajištění práv žen na sexuální a reprodukční zdraví. Uvedla, že pro dosažení cílů Pekingské akční platformy (1995), Káhirského akčního programu a Rozvojových cílů tisíciletí je nezbytné rozšiřovat přístup k informacím a k zdravotnickým službám. I když bylo dosaženo určitého pokroku, stále jsou práva na sexuální a reprodukční zdraví nenaplněna a příliš mnoho žen se potýká s důsledky jako jsou nežádoucí těhotenství, potraty, pohlavně přenositelné infekce včetně HIV/AIDS, komplikace v těhotenství. Dostupnost informací o plánovaném rodičovství, dostupné antikoncepční prostředky a dostupné zdravotnické služby jsou základem pro zlepšení populačního vývoje. Odstranění chudoby a zvýšení vzdělanosti žen je nezbytným předpokladem pro dosažení cílů Káhirského akčního programu v rozvojových zemích. (Text prohlášení je k dispozici na www.un.org).
 
Základními dokumenty, o kterých Komise jednala, bylo pět zpráv generálního tajemníka OSN, které a monitorují současný stav světové populace, populační programy, finanční zdroje, demografické trendy a dosažený pokrok v oblasti populace.
 
Zprávy generálního tajemníka OSN konstatují, že za 15 let od přijetí Káhirského akčního programu bylo zcela nepochybně dosaženo pokroku. Stále však – zejména v rozvojových zemích – přetrvávají negativní jevy jako je: chudoba, nedostatek potravin, vysoká kojenecká úmrtnost, vysoká úmrtnost matek v souvislosti s těhotenstvím a porodem, špatné hygienické podmínky včetně nedostatku čisté vody, omezený přístup k zdravotním službám, nízká informovanost a nedostatečná osvěta o plánovaném rodičovství, omezený přístup k antikoncepčním prostředkům, předčasné sňatky (těhotenství, mateřství) dívek ve věku školní docházky s důsledky nejen na jejich zdravotní stav, ale i na nedokončené vzdělání, nerovné postavení žen a dívek ve společnosti, násilí na ženách a dívkách včetně stále praktikované ženské „obřízky“, rozšiřující se infekce HIV/AIDS.
 
Zprávy generálního tajemníka uvádějí rovněž pozitivní příklady dobré praxe z realizace programů, opatření a projektů a prokazují tak, že problémy jsou řešitelné, ale státy musejí mít aktivní a odhodlaný zájem věci řešit. (Zprávy generálního tajemníka OSN jsou k dispozici na www.un.org. )
 
IV. Výsledky a závěry
 
Výsledkem jednání Komise OSN pro populaci a rozvoj je přijetí rezoluce. Rezoluce je výsledkem složitých jednání a kompromisů. Členské státy OSN jsou silně názorově rozděleny na dvě skupiny zejména v otázkách přípustnosti potratů (umělé přerušení těhotenství), přípustnosti používání antikoncepčních prostředků, existence a rozsahu sexuálních a reprodukčních práv žen.
 
Rezoluce reaguje na problémy projednávané na jednání Komise a vyzývá k plnění Káhirského akčního programu, Rozvojových cílů tisíciletí a Pekingské akční platformy především v oblasti reprodukčního zdraví, rovnosti žen a mužů, vzdělání, osvěty, plánovaného rodičovství, dostupnosti antikoncepčních prostředků, zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro sexuální a reprodukční zdraví, boje proti pohlavně přenositelným nemocem včetně HIV/AIDS a odstranění chudoby.  Zvláštní pozornost je v rezoluci věnována mladé generaci.  (Text rezoluce je k dispozici na www. un.org.)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X