Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

3. 6. 2011 15:31

Iniciativa Evropského institutu pro rovnost žen a mužů „Ženy inspirující Evropu“

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (European Institut for Gender Equality – EIGE, dále Institut) vyhlašuje již druhým rokem anketu Ženy inspirující Evropu (Women Inspiring Europe). Jedná se o iniciativu, v rámci které jsou do soutěže nominovány ženy, které mohou a mají být svým životem, svou kariérou, aktivitami či zkušenostmi inspirací pro Evropu, tedy Evropanky i Evropany.


Z profilů dvanácti vybraných žen (výběr provádí tzv. Expert’s Forum Institutu) je následně sestaven kalendář na následující rok, který podrobněji jednotlivé ženy přestavuje. Pro rok 2011 byly do kalendáře vybrány političky, bojovnice za lidská a ženská práva, akademičky, vědkyně, sportovkyně a také ženy, které musely překonat překážky vyplývající z jejich různého etnického, sociálního nebo zeměpisného původu či zdravotního handicapu (Women Inspiring Europe 2011 k nahlédnutí zde).


Zmocněnkyně vlády pro lidská práva M. Šimůnková v této souvislosti konstatuje: „Podobné iniciativy velmi podporuji. Schopné a úspěšné ženy jsou v naší společnosti stále ještě méně viditelné než muži. Jejich viditelnost je potřeba všemi vhodnými způsoby podporovat, aby mohly být svými zkušenostmi, aktivitami či výkony pozitivními příklady pro další ženy, ale také muže.

Za Českou republiku nebyla pro rok 2011 nominována ani jedna zástupkyně. Přitom je i v České republice řada žen, které mohou být inspirací nejen pro další osoby u nás, ale samozřejmě i v celé Evropě. Jen namátkou: Jana Hybášková, Věra Chytilová, Eva Jiřičná, Dagmar Pecková, Anna Šabatová, Jiřina Šiklová, Barbora Špotáková, Eliška Wágnerová a mnohé další. Předpokládáme, že v letošním roce bude situace lepší. Kdo by měl zájem českou nominantku pro kalendář navrhnout, může tak učinit do 10. června 2011.

Nominace se podávají v angličtině prostřednictvím webového formuláře dostupného zde, kde je třeba vyplnit biografické údaje nominované osoby, vysvětlit důvody jejího nominování a také shrnout životopis této osoby. Ten by měl také přinést odpověď na tyto otázky:

1. Jak se jí podařilo prolomit genderové stereotypy?
2. Jak a prostřednictvím čeho se jí podařilo prosadit a dosáhnout viditelnosti a uznání jak na místní, tak národní nebo mezinárodní úrovni?
3. Jak přispěla k dosahování rovnosti mezi ženami a muži?

Podrobné informace o podmínkách podávání nominací naleznete na webové stránce EIGE.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (dále též „Institut“) byl založen nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006. Institut má postavení tzv. Agentury společenství mezi které patří také například Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) či Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Agentury mají vlastní právní subjektivitu odlišnou od EU. Jsou zřízeny sekundárním právem (zpravidla nařízením) za účelem plnění konkrétních technických, vědeckých nebo řídících úkolů v rámci působnosti EU.

Od roku 2007 tak Institut plní roli evropské instituce zaměřené na sběr a analýzu dat, rozvoji metodologických nástrojů a výměnu dobré praxe v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. Institut se organizačně skládá ze Správní rady (rozhodovací orgán), Expertního fóra (poradní orgán) a Úřadu ředitelky (výkonný orgán). Současnou ředitelkou institutu je Virginija Langbakk, která svou funkci převzala 16. dubna 2009. Institut by měl mít ve stavu plné naplněnosti, které má být dosaženo v roce 2013, 30 zaměstnanců/kyň. Zájemci/kyně mohou stále ještě podávat přihlášky (viz výběrová řízení Institutu).

Při Institutu byly zřízeny dvě pracovní skupiny – pracovní skupina zaměřená na přípravu indexu genderové rovnosti (EU Gender Equality Index) a pracovní skupina zaměřená na boj s násilím založeném na pohlaví.

V roce 2010 se Institut soustředil na prolamování genderových stereotypů. Výsledkem této činnosti je iniciativa Women Inspiring Europe, která je zaměřena na zviditelňování žen, které ve svých oblastech dosáhly mimořádných úspěchů (viz výše). Institut rovněž pracuje na vytvoření Evropské sítě pro rovnost žen a mužů, která má sloužit k výměně informací a zefektivnění spolupráce mezi výzkumnými centry, vládními orgány, organizacemi a experty a expertkami v oblasti genderové rovnosti. V rámci Institutu také vzniká knihovna (EIGE’s Ressource Centre), která má shromáždit veškeré informace týkající se rovnosti žen a mužů, nejen v angličtině, ale i v ostatních jazycích Evropské unie a to jak v knižní, tak v elektronické podobě. Cílem je především propojovat jednotlivé vědecké a univerzitní databáze.

odkazy:
Agentury EU: http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_cs.htm
Smlouvy EU: http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0017:CS:PDF

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X