Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

19. 3. 2009 11:18

Doporučení Rady k zařazení agendy předškolních kolektivních zařízení do gesce jednoho ministerstva

     Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se na svém zasedání dne 16. května 2008 zabývala podnětem Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě k zařazení kolektivních zařízení denní péče o děti do doby nástupu povinné školní docházky, tj. zařízení typu jesle a mateřské školy do působnosti jednoho ministerstva a usnesla se na tomto doporučení:

     Na základě čl. 2 odst. 2 písmeno a) statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, závěrů z jejího zasedání dne 16. května 2008 a podnětu Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě Rada vlády pro rovné příležitostí žen a mužů doporučuje vládě České republiky, aby agenda péče o děti předškolního věku byla zařazena do gesce jednoho ministerstva. 

     Vláda předložené doporučení projednala a schválila dne 2. března 2009 svým usnesením č. 223/2009 a uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni zdravotnictví a místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zpracovat a vládě do 30. září 2009 předložit koncepční materiál o možnostech systémového řešení agendy denní péče o děti do doby nástupu povinné školní docházky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X