Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbory a pracovní skupiny

Poradní výbor pro sběr dat o drogách

Výbor je složen z expertů z oblasti sledování výskytu, prevence a léčby návykových nemocí a z oblastí příbuzných.

Předseda výboru

PhDr. Ladislav Csémy - Psychiatrické centrum Praha

Členové

Experti jmenovaní na návrh příslušného ministra:

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Daniel Dárek
Ministerstvo spravedlnosti, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR - Mgr. Lenka Moravcov, DiS.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - PhDr. Pavla Doležalová
Ministerstvo vnitra - neobsazeno
Ministerstvo zdravotnictví - MUDr. Stanislava Pánová
Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (Úřad vlády České republiky) - MUDr. Viktor Mravčík

Experti jmenovaní na návrh příslušného statutárního zástupce resp. vedoucího:

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogové závislosti - Mgr. Jiří Richter
Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně - MUDr. Petr Popov
Národní protidrogové centrála SKPV Policie ČR - pplk. Ing. Petr Kočí
Generální ředitelství cel - kpt. Bc. Marek Sokol
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze - MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - Ing. Blanka Nechanská
Asociace krajů ČR - neobsazeno

Experti jmenovaní na návrh vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti:

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. - Ústav epidemiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
a PhDr. Ladislav Csémy, předseda výboru.

Kontakty a informace o postavení a činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a o Poradním výboru pro sběr dat o drogách (včetně zápisů z jednání) jsou zveřejněny na národním drogovém informačním portálu www.drogy-info.cz. Činnost Poradního výboru organizačně a administrativně zajišťuje sekretariát RVKPP, odd. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti - Markéta Grygarová, DiS., tel. 296 153 225.

Připojené dokumenty