Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní strategie a akční plány

15. 5. 2019 11:26

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

Národní strategie schválená vládou dne 13. května 2019 usnesením č. 329.

 Vláda projednala Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 (dále „národní strategie“) na svém jednání dne 13. května 2019. Materiál předložený pod č. j. 386/19 vláda schválila usnesením č. 329 ze dne 13. května 2019.

Nová národní strategie navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018. Při její tvorbě byly reflektovány závěry hodnocení úspěšnosti strategie předešlé i současný stav vědeckého poznání v oblasti závislostního chování. Stejně jako předchozí strategie je i ta současná koncipována jako dlouhodobý strategický dokument na období 9 let, čímž dochází k reflexi požadavku co největší kontinuity protidrogové politiky vlády.

Národní strategie je nejen klíčový koncepční dokument vlády, ale zároveň i programové vyjádření záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií v české společnosti.

Cíli strategie jsou především předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním hraním a dalšími produkty se závislostním potenciálem. Cílů národní strategie by mělo být dosaženo prostřednictvím trvale udržitelného souboru vzájemně koordinovaných a na důkazech založených vzdělávacích, preventivních, léčebných, sociálních, legislativních, ekonomických, represivních a dalších opatření. Podrobnější definice cílů, aktivit a nástrojů stejně jako dílčí cíle budou konkrétně rozpracovány v akčních plánech národní strategie.

Prioritními tématy, na která se strategie zaměřuje, jsou:

 • posílení prevence a zvýšení informovanosti,
 • kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb,
 • efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty,
 • efektivní řízení, koordinace a financování,
 • speciální témata:
  • léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek,
  • nadužívání internetu a nových technologií,
  • konopí a kanabinoidy.

Národní strategie byla konzultována a připravována v poradních orgánech Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejichž členy byli zástupci jednotlivých resortů, krajů a další odborníci z relevantních oblastí protidrogové politiky. Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky byla nová národní strategie schválena dne 26. března 2019.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X