Národní strategie a akční plány

28. 3. 2013 18:00

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 schválený usnesením vlády ze dne 27. 3. 2013 č. 219.

Akční plány detailněji rozpracovají plánované postupy pro naplňování cílů národní strategie protidrogové politiky a definují opatření v klíčových a podpůrných technicko-organizačních oblastech. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 (dále „Akční plán 2013–2015“), byl vládou schválen usnesením ze dne 27. 3. 2013 č. 219. Je v pořadí druhým akčním plánem, který rozpracovává aktivity zaměřené ke splnění Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Svými aktivitami a prioritami navazuje na předchozí akční plán. Důraz je kladen zejména na dokončení stěžejních aktivit protidrogové politiky, které v průběhu předchozího akčního plánu nebyly dokončeny nebo které byly nově identifikovány na základě analýzy potřeb. Stanovené priority jsou aktualizací priorit předchozího akčního plánu dle průběžného hodnocení dosahování hlavních cílů Národní strategie 2010–2018.

Priority protidrogové politiky stanovené v Akčním plánu 2013–2015:

 • Snížit míru nadměrného pití alkoholu a míry (intenzivního) užívání konopí mladými lidmi.
 • Zaměřit se na vysokou míru problémového užívání pervitinu (metamfetaminu) a opiátů.
 • Zefektivnit financování protidrogové politiky – definovat a zavést systémové změny v zajištění a koordinaci financování protidrogové politiky.
 • Integrovaná protidrogová politika – aktivity snižující nadměrné užívání alkoholu a reflektující jeho dopady jsou neoddělitelnou součástí protidrogové politiky.

Akční plán 2013–2015 obsahuje 103 aktivit, rozdělených do sedmi intervenčních oblastí:

 1. specifická primární prevence,
 2. léčba,
 3. snižování rizik,
 4. snižování dostupnosti,
 5. koordinace a financování,
 6. monitoring-výzkum-hodnocení
 7. mezinárodní spolupráce.

Každá intervenční oblast obsahuje aktivity, milníky, termíny a výstupy plnění aktivit, odpovědnou a spolupracující instituci a zejména finanční předpoklady.

Akční plán 2013–2015 je založen na principu integrované protidrogové politiky, spojujícím nejen užívání nelegálních návykových látek, ale i témata jako je alkohol, tabák a hazard do společných politik. Fenomén návykového chování v jednotlivých oblastech je dnes úzce propojen, jde do značné míry o stejné cílové skupiny osob.

Akční plán 2013–2015 byl tvořen v době kdy dochází k úsporným opatřením ve všech oblastech veřejného života včetně protidrogové politiky. Vzhledem k této skutečnosti klesá kapacita pro rozvoj nových aktivit a intervencí a roste tlak na udržení kvality a rozsahu již existujících aktivit a opatření. Z těchto důvodů má Akční plán 2013–2015 za úkol především udržet stávající ověřené a zavedené aktivity a funkce protidrogové politiky, které se prokázaly jako účinné a případně zvýšit jejich efektivitu. Přesto však akční plán nemůže pouze konzervovat současný stav a musí reagovat na nové trendy. Dochází ke změnám na drogové scéně, která již není problémem úzkých skupin osob. Drogová scéna dnes výrazně nasedá na noční život a prostředí zábavy, kde se velkým tempem objevují téměř každý týden nové syntetické drogy, které v době svého objevení na trhu jsou zcela legální, ale s účinky velice podobnými látkám, které jsou na seznamech látek zakázaných.

Stěžejním tématem je financování protidrogové politiky. V ČR se dlouhodobě se daří udržet nízký výskyt přenosných chorob, jako je HIV/AIDS, mezi nitrožilními uživateli drog; počet problémových uživatelů drog ve srovnání s jinými zeměmi je poměrně nízký. Hrozící rozpad sítě preventivních a léčebných zařízení z důvodu nedostatku finančních prostředků by však mohl přinést zhoršení situace; nárůst středních odhadů počtu problémových uživatelů za poslední tři roky je varující.

V České republice je problémové užívání drog dlouhodobě spojeno především s pervitinem a dále pak s opiáty/opioidy. Uživatelé pervitinu se nejvíc podílejí na nárůstu problémových uživatelů drog, zatímco počet uživatelů opiátů je víceméně stabilizovaný. I když je pervitin v ČR nelegální problémovou drogou č. 1, bylo dosud realizováno málo cílených programů. Není k dispozici specifická intervence jakou je u opiátů farmakologická substituční léčba opioidovými agonisty. Tento akční plán proto hledá vyvážený přístup k řešení problematiky pervitinu – jak na straně regulace nabídky, zejména prekurzorů pro výrobu pervitinu, tak i na straně prevence a léčby, hledáním možností přenesení možné dobré praxe v oblasti farmakologické léčby uživatelů metamfetaminu

Výzvou protidrogové politiky také zůstává definování a implementace účinných intervencí v oblasti prevence, léčby, harm-reduction, či represe s cílem snížení míry nadměrného pití alkoholu a míry intenzivního užívání konopí mladými lidmi.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X