Certifikace a síť služeb

2. 2. 2024 13:40

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Certifikační řád (schválený usn. vlády č. 760 z 11. října 2023), Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, Etický kodex certifikátora a žádost o certifikaci (formulář).

  • Pravidla systému odborné způsobilosti adiktologických služeb (Certifikační řád) – upravují celý proces systému certifikací a definují základní postavení a role jednotlivých subjektů certifikačního procesu. Aktuálně platný Certifikační řád schválila vláda svým usnesením č. 760 ze dne 11. října 2023.
  • Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb – odráží a reflektují východiska adiktologických služeb a stanovují odborně definovaná kritéria pro posouzení odborné způsobilosti adiktologické služby. Standardy slouží jako nástroj v procesu zajištění a ověřování kvality, jehož výsledkem je formální uznání, že daná služba má odpovídající kvalitu, odbornost a komplexnost. Zároveň definují jednotlivé požadavky s ohledem na orientaci na klienta, partnerský přístup ke klientovi, ochraně jeho práv a bezpečí, spolupráci a propojenost s různými odborníky a službami. Aktuálně platné Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/1121 ze dne 12. listopadu 2021.
  • Etický kodex certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby se závislostí a ohrožené závislostním chováním a jejich blízké – je souhrnem závazných pravidel, který slouží k ochraně klientů a poskytovatelů adiktologických služeb před potenciálním neetickým postupem ze strany certifikátorů a je oporou a referenčním rámcem pro řešení případných námitek v souvislosti s průběhem místních šetření.
  • Žádost o certifikaci odborné způsobilosti adiktologických služeb – zasílají zájemci o certifikaci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Žádost podává statutární zástupce organizace poštou nebo datovou schránkou.
  • Rejstřík certifikátorů – seznam osob oprávněných realizovat místní šetření v rámci procesu certifikace. Za vedení Rejstříku certifikátorů odpovídá sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
  • Protokol a Závěrečná zpráva z místního šetření – jsou záznamem o průběhu a výsledku místního šetření. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X