Dotace

Předseda Rady vlády pro rovnost žen a mužů ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dotační řízení na rok 2016 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2016 je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit těchto subjektů v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů na léta 2014 - 2020.

Žádost o dotaci, jejíž přílohou je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet je nutno Úřadu vlády ČR předložit na předepsaném formuláři.

Výše dotace a výše spoluúčasti:
Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Vymezení žadatelů o dotaci:
O dotaci mohou žádat:

a) spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku,
b) ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ústav“),
c) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně prospěšná společnost“),
d) nadace nebo nadační fond podle ustanovení § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nadace“);

Dotaci lze poskytnout jen těm nestátním neziskovým organizacím, které byly zřízeny alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost.

Žádost je možné zasílat nejpozději do 30. září 2015 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR).
Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Kontaktní osoba: Lucia Zachariášová, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů, email: zachariasova.lucia@vlada.cz