Dotace

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2020, čj. 23524/2019-UVCR (dále jen „Výzva k podání žádosti“).

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 20. září 2019. Krycí list musí být doručen do 25. září 2019.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti a účel dotace

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2020 se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jen „Strategie“).

Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů, které Strategie identifikuje v následujících oblastech:

 1. institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů;
 2. vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích;
 3. rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání; 
 4. slaďování pracovního, soukromého a rodinného života;
 5. vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti;
 6. důstojnost a integrita žen a mužů;
 7. rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích;
 8. všední život a životní styl;
 9. horizontální strategické priority, jakými jsou
 1. genderové stereotypy a vztahy;
 2. legislativa v oblasti rovnosti žen a mužů;
 3. sběr statistických dat;
 4. muži a rovnost žen a mužů;
 5. spolupráce s partnery.

Pro rok 2020 budou v souladu s čl. 3 odst. 5 Směrnice vedoucí Úřadu vlády České republiky č. 24/2019 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a ve vazbě na aktuální společenskou potřebu upřednostněny (tzn. bodově zvýhodněny – blíže viz příloha č. 5) projekty, které se zaměřují na následující oblasti:

 1. Prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí (ve vazbě na specifický cíl Strategie 6.1, 6.2 a 6.6), a to v tématech pokrytých Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Aktuální společenská potřebnost této oblasti je odůvodněna v kapitole č. 2 tohoto akčního plánu. Bodově zvýhodněna nebudou témata podporovaná z výzvy a malého grantového schématu v rámci programu „Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ financovaném z Norských fondů - jedná se o tyto tematické oblasti: i. zřizování nových specializovaných služeb pro oběti genderově podmíněného násilí, ii. podpora kapacit intervenčních center, iii. realizace osvětových kampaní za účelem potírání genderových stereotypů, sexismu a klíčových příčin domácího a genderově podmíněného násilí, potírání nových forem genderově podmíněného násilí a motivace mužů k zapojení se do potírání těchto forem násilí a podpory rovnosti žen a mužů, iv. zvyšování kapacit organizací poskytujících intervence pro násilné osoby.
 2. Prosazování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích (ve vazbě na specifický cíl Strategie č. 7.2 a 7.4), a to v tématech pokrytých Akčním plánem České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017 – 2020. Aktuální společenská potřebnost této oblasti je odůvodněna v kapitole č. II tohoto akčního plánu.
 3. Podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (ve vazbě na specifický cíl Strategie č. 2.1 a 2.4), a to v tématech pokrytých Akčním plánem pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 schváleným usnesením vlády ČR ze dne 11. července 2016 č. 632. Aktuální společenská potřebnost této oblasti je odůvodněna v kapitolách č. 2 - 5 tohoto akčního plánu a v kapitole č. 2 Zprávy za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2020 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti.

Informace o dotačním programu podává Lucie Hradecká na adrese hradecka.lucie@vlada.cz, telefonu +420 296 153 538 či +420 606 080 427.

Přílohy

Součástí Výzvy k podání žádosti jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2020
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehledu výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucí Úřadu vlády České republiky č. 24/2019 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv