Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

18. 5. 2015 10:17

Akční plány v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Vláda ČR schválila 23. srpna 2023 nový akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 – 2026. Akční plán má zlepšit stávající úroveň pomoci obětem domácího a sexuálního násilí.

Obsahuje 22 opatření se 104 úkoly pro jednotlivá ministerstva na následující 4 roky a je rozdělen do 3 strategických oblastí:

  1. Prevence domácího a genderově podmíněného násilí;
  2. Ochrana a podpora obětí domácího a genderově podmíněného násilím;
  3. Systémové zabezpečení řešení domácího a genderově podmíněného násilí a zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny oběti těchto forem násilí.

Akční plán se mj. zaměřuje také na prevenci kybernásilí, prevenci násilí na seniorech a seniorkách, zohledňování potřeb dalších skupin osob čelícím vícečetnému znevýhodnění, jakými jsou např. migrující osoby.

Zvýšení ochrany obětí sexuálního a domácího násilí patří mezi priority vlády ČR vyjádřené v jejím programovém prohlášení.  Akční plán je již čtvrtým strategickým dokumentem vlády v oblasti prevenci domácího násilí a násilí na ženách. První dokument na úrovni vlády ČR sloužící ke koordinaci aktivit v oblasti prevence a boje proti domácímu násilí byl přijat již v roce 2011. Pokrok v této oblasti je od roku 2011 sledován prostřednictvím pravidelných zpráv o plnění Akčních plánů.

Schválení akčního plánu reaguje na skutečnost, že domácí a sexuální násilí nadále představuje závažný problém české společnosti. Policie v loňském roce zaznamenala nárůst u všech trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím. Evidovala přes 430 případů týrání osoby žijící ve společném obydlí a 318 případů nebezpečného pronásledování. Stejně jako v roce předcházejícím byl zaznamenám nárůst ohlášených případů znásilnění. V roce 2022 vzrostl počet případů ze 773 na 880 případů. Na vzestupu je též počet vražd motivovaných osobními vztahy zahrnující také případy domácího násilí. V roce 2022 bylo zaznamenáno 76 případů, což je o 19 skutků více než v roce předchozím. Data policie za 1. polovinu roku 2023 naznačují, že k nárůstu všech ukazatelů dojde i v tomto roce – policie totiž eviduje již 42 vražd motivovaných osobními vztahy.

Akční plán byl zpracován Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Vládě jej předložila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Ze své předchozí praxe i ze spolupráce s organizacemi jako Rosa, proFem a řadou dalších vím, že náš systém pomoci obětem není zdaleka dokonalý. Stále chybí specializované služby, dostatečné proškolení různých profesí či větší důraz na prevenci. V červnu proto vláda schválila návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Nyní schválila nový akční plán a v následujících týdnech vládě předložíme také nový zákon o domácím násilí. Všemi těmito opatření přispíváme k plnění programového prohlášení vlády, ve kterém se zavázala k podpoře obětí domácího a sexuálního násilí,“ říká Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Akční plán obsahuje řadu konkrétních opatření. Většina z nich bude realizována ve spolupráci s organizacemi poskytujícími specializovanou pomoc obětem. Jde třeba o zajištění provozu bezplatné telefonní linky pro oběti, další rozvoj specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí či zvýšení dostupnosti terapií pro osoby, které se dopouštějí násilí. Chceme se také zaměřit na další vzdělávání policie a dalších profesí přicházejících do styku s oběťmi,“ dodává Radan Šafaříkředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Akční plán navazuje na:

  • Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022.
  • Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 (dostupný zde);
  • Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 - 2014 (dostupný zde).

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X