Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

19. 7. 2022 14:50

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 28. června 2022

První letošní zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace proběhlo za účasti nové zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Zasedání Rady vlády pro NNO dne 28. června 2022
Zasedání Rady vlády pro NNO dne 28. června 2022

Klára Šimáčková Laurenčíková z pozice nové zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která má pod svou gescí i Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (Rada), uvedla, že se těší na budoucí spolupráci s členy Rady. Jako jedno ze svých hlavních témat považuje navrácení respektu a posílení důvěry vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO), včetně ocenění jejich přínosu pro občanskou společnost.

Rada se sešla v původním složení, tj. včetně členů Rady, kterým skončilo v minulém roce druhé funkční období, a to z důvodu potřeby projednání materiálů a iniciativ, které vznikaly pod Radou v posledních dvou letech. Konkrétně bylo Radou schváleno Doporučení Pracovní skupiny k veřejným sbírkám při Výboru pro legislativu a financování adresované Ministerstvu vnitra a ministerstvo vyzváno k zohlednění Doporučení při přípravě novely zákona č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) plánované na rok 2023.

Druhým stěžejním materiálem, který Rada schválila byla Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy. V rámci přijatého usneseni Rada pověřila sekretariát Rady zajištěním pilotního ověření Metodiky na ministerstvech.

Neméně důležité bylo schválení zřízení Expertní skupiny k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu při Radě. Zřízení expertní skupiny přispívá k řešení jednoho z opatření Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, které cílí na systémovou změnu financování u poskytovatelů veřejně prospěšných služeb a činností z řad NNO, konkrétně opatření C. 3.6 Ustavení expertní skupiny, která by vyhodnotila možnosti případné systémové změny financování.

Rada se dále zabývala problematikou neuznatelnosti DPH v rámci Národního plánu obnovy (NPO) a v přijatém usnesení upozornila předsedu Rady, že v případě nedofinancování DPH ze státního rozpočtu bude ohroženo čerpání dotací z NPO ze strany NNO, které nedisponují volnými prostředky na spolufinancování projektů. Dále pověřila zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby se obrátila na Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně ministerstva, jež jsou vlastníky komponent NPO s žádostí o řešení DPH, respektive zahrnutí DPH mezi uznatelné výdaje projektů financovaných z NPO, v případě realizátorů z řad NNO. Problém nedofinancování DPH ze státního rozpočtu Rada vnímá jako systémový napříč celým rámcem NPO, a proto vyzvala předsedu Rady k celkovému vyřešení.

Více v přiloženém zápisu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X