Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

18. 12. 2020 8:00

Veřejná konzultace k nové strategii směrem k neziskovému sektoru

Dneškem se veřejnosti otevírá možnost podílet se na tvorbě politiky spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi. Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dnes zahajuje veřejnou konzultaci k nové Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 (dále „Strategie“). Tento koncepční materiál bude navazovat na stávající Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020, která byla vládou ČR schválena v červenci 2015 jako první koncepční materiál pro oblast nestátních neziskových organizací. Konzultace v podobě online dotazníku bude zpřístupněna do 8. ledna 2021.

Význam Strategie   

Strategie je rámcovým vládním dokumentem pro oblast neziskového sektoru, konkrétně nestátních neziskových organizací. Představuje základní vizi a priority, které jsou dále rozpracovány do konkrétních opatření proaktivně řešící výzvy daného sektoru. Navržením a následným schválením časově navazující Strategie dojde k vyjádření vůle státu podpořit rozvoj neziskového sektoru a nestátních neziskových organizací, spolupodílet se na řešení identifikovaných výzev, aktivně a v souladu s národním směřováním k udržitelnému rozvoji České republiky také efektivně využívat potenciálu spolupráce státu a nestátních neziskových organizací.

Proces tvorby Strategie

Návrh je výsledkem roční práce Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči NNO na léta 2021 až 2030, kterou tvořili zástupci státní správy, neziskového sektoru, akademické obce a v neposlední řadě zástupci soukromé sféry. Budoucí Strategie tak vychází nejen z dosavadní zkušenosti státní správy, ale také z expertíz akademické obce a praktických zkušeností nestátních neziskových organizací.

Cíl veřejné konzultace

Cílem konzultace je získat názor odborné i širší veřejnosti na jednotlivá opatření. V rámci konzultace je možné vyjádřit se k následujícím oblastem:

  • Společenské klima pro činnost NNO
  • Občanská participace a partnerství veřejné správy a neziskového sektoru
  • Právní prostředí a financování NNO

Prostřednictvím uvedeného formuláře se můžete podílet na komentování návrhu logického rámce Strategie. V rámci veřejné konzultace budou zohledněny všechny relevantní a věcné připomínky. U každého ze zaslaných podnětů bude posuzována možnost a potřebnost jeho realizace. Na odpovědi nesouvisející s účelem konzultace nebude při vyhodnocení brán zřetel.

Jak se zapojit

Do veřejné konzultace se můžete zapojit vyplněním google dotazníku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp_FYPxd7s7lEpILn2-Uea_jY5LjqPExk7KjC1X0RmBjfDQw/viewform?usp=sf_link. V rámci dotazníku je Vám prezentován návrh logického rámce Strategie - komplexní soustava cílů a jednotivých opatření, ke kterému můžete prostřednictvím tohoto formuláře zaslat Vaše další podněty či komentář. 

Děkujeme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie