Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

6. 6. 2006 15:10

Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání

Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání přijala Rada Evropy dne 26. listopadu 1987 ve Štrasburku. Úmluva vstoupila v platnost pro Českou republiku dnem 1. ledna 1996 a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 9/1996 Sb.

Úmluvou byl zřízen Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (známý pod zkratkou "CPT"), který prostřednictvím návštěv v jednotlivých členských státech zjišťuje, jak je zde zacházeno s osobami omezenými na svobodě či závislými na péči s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením jinými formami nelidského zacházení. CPT je na základě Úmluvy oprávněn vstupovat do všech míst, kde se takové osoby nacházení. Mezi další jeho oprávnění náleží právo pohybovat se v těchto místech bez omezení, získat veškeré veškeré informace, které jsou nezbytné pro uskutečnění úkolu, a rozmlouvat s osobami v zařízeních bez přítomnosti jiných osob.

Po každé návštěvě vypracovává CPT oficiální zprávu, ve které jsou uvedena nejzávažnější zjištění a doporučení k nápravě. Smluvní strana má poté povinnost ke zprávě CPT vypracovat své vyjádření v termínu, který určí CPT. Jak zpráva CPT, tak vyjádření státu jsou poté se souhlasem státu zveřejněny, aby se každý mohl seznámit s ochranou před mučením a špatným zacházením v daném státě.

V České republice bylo doposud vykonáno šest pravidelných návštěv, a dvě tzv. ad hoc návštěvy (v roce 2008 a 2009).

Všechny dokumenty týkající se návštěv CPT jsou k dispozici na webových stránkách tohoto Výboru (coe.int/en/web/cpt).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy