Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zprávy: lidská práva ČR

2. 6. 2009 13:34

Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2008

Ministr Kocáb předložil vládě Zprávu o stavu lidských práv v České republice za rok 2008

Vláda dne 1. června projednala Zprávu o stavu lidských práv, která popisuje situaci v této oblasti v uplynulém roce. Zpráva v úvodu popisuje mezinárodní dimenzi lidských práv, následně pak rozebírá pozitivní změny i přetrvávající nedostatky v jednotlivých oblastech lidských práv, jako jsou např. občanská a politická práva, právo na soudní ochranu, právo na rovné zacházení, práva dětí, práva osob omezených na svobodě, postavení a práv cizinců a azylantů apod. Zpráva např. zmiňuje některé problémy v oblasti exekucí, věnuje se tzv. náhubkovému zákonu - upozorňuje na střet tohoto zákona s právem na informace a svobodou projevu. Jedno z nejdůležitějších základních lidských práv je právo na soukromí – Zpráva se proto také vyjadřuje k rozmachu kamerových a sledovacích systémů a poukazuje na nutnost jednotné a jasné regulace těchto technologií. Deregulace na trhu s byty má značné dopady na některé slabší skupiny obyvatelstva, jako jsou například senioři. Senioři jsou také ohroženi diskriminací, zejména v oblasti zaměstnání. Výzkum provedený v minulém roce nevládní organizací Život 90 definoval jako jednu z příčin věkové diskriminace problém s hodnotami v moderní společnosti a z toho plynoucí neúctu ke stáří. Zpráva se vrací k otázce chirurgických kastrací sexuálních delikventů a informuje o stanovisku Evropského výboru proti mučení vyzývá ČR k tomu, aby upřednostňovala kastrace chemické před metodami chirurgickými. V oblasti práva na rovné zacházení zůstává zásadním problémem nepřijetí antidiskriminační zákon. Jedinou oblastí, kde je diskriminace zakázána, tak zůstává oblast pracovního práva. V oblastech jako bydlení, poskytování služeb, přístup ke vzdělání nebo zdravotní péči, zatím tato úprava chybí. V oblasti násilí na dětech zpráva zmiňuje vládní kampaň Stop násilí na dětech, v rámci které chce vláda podnítit veřejnou diskusi o jednotlivých formách násilí a zvýšit tak společenskou citlivost vůči tomuto jevu. Více informací na www.stopnasilinadetech.cz. Vládní zpráva se snaží o dosažení obsahové vyváženosti. Snaží se proto zohledňovat i kritiku nevládních organizací – kromě toho, že vychází jak z informací státních orgánů, zohledňuje i informace poskytnuté nevládními organizacemi. Zpráva bude uveřejněna na internetových stránkách Úřadu vlády – Rady pro lidská práva. Bude také zaslána pro informaci Poslanecké sněmovně a Senátu, aby se s ní mohli seznámit i zákonodárci, kteří se lidskými právy zabývají. Jsou to totiž právě oni, kteří ve výsledku rozhodují o změnách zákonů a úpravách, majících vliv na lidská práva.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X