Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

29. 5. 2006 22:06

Zasedání Rady dne 29. května 2006

Program zasedání Rady byl následující:

1. personální složení Rady - informace o jmenování nových členů Rady - představitelů
občanské a odborné veřejnosti a akademické obce a jejich stálých zástupců vládou,
rekonstrukce Rady pro následující funkčí období; informace o změně statutu Rady;
2. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen k diskriminaci mužů
pečujících o děti – projednání stanoviska náměstka ministra práce a sociálních věcí pro
oblast sociálního pojištění, příjmové politiky a posudkové služby Jiřího Hoffmana ze
dne 28. dubna 2006;
3. podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a
trestání ke zřízení samostatného orgánu pro šetření deliktního jednání příslušníků Policie
ČR, obecní policie a Vězeňské služby ČR – informace o výsledcích meziresortního
připomínkového řízení a projednání dalšího postupu;
4. podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu ve věci sterilizací prováděných v rozporu
s právem;
5. podnět Výboru pro práva cizinců k zajištění rovného a účinného přístupu cizinců ke
vzdělávání a ke školským službám;
6. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen ke změně vzorových
statutů pro poradní a pracovní orgány vlády;
7. podnět Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva k problematice bydlení osob
ohrožených sociálním vyloučením;
8. různé:
b. informace o Evropské kampani mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti
mezi národy a participace – „All Different – All Equal“
c. informace o Evropském roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – směrem
ke spravedlivé společnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X