Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

27. 4. 2007 18:07

Zasedání Rady vlády ČR pro lidská práva dne 19. dubna 2007

Dne 19. dubna 2007 proběhlo zasedání Rady vlády ČR pro lidská práva. Rada diskutovala o podnětech směřujících ke zlepšení stavu lidských práv v oblasti sociálních služeb, práv cizinců či práv občanských a politických.
V návaznosti na toto zasedání předloží předseda Rady vládě podnět, jehož cílem je zejména zvýšení dohledu soudu nad užíváním omezovacích prostředků při poskytování sociálních služeb. Rada prohlásila současné kontrolní a stížnostní mechanismy vztahující se na rozhodování poskytovatele sociálních služeb o použití opatření omezujících pohyb osob za nedostatečné. Poukázala dále na situaci, kdy v praxi často dochází ke směšování rolí a tím pádem ke střetu zájmů mezi uživatelem sociálních služeb a jejich poskytovatelem, který je zároveň opatrovníkem. Další problematickou oblast Rada spatřuje v rozhodování opatrovníků osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům o zásadních záležitostech v životě klienta nebo nezvratných lékařských zákrocích (např. sterilizace nebo kastrace). Rozhodování opatrovníků by podle Rady mělo v zákonem stanovených záležitostech podléhat souhlasu soudu. Rada proto navrhne vládě, uložila ministru práce a sociálních věcí a ministru spravedlnosti vypracovat novelu zákona o sociálních službách a občanského soudního řádu tak, aby byly zmiňované problematické oblasti odstraněny.
Rada se dále zabývala stávající právní úpravou skládání tzv. jistot v občanském soudním řádu. Složení jistoty ve výši 50 000 Kč (u fyzických osob) je podmínkou pro vydání předběžného opatření. Rada je toho názoru, že složení této částky je pro řadu zejména sociálně slabších občanů nemožné a proto se vydání předběžného opatření pro ně stává nedostupným právním prostředkem. Z tohoto pohledu označuje uvedený právní nástroj za diskriminační. Rada proto svému předsedovi uložila, aby uvedenou situaci projednal s ministrem spravedlnosti s důrazem na to, že určitá změna v tomto ohledu je žádoucí.
V neposlední řadě Rada projednávala situaci cizinců umístěných v tzv. detašovaném pracovišti přijímacího střediska v tranzitním prostoru mezinárodního letiště (Velké Přílepy). V souvislosti s touto věcí vyjádřila přesvědčení, že Česká republika by měla ke všem žadatelům o mezinárodní ochranu přistupovat tak, aby byla respektována jejich důstojnost a lidská práva a aby nedocházelo k nedůvodnému rozlišování žadatelů a omezování jejich svobody. Požádala předsedu Rady – zmocněnce vlády pro lidská práva, aby otázku detašovaného pracoviště projednal s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti.
Rada se také zabývala přístupem všech dětí pobývajících na území České republiky k základnímu vzdělání. Novela školského zákona, která má tento rovný přístup zabezpečit, je v současné době připravována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato novela by podle Rady neměla obsahovat povinnost nahlašovat policii zjištění, že dítě – cizinec – pobývá na území ČR bez náležitého dokladu. Taková právní úprava by vedla k tomu, že děti cizinců, které se nemohou prokázat náležitým pobytovým oprávněním, by byly de facto zbaveny práva na základní vzdělání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X