Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

28. 8. 2006 16:48

Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007) - směrem ke spravedlivé společnosti

Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007) - směrem ke spravedlivé společnosti
>http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/

Dne 27. dubna 2006 schválila Rada EU návrh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vyhlášení roku 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny (2007) – směrem ke spravedlivé společnosti (dále ERRP 2007) a dne 17. května 2006 dokument přijal Evropský parlament. Toto rozhodnutí bylo publikováno v úředním věstníku Evropské unie dne 31. května 2006. (Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 771/2006/ES.)

Návrh na prohlášení roku 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny navazuje na praxi v EU obvyklou - např. rok 2003 byl Evropským rokem zdravotně postižených, letošní rok je Evropským rokem mobility pracovníků a rok 2008 by měl být Evropským rokem interkulturního dialogu. Tyto aktivity se ukázaly být podle Evropské komise účinným nástrojem ke zviditelnění některých témat evropské politiky, a dále k tomu, aby členské státy podnikly konkrétní kroky k realizaci příslušných opatření v praxi. ERRP 2007 je zároveň desátým výročím Evropského roku proti rasismu (1997), který vyústil ve významný politický pokrok na evropské úrovni: došlo k začlenění antidiskriminační klauzule do Smlouvy o založení Evropského společenství (čl. 13), který byl přijat Amsterodamskou smlouvou v roce 1997 a následně byly přijaty směrnice 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ, a směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Jádrem návrhu je realizace vzdělávacích a osvětových aktivit na podporu rovných příležitostí v roce 2007, a to jak na úrovni Evropské unie, tak na národní úrovni.

Klíčové cíle ERRP 2007

Posláním ERRP 2007 je společenská osvěta v oblasti zabránění diskriminace, především diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnicity, víry nebo vyznání, tělesného postižení, věku a sexuální orientace a šíření myšlenky rovnoprávné, soudržné společnosti s rovnými příležitostmi pro všechny. Klíčové cíle ERRP 2007 jsou označeny jako „Rights, Representation, Recognition, Respect (4R).

a) Práva - zvýšení informovanosti o právu na rovné zacházení a nepřípustnost diskriminace a o problematice vícenásobné diskriminace – ERRP 2007 zdůrazní myšlenku, že všichni lidé mají právo na rovné zacházení, a to bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání či přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Evropský rok umožní skupinám obyvatel, které jsou vystaveny riziku diskriminace, lépe poznat jejich práva a platné evropské právní předpisy v oblasti nepřípustnosti diskriminace.

b) Zastoupení – podnícení debaty o způsobech, jak zvýšit zapojení skupin, které jsou oběťmi diskriminace, do společnosti a jak rovnoměrně zapojit muže a ženy – ERRP 2007 bude podporovat úvahy a diskuzi o potřebě podpory většího zapojení těchto skupin do společnosti a jejich podílu na akcích zaměřených na boj proti diskriminaci ve všech odvětvích a na všech úrovních.

c) Uznání – usnadnění a vyzdvižení rozmanitosti a rovnosti – ERRP 2007 podtrhne pozitivní přínos lidí pro společnost jako celek, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání či přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, zejména zdůrazňováním výhod rozmanitosti.

d) Respekt – podpora soudržnější společnosti – ERRP 2007 zvýší informovanost o významu odstraňování předsudků, zaujatosti a násilí, podpory dobrých vztahů mezi všemi členy společnosti, zejména mezi mladými lidmi, a podpory a šíření hodnot souvisejících s bojem proti diskriminaci.

Tyto cíle budou dosahovány prostřednictvím následujících aktivit:

(a) setkání a akce,
(b) informační, propagační a vzdělávací kampaně,
(c) výzkumy a studie.

Aktivity budou probíhat na úrovni komunitární (na úrovni celé EU) a na úrovni národní.

Aktivity na úrovni celé EU (komunitární aktivity)
zahrnují např. konference k zahájení a zakončení Evropského roku (zde je očekávána podpora předsedající země), výroba loga a sloganu Evropského roku, celoevropskou informační kampaň, výzkumy a studie na úrovni celé EU. Aktivity, které budou realizovány na úrovni EU, mohou být podpořeny ze všeobecného rozpočtu EU až do výše 80% (dotace) nebo 100% (tendr).

Aktivity na národní úrovni

Aktivity na úrovni členských států budou nést hlavní znaky celoevropských aktivit, s tím, že zároveň budou obsahovat specifika jednotlivých států a budou omezeny jejich územním rozsahem. Na národní úrovni má být zřízen, resp. pověřen realizací roku pouze jeden subjekt – národní prováděcí orgán (NPO). V ČR je to Úřad vlády – sekce pro lidská práva a rovné příležitosti. Úřad vlády bude odpovědný za vypracování národní strategie a priorit ERRP 2007 a výběr aktivit, které navrhne EK ke spolufinancování. Grantová žádost ke spolufinancování předložená Evropské komisi musí obsahovat seznam a popis všech vybraných projektů (aktivit) a jejich realizátory. Finanční náklady jednotlivých členských států bude EU nést do maximální výše 50%. (Plánujeme, že dalších 50% bude dofinancováno Úřadem vlády.) Objem financí z rozpočtu EU pro financování národních aktivit je určen podle poměru počtu hlasů jednotlivých členských států v Radě EU (tj. podle velikosti členského státu). Česká republika může požádat o spolufinancování v max. výši 258 300 EUR.

Za účelem výběru projektů vyhlásí Úřad vlády výběrové (dotační) řízení. Plánovaný termín je konec září 2006.

Realizace ERRP 2007 bude v ČR spojena v jeden celek s tradiční vládní Kampaní proti rasismu.

Návrh národní strategie a priorit

V rámci národní strategie a priorit mají být plněny výše popsané čtyři klíčové cíle ERRP 2007 (práva, zastoupení, uznání, respekt) a má se zabývat všemi důvody diskriminace uvedenými v článku 13 (pohlaví, rasa nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo víra nebo světový názor, zdravotní postižení, věk, sexuální orientace), se zohledněním národních specifik (reality a potřeb ČR). Daný přístup a plánované akce mají zohlednit rovnost mužů a žen ve všech uvedených oblastech diskriminace, a rovněž vícenásobnou diskriminaci (neboli také diskriminaci „kumulovanou“, čímž se rozumí diskriminace na základě dvou či více důvodů).

Protože občanská společnost zastává při prosazování účinnosti antidiskriminačních práv zásadní úlohu (jednak jejich obhajováním, jednak akcemi pro zvyšování informovanosti široké veřejnosti a skupin i jednotlivců, kteří jsou potenciálními oběťmi diskriminace), obrací se Úřad vlády na zástupce nestátních neziskových organizací a všechny zainteresované, aby zasílali své podněty, nápady a dobré rady k přípravě realizace ERRP 2007 v ČR.

Uvítáme, budete-li strukturovat svoje návrhy na základě následujících okruhů:

¨ Klíčové problémy:

Jaké jsou podle vás klíčové problémy v ČR týkající se všech výše uvedených oblastí diskriminace? Pokuste se je popsat z hlediska pozic různých kategorií osob, které jsou skutečně nebo potenciálně diskriminovány, a s ohledem na rámec zavedený v ČR pro potírání diskriminace a pro šíření rovných příležitostí pro všechny.

¨ Strategie působení:

Jakou strategii působení spíše preferujete - působení prostřednictvím širší, obecně zaměřené osvětové kampaně (rovné příležitosti obecně a podpora rozmanitosti), anebo oslovení konkrétní vymezené cílové skupiny? Jaké prostředky působení doporučujete zvolit? (Navržené aktivity musí spadat do následujících kategorií: (a) setkání a akce (b) informační, propagační a vzdělávací kampaně (c) výzkumy a studie – tj. např. propagační kampaň v médiích, billboardy, konference, série malých „dílen“, webové stránky, počítačové hry, vzdělávací a školící semináře atd.).

¨ Konkrétní aktivity:

Jaké konkrétní aktivity doporučujete navrhnout k realizaci? Domníváte se, že je potřeba zaměřit se na odborné výzkumy v uvedených oblastech? Pokud ano, jaké (např. průzkumy veřejného mínění, odborné studie na konkrétní témata)? Jaká konkrétní témata, na která by se studie měly zaměřit, navrhujete?

¨ Čtyři klíčové cíle a rovné příležitosti mužů a žen:

Jak si představujete promítnutí čtyř cílových cílů ERRP 2007 (práva, zastoupení, uznání, respekt) do konkrétních navržených aktivit? Navrhněte, jakým způsobem bude ERRP 2007 zohledňovat rozdílné způsoby, jakými ženy a muži pociťují diskriminaci ve všech oblastech uvedených v článku 13 (pohlaví, rasa nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo víra nebo světový názor, zdravotní postižení, věk, sexuální orientace).

Podněty zasílejte elektronicky na adresu koordinátorky: voborilova@vlada.cz nebo poštou na adresu: Mgr. Jana Vobořilová, Úřad vlády, kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, nábř. E. Beneše 4, 118 01 P r a h a 1, do 5. září 2006.

Děkujeme za spolupráci!

Zpracovala: Jana Vobořilová, 18. srpna 2006

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X