Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Cena Bezpečnostní rady státu

Udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2023

V hlavní kategorii byla cena udělena:

 • Plukovníku ve výslužbě Ing. Fabianu Baxovi, Ph.D. za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty;
 • Zbyňku Pavlačíkovi za celoživotní aktivní činnost v oblasti bezpečnosti státu;
 • Plukovníku ve výslužbě Ing. Pavlu Ťulákovi za dlouhodobý a významný podíl na práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR.

Ve studentské kategorii byla cena udělena PhDr. Matěji Prášilovi za diplomovou práci na téma „Geopolitický význam GIUK“.

Přehled cen udělených v předchozích letech

Cena Bezpečnostní rady státu 2022

Hlavní kategorie:

 • plukovník v. v. PhDr. Jiří Růžka, za významný přínos v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a za aktivní dlouholetou činnost v bezpečnostní komunitě
 • PhDr. Martin Povejšil, za celoživotní přínos v oblasti zahraniční bezpečnostní a obrané politiky České republiky
 • plukovník JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA za mimořádný přínos při realizaci bezpečnostních opatření po výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích.

Ve studentské kategorii nebyla Cena udělena.

Cena Bezpečnostní rady státu 2021

Hlavní kategorie:        

 • doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., za aktivní celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a jejího šíření,
 • generálporučík Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSc., za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty,
 • generálmajor Ing. Petr Procházka za mimořádný přínos při řešení celosvětové pandemické krize, zajištění chodu Chytré karantény a realizaci nezbytných opatření ke zvládání vývoje epidemiologické situace na území České republiky,
 • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany za přispění ke zvládání pandemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2,
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za významný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, ochrany obyvatelstva a bezpečnostních služeb a za vynikající výsledky v expertní, publikační a vydavatelské činnosti,
 • Mgr. et Mgr. Pavla Novotná za dlouholeté řešení problematiky migrace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a za úspěšné naplňování azylové a migrační politiky České republiky a zajištění bezpečných hranic České republiky.

Ve studentské kategorii bylo uděleno čestné uznání:

 • Mgr. Jiří Víšek, Ph.D., za disertační práci na téma „Mírové operace mezinárodního společenství“.

Cena Bezpečnostní rady státu 2020

Hlavní kategorie:

 • Redakce časopisu Obrana a strategie - za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě se zaměřením na publikační činnost věnovanou rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti,
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni se zaměřením na oblast osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti.

Ve studentské kategorii bylo uděleno čestné uznání:

 • Mgr. Marku Radostovi, Ph.D. - za disertační práci „Pokročilé nesmrtící technologie v boji proti terorismu, extremismu a kriminalitě“.

Cena Bezpečnostní rady státu 2019

Hlavní kategorie:

 • Institut ochrany obyvatelstva – za významný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury a za význačnou expertní, vydavatelskou a popularizační činnost,
 • PaedDr. Jan Vykoukal – za celoživotní profesní činnost v oblasti vnitřní bezpečnosti,
 • Ing. Antonín Seďa – za dlouholetou aktivní činnost v oblasti tvorby obranné a bezpečnostní politiky ČR a oblasti civilní a demokratické kontroly ozbrojených sil.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

Cena Bezpečnostní rady státu 2018

Hlavní kategorie:

 • Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně – za výrazný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství, obranných a bezpečnostních studií a za významnou expertní, vydavatelskou a popularizační činnost, cenu převzal osobně ředitel centra Ing. Jaroslav Kolkus,
 • PhDr. Marcela Machutová – za celoživotní aktivní činnost v oblasti zpracovávání, prezentace a popularizace bezpečnostní problematiky pro veřejnost.

Studentská kategorie:

 • Ing. Petr Novotný, Ph.D. – za disertační práci „Určování regionálních subjektů a prvků kritické infrastruktury“,
 • PhDr. Petra Skalická, Ph.D. – za disertační práci „Možnosti rozvoje ochrany kritické infrastruktury v České republice"; v současné době působí jako ředitelka Odboru kontroly na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Cena Bezpečnostní rady státu 2017

Hlavní kategorie:

 • Redakce časopisu Vojenské rozhledy -  za dlouholetou podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství a obranných a bezpečnostních studií,
 • Doc. RNDr. Josef Požár, CSc. - za celoživotní odborné působení v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti a za celoživotní prospěšnou pedagogickou činnost na úseku vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky,
 • Ing. Karel Prskavec - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty a za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě.

Studentská kategorie:

 •  Mgr. Pavlína Bláhová - za diplomovou práci „Vliv absence principů good governance  na rozvoj organizovaného zločinu“

Cena Jaroslava Jandy 2016

Hlavní kategorie:

 • Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze - za aktivní činnost v oblasti bezpečnostní politiky v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

Cena Jaroslava Jandy 2015

Hlavní kategorie:

 • Brigádní generál Ing. Miloš Svoboda - za dlouholetý významný osobní podíl v oblasti požární prevence, civilní nouzové připravenosti a krizového řízení,
 • Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze - za dlouholetou aktivní činnost v oblasti bezpečnostní a obranné politiky v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni, včetně aktivní činnosti v bezpečnostní komunitě.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

20072014

V letech 2007 až 2014 cena nebyla udělována.

Cena Jaroslava Jandy 2006

Hlavní kategorie:

 • profesor Dr. Otto Pick - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní politiky a její osvěty.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

Cena Jaroslava Jandy 2005

Hlavní kategorie:

 • Karel Kovanda - za aktivní a osobité působení ve funkci vedoucího Stálé delegace České republiky při NATO a ZEU v Bruselu,
 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr.h.c. - za dlouholetý a významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky,
 • PhDr. Antonín Rašek - za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.

Studentská kategorie:

 • student Bc. Jan Závěšický - za předloženou práci "Postavení a role Bezpečnostní rady státu jako součásti bezpečnostního systému České republiky",

Čestné uznání:

 • student David Kocourek - za předloženou práci "Ekonomické aspekty mezinárodní bezpečnosti".

Cena Jaroslava Jandy 2004

Hlavní kategorie:

 • Ústav mezinárodních vztahů v Praze - za dlouholetou aktivní činnost v bezpečnostní komunitě,
 • PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní politiky a její osvěty.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

Cena Jaroslava Jandy 2003

Hlavní kategorie:

 • RNDr. Petr Zeman - za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky,
 • generálmajor v.v. Ing. Jaroslav Škopek - za významný podíl na úspěšné integraci České republiky do NATO a osobní přínos při přípravě a zpracování reformy ozbrojených sil České republiky,
 • Antonín Princ - za významný osobní podíl při budování regionálního krizového managementu, při řízení protipovodňových opatření a řízení přípravy strategie odstraňování následků a obnovy území regionu Českokrumlovska.

Studentská kategorie:

 • student Bc. Libor Stejskal - za předloženou práci "Drama roku 1938 mezi Lužickými horami, Krkonošemi a Českým rájem".

Cena Jaroslava Jandy 2002

Hlavní kategorie:

 • armádní generál v.v. Ing. Karel Pezl - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní politiky a její osvěty.

Studentská kategorie, čestné uznání

 • studentka Petra Novotná - za předloženou práci "Úloha a místo Západoevropské unie při vytváření evropské bezpečnostní a obranné identity".


Jaroslav Janda

Plukovník Jaroslav Janda (1932-1997), byl voják a politik, byl vědeckým pracovníkem v oblastech organizace a řízení a bezpečnostní a vojenské strategie.

Pro odpor k okupaci Československa v roce 1968 musel opustit armádu. Až v 90. letech minulého století se mohl opět věnovat strategickému vojenství a sociálnímu řízení v podmínkách ozbrojených sil a v bezpečnostní politice.

Je autorem desítek odborných prací.