Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

13. 3. 2014 16:19

Výhled legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017

Výhled legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017, který vláda vzala na vědomí dne 12. března 2014 č. 165.

I. čtvrtletí 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti kapitálového trhu
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o provozu na pozemních komunikacích
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona o ochraně památkového fondu
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře
Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o sociálním začleňování
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o veřejných zakázkách
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Věcný záměr zákona o realitním podnikání
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády na pyrotechniku
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o posuzování shody výrobků a technické normalizaci
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, a zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví (zákon o zdravotnických povoláních)
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v rámci ekologického zemědělství
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních a klimatických opatření
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

II. čtvrtletí 2015

Návrh celního zákona
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2015
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o hypotečním úvěru
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Věcný záměr zákona o sociálním bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb.
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona o podpoře sportu
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Věcný záměr zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb na zalesňování zemědělské půdy
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

III. čtvrtletí 2015

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
Předkladatel: ministr dopravy
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o sociálních pracovnících
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády o drobných opravách v bytě
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

IV. čtvrtletí 2015

Návrh zákona o oceňování majetku
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona o podpoře rodin s dětmi, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a o změně souvisejících zákonů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona o sociálním začleňování
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o odškodnění obětí protiprávních sterilizací
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o sociálním podnikání
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Věcný záměr zákona o metrologii
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na váhy s neautomatickou činností
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na jednoduché tlakové nádoby
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí na trh
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na měřidla
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o Nejvyšší radě soudnictví, o výběru soudců a o pomocném justičním aparátu
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o státem zajištěné právní pomoci
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o veřejném opatrovnictví, úpravě některých otázek souvisejících s podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně jednat a o změně některých zákonů (opatrovnický zákon)
Předkladatel: ministryně spravedlnosti
Spolupředkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o trestním řízení soudním
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti informačních systémů veřejné správy
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání ze strany uživatelů v Evropské unii
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

I. čtvrtletí 2016

Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o metrologii
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů
Předkladatel: ministr zemědělství

II. čtvrtletí 2016

Návrh zákona o sociálním bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a další související zákony
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o realitním podnikání
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

III. čtvrtletí 2016

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

IV. čtvrtletí 2016

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh občanského soudního řádu
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh ústavního zákona k nové smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

II. čtvrtletí 2017

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona o omamných a psychotropních látkách
Předkladatel: ministr zdravotnictví

III. čtvrtletí 2017

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

IV. čtvrtletí 2017

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2018
Předkladatel: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X