Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

14. 2. 2018 13:00

Plán legislativních prací vlády rok 2018 a výhled na léta 2019-2021

Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 byl schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018.

únor 2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění volební zákony
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

březen 2018

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Generální inspekce bezpečnosti sborů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

duben 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Předkladatel: ministryně financí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona o sociálním podnikání
Předkladatel: ministr spravedlnosti
Spolupředkladatelé: ministryně práce a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Předkladatel: ministr zemědělství

květen 2018

Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Předkladatel: ministr zdravotnictví

červen 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministryně obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Věcný záměr zákona o Národním zdravotnickém informačním systému
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

červenec 2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů
Předkladatel: ministryně financí
Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí

srpen 2018

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
Předkladatel: ministryně financí

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

září 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí

Návrh právní úpravy implementující mezinárodní arbitráž v rámci řešení případů dohodou
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí
Spolupředkladatel: guvernér České národní banky

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona o ochraně památkového fondu
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatelé: ministr kultury a ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona o podpoře sportu
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

říjen 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: mistryně financí

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti

Věcný záměr zákona o sociálním bydlení
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr energetického zákona
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Předkladatel: ministr zemědělství

listopad 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně obrany

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministryně obrany

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení vlády o úpravě náhrady)
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: ministr životního prostředí

prosinec 2018

Věcný záměr zákona o zpravodajských službách České republiky
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatelé: ředitel Bezpečnostní informační služby, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, ředitel Vojenského zpravodajství, ministryně obrany a ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona o odpadech
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: mistryně financí

Návrh právního předpisu navazující na ujednání ve věci vyloučení mezinárodního dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Předkladatel: mistryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se upravují některá práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatelé: ministr zdravotnictví a ministr dopravy

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Věcný záměr zákona o národní rozvojové bance České republiky
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o lobbingu
Předkladatel: ministr spravedlnosti
Spolupředkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o územně správním členění státu
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o odškodňování újmy způsobené povinným očkováním
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

I. čtvrtletí 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: mistryně financí

Rekodifikace zdanění a zpojistnění příjmů
Předkladatel: mistryně financí

Právní předpis umožňující realizaci projektu MOJE daně a internetového daňového portálu
Předkladatel: mistryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Věcný záměr zákona o koordinaci rehabilitace
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o metrologii
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o hromadných žalobách
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh volebního zákona
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím volebního zákona
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

II. čtvrtletí 2019

Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona o sociálním bydlení
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o ochraně spotřebitele
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona o občanských průkazech
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o zbraních
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o nakládání s municí
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o podrobnostech provádějících volební zákon
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Předkladatel: předseda Českého statistického úřadu

III. čtvrtletí 2019

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
Předkladatel: mistryně financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: mistryně financí

Návrh zákona o dražbách
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

IV. čtvrtletí 2019

Věcný záměr zákona o účetnictví
Předkladatel: mistryně financí

Návrh zákona o Státním fondu regionálního rozvoje
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

I. čtvrtletí 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Návrh zákona o archivnictví a spisové službě
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o požární ochraně
Předkladatel: ministr vnitra

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Věcný záměr zákona o cenách a úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
Předkladatel: ministr zdravotnictví

II. čtvrtletí 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví

III. čtvrtletí 2020

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
Předkladatel: ministryně financí

Návrh zákona o sociálních pracovnících
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: ministr životního prostředí

IV. čtvrtletí 2020

Návrh zákona o účetnictví
Předkladatel: ministryně financí

Věcný záměr stavebního zákona
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Věcný záměr zákona o vyvlastnění
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

III. čtvrtletí 2021

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
Předkladatel: ministryně financí

IV. čtvrtletí 2021

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X