I. vláda Andreje Babiše (13.12.2017-27.06.2018)

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 1. 2018 15:35

Programové prohlášení vlády

Dne 8. ledna 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky.

Obsah

Preambule a zásadní priority vlády
Finance a hospodaření státu
Sociální politika a zaměstnanost
Digitální Česko
Vzdělávání, věda a výzkum
Doprava
Obranná politika a Armáda České republiky
Vnitřní bezpečnost a veřejná správa
Právo a spravedlnost
Zahraniční politika a Evropská unie
Kultura
Zdravotnictví
Průmysl a obchod
Veřejné investice a místní rozvoj
Zemědělství
Životní prostředí
Sport


Preambule a zásadní priority vlády

Hnutí ANO, jako vítěz parlamentních voleb, předstupuje před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky s návrhem menšinové vlády, která se bude řídit tímto programovým prohlášením. Menšinová vláda hnutí ANO je v současnosti řešením, které reflektuje demokratickou vůli občanů České republiky a aktuální rozložení sil v Poslanecké sněmovně. Tuto menšinovou vládu navrhujeme především za účelem odblokování povolební situace a z tohoto důvodu přicházíme s programovým prohlášením vlády, které obsahuje průniky programů všech stran ve sněmovně. Věříme, že tento postup má šanci získat dostatečnou podporu, neboť doufáme, že ostatní demokratické strany chtějí plnit program, kvůli němuž byly zvoleny do Poslanecké sněmovny. Proto předkládáme takové programové prohlášení, které obsahuje relevantní priority stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, a chceme požádat opozici, aby toto programové prohlášení vlády podpořila a naši vládu tolerovala.

Naši občané žijí v bezpečné zemi, a to je dnes hodnota, kterou se nemůže mnoho okolních zemí pochlubit. Vláda ve svém úsilí zajistit bezpečnost a ochránit zemi před nejrůznějšími útoky zvenčí nepoleví, a proto budeme i nadále posilovat naši obranyschopnost a vnitřní bezpečnost. To bylo ostatně úplně prvním krokem této vlády: Na Evropské radě jsme již zásadně vystoupili proti nelegální migraci a uprchlickým kvótám.

Jedním ze zásadních cílů této vlády je boj za zájmy českých občanů v Evropské unii a odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót, neboť takto koncipované řešení není efektivní a rozděluje Evropu. Česká republika se aktivně zapojí do zásadních politických jednání v rámci EU a spolu se zeměmi V4 a jinými evropskými spojenci bude navrhovat jiný systém řešení vyvolané migrace založený na bázi zajištění bezpečnosti vnějších hranic, práva selekce a výběru uprchlíků na území před vnějšími hranicemi EU, a to jako efektivní evropské řešení, které je v souladu s mezinárodními konvencemi a respektuje princip solidarity mezi státy EU.

Vládní prohlášení naší vlády se soustřeďuje na realizaci šesti hlavních strategických směrů rozvoje naší země. Chceme jím posunout ekonomiku a celou společnost na novou trajektorii, která by měla zaručit, aby naše země obstála v evropské ekonomice a v měnícím se světě.

Nechceme o tom, co nás v budoucnu čeká, vést pouze diskuse, ale chceme udělat vše proto, abychom se měli lépe, a také chceme předat našim dětem prosperující zemi a ekonomiku. Prostě mysleme i na budoucnost a nežijme jen dneškem. Odložme spory, které tak oslabují naši společnost v posledních letech, a uvědomme si, že budoucnost nebude lehká a naši potomci nám neodpustí, že jsme neudělali všechno, co jsme měli a mohli udělat.

Proto jsme vybrali hlavní směry, kde chceme v příštích čtyřech letech dosáhnout znatelného pokroku. Přirozeně, že horizont těchto projektů překračuje horizont příštího volebního období. Víme, že v té době vše nevyřešíme, ale chceme nastoupit tuto cestu.

Jaké jsou hlavní strategické směry

 1. V prvé řadě je to Digitální Česko.
  Chceme dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Chceme jednotné standardy, v maximální míře využívat sdílených služeb. Na úrovni státu musíme mít jednotné služby. Vytvoříme centrální portál státu, kde si občan bude moci vše vyřídit, a k tomu využijeme služeb pošty pro ty občany, kteří internet nemají atd. Elektronizace musí být všude, kde je to možné – daňová přiznání, elektronické recepty, elektronická dálniční známka atd.

  Vytvoříme funkci zmocněnce pro digitalizaci, který bude celý proces řídit bez zbytečné administrativy.
   
 2. Chceme být v Evropě vidět.
  Musíme důrazněji hájit své zájmy ve sjednocující se Evropě. Jde nejen o imigrantské kvóty, které odmítáme – a o tom chceme přesvědčit své partnery. Chceme i větší podporu pro boj s daňovými ráji, daňovými úniky. Chceme i podporu pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky. Nechceme jen přikyvovat Bruselu, ale chceme jeho politiku měnit. Vláda nevidí v současné době možnost přistoupit k eurozóně, nicméně i nadále respektuje přijaté závazky.
   
 3. Sestavíme strategický investiční program.
  V prvé řadě předložíme nový zákon o liniových stavbách, který bude podporovat výstavbu a neumožní obstrukce. To je alfa a omega.

  Naším záměrem je stavět dálnice, obchvaty měst. Začít s přípravou trasy pro vysokorychlostní železnice a s rekonstrukcemi nádraží – ve světě jsou nádraží moderní infrastrukturou, která slouží celému městu – obchod, občanská vybavenost a u nás často špinavé budovy, které hyzdí město.

  Musíme začít s výstavbou nových bloků pro jaderné elektrárny. Investiční pobídky jen výjimečně pro akce s vysokou přidanou hodnotou.

  Potřebujeme podpořit produktivní investice pro malé a střední firmy, které technologicky zaostávají.

  Musíme budovat byty pro mladé rodiny i pro starší občany.

  Musíme začít s rekonstrukcemi památkových objektů ve všech regionech – přitáhnout turistický ruch i mimo hlavní centra.
   
 4. Chceme důchodovou reformu.  
  Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet.

  Chceme proto zřídit Státní důchodový úřad, který bude tyto prostředky spravovat a veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity.

  Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let.  

  Prosadíme rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, to vše na základě provedené analýzy těchto potřeb ve spolupráci s kraji, městy a obcemi. Během vládního působení lze postupně realizovat až 4-6 tisíc těchto bytů a pro další období připravit jejich výstavbu v obdobném rozsahu.
   
 5. Chceme začít s reformou státu.  
  To je vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních. Důsledná kontrola regulovaných cen – voda. Lépe spravovat majetek státu. Bojovat s lichvou.

  Potřebujeme narovnat vztah mezi samosprávnými celky a státním rozpočtem. Dnes zejména kraje stále požadují další zdroje z centra. 

  Potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce – nové pracovní síly i stimulace k práci.

  Potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně taky začít s posílením technického školství, učňů a vnést pořádek do soustavy vysokých škol.

  Potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví, rozvoj jeho kapacit – zvážíme možnost sloučit státní zdravotní pojišťovny do jedné.

  Nově koncipujeme rozvoj sportu jak vrcholového, tak i masového.
   
 6. Posílíme naši bezpečnost.
  Zvyšování výdajů na obranu bude probíhat za vyšší účasti našich firem – výzbroj, munice atd.

  Vnitřní bezpečnost bude založena na předvídání vzniku krizových situací a jejich důsledném řešení – policie a hasiči.

  Prioritou je pro nás zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektrické energie.

  Zvýšíme stupeň soběstačnosti naší výroby potravin.  

  Budeme chránit půdu jako základ našeho bohatství před záborem a erozí. Potřebujeme udržet vodu v krajině. Vyřešíme odpadové hospodářství. 

  Domácí suroviny budeme chránit a zpracovávat tak, aby efekt pro společnost byl nejvyšší.

Tato vláda nebude do státní správy dosazovat politické nominanty, naopak státní správu otevře a odpolitizuje. Jednotliví ministři byli nominováni primárně podle odbornosti a kompetentnosti k výkonu náročné práce ve vládě, proto kabinet kromě ministrů hnutí ANO tvoří také experti z praxe, kteří znají problematiku svěřených rezortů.

Menšinová vláda je příležitostí, aby byl kabinet akceschopnější a byl potlačen nesmyslný a škodlivý resortismus. Díky tomu bude vláda pracovat s větší mírou soustředění na řešení věcných problémů a s jasnou politickou odpovědností hnutí ANO. 

Vláda v tomto složení musí daleko více než jiná vláda naslouchat návrhům opozice a aktivně spolupracovat, protože tento vládní model vyžaduje časté získávání podpory u ostatních parlamentních stran, a my očekáváme, že se tím rozšíří prostor pro konstruktivní opoziční práci. Ve snaze nalézt maximální možný konsenzus je vláda připravena do plnění priorit vlády a programového prohlášení zapojit i odborníky opozice. Vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany Parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědná.

Vláda bude pokračovat ve spolupráci se sociálními partnery. Chceme naslouchat názorům podnikatelských svazů, které často přicházejí s racionálními názory na zlepšení práce státních orgánů. Partnerem jsou pro nás především zaměstnanci a jejich odborové organizace – jejich názor je důležitou zpětnou vazbou pro kroky vlády.

Pevně věřím a doufám, že poslanci všech parlamentních stran překonají marginální rozpory a pomohou vytvořit vládu, která bude pracovat v zájmu občanů České republiky podle jejich preferencí a jasně projevené politické vůle.

Za vládu České republiky
Andrej Babiš


Finance a hospodaření státu

Prioritami Ministerstva financí budou zjednodušení a elektronizace daňového systému, přičemž se v maximální možné míře budeme zasazovat o přesun komunikace s finančním úřadem do online prostředí, zavedení nových účinných postupů při správě daní mezinárodních korporací a efektivní sestavování a plnění státního rozpočtu.

Klademe důraz na zvyšování investic a efektivní čerpání zdrojů na investice z EU. Budeme podporovat nárůst důchodů a také platů u vybraných profesí, například u pedagogů a pracovníků v sociálních službách. Budeme prosazovat efektivní řízení provozu s péčí řádného hospodáře za použití centralizace nákupů a řízení nákladů.

Budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst a usilovat o vyrovnaný státní rozpočet. Ctíme pravidlo, že případný deficit musí být nižší než výše investic z národních zdrojů. Rovněž budeme dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udržíme ho na nízké úrovni.

Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti. Všechny nové IT systémy budou před ostrým spuštěním uživatelsky testovány. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž.

Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 24 % z hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti. 

Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“.

Ctíme princip daňové neutrality. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších, což vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže. Prosadíme návrh nové koncepční zákonné úpravy daní z příjmů, která nově upraví zdaňování a systém pojistných odvodů z těchto příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze. Proces rekodifikace příjmových daní zakončíme přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto zákonných povinností na jednom místě.

Zajistíme novely právních předpisů upravujících daňový proces s cílem zjednodušit systém správy daní, posílit právní jistoty a snížit administrativní zátěž na straně správce daně i daňového subjektu. Součástí této novely bude rozšíření institutu paušální daně. Dále se zasadíme o koncepční řešení problematiky daňových odpočtů ve prospěch daňových subjektů, o revizi kontrolních postupů a revizi systému sankcí.

Prosadíme přeřazení dalších plnění ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %, a to zejména v případě:

 • stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
 • točeného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb,
 • vodného a stočného,
 • služeb s vysokým podílem lidské práce, mezi něž patří opravy obuvi a kožených výrobků, opravy sportovních potřeb, opravy a čištění oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech.

Po důkladném vyhodnocení fungování systému elektronické evidence tržeb navrhneme změny zákona o evidenci tržeb s cílem zachovat funkčnost tohoto nástroje při současném snížení nákladů soukromého sektoru. Bude prověřeno a případně navrženo vyjmutí z povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby se stanovenou paušální daní a s nízkými ročními příjmy do určité výše, která bude stanovena na základě dalších podrobných analýz. Novelou zákona o evidenci tržeb rovněž plně zohledníme závěry vyplývající z nálezu Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2017, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o evidenci tržeb.   

Budeme podporovat rozvoj sdílené ekonomiky a sdílených služeb a na domácí i zahraniční úrovni prosazovat efektivní organizační či legislativní řešení problémů spojených s nelegální konkurencí ze strany subjektů využívajících tuto oblast k dosahování zisků. Za účelem efektivní správy daní budeme prosazovat zejména odstranění informačního deficitu správce daně ve vztahu k některým transakcím probíhajícím přes internetové platformy v dané oblasti.

Budeme pokračovat v boji proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování. Budeme rovněž podporovat uzavírání dalších smluv o zamezení dvojímu zdanění. Na úrovni EU budeme prosazovat opatření, která povedou ke zvýšení efektivity boje proti daňovým únikům na dani z příjmů právnických osob a na DPH a při implementaci těchto opatření budeme prosazovat, aby byla využitelná stejnou měrou pro zahraniční i domácí subjekty.

Dále přehodnotíme systém daňových investičních pobídek.

Zavazujeme se aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev.

Zahájíme diskuzi o změně rozpočtového určení daní tak, aby byl v rámci přerozdělování daňových příjmů, které jsou součástí rozpočtů obcí, zohledněn rovněž počet seniorů trvale žijících v jednotlivých obcích s cílem motivovat obce ke zvyšování kvality služeb určených pro tuto skupinu obyvatel.

Mezi zásadní důvody, proč v následujícím období nechceme usilovat o přijetí eura jako společné měny, patří ztráta vlastní měnové politiky a nedokončený proces nominální a reálné konvergence k eurozóně, který by při zafixování směnného kurzu přinesl náklady v podobě inflace vedoucí ke znehodnocení úspor občanů. Samotné přijetí společné měny by také v nejbližší době znamenalo povinnost pro Českou republiku vložit do Evropského stabilizačního mechanismu řádově desítky miliard korun s tím, že související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun. Na probíhající diskusi o prohlubování hospodářské a měnové unie v EU se nicméně budeme aktivně podílet v nejvyšší možné míře s důrazem na důsledné dodržování a vynucování rozpočtové odpovědnosti především na úrovni jednotlivých členských států eurozóny.

Vláda připraví efektivní a hospodárné řešení rozmístění státních zaměstnanců, které spočívá ve výstavbě nového administrativního komplexu, jenž by nedostatek ploch vyřešil.  Výsledkem bude ukončení nájemních vztahů a s tím spojená eliminace nájemného, eliminace vysokých výdajů na provoz a údržbu administrativních budov, stejně tak jako vysokých investic do stávajících energeticky náročných budov.

Stát má v Praze dlouhodobě výrazný nedostatek vhodných kancelářských ploch ve státních budovách a současně hrozí výrazné investiční výdaje do stávajících technicky i morálně zastaralých státních budov. 

Provedeme komplexní vyhodnocení aplikace nové regulace hazardních her přijaté v roce 2016 a na základě získaných poznatků případně navrhneme změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně z hazardních her, zejména internetového sázení.

Budeme podporovat rozvoj finančního trhu a posilování jeho odolnosti. Zaměříme se rovněž na ochranu práv spotřebitelů finančních služeb a rozvoj finančního vzdělávání.

Budeme dále bojovat s lichvou regulací nákladů spojených se sjednáváním úvěru. Budeme sledovat, zda při aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru je náležitě chráněn spotřebitel, a budeme provádět pravidelné konzultace s orgánem dohledu – Českou národní bankou.

V rámci podpory exportu zreformujeme fungování České exportní banky (ČEB), Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), zásadně zvýšíme jejich efektivnost a nastavíme nově systém podpory českého exportu na úroveň, která je běžná ve vyspělých průmyslových zemích EU. Dále vytvoříme novou strategii pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku.

Zasadíme se o důsledné dodržování principu transparentnosti v rozhodování o dotacích a veřejných zakázkách. Zasadíme se o to, aby k veřejným zakázkám a dotacím neměly přístup právnické osoby a s nimi propojené subjekty, které řádně nezveřejňují zákonem stanovené dokumenty ve Sbírce listin.

Sociální politika a zaměstnanost

Pozitivním výsledkem sociální politiky státu je výjimečně nízká míra chudoby, dokonce jedna z nejnižších mezi evropskými zeměmi. Toto postavení České republiky chceme nejenom zachovat, ale chceme se zaměřit na skupiny obyvatel, které se dlouhodobě ne vlastní vinou pohybují na hranici chudoby nebo v její blízkosti. Zlepšíme podmínky pro život těm, kteří si je sami zlepšit nemohou. Pomůžeme těm, kteří se přechodně ocitli v nepříznivé sociální situaci.  Nedopustíme však, aby se závislost na pomoci státu stala životním stylem pro práceschopné lidi. Práce úřadů bude směřovat k zajištění individuální účinné pomoci.

Zasadíme se o zlepšení podmínek života seniorů, zabráníme jejich diskriminaci v jakékoli podobě v přístupu k práci, ke vzdělávání, ke všem typům služeb, k volnočasovým aktivitám, k aktivní účasti na veřejném životě. Všemi způsoby budeme prosazovat návrat úcty a respektu ke stáří a zasadíme se o zvýšenou právní ochranu seniorů.

Připravíme a prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. Tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti. Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. Připravíme návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích.

Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky, definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy individuálního zajištění na stáří.

Vytvoříme Státní důchodový úřad, který předloží návrh, zachovávající výhody stávajícího systému, jako jsou stabilita a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného, a zároveň oddělí správu příjmů a výdajů důchodového pojištění od státního rozpočtu. Systém nastavený budoucí reformou musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný, proto bude změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu.

Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz budeme klást na rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Zároveň definujeme standardy a podmínky jednotlivých služeb, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad. Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Navíc dořešíme fungování a financování průřezových služeb na zdravotně sociálním pomezí a zajistíme vyšší odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách, přibližující se oboru zdravotnictví. Podpoříme domácí i ústavní paliativní péči včetně péče hospicové.

Provedeme úpravu legislativního rámce upravující fungování, kompetence a odpovědnost lékařské posudkové služby s cílem zjednodušit postup, nastavit transparentní pravidla pro posuzování a zásadně zkrátit rozhodovací lhůty. Zjednodušíme a zrychlíme administraci dávek podmíněných zdravotním stavem s cílem zvýšit komfort pro klienty.

Vyhodnotíme změny v dávkových systémech, realizované v minulých letech. Pozornost věnujeme zejména souboru dávek a opatření podporujících rodiny, dávek podmíněných zdravotním stavem, počtu a struktuře dávek státní sociální podpory, dále dávkám pomoci v hmotné nouzi, zejména doplatku na bydlení, a dávkám určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Podmínkou přiznání takové dávky bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných prací na úrovni měst a obcí.

Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta, s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit. V této souvislosti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti, a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. K tomu je zapotřebí vytvořit potřebnou legislativu řešící sociální práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými rezorty a mezi státem, kraji a samosprávou. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny.

Budeme usilovat o to, aby děti vyrůstaly ve funkčních rodinách, v prostředí, kde je normální pracovat a o práci usilovat. Takové rodiny budeme podporovat a chránit. Pečující rodič musí mít možnost volby, proto podpoříme rozvoj veřejných služeb pro rodiny.

Zasadíme se o poskytnutí včasné podpory rodinám s dětmi, které potřebují pomoc. Zachováme variabilitu forem náhradní péče a budeme ji rozvíjet s cílem vytvořit dostatečné kapacity pro individuální péči rodinného typu tak, aby si jednotlivé formy nekonkurovaly, ale vhodně se doplňovaly.

Připravíme závazná pravidla pro předvídatelný růst minimálních mezd.

Politiku zaměstnanosti vrátíme do centra činnosti Úřadu práce, který bude koordinátorem trhu práce, bude aktivně komunikovat se všemi účastníky v zájmu co nejrychlejšího uplatnění uchazečů o zaměstnání a splnění požadavků zaměstnavatelů. Vůči klientům bude důsledně uplatňován individuální přístup. Důraz bude kladen na revizi poměrně neefektivního systému rekvalifikací, na větší zapojení zaměstnavatelů do přípravy na povolání a na předvídání vývoje a změn ve struktuře povolání.

Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, zvýšíme účinnost příspěvků i opatření podporujících jejich pracovní uplatnění, jakož i zamezíme novou vhodnou legislativní úpravou zneužívání nástroje náhradního plnění ze strany některých podnikavců.

Mimořádnou pozornost budeme věnovat odbornému auditu existujících informačních systémů zajišťujících fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace pojistných a nepojistných sociálních dávek s cílem dosáhnout ve střednědobém horizontu efektivního využívání těchto informačních systémů a elektronizaci agend, a to jak v komunikaci s klienty, tak i v podpoře vlastního chodu úřadu.

Vytvoříme nabídku netradičních forem práce a flexibilních úvazků v rámci celé státní správy a podpoříme tak zaměstnávání rodičů, osob pečujících o jiného závislého člena rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů a dalších skupin, pro které je taková práce podmínkou pro skloubení rodinného a pracovního života.

Prosadíme zavedení nové slevy ve výši 500 Kč měsíčně jako kompenzaci na sociálním pojištění pro zaměstnance, neboť právě zaměstnanci nesou největší odvodové břemeno vůči státu. Smyslem tohoto opatření je alespoň částečná kompenzace výdajů zaměstnanců na dojíždění za prací nebo zvyšování kvalifikace. V závislosti na vývoji státního rozpočtu a zadlužení bude vláda usilovat o snížení sociálního pojištění, hrazeného zaměstnavateli. 

Digitální Česko

Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav. Chceme nastartovat a začít dodávat služby pro občany a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro další volební období. Kompletní digitalizace bude trvat víc volebních období, proto chceme započít změnu a s podporou ostatních parlamentních stran a hnutí a odborníky ze soukromého sektoru společně budovat Digitální Česko.

Máme jedinečnou šanci k digitální přestavbě Česka. Moderní Česko potřebuje digitální revoluci, kterou chceme zahájit. To znamená úplné pokrytí vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana. Fungující eGovernment znamená vznik moderní, rychlé a přívětivé digitální státní správy, která bude šetřit náklady státu a čas občanům. Dostaneme služby pro občany, podnikatele, firmy a další společnosti do každého počítače. 

K realizaci viditelné a pro občany a firmy užitečné změny je nutné zaměřit se a učinit klíčová opatření zejména v oblastech uživatelsky přívětivých online služeb, digitálně přívětivé legislativy a centrální koordinaci ICT.

Změny v těchto oblastech musí být provázané, dobře zacílené a diskutované jak s veřejnou správou, tak se soukromým sektorem. Úzká spolupráce poskytovatelů digitálních služeb ve veřejné správě a v soukromém sektoru, jejich schopnost sdílet ICT infrastrukturu, znalosti, zkušenosti, a především schopnost vnímat potřeby občanů a firem – klientů, je nezbytnou podmínkou pro kvalitativní posun v této oblasti.

Zavedeme jednu Centrální IT autoritu pro digitalizaci státu řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude podléhat přímo premiérovi. Bude zastřešovat tvorbu standardů, koordinaci prací, enterprise architekturu a další činnosti, které zjednoduší ministerstvům rozvoj služeb. V prvních 100 dnech vládnutí vytvoříme vládní akční plán s jasnými termíny, kdy budou agendy jednotlivých ministerstev a státních úřadů zapojeny do Digitálního Česka.  Zkoncentrujeme IT agendu, definujeme základní standardy platné pro státní správu, budeme centrálně řídit náklady, architekturu a dodávky projektů, za které Centrální IT autorita ponese přímou odpovědnost.

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se s nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která státní instituce se dívala na vaše osobní údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes.

Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná pravidla z hlediska spravedlivého zdanění na jedné straně a z pohledu jednoduchého uživatelsky komfortního přístupu na straně druhé.

Pro urychlený rozvoj digitálních služeb ve veřejném sektoru, zprůchodnění a zkvalitnění služeb v sektoru soukromém a pro případnou možnost sdílení některých služeb napříč veřejným a soukromým sektorem, je třeba zmapovat všechny právní předpisy, které v sobě obsahují případné bariéry pro úspěšnou implementaci digitálních technologií,  a zároveň trvale sledovat, aby v nově přijímané legislativě se neobjevovaly bariéry další nebo nové. Budeme prosazovat digitálně přívětivou legislativu, každý nový návrh jakékoliv právní normy určené k projednání vládou ČR bude muset obsahovat kromě již existujících analýz dopadů i tzv. ITIA ( information technology impact analysis).

K vytvoření Digitálního Česka je třeba několika zásadních kroků:

Dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. Důležité je, aby stát vytvořil takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě sítí i tam, kde dnes připojení není. Využijeme principu sdílených služeb a budeme je provozovat na sdílené infrastruktuře, ekonomicky výhodném konceptu, využívaném ve všech státech s vysokou úrovní digitalizace.

 • Místo složitých a velkých veřejných zakázek budeme soutěžit jednotlivé menší, nicméně vzájemně kompatibilní a spolupracující části a platformy, které zapadnou do celkové architektury. V maximální míře budeme využívat sdílených služeb, a to nejen datových center a serverů, ale i celých agend společných pro více úřadů.
 • Vytvoříme centrální portál státu, kde bude pro občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme. Elektronicky, moderně, přehledně.
 • Na modernizaci státu budeme spolupracovat s odborníky z ostatních politických stran a hnutí a společně změníme zákony. Digitálně přívětivá legislativa se musí stát nezbytnou součástí reformy celého našeho právního řádu.
 • Využijeme také volnou kapacitu dnes již jednotlivými ministerstvy vybudovaných komunikačních sítí, které jsou ve vlastnictví státu (přímo či prostřednictvím státních podniků), k propojení jednotlivých subjektů státní správy. Prosadíme zákon o právu každého občana na internet. Občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován.
 • Všechna dostupná a zveřejnitelná data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována. To podpoří další rozvoj služeb založených na těchto datech.

Snadný přístup k informacím o fungování veřejné správy je jedním ze základních prvků moderního digitálního státu. Proto zlepšíme přístup občanů k informacím o hospodaření veřejných institucí tak, aby byly informace poskytovány včas a bez nepřiměřených nákladů.

Digitální Česko znamená výhodu i pro občany, kteří s internetem neumějí pracovat. Díky propojení všech databází si budou moci vyřídit vše potřebné na nejbližší poště, bez zbytečného dojíždění. Samozřejmostí bude platba kartou u všech státních institucí České republiky.

Vzdělávání, věda a výzkum

Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.

Ve spolupráci se zřizovateli škol a školských zařízení regionálního školství omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera. V regionálním školství podpoříme kroky k zavedení transparentního a administrativně nenáročného způsobu financování.

Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi MŠMT a MMR.

Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů tak, aby byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání. Podpoříme jasné vzdělávací standardy v Rámcových vzdělávacích programech.

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem. Cílem je zvýšení prestiže, odborné úrovně a uplatnitelnosti absolventů učňovských oborů a technických oborů středních škol.

Budeme podporovat zahraniční mobilitu studentů ve středním vzdělávání lepším využitím evropských programů. 

Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění s výjimkou jednoznačného zpoplatnění „věčných“ studentů.

Provedeme analýzu účelnosti a efektivnosti současného modelu financování soukromých i veřejných škol v primárním, sekundárním i terciárním vzdělávání.

Budeme podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou zkvalitňování školství.

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.

Budeme podporovat výjezdy studentů vysokých škol do zahraničí i výměnu vědců mezi českými a zahraničními výzkumnými organizacemi větším zapojením do evropských programů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

Vytvoříme nové Národní priority orientovaného výzkumu – základ toho, co se bude ve výzkumu podporovat ze státních peněz.

Doprava

Prioritou Ministerstva dopravy bude urychlit přípravu a výstavbu dopravních staveb. Chceme zásadně pokročit směrem k dokončení páteřní dálniční sítě a dobudování obchvatů na silnicích I. třídy. Do dopravně správních agend zavedeme elektronizaci a usnadníme komunikaci občanů s úřady. Na železnici pustíme konkurenci a podpoříme přesun nákladní dopravy na koleje. Urychlíme přípravu vysokorychlostních tratí a projektů ke zlepšení plavebních podmínek u vodních dopravních cest.

Připravíme koncepční změnu stavebního práva v oblasti prioritních infrastrukturních staveb. Upravíme a doplníme zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zákon o liniových stavbách tak, aby se zjednodušilo schvalování veřejně prospěšných staveb, omezilo obstrukční chování při povolovacích procesech dopravních staveb a snížila nadbytečná byrokratická zátěž v rámci povolovacích procesů.

Zintenzivníme výstavbu dálnic na všech hlavních trasách, konkrétně D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D52, D55 a dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.

Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.

Města na silnicích I. třídy musí mít obchvaty, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra. Na silnicích 1. třídy postavíme 130 km obchvatů, které odlehčí dopravně zatíženým městům a obcím. Mimo jiné jde o obchvaty či jejich další úseky okolo Slaného, Ostravy-Poruby, Hradce Králové, Otrokovic, Frýdku-Místku, Klatov, Jaroměře, Znojma, Břeclavi, Strakonic, Opavy, Karviné a řady dalších. Do roku 2021 zahájíme stavbu klíčové části Pražského okruhu D0 511 mezi Běchovicemi a D1. Územní rozhodnutí získáme pro stavby 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí, u stavby 520 Březiněves – Satalice získáme souhlasné stanovisko EIA.

Do výstavby dopravní infrastruktury zapojíme formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) soukromé investory. Realizací pilotního projektu PPP zajistíme dostavbu a další provozování nedokončené části dálnice D4. Na základě zkušeností s projektem bude tento postup použit i u dalších dálnic (např. D7, D6, D3 nebo D35).

Nejpozději do roku 2020 dokončíme veřejnou soutěž na zajištění inovovaného a rozšířeného systému výkonového zpoplatnění pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny.

Usnadníme komunikaci občanů se státní správou v oblasti registrace vozidel a dalších registrů v rezortu dopravy. V návaznosti na již přijatou novelu zákona zrealizujeme, že řidičský průkaz si bude moci každý vyřídit i mimo své trvalé bydliště na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností bez zbytečných formulářů a vlastních fotografií. Po zavedení občanských průkazů s čipem bude možné vše vyřídit i z domova.

Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupón, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu.

Vytvoříme podmínky pro mezioborovou spolupráci v oblasti nákladní dopravy tak, aby železniční a vodní doprava plnila služby pro silniční dopravce. Ze zdrojů EU proto podpoříme rozvoj terminálů kombinované dopravy. Cílem je vytvořit překladiště kontejnerů, která zajistí, aby po silnici probíhal pouze počáteční svoz a závěrečný rozvoz nákladní dopravy. Větší část délky uskutečněné přepravy by pak měla probíhat po železnici či po vodě.

Státem garantovaná veřejná železniční přeprava pro cestující bude nadále zajištěna v rozsahu minimálně 7,4 mld. Kč ročně, což představuje téměř 37 milionů vlakových kilometrů ročně na 28 linkách dálkové dopravy. Naším cílem je též modernizace vozidel a zvýšení kvality cestování.

Podpoříme realizaci otevřených nabídkových řízení na státem objednávaných rychlíkových spojích. České dráhy by měly fungovat jako standardní apolitický subjekt v reálném konkurenčním prostředí. Nástup konkurence však musí být postupný a stát při něm zohlední skutečnost, že České dráhy jsou zatíženy náklady na režijní jízdné a zajištují obsluhu i méně atraktivních dálkových či regionálních linek.

Pro vyšší komfort cestujících zajistíme opravu minimálně šedesáti významných nádražních budov. Jedná se například o nádraží v Mostě, Praze-Smíchově či v Křižanově. Nevyužité prostory staničních budov budou nabídnuty k využití veřejné správě či komerčním subjektům.

V rámci veřejné dopravy zrealizujeme myšlenku vzniku „národního tarifu“. Cestující si na nádraží koupí jízdenku a může nastoupit do prvního vlaku, který jede jeho směrem. Bez ohledu na to, jaké dopravní společnosti vlak patří.

Budeme pokračovat v modernizaci celostátních i regionálních železničních tratí včetně elektrizace důležitých dosud neelektrifikovaných tratí tam, kde je to efektivní. Do konce volebního období pevně ukotvíme trasy plánovaných vysokorychlostních železničních tratí v územně plánovací dokumentaci krajů a pokročíme v jejich projektové přípravě. Pro klíčová spojení budou zpracovány studie proveditelnosti. Prioritami jsou osy Berlín – Drážďany –- Ústí nad Labem –- Praha, Praha – Brno –- Břeclav, Brno – Přerov –- Ostrava, u kterých chceme využít evropské financování. U železničního spojení Praha –- Kladno s odbočením na Lletiště Václava Havla získáme územní rozhodnutí, pokročíme výrazně v majetkoprávní přípravě a pro některé části zajistíme i stavební povolení.

Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

Schválením Koncepce vodní dopravy, dokončením procesů EIA a zahájením územního řízení k realizaci plavebních stupňů Děčín a Přelouč pokročíme k vytvoření dostatečných plavebních podmínek na labsko-vltavské vodní dopravní cestě.

Po dokončení rozpracované studie proveditelnosti projektu vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe rozhodne vláda o dalším postupu.

Obranná politika a Armáda České republiky

Budeme aktivní v NATO, EU, OSN a dalších organizacích v souladu se zájmy České republiky, budeme prosazovat rovnoprávnou spolupráci mezi státy a zapojení do úsilí čelit mezinárodnímu terorismu a kyberterorismu pro ochranu občanů České republiky.

Budeme aktivně přispívat do zahraničních operací NATO, EU či OSN, které budou v souladu s mezinárodním právem a definovanými bezpečnostními a obrannými zájmy České republiky.

Členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu. Bezpečnostní záruky kolektivní obrany ale nejsou samozřejmostí. Chceme být našim spojencům spolehlivým partnerem. Proto budeme věrohodně vytvářet své vlastní obranné kapacity a aktivně přispívat ke kolektivní alianční obraně.

Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout 2 % HDP v letech 2024, tak jak zní alianční závazek. Finance musí jít ruku v ruce s dobře připravenými a racionálními akvizičními projekty. Zavazujeme se předložit přesný plán financování a investic do roku 2024.

Zavazujeme se i nadále účastnit na mírových misích a dalších aktivitách NATO. Armáda České republiky si v zahraničním působení vytvořila výbornou pověst. Zapojení našich vojáků do alianční spolupráce budeme i nadále podporovat.

Posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu (Resolute Support), zvýšíme přítomnost v Iráku. Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF) včetně Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil (Follow-On Forces).

Budeme v NATO a EU prosazovat takovou strategii, která povede k většímu zapojení do řešení migrační krize. Tím je myšlen především větší podíl na řešení konfliktů v těch oblastech, které ilegální migraci generují.

AČR je tu primárně pro své občany, proto bude i nadále spolupracovat s ostatními složkami v rámci IZS.

Budeme i nadále pokračovat ve stabilizaci Armády České republiky a v navyšování jejího rozpočtu s ohledem na vývoj bezpečnostní situace.

Armádu České republiky budeme vybavovat přednostně domácí výstrojí a výzbrojí. Nákupy ze zahraničí budeme pořizovat bez prostředníka a musí jít o techniku, která již prošla testem aktivního nasazení. V těchto případech budeme také vyžadovat zapojení českého obranného průmyslu. Vždy budeme postupovat transparentně.

Pokročíme ve výstavbě kapacit obrany proti hybridním hrozbám, a zvláště kybernetickým útokům, které jsou zásadním destabilizujícím faktorem. Za tímto účelem prosadíme novelu zákona o Vojenském zpravodajství a budeme i nadále na tomto poli spolupracovat s nejvyspělejšími spojenci.

Budeme pokračovat v rekrutační politice minulých let, kdy se zvýšil počet vojáků z povolání z 21 tisíc na 24 tisíc. Cílem je dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a návazně budování dalších jednotek.

Navýšíme počet aktivních záloh. Pokračovat bude i program jednorázového dobrovolného vojenského výcviku.

Revizí mobilizačního systému posílíme schopnost mobilizace a rozvinutí Armády České republiky do podoby obranyschopné a bojeschopné armády, včetně budování příslušných záloh a zásob.

V průběhu roku 2018 zahájíme restrukturalizaci systému velení, řízení a struktury Generálního štábu. Jde o nezbytné opatření pro vytváření nových jednotek Armády České republiky i pro efektivní využití rozpočtových prostředků.

Prosadíme legislativu, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní.

Do základních a středních škol zavedeme přípravu prvků branné dovednosti.

Zajistíme transparentní výběrová řízení směřující k modernizaci letectva, pozemních sil včetně dělostřelectva a tím i obranyschopnosti České republiky.

Hlásíme se k záměru potřeby zesílené spolupráce zemí EU v oblasti obrany a zapojíme se do Posílené strukturované spolupráce v obraně (PESCO). Budeme akcentovat především urgentní potřebu účinnější ochrany hranic schengenského prostoru, nutnost reformy Bojových uskupení EU (EU Battlegroups) směrem k větší nasaditelnosti a podpoříme zapojení českého obranného průmyslu do projektů spolufinancovaných z Evropského obranného fondu.

V rámci Středoevropské obranné spolupráce navážeme na vytváření předpokladů pro schopnost řešit případnou další migrační vlnu na tzv. Balkánské cestě. Tato spolupráce rozšiřuje smysluplně koncept V4 o Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko, které není členem Aliance, ale o to důležitějším partnerem v rámci EU.

Udržíme a prohloubíme naše tradiční vazby v oblasti obrany s Velkou Británií, jejíž armáda má pro obrannou kapacitu Aliance i Evropy klíčový význam, a to bez ohledu na brexit.

Zajistíme užší a efektivnější kooperaci s partnerskými zahraničními zpravodajskými službami, s cílem zvýšení obrany občanů České republiky proti teroristickým útokům.

V rámci zpravodajských komunit NATO a EU budeme usilovat o efektivnější vzájemnou informační výměnu.

Vnitřní bezpečnost a veřejná správa

Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí na světě. Naším prvořadým závazkem je, aby to tak zůstalo, a to i v kontextu zhoršené bezpečnostní situace v Evropě. Stát musí zajistit lidem bezpečnost. Současně se odmítáme podílet na zveličování strachu z potenciálních bezpečnostních rizik, neboť takovéto podněcování vede k nárůstu extrémismu a xenofobie.

Budeme usilovat o snižování rizik terorismu, včetně islámského, a to kontrolou migrace, bojem s islamistickou propagandou a bojem s extrémismem jakéhokoliv druhu. Budeme rozvíjet integrovaný systém na řešení mimořádných situací a ochranu proti terorismu. Za tímto účelem posílíme celkovou koordinaci bezpečnostní politiky státu.

Naším prioritním cílem je zastavení nelegální migrace, a ve spolupráci s dalšími členskými státy Evropské unie nedovolit pokračování nesmyslného systému kvót, který je neefektivní a rozděluje Evropu.  Budeme důsledně potírat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Na evropské úrovni budeme prosazovat účinný systém zamezení zneužití azylového procesu k nelegální migraci.  Stát musí mít možnost ukončit pobyt, odebrat vízum a vyhostit rizikové migranty.

Budeme se aktivně podílet na novém nastavení evropské spolupráce, která musí vycházet z aktuální bezpečnostní reality v EU a zároveň udržet výhody volného pohybu osob bez kontrol na vnitřních hranicích. Budeme prosazovat vznik operativních policejních jednotek, které budou speciálně vycvičené ke společné obraně schengenského prostoru. Ve spolupráci s Armádou České republiky připravíme plán na případné operativní okamžité zajištění ochrany státních hranic České republiky.

S novými technologiemi sílí rizika hybridních a kybernetických útoků. Vytvoříme funkční struktury pro předcházení a boj s hybridními a kybernetickými hrozbami. Cílem je odvracení napadení v ekonomické, finanční, politické či mediální oblasti, včetně hackerských útoků a zabránění napadení infrastruktury a zneužívání takto získaných dat. Zaktualizujeme a implementujeme doporučení vzešlá z Auditu národní bezpečnosti.

Budeme vyžadovat nezávislou kontrolu všech zpravodajských služeb a zajistíme jejich lepší koordinaci na vládní úrovni, aby se výsledky jejich práce sčítaly. Posílíme spolupráci bezpečnostních struktur na celoevropské úrovni.

Základem vnitřní bezpečnosti je profesionální policie a hasičský záchranný sbor. Proto finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Posílíme a stabilizujeme personální obsazení na všech úrovních, zvýšíme efektivitu řízení i spolupráci jednotlivých složek a zatraktivníme kariérní růst v bezpečnostních složkách včetně zvýšení ohodnocení jejich práce. Finančně podpoříme jednotky sborů dobrovolných hasičů a radikálně zkvalitníme jejich vybavení. Současně budeme trvat na zvyšování kvality práce a na důsledném vynucování práva v působnosti těchto sborů a za tímto účelem zavedeme jasný systém hodnocení práce managementu těchto bezpečnostních sborů.

Snížíme byrokracii a administrativní zátěž policistů, aby se mohli soustředit na svoji základní činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími doprovodnými jevy. Obecní policii je třeba více zapojit do integrovaného záchranného systému a činností souvisejících se zajištěním vyšší bezpečnosti občanů, a to ve spolupráci se státní policií. Zpřístupníme mapy kriminality a podpoříme preventivní a mediační programy v nejrizikovějších oblastech.

Budeme i nadále podporovat právo na vlastní obranu a držení legálních zbraní. Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečnostní služby a prosadíme přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách, aby byly pod přísnější kontrolou státu.

Podpoříme dobrovolné programy připravenosti občanů na krizové situace při ochraně obyvatelstva. Občané musí vědět, jak se zachovat při mimořádných situacích. Klademe důraz na odpovědnost každého občana České republiky a jeho schopnost adekvátně reagovat na rizikovou situaci bez strachu z následné kriminalizace.

Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů). Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému.

Zveřejníme všechny platné smlouvy uzavřené na jednotlivých ústředních správních úřadech, vyhodnotíme jejich výhodnost a budeme zveřejňovat veškeré nově uzavřené smlouvy. Prosadíme novelu zákona o registru smluv. Budeme prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti.

Zefektivníme fungování veřejné správy, přehodnotíme a změníme kompetence ve vztahu k samosprávě, která by nadále spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj, popřípadě přesunem kompetencí směrem dolů ke krajům a obcím. Budeme iniciovat reformu letitého systému obcí s rozšířenou působností (ORP), který z hlediska spádovosti a souměřitelnosti neodpovídá dnešní době a do budoucna by mohl zastřešit spolupráci obcí ve spádových regionech a být neformálním článkem mezi krajskou a obecní samosprávou.

Občané musí mít možnost komunikovat se státem elektronicky prostřednictvím portálu občana, pokud se tak rozhodnou. Zavedeme elektronická ID, jako základ ke zpřístupnění elektronických služeb občanům a sjednocení podávání žádostí o vydání občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů na jednom místě. Umožníme elektronická podání žádostí a platbu kartou ve veřejné správě.

Zlepšíme a zmodernizujeme služby České pošty. Je nutné, aby Česká pošta zvyšovala dostupnost a efektivnost svých služeb i v menších obcích, a to nejen prostřednictvím tradičních forem obsluhy, ale především s využitím nových digitálních forem optimalizovaných procesů v souladu s dynamicky se měnícími potřebami obyvatel, a stala se tak hlavním partnerem státu pro komunikaci s občany. Naplněním svého poslání se Česká pošta musí stát atraktivním, vyhledávaným a efektivním zaměstnavatelem.

Vyhodnotíme rozsah a efektivnost činnosti státních úřadů a institucí a uskutečníme potřebné organizační změny za účelem efektivního vynakládání prostředků na chod státní správy.

Připravíme a prosadíme novelu služebního zákona. Státní služba musí být otevřená odborníkům zvenčí, je nutné odstranit byrokratické překážky při získávání vzdělaných a motivovaných pracovníků. Přehodnotíme administrativní náročnost celého systému a zajistíme pružnější pravidla. Zavazujeme se tvrdě bojovat s korupcí, u prokázaných případů prosadíme ztrátu všech výhod státních úředníků se zákazem dalšího výkonu státní služby a členství ve statutárních orgánech právnických osob s majetkovým podílem státu.

Právo a spravedlnost

Za klíčovou hodnotu našeho společenského uspořádání považujeme ideu právního státu založeného na úctě k ústavně chráněným principům dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Tyto principy budeme ve všech svých krocích respektovat a dále posilovat.

V zákonodárné oblasti budeme dbát na stabilitu právního řádu a klást důraz na kvalitu nově přijímaných norem.

Dokončíme legislativní práce na novém civilním řádu soudním a trestním řádu, čímž završíme pětadvacetileté rekodifikační úsilí.

V rámci nové úpravy civilního procesního práva předložíme nový exekuční řád a zákon o hromadných žalobách.

V soudní oblasti budeme při přísném respektu k nezávislosti soudců i státních zástupců usilovat o zvyšování kvality jejich činnosti. Za tím účelem předložíme nový zákon o soudech a soudcích, který zavede transparentní pravidla pro přípravu, výběr, hodnocení, vzdělávání a kariérní postup soudců respektující mezinárodní doporučení v této oblasti.

Předložíme nový zákon o státním zastupitelství, který nově nastaví nezávislost státních zástupců na výkonné moci. Předložíme novou úpravu kárného řízení soudců a státních zástupců a nový zákon o znalcích.

Zavedeme elektronický soudní spis, čímž odstraníme průtahy a umožníme soudnímu personálu věnovat se případům namísto mechanickým činnostem.

Předložíme novelu insolvenčního zákona, kterou poskytneme možnost oddlužení i osobám, které na ně dnes nedosáhnou.

Budeme pokračovat v intenzivním boji proti lichvářským praktikám a ožebračování chudých, včetně řešení problematiky dětských dlužníků.

Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech. Za tím účelem zejména předložíme zákon na ochranu whistleblowingu a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení.

Po vzoru některých států Evropské unie budeme prosazovat rozšíření kompetencí Celní správy České republiky v trestním řízení v oblasti daňových trestných činů a trestných činů souvisejících a zavedení pravomoci k vyšetřování. Pravomoci policie v těchto oblastech zůstanou zachovány.

Prosadíme spotřebitelský zákoník, který jasně a přehledně upraví práva a povinnosti spotřebitelů a podnikatelů. Zavedeme požadavek textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu.

Doplníme ústavní systém o zákon o všeobecném referendu za přísného respektování čl. 6 Ústavy.

Zahraniční politika a Evropská unie

Budeme prosazovat aktivní a srozumitelnou zahraniční politiku jednoznačně zaměřenou na prosazování českých národních zájmů. Tato politika musí zajistit České republice posilování bezpečnosti, prosperitu a právní demokratický charakter státu. Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského civilizačního a hodnotového prostoru. Proto musí naše zahraniční politika vycházet především z členství v EU a NATO.

Z řady důvodů (poloha, historie, ekonomické zájmy, hodnotový systém) je pro nás prioritní aktivní členství České republiky v Evropské unii. Není sporu o tom, že EU potřebuje velmi nutně reformu. Vláda ČR se aktivně zapojí do této reformní diskuze.

V rámci EU budeme usilovat o to, aby Česká republika byla aktivní a sebevědomý člen, který je schopen jasně formulovat své zájmy a prosazovat je. EU, její instituce i členské státy, musí být schopny zabezpečit vnější hranice EU, bojovat proti terorismu a projevům radikálního islamismu a účinně se bránit proti útokům v kybernetické oblasti.

Jsme přesvědčeni, že současná EU potřebuje reformu. Budeme se na ní chtít významně podílet.

EU se má zcela v souladu s principy subsidiarity a proporcionality v budoucnu zaměřovat na to, co občané pociťují jako aktuální. Tento náš názor by se měl projevit i v oblasti financování EU. Cílem je, aby EU jako celek konala méně, ale efektivněji.

Rozhodování o přijímání uprchlíků (přesídlování) musí jednoznačně zůstat v kompetenci jednotlivých států EU, stejně jako rozhodování o migračním mixu z hlediska potřeb ekonomiky. O tom, kdo do jakéhokoli státu EU přijde, nesmějí rozhodovat převaděči, ale suverénní státy na základě společné/konsenzuální dohody členských států EU. Budeme prosazovat takovou změnu pravidel Společného evropského azylového systému (CEAS), která zamezí zneužívání azylových pravidel pro nelegální vstup do Evropy a umožní systém zachovat pro ty, kteří ochranu opravdu potřebují. Schengenská hranice nesmí být pro ilegální migraci prostupná. Je třeba ji adekvátně střežit. EU musí vytvořit mechanismy obrany a ochrany pro případ, kdy se situace náhle zhorší. Jen tak lze uchovat jednu z hlavních výsad evropského prostoru: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

V souladu s humanitární tradicí budeme podporovat řešení uprchlictví zejména aktivitami v zemích původu a v zemích prvního útočiště, kam uprchlíci přicházejí. Budeme prosazovat razantnější přístup EU i NATO a aktivně se na něm podílet. Podpoříme změnu zaměření rozvojových programů tak, aby byly cílené na země rozvrácené konflikty. Česká strana bude usilovat o řešení krizí v zemích jejich původu.

Budeme usilovat o posílení zastoupení českých představitelů a občanů v institucích a orgánech Evropské unie a lepší spolupráci s těmi stávajícími. Vytvoříme systém, v jehož rámci bude možné lépe řídit kariéry pracovníků v české státní správě a jejich vysílání do funkcí v institucích EU. Budeme aktivněji než dosud informovat veřejnost o svých aktivitách a o klíčových tématech, kterým se v EU věnujeme.

Budeme udržovat naše nadstandardní vztahy se Slovenskem, dále rozvíjet česko-rakouské vztahy a pokračovat v nadstandardní spolupráci ve formátu V4. V rámci EU budeme pro prosazení svých priorit usilovat o vytváření nových aliancí a uskupení. Především ale musíme umět produktivně spolupracovat s rozhodujícími evropskými hráči, s Německem a Francií a kultivovat naše strategické partnerství. Velká Británie pro nás zůstává bez ohledu na brexit velmi významným partnerem, především z pohledu ekonomiky a bezpečnosti.

Nadále budeme prosazovat transatlantickou vazbu a podporovat kooperaci s USA především v oblasti obrany, bezpečnosti a obchodu. Navážeme rovněž na naše tradiční přátelství a strategické partnerství s Izraelem, nicméně i nadále budeme prosazovat mírové řešení palestinské otázky v souladu s rezolucemi RB OSN a mezinárodním právem. Podpoříme postupnou integraci Západního Balkánu do EU, což pomůže do budoucna stabilizovat citlivý region. Významné je pro Českou republiku i Východní partnerství, především spolupráce s Ukrajinou.

Nejvyšší prioritou je zachování míru, a tedy i záruka dodržování mezinárodního práva. Chceme se v EU aktivně účastnit diskuze o budoucích vztazích s Ruskou federací. S Čínou chceme docílit hlavně vyvážených a vzájemně výhodných vztahů respektujících pravidla mezinárodního obchodu. Budeme podporovat další rozvoj vztahů s Japonskem a Jižní Koreou.

Tradiční součástí české zahraniční politiky je důraz na dodržování lidských práv, včetně práv občanských, politických, ekonomických, sociálních, kulturních a práv menšin. Chceme být aktivní i v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Nadále budeme podporovat multilaterální mezinárodní uskupení, jako jsou OSN, WTO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo OECD. Tyto instituce jsou klíčové z hlediska globálního přístupu k problémům bezpečnosti (jaderné otázky, migrační záležitosti), ale také ekonomiky, rozvoje a životního prostředí.

V oblasti zahraniční obchodní politiky budeme rozvíjet proaktivní ekonomickou diplomacii, která napomůže lepšímu prosazování českých ekonomických zájmů. Podpoříme exportéry jak v hledání nových obchodních příležitostí, tak v udržení jejich přítomnosti na stávajících trzích a ochráníme investiční projekty v zahraničí. Provedeme reformu všech stávajících zahraničních zastoupení s cílem zvýšit jejich efektivitu.

Kultura

Kulturu považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů zdravého rozvoje společnosti, který zásadně ovlivňuje všechny její stránky. Kultura v nejrůznějších podobách se významně podílí na formování obrazu naší společnosti v zahraničí. Kulturní projevy a artefakty se stávají součástí evropského kulturního dědictví, v němž se zrcadlí základní hodnoty společnosti postavené na evropské křesťanské duchovní tradici.

V kulturní politice budeme respektovat a rozvíjet záměry a opatření Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025.

Zvýšíme veřejné výdaje do oblasti kultury posílením rozpočtu Ministerstva kultury. S ohledem na zásadní roli kultury v rozvoji demokratické společnosti zvýšíme platy pracovníků veřejného kulturního sektoru do konce volebního období v roce 2021 na úroveň odpovídající úrovni státních zaměstnanců ve školství či sociálních službách.

Budeme iniciovat spolupráci všech stupňů veřejné správy na vytvoření jednotného a průhledného systému výběrových dotačních řízení na kulturní projekty z veřejných rozpočtů s jasným definováním pravidel výběrových řízení, s důrazem na zjednodušení agendy a současně zprůhlednění veřejné kontroly využití přidělených prostředků. Budeme směřovat k elektronickému zpracování a vyhodnocování žádostí s co nejnižší administrativní zátěží.

Ve spolupráci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vytvoříme dotační programy, které umožní základním a středním školám rozvíjet edukační aktivity k poznávání národního kulturního dědictví, a to zejména prostřednictvím kulturních institucí zřizovaných všemi stupni veřejné a státní správy.

Navýšíme alokaci finančních prostředků v Programu státní podpory divadel, galerií, orchestrů a sborů. Ve spolupráci s profesními uměleckými asociacemi zrevidujeme stávající systém rozdělení dotací a připravíme jeho novou podobu.

Připravíme dlouhodobý program investiční podpory a kofinancování projektů kulturní infrastruktury, který by umožnil výstavbu nových kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb (koncertních sálů, divadel, knihoven, výstavních síní, muzeí apod.) v souladu se soudobými světovými trendy a standardy. 

Provedeme revizi Ústředního seznamu kulturních památek a chráněných území a zajistíme digitální pasportizaci (zaměření, fotodokumentaci a průzkumy) souboru nejcennějších národních kulturních památek. Připravíme novelu zákona o státní památkové péči, novelu zákona o Státním fondu kultury a novelu zákona o kulturních památkách a režimu vývozu uměleckých děl tak, aby tyto normy odpovídaly skutečným potřebám ochrany kulturního dědictví ČR v souladu s moderní evropskou legislativou v těchto oblastech.

Vytvoříme programy dlouhodobého financování oprav a rekonstrukcí památkově chráněných objektů ve vazbě na uchování památkových hodnot a rozvoj cestovního ruchu v místě.

Zaměříme se na zkvalitnění a rozšíření forem mezinárodní spolupráce v oblasti kultury. Navrhneme opatření na podporu mobility umělců a uměleckých institucí vyplývající z evropských úmluv.  Soustředíme se na rozšiřování mezinárodních vztahů zapojením kulturních odborů ambasád a budováním vztahů na bilaterální i vícestranné evropské a světové úrovni s důrazem na tradiční vazby (např. Visegrádská čtyřka).

Podpoříme export české kultury.

Kompetenčním zákonem postupně převedeme agendu cestovního ruchu na Ministerstvo kultury.

Připravíme novelu autorského zákona, do níž implementujeme očekávanou směrnici EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu, a po diskusi s odbornou veřejností připravíme další změny autorského práva s ohledem na vývoj nových technologií a jejich roli při sdělování autorských děl veřejnosti. Zvážíme možnost nové úpravy soukromoprávního gestora při vybírání autorských poplatků a případně navrhneme novou organizaci této činnosti v zájmu státu a ochrany autorů dle platných zákonů.

Budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb. V oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat a vyhodnocovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu, stejně jako dbát toho, aby veřejnoprávní média respektovala základní principy etiky, výchovy mladé generace a objektivity poskytovaných informací v souladu s novinářskou profesionální etikou. 

Zdravotnictví

Chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. Zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace.

Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení pacienta v celém systému.  Jasně definujeme role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví, vytvoříme prostor pro větší konkurenci zdravotních pojišťoven, ze které budou těžit jejich pojištěnci, a posílíme odpovědnost pojišťoven za zajištění hrazených služeb. Změny ve zdravotnictví nelze dělat na jedno volební období, proto budeme všechny zásadní kroky ve zdravotnictví konzultovat s opozicí, ve snaze nalézt maximální možný konsenzus.

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic. Také veškerá rozhodování komisí při Ministerstvu zdravotnictví budou transparentní – jejich rozhodnutí budou vždy řádně zdůvodněna a zveřejněna způsobem, umožňujícím veřejný přístup a obecnou kontrolu včetně zveřejnění na internetu.

U přímo řízených nemocnic zavedeme jasná metodická pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Tyto bonusy musí být vždy podloženy smlouvami, řádně zaúčtovány a vykazovány jednotlivým zdravotním pojišťovnám.

Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revizi odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků, aby byl flexibilnější a život zachraňující léky se dostaly dříve k pacientům.

Připravíme nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který jasně vymezí jejich kompetence, odpovědnost i odpovědnost jednotlivých orgánů, kontrolu ze strany státu a odpolitizuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, při zachování její veřejnoprávnosti. Vytvoříme novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven včetně umožnění větší konkurence mezi nimi, ze které budou profitovat zejména ti pacienti, kteří o své zdraví aktivně pečují. Otevřeme diskuzi o možnostech zavedení připojištění na služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta. Po dobu jednoho roku vyhlásíme toleranční období bez sankcí pro praktickou implementaci elektronického receptu do praxe a odstranění chyb. Zvážíme snížení počtu zdravotních pojišťoven.

Nastavíme systém kontroly kvality péče, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.

Zaměříme se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti Ministerstva zdravotnictví a zavedeme centrální nákupy léků a ostatního materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality. Rozšíříme kompetence praktických lékařů a posílíme tak využívání primární péče. K tomu podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

Podpoříme programy zaměřené na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty a zasadíme se o pokračování reformy psychiatrické péče.

Zavedeme transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA). Cílem je posouzení nákladové efektivity tak, aby z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný přínos pro pacienta.

Připravíme koncepci dlouhodobé péče s cílem podpořit domácí péči a posílíme smluvní volnost mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče v mantinelech stanovených zákonem a pod kontrolou státu.

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis-related group (DRG) a zavedeme další motivační úhradové mechanismy tak, aby peníze šly více „za pacientem“.

Zaměříme se na zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků. V případě mladých lékařů připravíme jasnou definici jejich kompetencí a zavedeme systém průběžné evaluace zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů.  

Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví.

Provedeme audit administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a zrušíme zbytečné regulace, které nejsou přínosem ani pro lékaře ani pro pacienta.

Průmysl a obchod

Prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu zajistíme sociálně akceptovatelné ceny elektrické energie, tepla a jejich plynulou a bezpečnou dodávku všem zákazníkům. Důsledně budeme hájit zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin na území České republiky prostřednictvím státního podniku DIAMO. Důkladně prošetříme okolnosti, způsob a předmět uzavřeného memoranda ohledně těžby lithia na území České republiky. Provedeme reorganizaci státních podpůrných institucí, zejména ČEB a EGAP a zefektivníme tak podporu českého průmyslu, a tím i přispějeme k hospodářskému růstu ČR a zachování kompetence českého průmyslu zejména ve strategických oborech s potenciálně vysokou přidanou hodnotou.

V oblasti průmyslu a energetiky budeme posuzovat a podporovat využití moderních digitálních technologií.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce být ministerstvem nejen pro firmy, ale i pro občany. V komunikaci s občany podpoříme rozšíření vysokorychlostního internetu, čímž uspoříme jejich čas i peníze.

Investiční pobídky poskytneme pouze ve výjimečných a odůvodněných případech projektům s vysokou přidanou hodnotou či s lokalizací do strukturálně postižených regionů.

Podle požadavků podnikatelské sféry zjednodušíme, zprůhledníme a zrychlíme celý systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky, zejména v nezbytných případech a při nezájmu českých občanů o tyto pracovní pozice. Zároveň budeme dbát na to, aby se nezvýšilo bezpečnostní riziko v České republice.

Budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Posoudíme závaznost memoranda o těžbě lithia a dle výsledků právní analýzy přijmeme veškerá opatření k ochraně zájmů ČR.

Cílem je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně upravíme Surovinovou strategii České republiky a následně také příslušnou legislativu, především horní zákon a geologický zákon, včetně zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát. Rovněž zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků.

V oblasti energetiky je pro nás zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny energií. Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách.

Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků dle platné ASEK včetně definice modelu financování a výstavby v potřebných termínech, jakož i výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov – zateplování, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti.

Zjednodušíme podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Provedeme analýzu překompenzací zejména větších solárních elektráren s cílem snížit neúnosně vysoké platby za stávající obnovitelné zdroje. U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací. Zachováme stávající těžební limity hnědého uhlí.

Digitální infrastrukturu považujeme za stejně důležitou jako dopravní nebo energetickou infrastrukturu. Proto zásadně urychlíme budování vysokorychlostního internetu a maximálně k tomu využijeme evropské fondy. Připravíme zákon o právu každého občana mít přístup k internetu. Pokud chceme budovat moderní digitální stát, občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován. V úzké spolupráci s podnikatelskou sférou, vědou a výzkumem zajistíme implementaci projektu Průmysl 4.0 a Smart projekty v energetice. Zpracujeme analýzu možných dopadů robotizace na domácí průmysl.

Malé a střední podniky jsou pevnou a nezastupitelnou součástí tuzemské ekonomiky. Jejich hlavním problémem je přitom komplikovaný vztah se státem a přebujelá administrativa. Podpoříme proto koncentraci elektronické komunikace mezi státem a podnikateli do jednoho místa. Budeme usilovat o sladění lhůt účinnosti legislativních změn a zajistíme, aby zákonné lhůty stejně jako podnikatelé musely dodržovat i státní úřady. Podnikatelé budou zdarma a přehledně informováni o povinnostech vyplývajících z platné legislativy a zároveň o všech nástrojích podpory podnikání nabízených rezorty a státními agenturami.

Přehodnotíme investiční programy směrem k úspoře pracovních míst a podpoře komplexních automatizačních projektů. Posílíme efektivitu CzechTrade a CzechInvest a přímo podpoříme konkrétní projekty a české podnikatele na zahraničních trzích a výstavách.

ČR jako otevřená exportní ekonomika potřebuje z hlediska konkurenceschopnosti zefektivnit exportní podporu na úroveň běžnou ve srovnatelných evropských zemích, a to zejména v teritoriálních relacích s vysokým potenciálem pro český průmysl, jakož i u složitých komplexních projektů na klíč či u investičních projektů vyžadujících specifické financování či exportní záruku státu. Tyto podmínky jsou v současné době na rozhodujících trzích zcela běžné, takže obecně bez zásadní inherence státu exportéra nelze prakticky v ostré konkurenci uspět.

Nejdůležitější součástí těchto změn musí být reorganizace státních podpůrných institucí jako je ČEB a zejména Exportní pojišťovací a garanční společnost EGAP, bez jejichž aktivní a flexibilní součinnosti není realizace takových rozsáhlých projektů myslitelná. Tento aktivní přístup je podmínkou zachování nejen kompetence českého průmyslu, ale zároveň i příležitostí výrazně přispět k růstu objemu exportu zařízení s vysokou přidanou hodnotou, a tedy i k zachování zaměstnanosti a hospodářskému růstu české ekonomiky.

Veřejné investice a místní rozvoj

Místní rozvoj spočívá především v kvalitě života, dostatku práce, příznivého životního prostředí a perspektivě pro mladé lidi. Zajištění místního rozvoje závisí na obcích, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Ministerstvo pro místní rozvoj chceme transformovat do nového konceptu ministerstva veřejných investic.

Vytvoříme jedno místo se zodpovědností za veřejné investování. Zřízením jednoho místa pro metodiku, systém, implementaci a kontrolu veřejného investování se docílí nejen objektivizace poznání současného stavu, ale bude možné provést efektivní aktualizaci a rozhodnout o prioritách v této oblasti. Připravíme strategický investiční plán země – zajistíme inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti.

Podpoříme a zrychlíme výstavbu v České republice, prosadíme rekodifikaci veřejného stavebního práva a zjednodušíme a zkrátíme přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Zajistíme kvalitní metodickou podporu obcím a krajům pro správné zadávání veřejných zakázek, zejména zjednodušíme dále proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Připravíme jednotný model pro správu a prezentaci územních plánů, který přispěje k jejich jednodušší čitelnosti pro občany i veřejnou správu a umožní jejich vzájemnou koordinaci.

Budeme koordinovat národní dotace – zrušíme neefektivní dotační tituly, ušetřené peníze využijeme na strategické a rozvojové projekty. Podpoříme koncepční řešení Smart Cities.

Transformujeme Státní fond rozvoje bydlení na Státní fond bydlení a regionálního rozvoje. Kromě podpory bydlení rozšíříme jeho aktivity i do oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova (podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfields, místních komunikací a cestovního ruchu).

Sjednotíme podporu a rozvoj venkova pod správu Ministerstva pro místní rozvoj a zpracujeme ucelenou Koncepci rozvoje venkova v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.  

Podpoříme spolupráci při řešení problémů venkovského prostoru mezi obcemi a zachováme principy partnerství s pomocí metody LEADER.

Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově, a to napříč rezorty, s cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově. Cílem podpory pro všestranný rozvoj venkova bude mimo jiné zavedení motivačního režimu k zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích, zavádění vysokorychlostního internetu či podpora rodinných firem.

Podpoříme silnou urbánní agendu s důrazem na integrované přístupy a aktivně podpoříme partnerství měst v rámci Městské agendy pro EU.

Stabilizujeme právní prostředí v oblasti bydlení a budeme usilovat o dostupné nájemní bydlení pro všechny cílové skupiny občanů.

Vláda připraví nový zákon o realitním zprostředkování, abychom zamezili nekalým praktikám v realitních činnostech, a tak co nejúčinněji ochránili spotřebitele.

Vláda připraví zákon o sociálním bydlení, který bude na nabídkové straně systémově řešit situace bytové nouze.  Podpora bydlení dle zákona bude jasně zacílena, aby bylo možné snižovat počty osob v bytové nouzi.

Vláda bude i nadále podporovat dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva zejména pak pro seniory, zdravotně postižené, matky samoživitelky apod.

Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné dočerpání programů v období 2014–2020, budeme nadále podporovat pouze kvalitní projekty s největší přidanou hodnotou.

V rámci EU budeme aktivně prosazovat zjednodušení podmínek čerpání evropských fondů po roce 2020 a budeme prosazovat podporu takových témat, která budou odrážet skutečné potřeby nejen státu, ale i regionů, měst a obcí.

Nové operační programy připravíme s partnery, zejména s kraji, městy i obcemi, s důrazem na integrovaná řešení nejzávažnějších problémů bránících socioekonomickému rozvoji měst i venkova.

Podpoříme přeshraniční spolupráci s okolními státy jako významný zdroj finančních prostředků pro zaostalé či periferní regiony.

Zajistíme důslednou podporu a propagaci tuzemské produkce, tradičních výrobků a pokrmů a využití lokálních surovin ve stravování s důrazem na hotelové a stravovací služby, včetně mediální propagace.

V cestovním ruchu budeme do změny kompetenčního zákona usilovat o zvýšení kvality lidských zdrojů jako klíčového faktoru inovačních procesů. Zefektivníme výběr místních poplatků s cílem motivovat obce k jejich reinvestování do cestovního ruchu a sloučíme poplatek z ubytovacích kapacit s rekreačním a lázeňským. Připravíme přesun této agendy do rezortu kultury.

Zemědělství

Prioritou vlády bude vyjednání spravedlivých podmínek pro české zemědělce a potravináře v rámci budoucí reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 s důrazem na zajištění opatření k řešení klíčových problémů české krajiny a venkova. Z pohledu vlády spravedlivé podmínky pro ČR znamenají:

 1. Srovnatelnou úroveň dotací napříč EU pro zemědělce a potravináře bez umělého krácení finanční podpory skutečným producentům na základě jejich velikosti;
 2. Zajištění spravedlivého fungování jednotného trhu, tzn. s jasnými limity pro národní subvence pro zemědělskou prvovýrobu a zpracování zemědělských komodit, aby nedocházelo k nekalé soutěži mezi členskými státy;
 3. Legislativní omezení nekalých obchodních praktik obchodníků na úrovni EU uplatňovaných vůči zemědělcům a potravinářům;
 4. Jednotná, nikoliv dvojí kvalita potravin pro občany EU s cílem eliminovat praktiky obchodních subjektů k vytváření trhů a občanů „druhé kategorie“ v nových členských státech EU.

Chceme dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin a zajistit kvalitní a bezpečné potraviny pro občany.

Prosadíme spravedlivý přístup v dotacích pro podniky různé velikosti. Stavíme se proti zastropování dotací pro střední a větší podniky, ale budeme podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů.

Navýšíme platby na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, jako je ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, na úkor platby na plochu.

Učiníme maximum pro narovnání podmínek v oblasti národních a regionálních dotací zemědělcům a potravinářům v Evropské unii, a to zejména ve spolupráci se zeměmi V4 zahájit diskuzi o revizi existujících pravidel společné zemědělské politiky s cílem prosadit závěry z této diskuze na Radě v rámci období předsednictví Bulharska.

Podporou chovu hospodářských zvířat docílíme navýšení objemu organické hmoty v půdě a tím její výrazně větší schopnost poutat a zachycovat vodu.

Zavazujeme se využít potenciál českého zemědělství ke zvýšení soběstačnosti ČR v živočišné výrobě a speciálních rostlinných produktech pro zvýšení biodiverzity a zásoby vody v půdě.

Podpoříme opatření, která snižují negativní dopady hydrologických extrémů. Cílem vlády je rovněž podpora zadržování vody v krajině i ve vodních nádržích a rybnících, která je využívána nejen pro zemědělské hospodaření, ale i pro udržení života v krajině. 

Snížíme administrativní zátěž pro všechny zemědělce a potravináře, zejména pro ty malé.

Podpoříme výzkum, vývoj a inovace v oblasti Zemědělství 4.0 (smart farming), potravinářství a lesnictví, zahrnující udržitelné hospodaření s přírodními zdroji formou precizních postupů, udržitelnou zemědělskou produkci při snižujících se dopadech na životní prostředí a klima a produkci kvalitních a bezpečných potravin.

Podpoříme aplikovaný výzkum a zintenzivníme přenosy výsledků výzkumu a vývoje do praxe a jejich okamžité uplatnění prostřednictvím inovací, přinášejících pozitivní hospodářský dopad snížením nákladů a zvýšením produktivity.

Připravíme opatření proti dalšímu záboru kvalitní zemědělské půdy.

Udržíme minimálně současnou výši podpory z národních dotací do živočišné výroby a citlivých rostlinných komodit.

Prosadíme oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří.

Jako vláda garantujeme nezcizitelnost státních lesů. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní krajinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Lesy České republiky jako státní podnik bude hlavním nositelem této strategie.

Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu. Nadále budeme podporovat rozšiřování lesních pozemků zalesňováním zemědělsky nevyužitelných ploch. 

V rámci prioritního veřejného zájmu přispět na území ČR k zvýšení ochrany před povodněmi a k přípravě i realizaci opatření proti suchu a nedostatku vody, a to i s ohledem na budoucí generace.

Zajistíme udržení a další zvýšení konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu efektivním užitím dotací pro inovaci a zvyšování efektivity a bezpečnosti produkce potravin.

Cílenou koordinací dozorových orgánů zajistíme pro českého spotřebitele maximální úroveň ochrany zejména v oblasti dovozu nekvalitních potravin. V tomto směru budeme podporovat informační a propagační akce pro spotřebitele zejména v oblasti kvality, bezpečnosti a standardizace potravin.

Zajistíme důslednou implementaci zákona o významné tržní síle a jejím zneužití a rovnoprávné postavení tuzemských dodavatelů v maloobchodních sítích.

Životní prostředí

Česká republika se může chlubit nádhernou přírodou, o kterou se chceme zodpovědně starat tak, abychom ji našim dětem předali v lepším stavu, než jsme ji sami převzali.

Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině, stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele, podpoříme rovněž inovativní způsoby likvidace odpadních vod (např. domácí čistírny odpadních vod) a opatření umožňující náhradu pitné vody za dešťovou tam, kde je to možné. Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů, a především zdrojů pitné vody.

Nejpozději do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme systém ekonomicky motivující občany ke snížení množství odpadů.

Zajistíme, aby občan platil v rámci vodného a stočného férovou cenu a aby věděl, komu a za co vlastně platí. Prosadíme centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů. Podpoříme v rámci existujícího právního rámce možnost získání vodohospodářského majetku zpět do rukou obcí, krajů a státu.

Budeme důsledně chránit zemědělskou půdu, především tu nejkvalitnější, její využití pro jiné než zemědělské účely bude možné jen z důvodu vyššího veřejného zájmu, a to včetně vytvořeného nového systému motivačních opatření, která předpokládá budoucí společná zemědělská politika v rámci EU. Budeme preferovat větší využití bývalých hospodářských ploch, tzv. brownfieldů. Zajistíme co nejrychlejší realizaci programu ochrany zemědělské půdy ohrožené vodní erozí.

Připravíme a finančně podpoříme projekty na zlepšení kvality ovzduší ve všech regionech, prioritně v regionech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší (Moravskoslezský a Ústecký kraj). V oblasti dopravy finančně podpoříme program čisté mobility, tedy podpory pořízení nízkoemisních vozidel, včetně související infrastruktury.

Urychlíme projekt kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019. Zároveň budeme hledat další finanční prostředky pro pokračování tohoto projektu.

Zajistíme dostatečné finanční prostředky pro snížení energetické náročnosti dalších desítek tisíc rodinných, bytových domů a veřejných budov z programu Nová zelená úsporám.

Sport

Hlavní význam podpory sportu, sportování a aktivního životního stylu v České republice spatřujeme, podobně jako většina států EU, ve zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

V oblasti sportu zajistíme transparentní a efektivnější využití veřejných prostředků jako základní podmínky pro navyšování rozpočtu sportu. Budeme podporovat silné tradice sportu a úspěšné sportovce v rovnováze s moderními trendy a v souladu s potřebou vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel.

Připravíme nový zákon o podpoře sportu, který bude reflektovat současný společenský význam sportu včetně institucionálního zabezpečení sportu a kompetencí sportovních organizací.

Vytvoříme pozici vládního zmocněnce pro sport podřízeného předsedovi vlády, který bude koordinovat dění v oblasti sportu, ve spolupráci s MŠMT se bude podílet na přípravě plánovaných změn v oblasti sportu a bude definovat parametry nové centrální autority (agentury) pro sport.

Vytvoříme podmínky pro vznik centrální autority (agentury) pro sport, která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti sportu a pohybových aktivit obyvatelstva.

Zasadíme se o nastavení stabilního a kontinuálního financování sportovních organizací.

Budeme dále podporovat přímé rozdělování veřejných prostředků sportovním klubům a tělovýchovným jednotám.

Podpoříme větší zapojení odborníků a zavádění moderních přístupů při vedení dětí a mládeže, ale i zdravotně orientovaných pohybových programů pro všechny.

Zkvalitníme systém podpory a tréninkový proces talentované mládeže včetně podpory regionálních center.

Vytvoříme vhodné podmínky pro pořádání smysluplných mezinárodních hromadných sportovních akcí jako nástroje propagace České republiky a regionů.

Budeme usilovat, a to v součinnosti s obcemi, kraji a dalšími aktéry v oblasti sportu, o obnovu, modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury lokálního, regionálního i celorepublikového významu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X