Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 11. 2023 16:35

45. Týden v EU (6. listopadu – 13. listopadu 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku v oblasti vesmíru ve dnech 6. a 7. listopadu 2023 v Seville

Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku v oblasti vesmíru se v první části jednání zaměří na téma významu vesmíru jako strategické domény pro zajištění evropské strategické autonomie a odolnosti. Druhé části zasedání se kromě členských států zúčastní také zástupci Evropské vesmírné agentury (ESA). Tématem bude role kosmických aktivit v prosazování udržitelných a ekologických ambicí evropské politiky a způsob zajištění průkopnické role Evropy při ochraně Země a jejího blízkého okolí (tj. kosmický prostor v okolí Země, oběžné dráhy) pro budoucí generace. Souběžně s neformálním zasedáním začíná ve španělské Seville také EU Space Week (7.–9. 11.). Delegaci ČR povede ministr M. Kupka.

Zasedání ministrů pro hospodářské a finanční věci dne 8. a 9. listopadu 2023 v Bruselu

Na listopadové radě ECOFIN by španělské předsednictví (ES PRES) v rámci bodu přezkum rámce správy hospodářských záležitostí rádo pokročilo v hledání společné pozice, avšak přijetí obecného přístupu u celého balíčku se očekává až v prosinci. Hlavními otevřenými otázkami jsou pojistky pro zajištění konsolidace, motivace pro investice a reformy, zachování institucionální rovnováhy a vymahatelnost pravidel a odpovědnosti. ES PRES bude na jednání informovat ohledně hospodářských a finančních dopadů ruské agrese vůči Ukrajině. Diskuze ministrů se zřejmě dotkne otázky nakládání s ruskými zmrazenými a imobilizovanými aktivy. Ministři financí budou informováni o plnění Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) a schválí prováděcí rozhodnutí Rady pro Švédsko, Rakousko, Dánsko a Litvu.  Na jednání se dále očekává diskuze ohledně zkušeností členských států z evropského semestru v r. 2023. Bude se zejména jednat o diskusi ohledně načasování vydání jarního balíčku dokumentů evropského semestru ze strany Evropské komise, který se může posunout kvůli volbám do Evropského parlamentu. Radě ECOFIN bude ke schválení předložen i návrh každoročně připravovaných závěrů Rady ke statistice. Ministři financí rovněž projednají letošní výroční zprávu Evropské fiskální rady a zhodnotí dosavadní fungování této instituce. Radě ECOFIN bude představena také výroční zpráva Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU za rozpočtový rok 2022, očekává se možná stručná diskuze ministrů. Delegaci ČR povede ministr Z. Stanjura.

Zasedání ministrů pro hospodářské a finanční věci – Rozpočet EU dne 10. listopadu 2023 v Bruselu

Cílem projednávání je nalezení dohody institucí (Rada a Evropská parlament) na celkové podobě rozpočtu EU pro finanční rok 2024. Schválený rozpočet na rok 2024 by měl reflektovat aktuální potřeby a priority EU. Delegaci ČR povede VŘ J. Georgiev.

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 13. listopadu 2023 v Bruselu

Na Radě pro zahraniční věci proběhne tradiční diskuze o všech aspektech ruské agrese vůči Ukrajině s důrazem na bezpečnostní závazky. Dále proběhne diskuze o situaci v Arménii a Ázerbájdžánu, pro kterou nebyl dostatek času na poslední Radě FAC. Mezi probíranými tématy bude humanitární situace či role monitorovací mise EUMA Armenia. Dále plánuje Evropská služba pro vnější činnost diskuzi také o situaci na Blízkém východě a o zahraničněpolitické dimenzi ekonomické bezpečnosti. Na okraj jednání proběhne ministeriáda se zeměmi západního Balkánu. Delegaci na jednání povede ministr zahraničí J. Lipavský.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I 8. a 10. listopadu

 • Revize směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší (mandát pro zahájení trialogů)
 • Návrh nařízení o přepravě odpadů (mandát pro zahájení trialogů)
 • Návrh nařízení o standardech jakost a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Zasedání Rady EPSCO (část zdraví) dne 30. listopadu (agenda)
 • Zasedání Rady EPSCO (část zaměstnanost a sociální politika) dne 27. – 28. 11. 2023 (agenda)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1227/2011 a nařízení (EU) 2019/942 s cílem zlepšit ochranu před manipulací s trhem a velkoobchodním trhu s energií (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení o snižování emisí metanu v sektoru energetiky (příprava na trialog)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem (přepracované znění) – (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Nařízení o nesilničních mobilních strojích (mandát pro zahájení trialogů)
 • Nařízení o aktu o kritických surovinách (příprava na trialog)
 • Nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Zasedání Rady vzdělávání, mládež, kultura a sport, 23. a 24. listopadu (příprava)
 • Návrh nařízení o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (příprava na trialog)
 • Návrh nařízení o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost pro produkty s digitálními prvky (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Akt o interoperabilní Evropě (příprava na trialog)
 • Návrh nařízení, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh směrnice ohledně hraničních hodnot olova (příprava na trialog)
 • Nařízení o evropské statistice o obyvatelstvu, domech a bytech (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Oběd Coreperu I s výkonným místopředsedou EK M. Šefčovičem

Coreper II dne 8. a 9. listopadu

 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti ve formátu ministrů pro kohezní politiku, 30. listopadu 2023 (agenda)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 15. listopadu 2023 (příprava)
 • Návrh na ustavení Etického orgánu (principiální dohoda)
 • Balíček týkající se rozšíření (prezentace EK)
 • Nový plán růstu pro západní Balkán (prezentace EK)
 • Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat ve Specializovaném výboru EU-UK k účasti na programech Unie (příprava na přijetí)
 • Nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy (debriefing z trialogu)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci (obchod), 27. listopadu (agenda)
 • Summit EU – Kanada (orientační debata)
 • Sankce (state of play)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 9. listopadu 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci/rozpočet, 10. listopadu 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 4. a 5. prosince (agenda)
 • Pakt o migraci a azylu (zpráva o pokroku)
 • AMLA (Agentura pro boj proti praní špinavých peněz) postup výběru sídla (výměna názorů a vodítka pro další práci)
 • Přístupová jednání se Severní Makedonií (schválení dopisu)
 • Přístupová jednání s Albánií (schválení dopisu)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci, 13. a 14. listopadu (příprava)
 • Zasedání ministrů EU a západního Balkánu 13. listopadu 2023

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 6. do 9. 11. se uskuteční schůze výborů EP. Zasednou rovněž politické frakce EP s cílem připravit miniplenární zasedání, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. 11. v Bruselu.  

Vybrané body schůzí výborů EP:

 • CONT (6. 11.) výměna názorů s Rozpočtovým výborem Parlamentu Ukrajiny
 • ENVI (7. 11.) přijetí priorit pro nadcházející konferenci OSN o změně klimatu v roce 2023, která se bude konat v Dubaji od 30. listopadu do 12. prosince.
 • AFET (8. 11.) prezentace balíčku k rozšíření ze strany komisaře pro rozšíření

Program miniplenárního zasedání:

středa 8. 11.

 • Rozprava o pozici EP k návrhu nařízení o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska jejich emisí a životnosti baterie (Euro 7) (hlasování 23. 11.)
 • Rozprava o pozici EP k návrhu na rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů (hlasování 23. 11.)

čtvrtek 9. 11.

 • Hlasování o zprávě EP o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
 • Hlasování o zprávě EP o Aktu o datech
 • Hlasování o usnesení o účinnosti sankcí EU proti Rusku a zabránění jejich obcházení Moskvou 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu 8. 11. v Bruselu.

Na programu kolegia figurují následující body:

•           Balíček k rozšíření /J. Borrell/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie