Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní konvent o EU

Národní konvent

Národní konvent o Evropské unii je diskuzní platforma, která od roku 2014 představuje stálé místo pro debatu o evropských otázkách v České republice. Projekt, koordinovaný na půdě Úřadu vlády České republiky, propojuje zástupce vlády, obou komor Parlamentu ČR a evropských institucí, odbornou veřejnost, neziskový sektor, sociální partnery a další zainteresované aktéry.

Myšlenka Národního konventu o EU vychází ze záměru vlády zintenzivnit dialog o evropských otázkách s odbornou i širší veřejností. Účelem Konventu je vyhnout se organizaci debat bez reálných výstupů, proto se vytváří platforma, která bude diskuzi zastřešovat a následně formulovat doporučení. Ta budou pravidelně prezentována Výboru pro EU. Směřování projektu spoluurčuje Koordinační rada, která je hlavním orgánem Konventu. Jejím úkolem je koordinovat obsahovou část a stanovovat základní vodítka pro činnost konventu.

Činnost Národního konventu probíhá formou konferencí, kulatých stolů a veřejných debat (seminářů) v Praze a v regionech České republiky. Hlavní diskuse Konventu probíhá v rámci tematicky vymezených kulatých stolů, které odborně zajišťují nezávislé subjekty, vybrané na základě veřejné soutěže. Tito odborní garanti pak zodpovídají za přípravu podkladů a výstupů. Na kulatém stole jsou představena také stanoviska vybraných subjektů – gesčně příslušných rezortů, odborných institucí či neziskových organizací. Ke kulatému stolu jsou přizváni mj. zástupci politických stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky, poslanci Evropského parlamentu a poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, byznysu, nevládních organizací zabývajících se daným tématem, sociální partneři, čeští zástupci v institucích EU, akademici či Zastoupení Evropské komise v ČR. Výsledkem jednání kulatého stolu je shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.

Zatímco kulaté stoly jsou místem, kde se setkávají odborníci, pro širokou veřejnost jsou organizovány semináře. Pořádají je regionální Eurocentra a jsou zaměřena na jednotlivá témata Národního konventu. Semináře jsou organizovány zpravidla před kulatými stoly.

Cíle Národního konventu o EU:

  • Iniciovat konstruktivní debatu o směřování a prioritách ČR v Evropské unii,
  • vytvořit platformu, v rámci které se setkají zástupci státní správy se zástupci občanské společnosti, odborné veřejnosti a sociálními partnery,
  • hledat co nejširší konsenzus o českých národních prioritách v Evropské unii a formulovat konkrétní doporučení pro působení ČR v EU.

Více informací a aktuální dění najdete na stránkách Národního konventu o EU.