Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Strategie podpory Čechů v institucích EU

22. 7. 2021 10:00

Podpora Čechů v institucích EU

 

Strategie podpory Čechů v institucích EU

Tato strategie byla vytvořena 23. února 2015, hlavním důvodem pro její vznik byla dlouhodobá neuspokojivá situace zastoupení České republiky v institucích EU.

Na základě analýzy prostředí institucí EU a působení Čechů v tomto prostředí je cílem Strategie posílení spolupráce s Čechy v institucích EU a podpora jejich působení na strategicky důležitých místech. Druhým cílem Strategie je přispět ke zlepšení fungování české státní správy a napomoci profesnímu rozvoji státních zaměstnanců využíváním všech možností, které se v rámci institucí EU nabízejí, tzn. pomocí stáží i vysíláním národních expertů (SNE, Seconded National Expert) do těchto institucí.

Na začátku roku 2018 byla vypracována analýza této Strategie. Ta identifikovala slabá místa, která brání zlepšení zastoupení Čechů v institucích EU. Na základě této analýzy byla vypracována Nová Koncepce pro období 2018 – 2020, která nabízela konkrétní řešení pro  slabiny současného pojetí Strategie podpory Čechů v institucích EU. Řešení počítalo se zavedením několika nových a revizí již existujících aktivit. Zásadním prvkem bylo rozvinutí spolupráce s Čechy pracujícími přímo v institucích EU. Rovněž byla vytvořena síť důležitých kontaktů napříč evropskými strukturami s cílem zlepšit dosavadní zastoupení ČR v institucích EU a zvýšit tak vliv ČR v EU. Nová Koncepce pro období 2018 – 2020 byla přijata 23. dubna 2018.

V březnu 2021 byla vypracována Souhrnná zpráva ke Strategii, která analyzovala vývoj Strategie od přijetí Nové Koncepce s přihlédnutím k pandemii covid-19, jenž od března 2020 výrazně ovlivnila realizaci aktivit Strategie. K této Souhrnné zprávě Úřad vlády ČR udělal dotazníkové šetření v rámci české státní správy.

Strategie stále patří mezi poměrně nové agendy, nicméně již nyní pozorujeme úspěchy, kdy se např. počet přihlášek do výběrových řízení v institucích EU stále zvyšuje. Výraznějších změn v zastoupení ČR na rezervních seznamech i v institucích EU však lze očekávat až v delším časovém horizontu. V následujícím období je třeba se zaměřit zejména na propagaci aktivit realizovaných v rámci Strategie. V horizontu pěti let pak bude provedena další analýza vývoje Strategie a bude opět vyhodnocena.

 

Informace pro veřejnost

EPSO

Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) zveřejňuje výběrová řízení pro orgány EU a zajišťuje tak vhodné kandidáty na volné pozice. Zájemci, kteří mají zájem o možnost pracovního zařazení v některé z institucí EU, se mohou ucházet o zaměstnání v unijních institucích absolvováním konkurzů EPSO. V každé instituci je také možné se ucházet o stáž (např. Blue Book stáž).

Konkurzy EPSO představují několikakolové výběrové řízení. Úspěšní uchazeči o práci v EU jsou následně zařazeni na tzv. rezervní seznam (reserve list), který je k dispozici orgánům a institucím EU, a je platný obvykle po dobu jednoho roku (dokud není nahrazen novým rezervním seznamem), ale jeho platnost bývá prodlužována i na další roky. Orgány a instituce EU si z rezervního seznamu vybírají vhodné kandidáty.

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí organizuje semináře pro veřejnost zaměřené na přípravu na jednotlivá kola výběrová řízení EPSO do institucí EU. Tyto semináře jsou organizovány ve spolupráci s francouzským institutem ENA (Ecole Nationale d'Administration) a ředitelem německé společnosti Euphorum Marcusem Delacorem. Semináře jsou organizovány v Praze a ve vybraných regionech, kde se na jejich organizaci podílí Úřad vlády prostřednictvím svých regionálních Eurocenter.  

Eurocentra organizují  semináře pro širokou veřejnost a také pro studenty středních a vysokých škol především v regionech. Náplní těchto seminářů jsou různá aktuální evropská témata a také informování o možnostech uplatnění v institucích EU, včetně informování o možnostech stáží. Od roku 2019 Úřad vlády ČR organizuje semináře s aktivní účastí českých úředníků působících v institucích EU, jejichž cílem je předat osobní zkušenost zájemcům o práci v institucích EU. Úřad vlády ČR rovněž spravuje portál Euroskop, kde byla v roce 2016 vytvořena rubrika s názvem EPSO testy. V této rubrice jsou souhrnně poskytovány široké veřejnosti veškeré informace a aktivity, které všichni spolugestoři Strategie pořádají.

Odkazy:

Informace pro zaměstnance české státní správy

V rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU mohou být zaměstnanci veřejné správy vysláni do institucí EU na krátkodobou stáž nebo dlouhodobější vyslání s cílem zvyšovat jejich profesní kvalifikaci.

Krátkodobé stáže:

 • Erasmus for Public Administration
  • Stáž v rozsahu 8,5 dne má za cíl seznámit účastníky se základním chodem institucí EU a jejich rozhodovacími mechanismy a poskytnout jim možnost získat osobní kontakty na útvaru, se kterým účastník v rámci své agendy přímo spolupracuje. Po návratu ze stáže účastník vyplní krátkou hodnotící zprávu.
  • Česká republika má k dispozici 4 místa na rok, celkem probíhají 3 běhy (jarní, letní a podzimní).
  • Gestorem je Ministerstvo vnitra.
  • http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/erasmus-for-public-administration.aspx

 

 • National Expert in Professional Training (NEPT) – Program profesionálních stáží pro národní experty (NEPT)
  • Stáž má za cíl rozšířit odborné znalosti a zkušenosti uchazeče v sektoru, který si uchazeč volí vzhledem ke své vykonávané agendě.  Délku stáže si zvolí sám uchazeč, a to v rozsahu 3 až 5 měsíců.
  • Česká republika má každoročně k dispozici 9 míst na 2 běhy (jarní a podzimní). Výjimku tvoří pouze roky 2020 a 2021, kdy byla Evropskou komisí tato kvóta navýšena 14 míst ročně, a to z důvodu přípravy ČR na předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022.
  • Gestorem je Ministerstvo vnitra.
  • http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/program-stazi-nept.aspx

 

Dlouhodobější vyslání

 • Sekondovaní národní experti neboli SNEs (Seconded National Experts)
  • V případě vysílání SNEs se jedná o vysílání dlouhodobějšího charakteru, a to na počáteční dobu vyslání mezi 6 měsíci a 2 lety, s možností prodloužení, až na dobu nepřekračující 4 roky (ve výjimečných případech 6 let). Opětovné vyslání je poté možné po uplynutí lhůty 6 let.
  • SNEs jsou po tuto dobu dočasně vysíláni svými institucemi z veřejného sektoru do jednotlivých institucí EU.
  • SNEs během svého vyslání zůstávájí SNEs ve služebním poměru příp. pracovním poměru k vysílající instituci v ČR.
  • SNEs přináší do instituce EU své poznatky a zkušenosti s otázkami, které spadají do jejich odbornosti, přispívají svými praktickými znalostmi z dané oblasti v členské zemi EU a zároveň přinášejí zkušenosti a vědomosti o otázkách EU domácím orgánům. SNEs pracují společně s úředníky institucí EU na naplňování strategických cílů vymezených generálním ředitelstvím či daným útvarem instituce EU. Již během vyslání SNEs využívají zkušenosti a kontakty nabyté v průběhu vyslání ve prospěch vysílající instituce.
  • Podmínky pro SNEs jsou stanovovány přímo institucí EU. Práva a povinnosti národních expertů vyslaných do jednotlivých institucí a agentur EU jsou upravena zvlášť pro každou instituci či agenturu. Např. pro Evropskou komisi jsou zakotvena v rozhodnutí Evropské komise C (2008) 6866 z 12. 11. 2008.
  • https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/prace_v_mezinarodnich_org/eu/european_union/index.html

 

Jiné možnosti

Další možností jak zvýšit kvalifikaci české státní správy je možnost studia na prestižní evropské univerzitě College of Europe. College of Europe již téměř 70 let nabízí postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Pro College of Europe je charakteristická intelektuální nezávislost, bilingvismus (angličtina a francouzština), rozmanitost akademického sboru a multikulturní prostředí. College of Europe je tvořena dvěma univerzitními prostory, z nichž jeden se nachází v belgických Bruggách a druhý v polském Natolinu.

Studijní program zahrnuje přednášky, výzkumné semináře, simulační cvičení, víkendové workshopy a setkávání s pozvanými odborníky, které jsou pravidelně aktualizovány tak, aby vyučované předměty odrážely vývoj Evropy. Studium se překrývá s jedním akademickým rokem (začátek září - konec června).

Na CoE je možné se přihlásit na následující obory:

 • Evropská politická a administrativní studia (Bruggy),
 • Evropská právní studia (Bruggy),
 • Evropská ekonomická studia (Bruggy),
 • Mezinárodní vztahy EU a diplomatická studia (Bruggy),
 • Evropská interdisciplinární studia (Natolin).

Poplatek za studium na jeden akademický rok v obou kampusech činí 26 000 EUR a pokrývá školné, připojení na internet, ubytování na koleji a stravování v menze ve dnech školní výuky (pondělí až sobota, mimo svátky a prázdniny). Státní zaměstnanci a úředníci územních samosprávných celků mají možnost využít 2-3 vládní stipendia pro studium na CoE.

Více informací je k dispozici na http://www.mvcr.cz/clanek/studium-na-college-of-europe.aspx.

 

Klíčové kontakty

Rezort

Kontaktní osoba

Gesce

ÚV

Tereza Kůnová (kunova.tereza@vlada.cz)

hlavní koordinátorka

MV

Alžběta Turková
(alzbeta.turkova@mvcr.cz)

NEPT a Erasmus for
Public Administration

Jana Mazáková
(jana.mazakova@mvcr.cz)

College of Europe

MZV
(SZB)

Linda Messias
(linda_messias@mzv.cz)

lokální koordinátorka

MZV
(DA)

EPSO
(epso@mzv.cz)

Příprava na výběr. řízení
(EPSO testy) - Praha

 

Aktuality

29. dubna 2022 Komentovaná prohlídka Domu evropských dějin pro stážisty v EU  institucích, NEPT a Blue Book / Stálé zastoupení ČR v Bruselu (SZB) 

                             Přednáška o předsednictví, fungování EU (instituce) vč. příležitostí pro mladé/ České Budějovice

28. dubna 2022 Přednáška o Erasmu+ a příležitostech pro mladé v EU, předsednictví, aktuálních otázkách/ Strakonice

25. dubna 2022  Přednáška na téma Práce pro Instituce EU + Aktuální otázky v oblasti zahraniční spolupráce a pomoci/ on-line akce 

                             Příprava na EPSO testy. Celodenní online webinář zaměřený na první kolo CBT testů (verbální, numerické a abstraktní)/ on-line akce

21. dubna 2022   Seminář pro střední školy - Příležitosti pro mladé v EU: Studuj, pracuj, stážuj v EU!/ Gymnázium Krnov

                              Přednáška o předsednictví, fungování EU (instituce) vč. příležitostí pro mladé/ Strakonice

20. dubna 2022 Přednáška o předsednictví, fungování EU (instituce) vč. příležitostí pro mladé/ České Budějovice

12. dubna 2022  Setkání paní velvyslankyně Edity Hrdé a pracovníků SZB s Čechy pracujícími v institucích EU v Lucemburku 

7. dubna 2022   Přednáška o předsednictví, fungování EU (instituce) vč. příležitostí pro mladé/ České Budějovice

6. dubna 2022   Přednáška o předsednictví, fungování EU (instituce) vč. příležitostí pro mladé/ České Budějovice

5. dubna 2022   Jak na bezpečné online nakupování v EU?/ Univerzita Pardubice

duben            Pro české stážisty - pracovní a kariérní odlišnosti smluvního pracovníka v Generálním ředitelství a ve výkonné agentuře/ Stálé zastoupení ČR v Bruselu (SZB)

                         Příprava úspěšných českých kandidátů na závěrečné fáze výběrového řízení AD/392/21, administrátoři tvorby politiky a právních předpisů v oblasti zdraví a  bezpečnosti potravin a AD/394/21, 

                         vyšetřovatelé proti podvodům v oblasti výdajů EU aboje proti korupci/ on-line akce

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

 

 

Fotogalerie [F] fotogalerie