Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Nástroj pro technickou podporu

Nástroj pro technickou podporu (TSI) je přímo řízený program Evropské komise (EK), který poskytuje podporu „šitou na míru“ potřebám příslušného členského státu v oblasti strukturálních reforem – a to od přípravy reforem až po jejich realizaci.  První výzvu o podporu z nástroje TSI pak EK oficiálně vyhlásila dne 18. září 2020.

TSI navazuje na svého předchůdce, Program na podporu strukturálních reforem (SRSP), který byl zřízen v květnu 2017 na pomoc členským státům EU pro posílení schopnosti dané země navrhovat a provádět strukturální reformy.

 

Nástroj pro technickou podporu

V reakci na vysokou oblibu programu SRSP mezi členskými státy EK navrhla pro programové období 2021-2027 Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument; TSI). Návrh TSI byl původně v květnu 2018 představen v rámci návrhu nařízení o zřízení Programu na podporu reforem, který měl zahrnovat Nástroj pro provádění reforem a Konvergenční nástroj. Po projednávání a úpravách návrhu finálně EK stáhla dne 28. května 2020 návrh Programu na podporu reforem a předložila (vedle dalších návrhů) samostatný návrh nařízení o zřízení TSI. V rámci jednání o návrhu nařízení o zřízení TSI na úrovni trialogů mezi Radou EU a Evropským parlamentem bylo dosaženo shody, a tak byl návrh nařízení o TSI schválen s účinností od 19. února 2021. TSI je velmi podobný předchozímu SRSP.

Nástroj TSI je určen institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva,(adalší ústřední orgány státní správy) či kraje a města a obce . Instituce mohou každoročně žádat o podporu na konkrétní projekty prostřednictvím národního kontaktního místa (národní koordinační autority). Tuto roli v případě ČR plní Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR (ÚV-SEZ). Žádosti k podpoře z nástroje TSI se podávají EK vždy do konce měsíce října prostřednictvím příslušného IT portálu EK. Následně EK žádosti vyhodnocuje a vybírá projekty, které budou z nástroje podpořeny. Koordinátorem TSI na evropské úrovni je pak Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM).

Cíl technické podpory

Cílem nástroje TSI je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám v členských státech prostřednictvím podpory vnitrostátních orgánů. Konkrétně jde o podporu při navrhování, formulaci a provádění reforem, při stanovování vhodných postupů nebo zohlednění best practices jiných členských států. EK v tomto směru specifikuje jednotlivé oblasti veřejných politik, v rámci kterých je možné o podporu žádat. Těmi jsou zejména:

  • Zelená tranzice
  • Zdraví a dlouhodobá péče
  • Digitální tranzice
  • Dovednosti, vzdělávání a školení
  • Veřejná správa a řízení
  • Konkurenceschopnost
  • Finanční sektor a přístup k financím
  • Správa příjmů a správa veřejných financí
  • Pracovní trh, sociální zabezpečení a migrace

V rámci minulých výzev nástroje TSI byl brán zvláštní zřetel na podporu v oblasti klimatické udržitelnosti, digitalizace ekonomiky, obnovy evropského hospodářství ve světle ekonomických dopadů pandemie COVID-19 či dopadů války na Ukrajině na členské státy EU. Nástroj TSI je rovněž využitelný při implementaci plánů pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plans. RRPs) či Fondu pro spravedlivou transformaci. Prostřednictvím těchto plánů mohou členské státy čerpat finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF).

V roce 2021 EK představila tzv.  vlajkové projekty TSI (flagships). Jedná se o předvyplněné projektové žádosti k vybraným prioritním oblastem EU. Zaměření těchto vlajkových projektů TSI definovala EK na základě častých opatření v RRPs členských států. V témže roce EK představila možnost podání tzv. přeshraničních projektů více členských států (tzv. multi-country projects, MC).

Členské státy však mohou i nadále předkládat projektové žádosti související s čistě národními reformními prioritami. Žadatelé by však měli brát na vědomí skutečnost, že EK se snaží o rovnoměrné rozdělení alokací na jednotlivé tematické pilíře a že by členské státy proto měly usilovat o přiměřené rozdělení tematického zaměření projektů.

V roce 2022 pak EK představila možnost podpory studijních cest pracovníků veřejné správy za účelem seznámení se s příklady dobré praxe a odlišnými metodami práce v rámci veřejných institucí jiných členských států EU. Tato podpora je poskytována prostřednictvím vlajkového projektu TSI Public Administration Cooperation Exchange (PACE).

Způsob a možné předměty podpory

Žadatel (instituce v ČR) v rámci podpory z nástroje TSI nedostává přímo žádné finanční prostředky. EK sama vybírá dodavatele požadovaných výstupů projektu (např. analýzy), uzavírá s ním smlouvu a sama také projekty finančně řídí. Žadatel je v průběhu realizace projektu v roli, kterou by bylo možné zjednodušeně označit za „věcného garanta“ projektu. Žadatel následně obdrží výstupy projektu (např. analýzy).

Nástroj TSI může financovat například externí zpracování analýz, poskytování expertízy, pracovní návštěvy (přinášející pracovníkům odbornou způsobilost), vzdělávací aktivity, semináře, konference, shromažďování statistik, studie a výzkumy, hodnocení a posouzení dopadů apod. Podpora však nemůže být čerpána na mzdové náklady, či investice, ale typicky na externí služby, analýzy, poradenství, výměnu zkušeností, cestovní náklady atd. Žadatelé tedy nemohou čerpat podporu na investice ani na platy svých zaměstnanců. V rámci podpory z nástroje TSI není požadováno žádné spolufinancování ze strany žadatele. Výše podpory pro jednotlivé projekty se standardně pohybuje v řádu stovek tisíc EUR.

Mezi příklady realizovaných projektů z nástroje TSI lze uvést podporu Ministerstvu zdravotnictví při budování Národního eHealth centra či projekt  Ministerstva vnitra související s přípravou nového Integrovaného agendového systému pro cizince žijících v ČR.

Zapojení ČR do dosavadních výzev nástroje TSI

EK oficiálně vyhlásila první výzvu k poskytnutí technické podpory v rámci nástroje TSI dne 18. září 2020 s termínem pro podávání projektových žádostí EK do 31. října 2020. Následně proběhlo ze strany EK vyhodnocení obdržených projektových žádostí. Na tuto první výzvu bylo alokováno 114 mil. EUR a bylo podáno celkem přes 700 žádostí ze všech 27 členských států. DG REFORM zhodnotila většinu podaných žádostí jako velmi kvalitní a hodnou podpory, alokace výzvy však umožnila podpořit pouze 226 z nich. ČR uspěla s 8 projekty celkem za 2,6 mil. EUR.

V rámci druhé řádné výzvy pak EK obdržela přes 500 projektových žádostí rovněž ze všech 27 členských států. Rozpočet této řádné výzvy byl stanoven na 116 milionů EUR. Za ČR bylo prostřednictvím ÚV-SEZ předloženo EK celkem 19 projektových žádostí. ČR uspěla s 8 projekty s předpokládanou výší podpory na příslušná opatření přesahující 3,45 mil. EUR. Zároveň byly z nástroje TSI vybrány dva projekty, které byly sice předloženy jinými členskými státy (konkrétně Belgií a Řeckem), kterých se však instituce z ČR účastní jako členové „konsorcia“ v rámci zmíněných přeshraničních projektů.

V případě třetí řádné výzvy, která proběhla na podzim 2022, bylo prostřednictvím ÚV-SEZ podáno 20 projektových žádostí ministerstev a orgánů veřejné správy ČR. Z těchto projektů bylo následně za ČR vybráno 9 projektů k podpoře z nástroje TSI. Zároveň EK vybrala dva projekty podané Finskem a Lotyšskem se zapojením ČR, jakožto MC projekty. Předpokládaná podpora výstupů předvybraných projektů třetí výzvy TSI dosahovala více než 4 mil. EUR.

V rámci poslední řádné výzvy nástroje TSI EK předvybrala 9 projektových žádostí, přičemž značná část z nich bude realizována ve spolupráci s jinými členskými státy. Předpokládaná výše podpory v rámci předvybraných projektů přesáhla více než 2,3 mil. EUR. EK však ocenila vysokou úroveň i ostatních podaných projektů za ČR. Neúspěšní žadatelé však mají možnost podat svou projektovou žádost i v následujících výzvách TSI.

Název projektu

Instituce

Orientační výše podpory pro ČR

Mid-term evaluation to the SME Support Strategy 2021+

MPO

400 000 EUR

Social Climate Plan for Czechia

MŽP

350 000 EUR

Enhance strategic tax administration reforms through Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) in Czechia

GFŘ

180 000 EUR

Towards a harmonised microcredentials ecosystem in Czechia

MŠMT

600 000 EUR

Strengthen the national child protection system of the Czech Republic

 MPSV

400 000 EUR

Promoting the mental health of youth by addressing the risks of online gambling and gaming

ÚV

200 000 EUR

Supporting FDI screening reforms in Europe: Developing solutions to identified and emerging challenges

MPO

150 000 EUR

PACE - Support to the enhancement of Public Administration awareness about the possibilities of cross-border exchanges and internships

ÚV+MV

27 400 EUR

PACE - Comparison of water management policy and drought management in the Czech Republic with the countries of Southern Europe

MZe

9 400 EUR

Předvybrané projekty za ČR v rámci 4. řádné výzvy TSI 

 5. řádná výzva nástroje TSI

Příští, v pořadí již pátá, řádná výzva nástroje TSI proběhne standardně na podzim roku 2024. Již v průběhu letních měsíců však mohou žadatelé zasílat na ÚV-SEZ návrhy svých projektových žádostí za účelem zahájení technických konzultací s DG REFORM nad příslušným návrhem. Tyto technické konzultace přispívají ke zvýšení kvality podávaných projektových žádostí a také šanci na výběr daného projektu k podpoře.

Stejně jako v předchozích letech mohou instituce využít možnost podání projektových žádostí v rámci vlajkového projektu TSI PACE.

Termín pro zasílání předfinálních verzí projektových žádostí na ÚV-SEZ (na email tsi@vlada.cz) byl pro 5. řádnou výzvu TSI stanoven na 7. října 2024.

Přehled čerpání technické podpory ČR v rámci v rámci nástrojů TSI a SRSP

ČR se do výzvy o technickou podporu strukturálních reforem zapojila již v rámci první výzvy Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme, SRSP) jakožto předchůdce TSI v roce 2017. Ten byl zřízen v květnu 2017 prostřednictvím  nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/825.  Navzdory celoevropskému  zájmu o podporu ze SRSP, kdy v každé z uskutečněných výzev poptávka významně převyšovala alokaci výzvy, se ČR z tohoto nástroje dařilo velmi dobře čerpat a realizovat řadu úspěšných projektů. Program SRSP byl (stejně jako TSI) určen výhradně institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva či další ústřední orgány státní správy. Z uskutečněných čtyř řádných výzev SRSP má ČR schválenou podporu v hodnotě 8,66 mil. EUR (přibližně 230 mil. Kč)  z celkové alokace nástroje 222,8 mil. EUR pro celkem 37 schválených projektových žádostí v období 2017 - 2020.

Čerpání ČR

Zapojené státy EU

Rozpočet výzvy (mil. EUR)

Počet úspěšných projektů podaných za ČR v rámci řádné výzvy

Podpora pro ČR (mil. EUR)

Podíl alokace výzvy získaný ČR (%)

1. Výzva SRSP (květen 2017)

16

22,5

10

1,15

5,1

2. Výzva SRSP (říjen 2017)

20

30,5

7

0,68

2,2

3. Výzva SRSP (říjen 2018)

27

79,3

10

2,9

3,7

4. Výzva SRSP (říjen 2019)

27

84,7

11

3,93

4,6

1. výzva TSI (říjen 2020)

27

114

8

2,6

2,2

2. výzva TSI (říjen 2021)

27

116

8 (+ 2 MC)

3,45*

2,9*

3. výzva TSI (říjen 2022)

27

119

9 (+ 2 MC)

4,44

3,6

4. výzva TSI (říjen 2023)

27

121

9

2,3

2

*Jedná se o orientační výši podpory bez zahrnutí přidělené podpory v případě projektu EU Supervisory Digital Finance Academy, u kterého je podpora rozdělena mezi 25 ČS a tzv. multi-country projects.