Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

4. 6. 2008 14:16

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Finální verze Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru bylo schváleno usnesením vlády ze dne 5. ledna 2009 č. 9. Toto usnesení zároveň ukládá ministrovi pro lidská práva a národnostní menšiny a předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby každoročně informoval vládu o naplňování strategických cílů výše zmíněné koncepce.V průběhu minulého roku 2008 probíhala kompilace dokumentu Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. Prostřednictvím našich internetových stránek a jednoho setkání u kulatých stolů byla odborná veřejnost informována a vtažena do tvorby dokumentu samotného. Nejprve vznikla v prvním pololetí roku 2008 SWOT analýza českého nevládního neziskového sektoru, následovně byla hesla této SWOT analýzy prioritizována a poté vznikl tento strategický dokument.

Tento dokument se skládá ze dvou částí - popisné a strategické.

Popisná část zobrazuje současný stav nevládního neziskového sektoru v ČR v roce 2008 a upozorňuje na nejdůležitější problémy, kterým musí nevládní neziskový sektoru v oučasné době čelit. První část obsahuje celkem 5 kapitol:

1) Politické a právní prostředí pro rozvoj neziskového sektoru
2) Vícezdrojové financování neziskového sektoru
3) Transparentnost neziskového sektoru
4) Lidské zdroje pro podporu neziskového sektoru
5) Partnerství veřejné správy a neziskového sektoru


Strategická část nevládního neziskového sektoru si do roku 2013 vytýčila následující priority:

1) Právní prostředí podporuje transparentní neziskový sektor
2) Veřejná správa vnímá neziskový sektor jako partnera
3) Je rozvíjeno vícezdrojové financování neziskového sektoru


Naplňování těchto priorit by mělo směřovat k vizi, jak by měl vypadat nevládní neziskový sektor po splnění úkolů stanovených touto koncepcí.


VIZE 2013

- Transparentní nestátní neziskový sektor je rovnocenným a vítaným partnerem veřejné správy na místní, regionální i národní úrovni.

- Nestátní neziskový sektor má pevnou oporu v zákonech a nové právní úpravy neomezují aktivity občanů a činnost neziskových organizací.

- Nestátní neziskové organizace mají dlouhodobě stabilní finanční zdroje různých typů a kvalitní personální a technické kapacity pro rozvoj činnosti a veřejné prospěšnostiPriorita 1 - Právní prostředí a transparentní neziskový sektor
Opatření 1.1. - Právní prostředí na podporu transparentnosti neziskového sektoru


Plnění úkolů pro rok 2009:

- Novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, je v současné době již zpracována, vnější připomínkové řízení proběhne do 1. čtvrtletí roku 2009, po té bude předložena vládě ČR. (Odpovědnost: RVNNO)

- Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byla již zpracována, proběhlo vnější připomínkové řízení a bude v 1. čtvrtletí předložena vládě ČR. (Odpovědnost: RVNNO)

- Veřejně prospěšné organizace budou definovány v rámci věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti, do vlády bude předložen věcný záměr tohoto zákona v 1. pololetí roku 2009. Tento zákon dále stanoví jakým způsobem bude upravena transparentnost organizací se statusem veřejné prospěšnosti. (Odpovědnost: RVNNO)

- Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, není nadále možné novelizovat, změnu spolkového práva částečně vyřeší přijetí nového občanského zákoníku, který nově vymezí základní právní formy nevládních organizací a zákon o veřejně prospěšných organizacích, který bude představovat systémovou změnu. (Odpovědnost: Ministerstvo spravedlnosti a RVNNO)


Priorita 1 - Právní prostředí a transparentní neziskový sektor
Opatření 1.2. - Komplexní získávání a zveřejňování informací o neziskovém sektoru


Plnění úkolů pro rok 2009:

- Registrace ve veřejném rejstříku. Tato problematika bude řešena v souvislosti s přípravou věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích. Viz dříve.


Priorita 2 - Veřejná správa vnímá neziskový sektor jako partnera
Opatření 2.1. - Definice a metodiky pro rozvoj partnerství


Plnění úkolů pro rok 2009:

- Tímto úkolem se bude zabývat Výbor pro regiony RVNNO.


Priorita 2 - Veřejná správa vnímá neziskový sektor jako partnera
Opatření 2.2. - Vládní podpora rozvoje partnerství


Plnění úkolů pro rok 2009:

- Výbor pro regiony RVNNO bude analyzovat situaci, zda existuje zadání neziskového sektoru přijmout společenskou dohodu mezi vládou a nevládním sektorem


Priorita 2 - Veřejná správa vnímá neziskový sektor jako partnera
Opatření 2.3. - Profesionalizace neziskového sektoru


Plnění úkolů pro rok 2009:

- Pokus o zajištění zdrojů pro rozvoj kapacit nevládního sektoru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty