Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:55

8. července 2003

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 8. července 2003

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: D. Stulík, Nadace rozvoje občanské společnosti

Ing. P. Holý, KÚ Kraje Vysočina

Hosté: Prof. JUDr. K. Eliáš, Právnická fakulta Západočeské univerzita

Prof. JUDr. I. Telec, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity

JUDr. K. Adámková, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Ing. Z. Hradiš, ASD Software

Pustinová, KÚ Středočeského kraje

Ing. M. Čermáková, KÚ Libereckého kraje

Z. Vočka, KÚ Olomouckého kraje

P. Smítalová, Ministerstvo financí ČR

Mgr. J. Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ing. J. Šlár, Ministerstvo vnitra ČR

Z. Drhová, Zelený kruh

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen Rady) se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením místopředsedkyně Rady Ing. T. Holečkové. Zasedání se zúčastnilo 19 členů a 2 pověření zástupci, Rada byla tedy usnášeníschopná.

Program zasedání:

1) Projednání návrhu materiálu "Decentralizace části finančních prostředků určených na státní dotace na projekty nestátních neziskových organizací na úroveň krajů, počínaje rokem 2004" pro jednání vlády

2) Informace o přípravě nového občanského zákoníku (změny v postavení nestátních neziskových organizací)

3) Zprávy o činnosti výborů Rady

4) Informace o stavu přípravy publikace "Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové záměry nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu"

5) Různé

Na žádost hostů, přizvaných k projednávání bodu 2, schválili členové Rady změnu pořadí projednávaných bodů.

AD 2

informace o přípravě nového občanského zákoníku

K projednávání tohoto bodu byli na doporučení místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti JUDr. P. Rychetského přizváni prof. JUDr. K. Eliáš z Právnické fakulty Západoevropské univerzity v Plzni a prof. JUDr. I. Telec, CSc. a JUDr. K. Adámková z Masarykovy univerzity v Brně, kteří se na přípravě nového občanského zákoníku (dále jen "OZ") podílejí. Na úvod vystoupil prof. JUDr. K. Eliáš a informoval přítomné o obsahu připravovaného OZ s ohledem na postavení jednotlivých typů nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"). Jako příklad uvedl, že zákon o obecně prospěšných společnostech bude zrušen a stávající obecně prospěšné společnosti zůstanou zachovány a budou se řídit zrušeným zákonem. Místo obecně prospěšných společností budou v budoucnu vznikat tzv. nadační ústavy, které nebudou mít povinnost zachovávat minimální základní jmění. Nový OZ bude definovat tzv. "veřejnou prospěšnost". Každá právnická osoba, která vyhoví požadavkům daným OZ, bude mít nárok na přiznání statutu veřejné prospěšnosti, což jí přinese především různé daňové a finanční výhody. OZ přinese pouze definici veřejné prospěšnosti a o tom, který orgán bude rozhodovat o udělení statutu veřejné prospěšnosti, zatím pouze probíhají diskuse a zřejmě to bude obsahem zvláštního právního předpisu. Právní úprava postavení a činnosti nadací se bude řídit platným zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Uvažuje se o tom, že nadace se podle nového OZ rozdělí do dvou skupin - na veřejně prospěšné a dobročinné. Dále se uvažuje o tom, že nadacím OZ umožní provozovat vlastní aktivity včetně podnikání, ale výnosy z této činnosti budou muset sloužit veřejně prospěšným účelům, pro které byla nadace zřízena. JUDr. K. Adámková uvedla, že nový OZ se dotkne i občanských sdružení, přičemž zpracovatelé vyšli z návrhu spolkového zákona, zpracovaného Ministerstvem vnitra v roce 2003 a zamítnutého Parlamentem České republiky.

Na dotaz L. Krajdla, zda bude mít např. nově vzniklé občanské sdružení nárok na udělení statutu veřejné prospěšnosti hned od svého vzniku nebo až po uplynutí určité lhůty, odpověděl prof. JUDr. I. Telec, CSc., že o tom dosud není rozhodnuto. Většina komise, která nový OZ připravuje, je však pro to, aby to bylo možné hned po vzniku právnické osoby. V této souvislosti nabídla Ing. T. Holečková spolupráci Rady s ohledem na její zkušenosti získané např. při rozdělování Nadačního investičního fondu. Ing. J. Müller ocenil snahu o definování veřejné prospěšnosti a zajímal se o to, jak bude regulována výdělečná činnost právnických osob se statutem veřejné prospěšnosti. Prof. JUDr. K. Eliáš odpověděl, že výnos z podnikatelské činnosti musí jít do statutární činnosti právnické osoby, tedy do veřejně prospěšné činnosti. Nebude to však muset být celý výnos, pouze výnos "v podstatné části". Zatím není jasné, jak bude tato podstatná část definována. Ing. H. Kohl se zajímal o dopad nového OZ na NNO v oblasti sportu, neboť ty již podle zákona na podporu sportu veřejně prospěšné jsou. Prof. JUDr. K. Eliáš odpověděl, že pokud byla veřejná prospěšnost určitých činností zakotvena již v nějakém platném zákoně, bude i nadále respektována. Mgr. P. Kalousová se otázala, proč budou i do budoucna zachovány nadační fondy, přestože něco podobného žádná zahraniční legislativa nezná. JUDr. K. Adámková vysvětlila, že cílem bylo zachovat diverzitu a tím i variabilní možnosti organizací neziskového sektoru. Nadace jsou chápány jako silné subjekty, jejichž posláním je shromažďovat finanční prostředky a přerozdělovat je dále. Posláním nadačních fondů by měla být jejich vlastní veřejně prospěšná činnost. Proti nadacím jsou nadační fondy sice slabší subjekty, přesto jim však novela OZ nechce bránit v činnosti. D. Černý konstatoval, že podstata novely OZ, týkající se NNO, tkví v definici veřejné prospěšnosti. Proto se zajímal o to, kdo bude statut veřejné prospěšnosti udělovat. JUDr. K. Adámková odpověděla, že zatím o tom nebylo rozhodnuto a že v zahraničí je tato otázka řešena velmi různorodě - statut veřejné prospěšnosti udělují státní orgány, ale i veřejnoprávní subjekty jiného charakteru. Na závěr diskuse navrhl RNDr. M. Kundrata uspořádat půldenní seminář o tomto problému. Prof. JUDr. K. Eliáš souhlasil pod podmínkou, že se bude jednat o diskusní seminář, neboť pro ně jako pro autory novely je užitečný kontakt s realitou. Dále informoval přítomné, že aktuální verze novely OZ je k dispozici na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti. Ing. T. Holečková navrhla, aby se výše zmíněný seminář konal pro členy Rady a jejích výborů.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí informaci prof. JUDr. K. Eliáše, prof. JUDr. I. Telce, CSc. a JUDr. K. Adámkové o stavu přípravy novely OZ. Na přelomu září a října uspořádá sekretariát Rady seminář s prof. JUDr. K. Eliášem a jeho kolegy pro členy Rady a jejích výborů na toto téma.

AD 1

Projednání návrhu materiálu "Decentralizace části finančních prostředků určených na státní dotace na projekty nestátních neziskových organizací na úroveň krajů, počínaje rokem 2004" pro jednání vlády

R. Haken informoval přítomné o poslední schůzi Výboru Rady pro spolupráci s regiony dne 24. června 2003, který projednával konečnou podobu předloženého návrhu pro jednání vlády. Představil materiál "Decentralizace části finančních prostředků určených na státní dotace na projekty nestátních neziskových organizací na úroveň krajů, počínaje rokem 2004" a uvedl, že připomínky, které k němu měli členové Výboru Rady pro spolupráci s regiony, do něj byla zapracována.

Ing. T. Holečková sdělila, že poslední schůze vlády před vládními prázdninami se koná dne 6. srpna 2003. Jestliže se tedy podaří předat materiál vládní agendě do 31. července 2003, mohla by ho vláda schválit ještě před svou podzimní schůzí. PhDr. L. Vostřáková upozornila na návrh usnesení, ze kterého není zřejmé, zda bude předložena jedna zpráva nebo zda každý ministr, který je v návrhu usnesení zmíněn, předloží svojí vlastní. Ing. T. Holečková požádala, aby návrh usnesení byl zpřesněn v tom smyslu, že materiál bude zpracovávat místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš ve spolupráci s uvedenými ministry.

Ing. T. Holečková dále informovala přítomné, že vláda projednávala novelu zákona o účetnictví, připravenou Ministerstvem financí, která mimo jiné ukládá všem NNO vést podvojné účetnictví. Pokud bude tato novela schválena až koncem roku 2003, dojde pravděpodobně k odložení její účinnosti, aby se předešlo chaosu a problémům, souvisejícím s urychleným přechodem velkého množství subjektů včetně řady občanských sdružení z jednoduchého na podvojné účetnictví od ledna 2004. Návrh novely zákona o účetnictví, kterou vláda schválila a předává Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, je k dispozici zájemcům na sekretariátu Rady.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí zprávu o činnosti Výboru Rady pro spolupráci s regiony.

· Členové Rady vzali na vědomí materiál "Decentralizace části finančních prostředků určených na státní dotace na projekty nestátních neziskových organizací na úroveň krajů, počínaje rokem 2004". Sekretariát Rady rozešle tento materiál do vnějšího připomínkového řízení co nejdříve, aby ho mohla vláda projednat na své schůzi dne 6. srpna 2003.

AD 3

Zprávy o činnosti výborů Rady

Zpráva o činnosti Výboru Rady pro spolupráci s regiony byla projednána v rámci předchozího bodu.

Předseda Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií RNDr. M. Kundrata stručně informoval členy Rady o poslední schůzi tohoto výboru, která se konala dne 20. května 2003. Výbor se v současné době zejména zabývá přípravou materiálu pro schůzi vlády s názvem "Podpora nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů Evropské unie a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace České republiky do Evropské unie".

Aktuálním problémem je v současné době nominace členů monitorovacích výborů k operačním programům za NNO. RNDr. M. Kundrata požádal R. Hakena, aby členům Rady sdělil návrh Ministerstva pro místní rozvoj na další postup v této věci, který byl dohodnut v rámci jednání pracovní skupiny "NNO a regionální rozvoj".

R. Haken oznámil, že Ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo řídicím orgánům jednotlivých operačních programů, aby požádaly předsedu Rady o návrh členů do příslušných monitorovacích výborů, kteří by v nich zastupovali neziskový sektor, neboť Radu považuje za nejvhodnější subjekt pro tento úkol. JUDr. H. Frištenská oznámila, že na základě tohoto doporučení už předsedu Rady oslovilo Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo práce a sociálních věcí podobné oslovení připravuje. R. Haken navrhl, aby Rada vypracovala kritéria, podle kterých by byli zástupci NNO do monitorovacích výborů navrhováni. Upozornil na to, že monitorovací výbory se budou scházet zhruba jednou za jeden až tři měsíce a členství v nich bude neplacené. Závěrem přečetl R. Haken přítomným svůj návrh na požadavky, které by kandidáti na členství v monitorovacích výborech měli splňovat. Doporučení konkrétních jmen pro místopředsedu vlády a předsedu Rady PhDr. P. Mareše by měl zpracovat Výbor Rady pro spolupráci s Evropskou unií na své příští schůzi, která se bude konat dne 28. srpna 2003. Předsedající Ing. T. Holečková vyhlásila krátkou přestávku, aby se členové Rady mohli s navrženými kritérii seznámit.

V následující diskusi pak členové Rady schválili konečnou verzi kritérií pro kandidáty na členství v monitorovacích výborech k příslušným operačním programům.

Jako poslední v tomto bodu programu vystoupil Ing. J. Müller, předseda Výboru Rady pro NIF. Přestože výbor neměl mezi zasedáními Rady žádnou schůzi (jeho následující schůze je plánovaná na 21. srpna 2003), uvedl, že jednotliví členové výboru pracují průběžně na dvou úkolech. První je příprava podkladů pro Hodnotící zprávu o činnosti nadací příjemců příspěvku z NIF, kterou vyhotoví sekretariát RNNO pro zasedání Výboru v srpnu a která bude předloženaRNNO k projednání v září a poté předložena vládě. Dále pracují na tématech souvisejících s předpokládaným zrušením FNM ČR a důsledky, které toto zrušení může mít pro smlouvy mezi nadacemi a FNM ČR. Připomněl, že na poslední schůzi RNNO informoval, že platby z privatizace energetických distribučních společností na účet NIF budou probíhat v 5 splátkách a sice dvě splátky v tomto roce a dále v roce 2004, 2005 a největší splátka – přibližně polovina z celkové částky 654 mil až v roce 2006. Vzhledem k tomu, že proběhla řada informací, že ČEZ tento splátkový kalendář urychlí na žádost vlády, požádal předsedu RNNO, zda by mohl zjistit, zda k urychlení plateb oproti původní dohodě skutečně došlo. Tím by se otevřela cesta k tomu, aby Výbor mohl jednat i o urychlení převodů nadacím. V současné době také probíhá privatizace společnosti Vítkovice a.s. – v portfoliu NIF je 132 792 akcií této společnosti. Do vlády je dále připravován návrh na privatizaci hnědouhelných dolů , který zahrnuje i Sokolovskou uhelnou, kde 66 200 akcií patří do portfolia NIF. Podle aktuálních tržních cen odhaduji, že by na účet NIF mělo přijít za Sokolovskou uhelnou nejméně dalších 40 mil Kč.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí zprávy o činností výborů Rady. Zápisy ze schůzí výborů obdrželi členové Rady před jejím zasedáním.

· Sekretariát Rady požádá jejího předsedu o odpověď na otázku Výboru pro NIF ohledně urychlení plateb ČEZ.

· Členové Rady schválili kritéria pro kandidáty na členství v monitorovacích výborech k příslušným operačním programům za NNO

· Sekretariát Rady kritéria zpracuje do písemné podoby a obratem je rozešle členům Rady, aby se postarali o jejich další šíření v neziskovém sektoru. Zároveň je zveřejní na internetových stránkách Rady.

· Termín, do kterého mohou být zasílány návrhy na členství v monitorovacích výborech sekretariátu Rady, byl stanoven na 15. srpna 2003.

· Konečné návrhy kandidátů projedná Výbor Rady pro spolupráci s Evropskou unií na své příští schůzi dne 28. srpna 2003 a předloží je jako doporučení místopředsedovi vlády a předsedovi Rady PhDr. P. Marešovi.

AD 4

Informace o stavu přípravy publikace "Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové záměry nadací - příjemců příspěvku z NIF"

JUDr. H. Frištenská představila členům Rady výše uvedenou publikaci, kterou sekretariát Rady vydává každoročně na základě úkolu uloženého usnesením vlády č. 260 ze dne 15. března 2000. Informace v letošním roce obsahuje dotační programy ministerstev, krajů a grantové záměry všech nadací, které obdržely příspěvek z NIF v první a druhé etapě. Informace má být vydávána vždy do 30. června příslušného kalendářního roku. Tento termín byl dodržen tím, že Informace byla vyvěšena na internetových stránkách Rady. Bude vydána i v tištěné podobě, ale polygrafické středisko Úřadu vlády ČR řeší technické problémy, které jsou ještě následky loňských povodní. Proto lze tištěné vydání očekávat až kolem 20. července letošního roku.

Závěr:

· Sekretariát Rady rozešle "Informaci poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové záměry nadací - příjemců příspěvku z NIF" v tištěné podobě členům Rady a NNO, které se zabývají zprostředkováním informací v neziskovém sektoru.

AD 5

Různé

a) MUDr. M. Černá požádala předsedu Rady o jeho podporu návrhu zákona o sociálních službách, který bude vládě předložen ještě do vládních prázdnin. Předložila písemné stanovisko občanského sdružení SKOK, které sdružuje 46 NNO působících v sociální oblasti a požádala o jeho předložení místopředsedovi vlády a předsedovi Rady PhDr. P. Marešovi.

Závěr:

· Sekretariát Rady předá stanovisko SKOKu místopředsedovi vlády a předsedovi Rady PhDr. P. Marešovi v co nejkratší době.

b) L. Krajdl informoval Radu o přípravě celostátní konference NNO, která se bude konat ve dnech 2. - 3. října 2003. Současně informoval o tom, že proběhlo jednání mezi organizátory této konference (RANO) s místopředsedou vlády a předsedou Rady PhDr. P. Marešem, který vyslovil konání konference podporu a převzal nad ní záštitu.

c) Na závěr zasedání Rady vystoupil jako host Ing. Z. Hradiš ze společnosti ASD Software s prezentací možností informačního systému DIS, modulu o NNO, pro potřeby krajů. Jako příklad uvedl spolupráci na provozu tohoto informačního systému v Olomouckém kraji. Zdůraznil, že v současné době disponují tímto informačním systémem všechny krajské úřady, ale až na výjimky ho nevyužívají. R. Haken jeho informaci doplnil a uvedl, že modul o NNO v informačním systému DIS Olomouckého kraje zpracovává pro potřeby krajského úřadu pracovník Centra pro komunitní práci - Střední Morava, přičemž krajský úřad převzal část nákladů na tuto službu.

Závěr:

· Informačnímu systému o NNO jak v informačním systému CEDR, tak v informačním systému DIS bude věnována část zasedání Rady v září letošního roku, a to zejména s ohledem na možnost přechodu tohoto informačního systému z Ministerstva financí na Radu.

V Praze dne 17. července 2003

PhDr. P. Mareš, v. r.

místopředseda vlády

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X