Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

26. 3. 2008 10:19

4. března 2008

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 4. března 2008

Přítomni / omluveni: viz prezenční listina

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") řídila její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.


Program zasedání:

1) Zahájení

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

3) Informace o činnosti výborů Rady

a) Výbor pro Evropskou unii
b) Výbor pro legislativu a financování
c) Výbor pro regiony

4) Informace o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru"

5) Informace o novém zadání Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007

6) Informace o činnosti pracovní skupiny shromažďující informace o centrální databázi nestátních neziskových organizací

7) Informace o setkání zástupců regionálních rad regionů soudržnosti se zástupci nestátních neziskových organizací dne 15. února 2008

8) Různé


Ad 1) Zahájení


MUDr. D. Stehlíková přivítala přítomné a oznámila, že pozvánky na dnešní zasedání byly odeslány 10 dní před zasedáním, tedy v termínu. Poté seznámila přítomné s programem dnešního zasedání. Navrhla do bodu Různé novelu zákona o zaměstnanosti, která se týká i zákona o dobrovolnické službě.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně schválili program zasedání Rady s tím, že v rámci bodu č. 8 Různé bude projednána informace o připravované novele zákona o zaměstnanosti.


Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání


MUDr. D. Stehlíková otevřela tento bod s tím, že jejím úkolem bylo projednat s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondrou záštitu nad mezinárodní konferencí o neziskovém sektoru, která by měla předcházet předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Informace o konání konference je obsahem bodu č. 3a programu zasedání.
Informace o plnění dalších úkolů přednesla Mgr. K. Manová:
- Mgr. P. Kalousová byla jmenována místopředsedkyní Výboru pro legislativu a financování dne 17. prosince 2007.
- Bc. R. Haken byl jmenován předsedou a M. Plass místopředsedou Výboru pro regiony dne 17. prosince 2007.
- Informace o činnosti pracovní skupiny pro přípravu centrální databáze nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO") je obsahem bodu č. 6 programu zasedání.
- Materiál s názvem "Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2006" byl vládě předložen pro informaci na její schůze dne 9. ledna 2008.
- Připomínky k prioritním oblastem českého předsednictví Radě Evropské unie za neziskový sektor shromaždoval sekretariát Rady v období od 11. prosince 2007 do 14. ledna 2008. Všechny připomínky byly předány elektronicky i písemně Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky. Do 14. března 2008 se k těmto připomínkám vyjádří gestoři jednotlivých prioritních oblastí. Poté by měly být NNO přizvány na konferenční formu vypořádání těchto připomínek.
- Dne 6. prosince 2007 byl odeslán dopis místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondrovi s těmito požadavky: NNO by se chtěly účastnit přípravy grantového schématu, NNO by chtěly být přizvány do pracovních skupin, které se zabývají přípravou českého předsednictví, a NNO by se chtěly účastnit příprav akcí, konaných v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie. Grantové schéma bylo vyhlášeno dne 11. února 2008. Návrh tohoto grantového schématu byl ještě předtím odeslán předsedovi Výboru pro Evropskou unii RNDr. M. Kundratovi. Termín pro předkládání žádostí o podporu z grantového schématu končí 31. března 2008. Výbor pro Evropskou unii byl dále vyzván, aby nominoval člena jedné výběrové komise, které budou hodnotit předložené projekty.
- Výbor pro Evropskou unii bude pokračovat ve své činnosti hlavního nositele jednání mezi NNO a veřejnou správou ohledně českého předsednictví Radě Evropské unie.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady.


Ad 3) Informace o činnosti výborů Rady

a) Výbor pro Evropskou unii

Informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii přednesla PhDr. P. Francová, protože předseda výboru RNDr. M. Kundrata se ze zasedání Rady omluvil.
PhDr. P. Francová nejprve seznámila členy Rady s prioritami výboru pro rok 2008:
- Členové monitorovacích výborů za NNO se budou stýkat a vyměňovat si informace a prosazovat koordinovaně podněty.
- Bude kladen větší důraz na přebírání zkušeností s koordinací aktivit v oblasti neziskového sektoru z ostatních zemí Evropské unie. Výbor pro Evropskou unii by se tedy neměl zabývat jen strukturálními fondy.
- Podpora vzniku konzultačního centra pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů, které by bylo financováno z prostředků Operačního programu Technická pomoc.
- Příprava předsednictví a konference, zaměřené na ekonomické, daňové a legislativně motivační podmínky pro dlouhodobý rozvoj neziskového sektoru v Evropské unii.
- Účast na přípravě Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru.
K připravované konferenci uvedla PhDr. P. Francová, že je plánována buď na konec roku 2008, nebo na první čtvrtletí roku 2009. Členské země Evropské unie by si na ní měly vyměnit informace o tom, jakým způsobem podporovat neziskový sektor. Konference by měla trvat jeden den a měla by se dělit na několik workshopů. Měla by být zaštítěna buď předsedou nebo místopředsedou vlády, nebo ministryní MUDr. D. Stehlíkovou, případně eurokomisařem PhDr. V. Špidlou. Konference by měla být financována státem i soukromými dárci.
Konzultační centrum pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů by mělo především zvýšit informovanost neziskového sektoru, poskytovat podporu zástupcům NNO v různých orgánech, souvisejících se strukturálními fondy, a podílet se na formulaci různých strategií. Na vznik kanceláře by mělo být vyhlášeno výběrové řízení.
Zástupce Ing. S. Cysaře z Ministerstva pro místní rozvoj upozornil, že kancelář nemůže být financována z Operačního programu Technická pomoc, protože NNO nejsou uvedeny jako příjemci pomoci z tohoto programu. To mohou být pouze Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Centrum pro regionální rozvoj. PhDr. P. Francová uvedla, že to bude předmětem dalších jednání, nicméně pokud bude vyhlášeno výběrové řízení, nic podle ní nebrání tomu, aby se do něj přihlásily i NNO. JUDr. H. Frištenská myšlenku vzniku kanceláře podpořila. Ing. T. Kažmierski uvedl, že Ministerstvo životního prostředí vznik takové kanceláře podporuje. Není však podle něj nutné, aby jí byla NNO. Její funkci může klidně plnit nějaké ministerstvo. Mgr. Y. Kreuzmannová uvedla, že podle zástupce Evropské komise by NNO měly mít přístup k odpovídajícímu servisu, i když nejsou příjemci podpory.
MUDr. D. Stehlíková diskusi shrnula s tím, že nikdo z členů Rady nebyl proti vzniku takové kanceláře a že technické záležitosti se musí dořešit. Ing. J. Vohralíková upozornila, že je zapotřebí jednat velice rychle. Technická pomoc je již de facto předběžně rozdělena.
K mezinárodní konferenci navrhl Mgr. J. Tuček, že by se mělo postupovat koordinovaně. Na dny 5. - 6. března 2009 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže celoevropskou konferenci na téma mládež. Někteří účastníci obou plánovaných konferencí se mohou překrývat. Kromě toho, konference Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zařazena do oficiálních akcí, konaných v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Mgr. Y. Kreuzmannová dodala, že koncem dubna 2009 se koná "Fórum pro kreativní Evropu", také jako oficiální akce, které se jistě budou účastnit i NNO. Koordinace je proto velmi důležitá. Navrhovaná konference by se měla stát oficiální akcí v rámci předsednictví. MUDr. D. Stehlíková uvedla, že pro to snad ještě existuje prostor. Pokud by se to nepodařilo prosadit, bude organizace konference velice obtížná. Ing. J. Vohralíková uvedla, že navrhované cílové skupiny konference nepovažuje za vhodné. Nebylo jí jasné, co bude motivovat k účasti na této konferenci politiky, zástupce firem, lobbisty apod. P. Trantina navrhl spíše uspořádat konferenci o sociální ekonomice a sociálním podnikání. Doporučil proto ještě jednou zvážit název a obsah konference. JUDr. H. Frištenská upozornila na značnou náročnost na přípravu takové akce. Sekretariát Rady takovou kapacitu asi nemá. Kromě toho bude taková akce jistě velice nákladná. Položila otázku, jestli něco takového Rada skutečně chce, jestli by nebylo lepší zaměřit své síly a kapacity jiným směrem. Ing. M. Šedivý tento názor podpořil. Aby taková konference byla skutečně funkční, je její organizace otázkou celého roku. Mgr. P. Kalousová uvedla, že akce by se sice mohla konat pod hlavičkou sekretariátu Rady, ale samotnou organizaci konference by mohli mít na starosti další partneři, především NNO. Mgr. Y. Kreuzmannová také upozornila na značnou finanční náročnost takové akce. Pokud by se nepodařilo zahrnout tuto akci do oficiálních akcí, konaných v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie, nebylo by podle ní možné jí zorganizovat.
MUDr. D. Stehlíková uvedla, že místopředseda vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondra jí ve svém dopise informoval, že taková konference nebyla v rámci příprav na české předsednictví plánována, a proto na ní nejsou finanční prostředky.

Závěry:
- Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii.
- Členové Rady jednomyslně požádali předsedkyni Rady, aby jmenovala PhDr. P. Francovou místopředsedkyní Výboru pro Evropskou unii.
- Členové Rady jednomyslně požádali předsedkyni Rady, aby jmenovala Mgr. O. Marka členem Výboru pro Evropskou unii.
- Členové Rady pověřili předsedkyni Rady, aby s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondrou projednala možnost organizace evropské konference s tématem neziskového sektoru v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie. (Hlasování: 18 - 0 - 4)
- Členové Rady schválili návrh na vznik kanceláře pro podporu neziskového sektoru v rámci strukturálních fondů Evropské unie a pověřili sekretariát Rady, aby ve spolupráci s Výborem pro Evropskou unii zahájil jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj. (Hlasování: 20 - 0 - 2)

b) Výbor pro legislativu a financování

Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská. Novelu zákona o nadacích a nadačních fondech by chtěl výbor předložit Radě na jejím příštím zasedání. Výbor dál pracuje na metodice kontrol nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu. Zástupci Ministerstva vnitra, kteří se zúčastnili poslední schůze výboru, se vyslovili proti novelizaci spolkového zákona, protože chtějí počkat až na nový občanský zákoník. Novela tohoto zákona přitom existuje, ale nebyla kdysi schválena poslaneckou sněmovnou. Novela zákona o veřejných sbírkách rovněž existuje, ale neprošla Legislativní radou vlády. Výbor by proto chtěl požádat předsedkyni Rady, aby požádala ministra vnitra o opětovné předložení uvedených novel. Jestliže to odmítne, chtěl by výbor požádat předsedkyni Rady, aby tyto novely předložila vládě sama. Výbor se dále zabývá revizí Zásad vlády pro poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu České republiky ústředními orgány státní správy (dále jen "Zásady"). Novelizace je velice potřebná, zejména co se týče harmonogramu poskytování dotací. Výbor se shodl na tom, že by bylo vhodné dát do Zásad ustanovení, aby ministerstva mohla poskytovat dotace jen těm NNO, které jsou zaregistrovány v centrální databázi NNO. Bližší informace viz bod č. 6 programu zasedání. JUDr. H. Frištenská poděkovala sekretariátu Rady za zorganizování semináře o veřejné podpoře a pravidlu de minimis, který se koná dne 6. března 2008.
MUDr. D. Stehlíková uvedla, že má v plánu zúčastňovat se schůzí tohoto výboru. Odmítla však předkládat vládě novely zákonů, protože nemá k dispozici žádné legislativce. Navrhla, že by nejprve zahájila jednání s ministrem vnitra a ministrem a předsedou Legislativní rady vlády o stavu legislativy, týkající se neziskového sektoru. Kromě toho uvedla, že chce zahájit diskusi o návrhu zákona o neziskových organizacích. Tuto otázku chce otevřít na další schůzi Výboru pro legislativu a financování.
Mgr. R. Jiránek upozornil, že novely zmíněných zákonů již existují a jsou kvalitní. Není nutné na nich prakticky nic upravovat. Ing. M. Šedivý zdůraznil, že novela spolkového zákona je velice potřebná. Občanská sdružení se v současné době transformují na obecně prospěšné společnosti, a to především proto, že občanské sdružení je nedůvěryhodnou právní formou.
Ing. J. Vohralíková požádala, aby v návrhu novelizace Zásad byl požadavek na registraci NNO v centrální databázi NNO vedené na Portálu veřejné správy.
JUDr. H. Frištenská zdůraznila, že Výbor pro legislativu a financování potřebuje od předsedkyně Rady znát její priority, které bude ochotna dále prosazovat. Výbor potřebuje jasný signál, zda má na novelách zákonů dále pracovat nebo ne.

Závěry:
- Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování.
- Členové Rady požádali předsedkyni Rady, aby adresovala dopis ministru vnitra s žádostí o zvážení potřebné novelizace zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (Hlasování: 21 - 0 - 1).
- Členové Rady jednomyslně požádali předsedkyni Rady, aby adresovala dopis ministru vnitra s žádostí o zvážení potřebné novelizace zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
- Členové Rady jednomyslně souhlasili s návrhem zahrnout do nových Zásad povinnost pro žadatele o dotaci být registrován v centrální databázi NNO vedené na Portálu veřejné správy.
- Členové Rady jednomyslně pověřili předsedkyni Rady, aby jednala s ministrem vnitra a s ministrem a předsedou Legislativní rady vlády o stavu legislativy v oblasti neziskového sektoru.

c) Informace o činnosti Výboru pro regiony

Informaci o činnosti Výboru pro regiony přednesl Mgr. O. Marek, pověřený zastupováním předsedy výboru Bc. R. Hakena, který se z dnešního zasedání omluvil.
Na výboru proběhla diskuse o vymezení neziskového sektoru. Jejím výstupem byl především názor, že vzhledem k rozmanitosti neziskového sektoru je nutné hledat různé druhy spolupráce s různými typy neziskových organizací. Bude podporována myšlenka setkávání profesionálních zástupců velkých NNO a představitelů krajských samospráv. Výbor dále vznesl požadavek na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby vyhodnotilo opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu.

Závěry:
- Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o činnosti Výboru pro regiony.
- Členové Rady jednomyslně požádali předsedkyni Rady, aby vyzvala Ministerstvo pro místní rozvoj, aby provedlo vyhodnocení opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu, a to zejména s ohledem na NNO.


Ad 4) Informace o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru"


Informaci k tomuto bodu přednesla Mgr. K. Manová. Uvedla, že se jedná o průběžnou informaci o stavu prací na tomto projektu. V podkladu, který členové Rady obdrželi před zasedáním, jsou popsány kroky, které byly dosud podniknuty k dosažení cílů, uvedených v návrhu koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. Předsedové výborů byli požádáni, aby začali pracovat na přípravě SWOT analýzy tří hlavních témat koncepce, tj. udržitelného financování, legislativy a partnerství. Tato SWOT analýza by měla být dopracována na setkání s odbornou veřejností u tzv. kulatých stolů, které je předběžně plánováno na 23. května 2008. SWOT analýza bude následně vyhodnocena.
P. Pošík navrhl, aby Cíl 1 Provést revizi vymezení nestátního neziskového sektoru v České republice vedle definice neziskového sektoru obsahoval i definici veřejné prospěšnosti. Uznal, že je to náročné, ale velmi potřebné. MUDr. D. Stehlíková uvedla, že to bude konzultováno na nadcházející schůzi Výboru pro legislativu a financování.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru".


Ad 5) Informace o novém zadání Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007


MUDr. D. Stehlíková uvedla, že se jedná o materiál, který je vládě předkládán každoročně. Je však nutné zabývat se jeho novelizací, aby lépe vypovídal o skutečném stavu věcí. I zpracovatelé materiálu, Centrum pro výzkum neziskového sektoru v Brně, jsou toho názoru, že je zapotřebí nově formulovat zadání tohoto materiálu. Sekretariát Rady proto vyzval všechny členy Rady, aby předložili své požadavky na tento materiál.
Mgr. K. Manová uvedla, že dne 11. února 2008 byl členům Rady rozeslán dotaz, k jakému účelu má Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů (dále jen "Rozbor") sloužit. Došlo celkem 8 odpovědí. Vesměs šlo o požadavky na sjednocení terminologie. Bylo konstatováno, že Rozbor neposkytuje věrný obraz o stavu financování neziskových organizací. Dále existovaly dva hlavní směry - zda sledovat jen státní prostředky nebo zda sledovat všechny prostředky, poskytované NNO, tedy z rozpočtu státu, krajů, obcí a Evropské unie. Rozbor by měl být zpětnou vazbou pro dotující resorty a podkladem pro tvorbu státní dotační politiky. Měl by ukázat na slabá místa v systému, zejména poukázat na nevyrovnanost financování různých oblastí. Jeden požadavek byl, aby Rozbor obsahoval prostředky, použité na kofinancování projektů NNO v rámci evropských fondů. Byla zmíněna i otázka vyhodnocování státní dotační politiky.
V rámci koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru budou Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO (dále jen "Hlavní oblasti") koncepčně přepracovány. Pro rok 2009 však bude provedena jen jakýsi mezistupeň mezi současným a budoucím stavem. Bude jasně stanoveno, které resorty se přihlásily ke které hlavní oblasti. Ty resorty, které poskytují dotace na základě nějakého koncepčního dokumentu, budou vyzvány, aby uvedly, o jaký dokument se jedná a kým byl schválen.
Ing. T. Kažmierski doporučil, aby bylo zohledněno, zda resorty poskytují podporu krátkodobě nebo dlouhodobě. Je také rozdíl mezi sledováním toho, co se neziskovým organizacím nabízí, a tím, čeho neziskové organizace skutečně využívají.
Mgr. Y. Kreuzmannová byla toho názoru, že je velmi důležité sledovat i údaje z rozpočtu krajů a obcí.
M. Plass uvedl, že na Rozboru se bude podílet i Výbor pro regiony.

Závěry:
- Členové Rady jednomyslně schválili nové zadání Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007 ve znění vznesených připomínek a pověřili sekretariát Rady, aby ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování zajistil jeho zpracování.
- Členové Rady jednomyslně pověřili sekretariát Rady, aby ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování zajistil zpracování Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009, a to do konce dubna 2008.


Ad 6) Informace o činnosti pracovní skupiny shromažďující informace o centrální databázi nestátních neziskových organizací


Mgr. K. Manová uvedla, že všechny podstatné informace o činnosti této pracovní skupiny již zazněly v rámci projednávání předchozích bodů. Bylo dohodnuto, že v Zásadách bude ustanovení, že resorty budou moci poskytovat dotace jen těm NNO, které budou registrovány v centrální databázi NNO.
Ing. M. Šedivý upozornil, že bude zapotřebí sledovat dění kolem Portálu veřejné správy a komunikovat s Ministerstvem vnitra, aby se databáze NNO na Portálu veřejné správy udržela.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny shromažďující informace o centrální databázi NNO.


Ad 7) Informace o setkání zástupců regionálních rad regionů soudržnosti se zástupci nestátních neziskových organizací dne 15. února 2008


MUDr. D. Stehlíková uvedla, že toto setkání proběhlo na půdě Ministerstva pro místní rozvoj. Členové Rady mají k dispozici zápisy z tohoto setkání i ze setkání zástupců NNO v monitorovacích výborech, které se konalo následně. Na setkání byl přítomen 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. J. Vačkář. MUDr. D. Stehlíková poděkovala Asociaci NNO v České republice a Centru pro komunitní práci za spolupráci při přípravě těchto akcí.
Podrobnější informace o obou setkáních podal Mgr. O. Marek, zastupující Bc. R. Hakena, který obě akce moderoval.
Prvního setkání se zúčastnili zástupci NNO a zástupci regionů soudržnosti. Diskutovala se především problematika regionálních operačních programů a jejich převážně investičního charakteru. Na toto setkání přímo navazovalo setkání zástupců NNO v monitorovacích výborech. Jedním z hlavních témat byla refundace nákladů zástupců NNO. Byla diskutována i otázka, zda je to uznatelný náklad v rámci technické asistence. Členové monitorovacích výborů operačních programů z let 2004 - 2006 předávali své zkušenosti členům monitorovacích výborů operačních programů na léta 2007 - 2013. Dále se jednalo o problematice veřejné podpory. Setkání zástupců NNO v monitorovacích výborech budou probíhat pravidelně zhruba jednou za půl roku.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o setkání zástupců NNO se zástupci regionálních rad regionů soudržnosti a o setkání zástupců NNO v monitorovacích výborech operačních programů pro období 2007 - 2013 a vzali na vědomí závěry z těchto setkání.


Ad 8) Různé


MUDr. D. Stehlíková uvedla, že prvním bodem je novela zákona o zaměstnanosti a o dalších zákonech, která se týká dobrovolnické služby. Poté předala slovo PhDr. J. Tošnerovi.
PhDr. J. Tošner informoval přítomné, že součástí novely zákona o zaměstnanosti je i novela zákona o dobrovolnické službě. Podle navrhované novely může obec de facto komukoli nařídit, aby pro ni na základě zákona o dobrovolnické službě vykonával veřejně prospěšné práce, a na základě toho mu nezkrátí nebo neodejme podporu v hmotné nouzi. Obec může uzavřít dohodu o dobrovolnické činnosti, aniž by se musela řídit pravidly pro akreditaci. Nastává tak nerovnost mezi NNO a obcemi.
MUDr. D. Stehlíková uvedla, že materiál sice byl v připomínkovém řízení, ale novela zákona o dobrovolnické službě byla do něj přidána až po jeho ukončení. Materiál nyní projedná Legislativní rada vlády.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že se jedná o nepřímou novelu zákona, což ohrožuje právní jistotu občanů. Kromě toho podle plánu legislativních prací vlády má být vládě do konce roku 2008 předložena novela zákona o dobrovolnické službě, takže pokud bude Ministerstvo práce a sociálních věcí trvat na provázání hmotné nouze s dobrovolnickou službou, může tak učinit v rámci přípravy této novely.
PhDr. K. Schwarz navrhl zaujmout takové stanovisko, které by jasně deklarovalo, že navrhované opatření je nutné přijmout mimo rámec zákona o dobrovolnické službě.
Mgr. Y. Kreuzmannová upozornila na situaci kolem přidělování kulturních grantů z Magistrátu hlavního města Prahy. O granty mohou žádat i podnikatelské subjekty za předpokladu dodržování pravidla de minimis, které je ovšem vykládáno různě. Ministr financí kvůli tomu uspořádal tiskovou konferenci, na které doporučil magistrátu, aby striktně oddělil podnikatelské subjekty od neziskového sektoru. Mgr. Y. Kreuzmannová bude tuto kauzu i nadále sledovat.
Ing. T. Kažmierski upozornil na situaci, kdy řada resortů omezuje své národní programy, protože jsou financovány z fondů Evropské unie. Bohužel některé resorty toto vztahují i na grantová schémata pro NNO. Při argumentaci se opírají o usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1618, ve kterém vláda ukládá členům vlády nahradit veškeré národní programy, které lze podpořit z prostředků Evropské unie, společnými programy, a takto uspořené finanční prostředky přesměrovat na spolufinancování společných programů s tím, že budou zachovány jen takové národní programy, které přispívají k dosahování priorit České republiky a na jejichž podporu nelze využít prostředky Evropské unie. Podle Ing. T. Kažmierskiho to může znamenat problémy zejména pro malé NNO, které nedosáhnou na prostředky z Evropské unie. Obecně to pro NNO znamená také velikou nejistotu. Požádal Radu, aby se k tomu vyjádřila, a požádal sekretariát Rady, aby zjistil, jakým způsobem se k uvedenému usnesení staví jednotlivé resorty. Ing. M. Šedivý upozornil v této souvislosti na situaci, která nastane, až nebude možné využívat prostředků Evropské unie. MUDr. D. Stehlíková odpověděla, že tento problém bude dále sledován.

Závěry:
- Rada zásadně nesouhlasila s navrhovanou změnou zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, a to vzhledem k obsahovým i formálním nedostatkům. (Schváleno per rollam: 20 - 0 - 1)
- Rada konstatovala, že začlenění problematiky tzv. dobrovolnické služby vykonávané osobami pobírajícími dávky hmotné nouze do zákona o dobrovolnické službě je nesystémové, neboť tento zákon je založen na principu dobrovolnosti bez nároku či závislosti na poskytnutí jakékoliv odměny. Návrh zákona dále umožňuje obcím realizovat dobrovolnickou službu bez splnění podmínek akreditace podle zákona o dobrovolnické službě. Tímto ustanovením zavádí návrh zákona zjevnou nerovnost mezi povinnostmi zákonem uložené NNO a obcím. Vzhledem k řešené problematice by pro zapojení občanů v hmotné nouzi do veřejně prospěšné činnosti byl vhodnější postup obdobný režimu veřejně prospěšných prací. (Schváleno per rollam: 20 - 0 - 1)
- Rada požádala svou předsedkyni, aby se v této záležitosti obrátila písemně na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, předkladatele tohoto materiálu. (Schváleno per rollam: 20 - 0 - 1)



MUDr. D Stehlíková poděkovala přítomným a ukončila zasedání Rady.


MUDr. Džamila Stehlíková, v.r.
Předsedkyně Rady vlády pro NNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X