Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

24. 8. 2009 15:03

30. června 2009

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 30. června 2009

Přítomni / omluveni:  viz prezenční listina 

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil její předseda M. Kocáb.
 
 
 
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
 
1) Zahájení

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

3) Informace o činnosti výborů Rady

      a) Výbor pro Evropskou unii
      b) Výbor pro legislativu a financování
      c) Výbor pro regiony
      d) Návrh na jmenování nových členů výborů
           Rady

4) Návrh na jmenování nových členů Rady

5) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích

6) Informace o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010

7) Informace o Výroční zprávě o činnosti Rady v roce 2008

8) Různé
 
 
 
Ad 1) Zahájení
 
Zasedání Rady zahájil její předseda M. Kocáb. Přivítal přítomné a navrhl dvě změny programu zasedání. Bod č. 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání navrhl rozšířit o informaci o harmonogramu prací sekretariátu Rady do konce roku 2009. Bod č. 3d) Návrh na jmenování nových členů výborů Rady navrhl zrušit a spojit s bodem č. 3), takže bod 3) bude znít: Informace o činnosti výborů Rady a návrhy na doplnění jejich členů. Poté přečetl celý program zasedání v novém znění.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila program dnešního zasedání ve znění, navrženém předsedou Rady.
 
 
 
Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání včetně harmonogramu prací sekretariátu Rady do konce roku 2009
 
Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady přednesla JUDr. H. Frištenská.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace požádala, aby novela zákona o veřejných sbírkách, připravovaná z iniciativy ministra pro místní rozvoj JUDr. Cyrila Svobody, byla před jejím předložením vládě předložena k projednání Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace požádala sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace o položení dotazu ministrovi vnitra týkající se postupu prací na novele zákona o veřejných sbírkách dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2009
Iniciativa JUDr. C. Svobody pravděpodobně skončila spolu s minulou vládou. Do Plánu legislativních prací vlády byl vložen úkol pro ministra vnitra ve spolupráci s ministrem pro lidská práva zpracovat a vládě předložit novelu zákona o veřejných sbírkách, a to do konce roku 2009. Dne 23. července 2009 se koná jednání se zástupci Ministerstva vnitra.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace se připojila k zásadní připomínce ministra a předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, která byla vznesena k návrhu věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her. Připomínka se týkala nevhodného zvýhodňování povinných odvodů na veřejně prospěšné účely do státního rozpočtu. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace doporučila další jednání s předkladatelem tohoto zákona.
Připomínka byla vznesena. Legislativní rada vlády však celý věcný záměr zákona o provozování sázkových a jiných podobných her vrátila Ministerstvu financí k přepracování.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace projednala návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti a uplatnila k němu připomínky a návrhy, které doporučila projednat při zpracování konečného stanoviska.
Připomínky Rady nebo jejích členů byly do věcného záměru zákona většinou zapracovány, případně budou standardně vypořádány v rámci připomínkového řízení.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti a pověřila svého předsedu, aby ho rozeslal do připomínkového řízení a poté předložil vládě.
Návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti byl dne 23. března 2009 rozeslán do připomínkového řízení všem ministerstvům a dále České národní bance, Hospodářské komoře ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, všem krajům, Svazu měst a obcí ČR a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. K materiálu bylo vneseno značné množství zásadních připomínek, celkem 170 stran. Dne 21. dubna 2009 proběhlo konferenční vypořádání připomínek, na kterém se však vzhledem k neúnosně vysokému počtu připomínek pouze dohodlo, že připomínky budou vypořádávány s jednotlivými resorty bilaterálně. V současné době tato jednání stále probíhají.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o evaluaci Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a pověřila svého předsedu, aby jednal s ministrem pro místní rozvoj o vyhodnocení Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu.
Práce na tomto úkolu příliš nepokročily, bylo to způsobeno zejména personálními změnami v sekretariátu Rady. Nicméně Výbor pro Evropskou unii i Výbor pro regiony podnikly kroky, které povedou ke zlepšení situace nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) jako příjemců pomoci ze strukturálních fondů. JUDr. H. Frištenská na tomto místě představila Radě J. Pavláta, který se bude zabývat problematikou Evropské unie. M. Kocáb uvedl, že o této věci mluvil s ministrem pro místní rozvoj, a ten projevil ochotu o tomto problému jednat.
 
JUDr. H. Frištenská dále představila Radě harmonogram prací sekretariátu Rady do konce roku 2009, podle kterého by bylo vhodné naplánovat další zasedání Rady.
 
Novela zákona o obecně prospěšných společnostech – Legislativní rada vlády jí projednala dne 25. června 2009 a na programu schůze vlády bude předložena v dohledné době.
 
Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 – má být předložen vládě do 30. září 2009. Tento termín se však pravděpodobně nepodaří dodržet, takže v souladu se stavem prací je možné, že bude požádáno o jeho odložení. Na zářijovém zasedání však bude Rada seznámena s aktuálním stavem prací a jejich výsledky.
 
Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008 – vládě má být předloženo do 31. prosince 2009.
 
Informace o stavu plnění priorit a opatření, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru – vládě má být předloženo do 31. prosince 2009.
 
Novela zákona o veřejných sbírkách – spolu s ministrem vnitra má být předloženo do 31. prosince 2009.
 
Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti – materiál byl odložen do konce roku 2009. Vládě bude předložen na jedné z jejích posledních schůzí, tj. v říjnu / listopadu 2009.
 
Novela zákona o nadacích a nadačních fondech – materiál byl odložen do konce roku 2009. Vládě však bude pravděpodobně předložen dříve.
 
M. Kocáb k věcnému záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti (dále jen „VPO“) dodal, že se čeká, jak dopadne připomínkové řízení, a podle toho se rozhodne, zda bude věcný záměr předložen vládě ještě v průběhu léta nebo až úplně na konci funkčního období této vlády jako dědictví pro vládu novou. Budou tomu jistě předcházet politická jednání. Novela zákona o nadačních fondech je očekávána a případně by mohla být předložena ještě na zářijové schůzi poslanecké sněmovny.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání a o harmonogramu prací sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace do konce roku 2009.
 
 
 
Ad 3) Informace o činnosti výborů Rady a návrhy na doplnění jejich členů
 
 
Ad 3a) Výbor pro Evropskou unii
 
Informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.
Od posledního zasedání Rady se sešel celkem dvakrát, z toho jednou bylo součástí i setkání zástupců NNO v monitorovacích výborech. Hlavní akce výboru byla konference v rámci CZ PRES „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“, která se konala v Brně ve dnech 4. – 5. května 2009. RNDr. M. Kundrata poté stručně popsal průběh a závěry konference.
Poslední schůze výboru se zúčastnila i Mgr. Ing. J. Bražinová z Ministerstva pro místní rozvoj, která sestavuje analýzu účasti NNO na pomoci ze strukturálních fondů. Výsledky jsou pro NNO poměrně tristní a s tímto stavem je nutné něco udělat. Výbor se také proto zabývá možností novelizace usnesení vlády č. 1364/2006, ve kterém nejsou NNO taxativně uvedeny jako možní příjemci předfinancování svých projektů ze strukturálních fondů.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii.
 
 
 
Ad 3b) Výbor pro legislativu a financování
 
Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho místopředsedkyně Mgr. P. Kalousová.
Mgr. P. Kalousová seznámila přítomné s posledními aktivitami výboru. Byla zřízena pracovní skupina pro problematiku Nadačního investičního fondu (dále jen „NIF“), protože v důsledku ekonomické krize klesají výnosy z nadačního majetku. Pracovní skupina připravila metodiku pro nadace – příjemce příspěvku z NIF, jak postupovat v případě, že plnění smlouvy s Ministerstvem financí o příspěvku v NIF bude ze strany nadací ohroženo. Uskutečnilo se také setkání se zástupci nadací – příjemců příspěvku z NIF, kde byli s tímto „návodem“ podrobně seznámeni.
Výbor se zabýval i věcným záměrem zákona o VPO, další informace viz bod č. 5 dnešního zasedání.
Výbor se také zabýval novelou zákona o obecně prospěšných společnostech, novelou zákona o nadacích a nadačních fondech a novelami sbírkového a loterijního zákona.
Mgr. P. Kalousovou doplnila JUDr. H. Frištenská s tím, že je zapotřebí jmenovat nového předsedu / předsedkyni výboru. Výbor sám na tuto funkci navrhl Mgr. P. Kalousovou. Dále by bylo vhodné doplnit členy výboru o více právníků. Podklady k tomuto jmenování členové Rady obdrželi předem.
PhDr. K. Schwarz uvedl, že mezi novými členy výboru by měla být i Ing. M. Berdychová.
Mgr. P. Kalousová k tomu uvedla, že výbor potřebuje nezbytně nutně právníky, kteří by docházeli na jednání Legislativní rady vlády a jejích komisí v případě předkládání návrhů zákonů. Na druhé straně by členů výboru nemělo být mnoho. Zdůraznila, že z kandidátů na členství ve výboru, kterých bylo víc, výbor vybral právníky a legislativce.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh na jmenování nových členů Výboru pro legislativu a financování a pověřila svého předsedu, aby tyto jmenoval.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh na jmenování Mgr. Pavlíny Kalousové předsedkyní Výboru pro legislativu a financování a pověřila svého předsedu, aby jí jmenoval.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh na odvolání Mgr. Jana Harta a Mgr. Andrey Rezkové, Ph.D. z funkce členů Výboru pro legislativu a financování a pověřila svého předsedu, aby tyto odvolal.
 
 
 
Ad 3c) Výbor pro regiony
 
Informaci o činnosti Výboru pro regiony unii přednesl jeho předseda Ing. R. Haken.
Od minulého zasedání Rady se výbor sešel jen jednou, a to dne 29. května 2009 v poměrně hojném zastoupení. Schůze se zúčastnili i krajští radní a náměstci hejtmanů, kteří mají v gesci NNO. Tato schůze byla celodenní a byla celá věnována jednomu bodu – partnerství mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou na krajské úrovni.
Bylo dohodnuto, že na podzimní schůze bude provedena revize členů výboru, protože někteří se schůzí dlouhodobě neúčastní a chybí tak partneři ze všech krajů. Výbor by měl být doplněn ještě o zástupce Svazu českých a moravských výrobních družstev, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj.
Vznikla iniciativa ke zvýšení vzdělanosti veřejné správy o neziskovém sektoru. Proběhne jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Cílem celodenního jednání výboru dne 29. května 2009 bylo shrnout dosavadní zkušenosti z výjezdních zasedání výboru a pokusit se na jejich základě zpracovat jakýsi standard vztahů mezi neziskovým sektorem a krajskou samosprávou. Tento standard by měl být obsažen v dokumentu, který podepíše vedení kraje a zástupci NNO. Na výboru byly dohodnuty i konkrétní body, které by takový dokument měl obsahovat. Ing. R. Haken a sekretariát Rady byli pověřeni vypracováním metodiky přijetí takového dokumentu. V platnost by měl být uveden do konce roku 2009.
M. Čermák k tomu doplnil, že na jednání hejtmanů již bylo přijato memorandum, ve kterém hejtmani deklarují svoji snahu uzavřít v jednotlivých krajích smlouvu, o které mluvil Ing. R. Haken.
JUDr. H. Frištenská požádala o text tohoto memoranda, protože sekretariát Rady má k dispozici jen jeho návrh. M. Čermák uvedl, že v současné době probíhá ověřování zápisu z jednání hejtmanů. Memorandum pošle, až bude zápis oficiálně schválen.
RNDr. M. Kundrata upozornil na současnou situaci, kdy z různých, i politických důvodů, dochází k tomu, že řídící orgány regionálních operačních programů pozastavují i mění už přijatá rozhodnutí výběrových komisí. Tak je tomu např. ve Středočeském kraji.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro regiony.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila rozšíření členů Výboru pro regiony o zástupce Svazu českých a moravských výrobních družstev, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj.
 
 
 
Ad 4) Návrh na jmenování nových členů Rady
 
Návrh na jmenování nových členů Rady přednesla JUDr. H. Frištenská.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že v Radě je nutno nahradit několik jejích členů: Mgr. M. Žárského z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ing. J. Vohralíkovou z Ministerstva kultury. Dále uvedla, že je nutné nají náhradu i za ní, protože po svém jmenování do funkce vedoucí Oddělení sekretariátu Rady rezignovala na své členství v Radě. V podkladech pro dnešní zasedání je návrh na doplnění členů Rady včetně jeho odůvodnění. Sekretariát Rady tedy navrhuje, aby do Rady byli jmenováni: M. Čermák z Asociace krajů České republiky, PhDr. H. Šilhánová z Nadace rozvoje občanské společnosti, doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. z Fakulty humanitních studií University Karlovy v Praze a Mgr. S. Škarabelová, Ph.D. z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy University. JUDr. H. Frištenská tyto kandidáty Radě stručně představila. Dodala, že po schválení nových členů Radou budou tito jmenováni vládou.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh na jmenování nových členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a pověřila svého předsedu, aby ho předložil vládě (Hlasování: 21 – 0 – 1).
 
 
 
Ad 5) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích
 
Informaci o průběhu prací na věcném záměru zákona o VPO přednesla JUDr. H. Frištenská.
Věcný záměr zákona o VPO byl rozeslán do připomínkového řízení. Sešlo se celkem 170 stran připomínek, mnoho z nich zásadních. Připomínky se stále vypořádávají, a to bilaterálními jednáními na jednotlivých resortech. Připomínky jsou zhruba trojího druhu: konstruktivní připomínky od ministerstev, kterých se zákon příliš netýká (např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti), připomínky od dotujících ministerstev (buď zákon vůbec nechtějí, nebo mají některé neakceptovatelné připomínky) a připomínky od Ministerstva financí.
PhDr. K. Ptáčková se zeptala, jakým způsobem byly vypořádány připomínky ostatní, tj. připomínky od členů Rady a od NNO.
RNDr. M. Kundrata konstatoval, že již delší dobu upozorňuje na to, že je zcela zásadní jednat s Ministerstvem financí o konkrétních daňových a účetních změnách, které budou se zákonem spojeny. Je nutné o tom jednat už teď, i když se momentálně projednává teprve věcný záměr zákona.
JUDr. H. Frištenská na dotaz PhDr. K. Ptáčkové odpověděla, že se zpracovatelé zákona při vypořádávání připomínek stále drží dohodnutých tří zásad: změna rozpočtových pravidel, registr VPO na evidenčním principu a daňové benefity. Po vypořádání připomínek (cca září letošního roku) bude uspořádáno jednání s NNO, na kterém budou NNO seznámeny se stavem věcného záměru i s výsledkem připomínkového řízení.
M. Kocáb konstatoval, že pokud se nepodaří vypořádat připomínky s Ministerstvem financí, nebude s největší pravděpodobností zákon o VPO ve vládě schválen.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích.
 
 
 
Ad 6) Informace o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010
 
Informaci o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 (dále jen „Hlavní oblasti“) přednesla JUDr. H. Frištenská.
JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že návrh Hlavních oblastí, který mají členové Rady před sebou, již byl odevzdán vládní agendě a na programu vlády bude dne 13. července 2009. V letošním roce byla k Hlavním oblastem připojena i Informace o poskytování dotací na projekty NNO ze státního rozpočtu.
JUDr. H. Frištenská dále uvedla, že navrhne Radě, aby na schůzi vlády doplněn návrh usnesení k Hlavním oblastem. Podle malého průzkumu, který sekretariát Rady provedl, skutečně dochází k tomu, že dochází ke snižování objemu finančních prostředků, určených na dotace NNO. Je předpoklad, že v příštím roce to bude ještě horší. Tento trend je pro řadu NNO likvidační. Argument o tom, že úbytek státních dotací bude nahrazen prostředky ze strukturálních fondů, ve světle analýzy Ministerstva pro místní rozvoj (viz bod č. 3a dnešního programu) nelze použít. Předseda Rady by o tom měl vládu informovat.
M. Kocáb s tímto názorem souhlasil. Navíc finanční prostředky ze strukturálních fondů nebudou k dispozici pořád.
Mgr. Y Kreuzmannová informovala, že pro rok 2009 nebyly Ministerstvem kultury vůbec podpořeny dva programy: programy stipendií a programy na podporu galerií. Podle ní by se do Hlavních oblastí měly vrátit. Dále upozornila na kritizovanou praxi Ministerstva kultury, které z programu Kulturní aktivity, který byl primárně určen pro NNO, podporuje i své příspěvkové organizace, přičemž příspěvkové organizace dostávají finanční prostředky v rámci finančního vztahu mezi příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem.
Ing. L. Bennerová uvedla, že Hlavní oblasti podle ní naprosto rezignují na oblast rovných příležitostí žen a mužů. Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto problematiku zúžilo na oblast rodinné politiky. Rovněž nesouhlasila s tím, že mezi možnými příjemci z tohoto programu jsou uvedeny církevní organizace.
M. Kocáb k tomu dodal, že Úřad vlády České republiky požadoval 10 mil. Kč na dotační program na rovné příležitosti žen a mužů, ale neuspěl.
JUDr. H. Frištenská vysvětlila, jak Hlavní oblasti vznikají. Jsou každoročně zpracovávány na základě podkladů od dotujících ministerstev, která sama rozhodují o tom, jaké dotační programy ze svých rozpočtových kapitol podpoří. Sekretariát Rady s nimi může o obsahu Hlavních oblastí pouze vyjednávat. Např. do okruhu možných příjemců nemůže sekretariát Rady nijak zasahovat. I z tohoto důvodu je zapotřebí přijmout zákon o VPO.
PhDr. K. Schwarz konstatoval, že předložené Hlavní oblasti jsou v porovnání s minulými dosud nejkomplexnější. Nicméně i tak v nich leccos chybí. Položil dotaz, zda by nebylo možné, aby v příštím roce obsahovaly i finanční rozvahu. Dále navrhl, aby pro Hlavní oblasti pro rok 2011 Rada sama napřed navrhla ty oblasti, které by ve státní dotační politice neměly chybět.
Ing. S. Cysař odpověděl, že nikdo nebere v potaz filosofii rozpočtu. Restriktivní opatření se týkají všech druhů dotací – obcím, krajům, ale právě i NNO.
Ing. R. Malá odpověděla, že požadavek PhDr. K. Schwarze na to, aby součástí Hlavních oblastí již byly i příslušné finanční částky, je nereálný. Hlavní oblasti vznikají v první polovině roku předcházejícího, přičemž teprve v červenci zpracovávají ministerstva své návrhy na rozpočet pro následující rok. Definitivní znění státního rozpočtu je pak v případě jeho schválení známo až v prosinci.
Ing. R. Haken uvedl, že tyto Hlavní oblasti považuje za dosud nejlepší, jaké za existenci Rady viděl. Doporučil, aby se dále pracovalo se závěry na stranách 46 – 51. Vyjádřil roztrpčení nad tím, že např. Ministerstvo pro místní rozvoj nevyhlašuje dotační programy v rámci hlavní oblasti „Životní prostředí a udržitelný rozvoj“ nebo Ministerstvo vnitra v rámci hlavní oblasti „Vzdělávání a lidské zdroje“, kteréžto oblasti těmto resortům podle něj přísluší. Podpořil návrh PhDr. K. Schwarze, aby v budoucnu Rada určovala, které oblasti by měly být podporovány. Dále upozornil na připomínku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně problematiky de minimis. Mělo by se s ní dál pracovat. V současné době si nikdo není jistý, jestli se na něj toto pravidlo vztahuje nebo ne.
Mgr. Y. Kreuzmannová se zeptala, zde je ještě možné do materiálu nějakým způsobem zasáhnout. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že to již nelze, protože již byl předán vládní agendě. Jediná možnost je zapracovat zjištěné problémy a nedostatky do úvodního slova ministra M. Kocába, aby zazněly na schůzi vlády.
Ing. T. Kažmierski také označil materiál za velmi kvalitní a propracovaný. Podpořil stanovisko Ing. S. Cysaře ohledně restrikcí. Ministerstva skutečně musí snižovat své rozpočty. Je pak na jednotlivých ministrech, jakým způsobem se tato restrikce dotkne dotací pro NNO. Navrhl začít jednat s velkými firmami o jejich společenské odpovědnosti a o možnosti financovat NNO.
Mgr. C. Walek byl toho názoru, že rozpočtové restrikce na ministerstvech by měly být prováděny proporcionálně.
RNDr. M. Kundrata uvedl, že pokud stát krátí prostředky na dotace NNO, musí vytvořit prostředí podporující individuální a firemní dárcovství. To se však neděje.
Mgr. J. Tuček uvedl, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje své dotační programy na čtyřleté období, přičemž finanční prostředky jsou v těchto dotačních programech přidělovány každoročně v souladu s rozpočtovými pravidly. Poskytování dotací to však urychluje.
Ing. L. Bennerová navrhla, aby byly Hlavní oblasti poskytnuty k projednání Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Dále navrhla, aby se na příštím zasedání Rady projednala problematika dopadu ekonomické krize na NNO a aby k tomu byl pro pana ministra připraven příslušný podklad. Tento návrh podpořil i Mgr. Ing. O. Haičman.
JUDr. H. Frištenská konstatovala, že pro takový podklad jsou zapotřebí konkrétní data o neziskovém sektoru, která, pokud je jí známo, nejsou k dispozici.
JUDr. L. Deverová navrhla zabývat se v souvislosti s ekonomickou krizí větší podporou podnikání NNO. Současná úprava daně z příjmů je pro NNO oproti podnikatelským subjektům diskriminující.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 (Hlasování: 15 – 0 – 2).
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace pověřila svého předsedu, aby do návrhu usnesení k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 se na schůzi vlády pokusil prosadit ustanovení o zamezení poklesu finančních prostředků ze státního rozpočtu, určených na dotační programy pro nestátní neziskové organizace na rok 2010 (Hlasování: 15 – 0 – 2).
 
 
 
Ad 7) Informace o Výroční zprávě o činnosti Rady v roce 2008
 
Informaci o Výroční zprávě o činnosti Rady v roce 2008 přednesla JUDr. H. Frištenská.
Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2008 již byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 8. června 2009. Na dnešním zasedání je tedy členům Rady předkládána pouze pro informaci.
 
USNESENÍ:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o Výroční zprávě o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2008.
 
 
 
Ad 8) Různé
 
Ing. R. Haken stále požadoval vysvětlení od Ministerstva práce a sociálních věcí, proč z okruhu možných příjemců globálního grantu na podporu sociální ekonomiky vyloučilo občanská sdružení.
Ing. T. Kažmierski položil dotaz, zda bude sekretariát Rady zjišťovat na ministerstvech, jaké objemy finančních prostředků plánují rozdělit v příštím roce na dotace NNO. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že v současné době sekretariát Rady zjišťuje stav v roce 2009. Ing. T. Kažmierski dodal, že v současné době je pro to vhodná doba, protože resorty připravují své požadavky na rok 2010.
M. Kocáb navrhl členům Rady, aby zpracovali jakési prohlášení / manifest vůči státu, jehož obsahem by byla současná kritická situace neziskového sektoru. Musel by to být velice kvalitní dokument s relevantními argumenty.
 
 
 
Michael Kocáb, v.r.
předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 
 

Zpracoval: Sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty