Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

15. 2. 2010 14:43

3. prosince 2009

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 3. prosince 2009

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídila jeho místopředsedkyně Mgr. P. Kalousová.


PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1) Zahájení

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

3) Návrh nového Statutu Rady a návrh na odvolání a jmenování nových členů Rady

4) Informace o činnosti výborů Rady

      a) Informace o činnosti
            Výboru pro Evropskou unii

      b) Informace o činnosti
            Výboru pro legislativu a financování

      c) Informace o činnosti
            Výboru pro regiony

5) Návrh nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

6) Návrh Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

7) Návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti

8) Návrh Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008

9) RůznéAd 1) Zahájení

Zasedání Rady zahájila Mgr. P. Kalousová a omluvila předsedu Rady M. Kocába, který byl odvolán na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „PS PČR“). Jako hosta přivítala Mgr. P. Kalousová náměstka ministra pro lidská práva Mgr. C. Walka a Ing. Z. Prouzovou z Centra pro výzkum neziskového sektoru.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila program dnešního zasedání.Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

Kontrolu úkolů z minulého zasedání provedla JUDr. H. Frištenská.

Legislativní úkoly:

- Novela zákona o obecně prospěšných společnostech stále ještě neprošla prvním čtením v PS PČR.

- Novela zákona o nadacích a nadačních fondech prošla legislativním procesem vlády a vláda ji schválila dne 2. listopadu 2009. Dne 2. prosince 2009 prošla prvním čtením v PS PČR a byla přikázána k projednání Petičnímu výboru.

- Byly vypořádány připomínky resortů k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti (kromě MŠMT) a dnes je zařazen na jednání Rady s tím, že koncem roku 2009 bude předán vládní agendě. Návrh bude předložen s rozpory.

Nelegislativní úkoly:

- V souvislosti s jednáním předsedy vlády se signatáři výzvy Neziskovky a krize byly připraveny nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“) a byly rozeslány do připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 1. prosince 2009. Jsou také zařazeny na dnešní jednání. Do konce roku budou předloženy k projednání vládě.

- S ohledem na výsledky téhož jednání s předsedou vlády byla připravena změna Statutu Rady a návrh na jmenování náměstků příslušných ministrů členy Rady. Změna Statutu byla rozeslána členům Rady ke schválení per rollam, a byla schválena. Nyní je návrh ve zkráceném  připomínkovém řízení. Členům Rady je dnes předkládán k informaci. Materiál bude předložen vládě v prosinci nebo lednu příštího roku.

- Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 bude předmětem dnešního jednání. Je v nyní ve vnějším připomínkovém řízení do 7. prosince 2009 a do konce roku bude předložen vládě.

- Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008 je na programu dnešního jednání a vládě bude tato informace předložena do konce roku 2009.

Další úkoly ze zasedání Rady dne 25. září 2009:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila poselství nestátních neziskových organizací švédskému předsednictví v Radě Evropské unie a pověřila svého předsedu, aby toto poselství, adresované předsedovi vlády Švédského království podepsal a předložil k podpisu předsedovi vlády České republiky.
Poselství bylo předloženo kanceláři předsedy vlády k jeho podpisu, která jej postoupila ke stanovisku rezortu p. ministra Fülleho. Stanovisko bylo negativní a předseda vlády tedy poselství nepodepíše.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace pověřila svého předsedu, aby v nejbližším období provedl kroky k „Projednání změny pravidel jednotlivých operačních programů obsažených v Národním strategickém referenčním rámci vůči nestátním neziskovým organizacím“ na vládní úrovni. Prioritní je jednání s ministrem pro místní rozvoj a jeho pracovníky.
Výsledky jednání s ministrem pro místní rozvoj a tímto resortem obecně budou předmětem informace předsedy Výboru pro EU v dalším bloku dnešního jednání.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o uzavírání dohod o spolupráci mezi neziskovým sektorem a krajskými samosprávami a odložila své rozhodnutí o této záležitosti do předložení finální verze memoranda mezi Asociací krajů České republiky a Asociací nestátních neziskových organizací v České republice.
Memorandum bylo rozesláno v podkladech na dnešní jednání. V rámci dalšího programu se bude Rada tomuto tématu ještě dnes věnovat.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání.Ad 3) Návrh nového Statutu Rady a návrh na odvolání a jmenování nových členů Rady

Mgr. P. Kalousová k tomuto bodu uvedla, že vyplynul z jednání střešních nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) s předsedou vlády a s ministrem pro lidská práva a předsedou Rady. Resorty budou v Radě zastoupeny náměstky příslušných ministrů, kteří budou mít své stálé zástupce. Nově bude v Radě zastoupen Český statistický úřad. Návrh nového Statutu Rady byl Radou schválen elektronicky per rollam a nyní je ve vnějším připomínkovém řízení.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí návrh nových členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace za jednotlivé resorty a Český statistický úřad, a odvolání současných členů, zastupujících tyto rezorty. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace i její předseda vyjádřili odstupujícím členům své poděkování za práci v tomto poradním orgánu vlády. (Hlasování: 22 – 0 – 2)Ad 4) Informace o činnosti výborů Rady

Ad 4a) Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii

Informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.
RNDr. M. Kundrata uvedl, že výbor měl poslední schůzi dne 2. prosince 2009. Jeho součástí bylo i setkání zástupců NNO v monitorovacích výborech. Výbor jednal o efektivitě své dosavadní práce. Některé neúspěchy je nutno přičíst i nejednotnému vystupování neziskového sektoru vůči řídícím orgánům. Do budoucna je pro další práci klíčové zastoupení RVNNO v Řídícím a koordinačním výboru (dále jen „ŘKV“), které není v současné době legitimní. Zástupkyně NNO v ŘKV Mgr. P. Oriniaková, Ph.D. přestala fungovat a odešla do státní správy. Výbor proto navrhl, aby byla Mgr. P. Oriniaková, Ph.D. a její náhradník z ŘKV odvoláni a aby bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na tuto funkci. Výbor dále doporučil přijeti etického kodexu zástupce NNO v monitorovacích výborech apod. Se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) bylo jednáno i o Fondu malých projektů. Jedná se cca o 70 mil. Kč. Uvolnění těchto prostředků závisí na politické vůli. Vzhledem k nízké celkové sumě by také bylo zapotřebí zjednodušit proces administrace těchto prostředků.
Mgr. C. Walek informoval přítomné o jednáních zástupců NNO s náměstkem ministra financí a s ministrem pro místní rozvoj, která navazovala na již zmíněné jednání zástupců NNO s předsedou vlád. Jednání dopadla poměrně pozitivně. Byl ubezpečen, že Rada je pro řídící orgány hlavním partnerem v otázce neziskového sektoru.
JUDr. H. Frištenská podrobněji informovala o dosavadních jednáních s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) a MPSV a o připracovaném jednání s Ministerstvem zemědělství.
Bc. L. Krajdl konstatoval, že nemůže souhlasit s tím, aby Rada, jako součást státní správy, zastupovala u jiného orgánu státní správy neziskový sektor.
Mgr. Y. Kreuzmannová doporučila, aby byla podobná jednání zahájena i s Ministerstvem kultury (dále jen „MK“).
Na dotaz Ing. R. Hakena ohledně poselství českých NNO švédskému předsednictví odpověděla JUDr. H. Frištenská, že dopis bude podepsán ministrem pro lidská práva a měl by být odeslán jeho resortnímu protějšku, který se v současné době hledá. Mgr. C. Walek uvedl, že podle jeho názoru má nyní smysl poslat tento dopis už španělskému předsednictví. Ing. R. Haken odpověděl, že švédské neziskové organizace čekají na český podnět, který chtějí doplnit o své závěry a postoupit je španělskému předsednictví.
Ing. J. Vohralíková uvedla, že obsah dopisu byl přijat předsedou vlády pozitivně, ale požádali kabinet ministra Füleho o stanovisko. Toto stanovisko se dlouhou dobu nedařilo získat. Nakonec bylo z jejich strany doporučeno, aby takový dopis nebyl podepsán předsedou vlády, ale ministrem pro lidská práva a adresován jeho resortnímu protějšku, který se momentálně hledá.
RNDr. M. Kundrata navrhl, že by dopis podepsal za organizační výbor brněnské konference a jako předseda výboru. Dopis by odeslal ještě švédskému předsednictví.
Mgr. C. Walek dodal, že by se ještě pokusil přesvědčit ministra Kocába, aby dopis také podepsal.
Mgr. C. Walek dále reagoval na příspěvek Bc. L. Krajdla s tím, že Rada koordinuje meziresortní spolupráci v oblasti neziskového sektoru. Neznamená to, že zastupuje neziskový sektor. Bc. L. Krajdl poděkoval za vysvětlení.
Ing. J. Vohralíková upozornila, že NNO mohou samozřejmě jednat s resorty samostatně. Ničeho ale podle ní nedosáhnou.
JUDr. H. Frištenská zdůraznila, že Rada nikoho nezastupuje ani nereprezentuje. Dělá jen to, co je obsaženo v jejím statutu – je poradním orgánem vlády pro neziskový sektor. Stejně tak pokud zástupci NNO v Radě vystupují jejím jménem, musí tak činit s jejím souhlasem. Tento názor podpořil i RNDr. M. Kundrata.
Na dotaz Bc. L. Krajdla odpověděl RNDr. M. Kundrata, že zástupci Rady v ŘKV zatím odvoláni nejsou, je to záležitostí příslušného ministra. Nicméně zástupkyně Rady v ŘKV Mgr. P. Oriniaková, Ph.D. se jednání ŘKV neúčastní.

USNESENÍ:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně doporučila poslat dopis švédskému předsednictví v Radě Evropské unie jménem organizačního výboru konference „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“ s podpisem předsedy Výboru pro Evropskou unii RNDr. M. Kundraty a ministra pro lidská práva M. Kocába a následně toto poselství poslat španělskému předsednictví v Radě Evropské unie.

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii. (Hlasování: 23 – 0 – 1)

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace navrhla svému předsedovi požádat ministra pro místní rozvoj o nahrazení současné zástupkyně neziskového sektoru v Řídícím a koordinačním výboru Mgr. P. Oriniakové, Ph.D. a jejího zástupce Ing. I. Kaplana novými zástupci neziskového sektoru. (Hlasování: 21 – 0 – 3)Ad 4b) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování

Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho předsedkyně Mgr. P. Kalousová.
Mgr. P. Kalousová uvedla, že většina informací zazněla již v úvodu zasedání Rady při kontrola úkolů z minulého zasedání.
Novela zákona o veřejných sbírkách, kterou má ministr vnitra předložit vládě spolu s ministrem pro lidská práva, bude pravděpodobně odložena. Podrobnosti k tomu uvedl Ing. Mgr. O. Haičman.
Uskutečnilo se setkání se zástupci Ministerstva vnitra o novém zákonu o dobrovolnictví a dobrovolnické službě. Termín předložení zákona vládě je podle Mgr. R. Jiránka stanoven na listopad 2010, ale Ministerstvo vnitra by chtělo tento zákon předložit dříve, aby mohl nabýt účinnosti od roku 2011, což bude rok evropské dobrovolnické služby.
K novele zákona o loteriích a obdobných hrách uvedla Mgr. P. Kalousová, že v poslední době se objevily tři návrhy – dva poslanecké a jeden od Ministerstva financí (dále jen „MF“). Všechny se týkají povinných odvodů na veřejně prospěšné účely. Výbor tyto návrhy připomínkoval v tom smyslu, aby byla zvýšena transparentnost tohoto procesu a aby příjemcem odvodů nebyly kraje a obce, ale NNO. Účelem těchto prostředků by měla být preventivní práce v oblasti sociálně patologických jevů. P. Pošík upozornil, že existuje ještě čtvrtý návrh novely zákona, jehož autorem je Magistrát hlavního města Prahy.
A. Sedláček se zeptal, jestli se výbor zabývá také regulací hazardu. Mgr. P. Kalousová odpověděla, že toto řeší návrh poslanců KDU-ČSL a MF.
Mgr. P. Kalousová uvedla, že příští schůze výboru se uskuteční dne 19. ledna 2010.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování. (Hlasování: 23 – 0 – 1)Ad 4c) Informace o činnosti Výboru pro regiony

Informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii přednesl jeho předseda Ing. R. Haken.
Ing. R. Haken uvedl, že výbor se naposledy sešel 30. října 2009. Výbor jednal o obsahu a formě dohod mezi krajskými samosprávami a neziskovým sektorem. Ing. R. Haken následně stručně shrnul návrh obsahu takových dohod a přečetl usnesení výboru k metodice podpisu těchto dohod. Na závěr uvedl, že příští schůze výboru bude dne 8. ledna 2010.
PhDr. B. Hejná informovala o uzavřeném memorandu mezi Asociací krajů České republiky a Asociací NNO v České republice (dále jen „Memorandum“), které bylo členům Rady rozesláno jako jeden z podkladů pro dnešní zasedání. Memorandum v podstatě nebylo výstupem z výboru, ale bylo to výsledkem rychlé reakce Asociace krajů České republiky. Některé NNO by mohly mít problém s tím, že to s nimi nebylo projednáno.
Mgr. P. Kalousová konstatovala, že na rozdíl od minulého zasedání Rady je již možné se k Memorandu vyjádřit. Upozornila, že Rada by se měla vyjádřit k závěrům výboru, nikoli k Memorandu, které je dohodou mezi Asociací krajů České republiky a Asociací NNO v České republice. Proto to do agendy Rady nepatří.
PhDr. B. Hejná uvedla, že i díky této aktivitě se jednotliví krajští radní hlásí ke spolupráci s neziskovým sektorem, což považuje za pozitivní. S. Pavlásek jí v tom podpořil.

USNESENÍ:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro regiony.

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně souhlasila s návrhem způsobu uzavírání dohod o spolupráci mezi neziskovým sektorem a krajskou samosprávou v krajích a požádala zástupce neziskového sektoru ve Výboru pro regiony, aby iniciovali vznik těchto dohod, informovali o jejich vzniku neziskové organizace v kraji a vyzvali je k připojení svých podpisů. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila předsedu Výboru pro regiony a sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace průběžným sledováním tohoto procesu a požádala je o podporu nestátních neziskových organizací, které jsou pověřeny tímto úkolem. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně uložila předsedovi Výboru pro regiony a sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace poskytnout další informaci o průběhu tohoto procesu do příštího zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně doporučila svému předsedovi jmenovat M. Čermáka místopředsedou Výboru pro regiony.Ad 5) Návrh nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Informaci k tomuto bodu přednesla JUDr. H. Frištenská. Uvedla, že iniciativa ke zpracování nových Zásad vzešla ze setkání zástupců NNO s předsedou vlády. Termín k připomínkovému řízení k Zásadám nedávno skončil, sekretariát Rady však ještě nemá všechny připomínky k dispozici. Mezi hlavní změny oproti platným Zásadám patří: zveřejnit do konce předcházejícího roku seznam úspěšných žádostí včetně návrhu výše dotace, pevný termín vyplacení (první části) dotace do 31. března apod. Nejdůraznější připomínky mají ministerstva kultury a školství mládeže a tělovýchovy.
Na zasedání Rady se dostavil její předseda M. Kocáb, řízení zasedání ponechal její místopředsedkyni Mgr. P. Kalousové.
P. Pošík poukázal na problém pevného termínu pro předkládání žádostí o dotace, a to do 30. září předcházejícího roku. Problémy to působí u dotačního programu pro státní sportovní reprezentaci, protože nadnárodní asociace vyhlašují odpovídající soutěže v listopadu nebo dokonce až v prosinci předcházejícího roku. Proto navrhuje, aby v Zásadách zůstalo „obvykle do 30. září“. Dále nesouhlasil se zveřejněním seznamu úspěšných žadatelů do konce předcházejícího roku. Řada NNO to mylně považuje za jistotu, že dotaci obdrží. Pevný termín 31. března pro vyplacení dotace je pro oblast sportu také problém. Jedním z dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jsou sportovní třídy, kde 90 % dotací jde na mzdy. Pokud dostanou prostředky až 31. března, bude to pro příjemce problém.
Mgr. Y. Kreuzmannová trvala na tom, aby termín 30. září byl stanoven pevně. Jinak se to bude obcházet. K vystoupení P. Pošíka uvedla, že o těchto konkrétních problémech ví a měly by být v Zásadách vyjmenovány. V oblasti kultury také ví o dvou dotačních programech, které musí mít uzávěrky v pozdějším termínu.
Ing. J. Talíř uvedl, že existuje nejasnost ohledně možnosti měnit rozhodnutí o poskytnutí dotace a je nutné ji odstranit. Souhlasil s P. Pošíkem, že zveřejnění seznamu úspěšných žadatelů bude považováno za příslib dotace. Kromě toho by bylo zapotřebí udělat dotační řízení dvoukolové, protože výběrové komise by nejprve musely vybrat projekty, které budou podpořeny, stanovit předběžné částky a po schválení státního rozpočtu by se musely sejít znovu a přidělit projektům konkrétní částky.
Ing. J. Vohralíková připomněla výstupy ze setkání významných NNO s předsedou vlády. NNO chtěly v zásadě dvě věci – pevný a jednotný termín (30. září) pro uzávěrky všech dotačních řízení a předběžný seznam úspěšných (nebo alespoň neúspěšných) žadatelů do konce předcházejícího roku.
Ing. M. Berdychová k možnosti změn rozhodnutí uvedla, že z praxe má zkušenost, že rozhodnutí se sice nemění, ale vydávají se nová. V Zásadách jí chybí termín, do kterého bude ústřední orgán povinen zveřejnit např. na Internetu skutečnou částku dotace, protože ve skutečnosti se to NNO dozvídají, až když dostanou rozhodnutí.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že sekretariát Rady se snažil z nových Zásad odstranit veškeré výrazy typu „obvykle“, „zpravidla“ apod., které de facto umožňují Zásady nedodržovat. Zveřejnit seznam úspěšných žadatelů včetně předběžné částky dotace také lze, a např. Úřad vlády České republiky to v některých svých dotačních programech dělá. Na připomínku Ing. J. Talíře JUDr. H. Frištenská konstatovala, že se skutečně budou muset výběrové komise scházet dvakrát. Co se týče procentuálního podílu dotace na celkových nákladech projektu a s tím spojených problémů se změnami rozhodnutí, sekretariát Rady původně chtěl ze Zásad zcela vypustit zmínku o procentních poměrech, avšak byl nucen jí tam vrátit zpět, protože zástupci MK upozornili na nález Nejvyššího kontrolního úřadu, který trvá na tom, aby byl procentní podíl dotace na rozpočtu projektu v rozhodnutí uváděn. K vystoupení Ing. M. Berdychové JUDr. H. Frištenská upozornila, že zveřejnění předběžných částek dotací je maximum možného. Konkrétní výše přidělené dotace se skutečně objeví až v rozhodnutí.
M. Kocáb uvedl, že jeho cílem je dotační proces co nejvíce urychlit.
Ing. J. Fuchsová uvedla, že zákon o rozpočtových pravidlech nevyžaduje, aby ústřední orgán financoval jen jistou procentní část projektu. Z hlediska legislativního tedy žádná hranice není zapotřebí.
Mgr. J. Tuček uvedl, že MŠMT vyhlašuje dotační programy pro mládež na 4 roky. Osvědčilo se jim to a chtějí v tom pokračovat. Pro dotační řízení však mají dva termíny: v říjnu předchozího roku a v březnu běžného roku. Odpovídá to novým Zásadám? Nesouhlasil příliš se zveřejňováním předběžného seznamu úspěšných žadatelů včetně návrhů dotací. Ministerstvu jsou finanční prostředky uvolňovány měsíčně vždy jednou dvanáctinou. Není proto možné poskytnout všechny dotace do 31. března, protože ministerstvo v té době prostě tolik prostředků nemá. Na závěr Mgr. J. Tuček konstatoval, že mu v Zásadách chybí zmínka o možnosti poskytnout 100 % dotace na projekt.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že termín 30. září by se mohl týkat jen prvního kola. 100 % krytí projektu z dotace Zásady umožňují, ale sekretariát Rady může do Zásad navrhnout výslovně.
Mgr. D. Skoumalová upozornila, že na Ministerstvu zdravotnictví jsou samozřejmě dotační programy připravené už na konci předchozího roku, ale teprve v lednu běžného roku jsou finanční prostředky rozepisovány v rámci resortu. Na konci předchozího roku tedy není jisté, kolik bude na konkrétní dotační program vyčleněno. Ministerstvo zdravotnictví začíná vyplácet dotace do 31. března, ale není možné to závazně slíbit.
M. Kocáb uvedl, že argumenty resortů chápe, nicméně by bylo vhodné, aby když už stát v důsledku krize omezil finanční prostředky na dotace, vyšel NNO maximálně vstříc třeba tím, že zrychlí proces poskytování dotací.
RNDr. H. Knappová konstatovala, že Ministerstvo životního prostředí nemá s termíny, které navrhují nové Zásady, žádný problém, protože se jich už drží. Do konce předcházejícího roku zveřejňují předběžné pořadí projektů. Za posledních několik let se jim nestalo, že by na dotace dostali výrazně méně, než kolik jim bylo slíbeno. RNDr. H. Knappové ještě upozornila, že text Zásad, kde se hovoří o termínu 30. září, lze chápat dvěma způsoby: buď že ústřední orgán nejpozději do 30. září vyhlásí uzávěrku pro předkládání žádostí, nebo že 30. září je nejzazší možný termín pro předkládání žádostí. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že text Zásad bude v tomto smyslu konkretizován.
Ing. M. Berdychová navrhla, aby bylo jasně deklarováno, že Zásady se týkají řádných dotací, tj. dotací na běžný provoz, nikoli mimořádných dotací. Dále upozornila, že kontrolorům není jasné, co má při kontrolách přednost: Zásady nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že zákon o rozpočtových pravidlech nezná žádné řádné a mimořádné dotace a Zásady nemohou jít nad rámec zákona. Možný konflikt mezi Zásadami a rozhodnutím bude přezkoumán MF.
PhDr. V. Filec uvedl, že jsou dva způsoby, jak stanovit procento dotace z rozpočtu projektu. Buď se stanoví přesné procento, nebo, jak to dělá Ministerstvo zdravotnictví, příjemce dostane konkrétní sumu s tím, že tato částka nesmí překročit 70 % nákladů celého projektu. Tato možnost však z nových Zásad zmizela. Mgr. P. Kalousová odpověděla, že to bude řešeno v rámci vypořádání připomínek k Zásadám.
Mgr. J. Tuček upozornil, že stávajícího znění návrhu usnesení k Zásadám stanovuje, že Zásady budou platit jen v roce 2011.
S. Pavlásek požadoval, aby malým organizacím bylo povoleno vést jednoduché účetnictví. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že naopak některé resorty požadují, aby byla ze Zásad odstraněna zmínka o podvojném účetnictví, protože co se týče veřejných peněz, jiné než podvojné účetnictví by nemělo být možné.
Mgr. R. Jiránek požádal MF o výklad vyhlášky č. 52/2008 Sb., která stanoví termín finančního vypořádání „do 15. února následujícího rozpočtového roku“. Je podle této vyhlášky možné stanovit termín vypořádání dříve nebo ne?

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a doporučila svému předsedovi tento návrh předložit vládě do konce letošního roku. (Hlasování: 21 – 0 – 1)Ad 6) Návrh Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

Informaci o Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 (dále jen „Rozbor“) přednesla Ing. Z. Prouzová z Centra pro výzkum neziskového sektoru v Brně.
Ing. Z. Prouzová uvedla, že tento Rozbor je jednodušší a přístupnější. První část Rozboru obsahuje základní zjištění a komentáře, podrobná data jsou pak uvedena v jeho druhé části. Trochu se změnila i metodika tvorby Rozboru.
Mgr. P. Kalousová uvedla, že Rozbor je v současné době v připomínkovém řízení a do vlády bude předložen pravděpodobně na počátku ledna 2010.
Na dotaz PhDr. K. Ptáčkové odpověděla Ing. Z. Prouzová, že oproti minulým rokům došlo k velkému nárůstu dotací v režimu státní dotační politiky v poměru ke všem dotacím. Bylo to způsobeno tím, že v roce 2008 už byly sociální služby zahrnuty do Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO. Dále také došlo k růstu investičních dotací pro NNO.
JUDr. H. Frištenská upozornila, že oproti roku 2007 došlo k nárůstu dotací skoro o 3 mld. Kč. Je to tak skutečně nebo je to způsobeno nějakou metodickou změnou? Ing. Z. Prouzová odpověděla, že v tuto chvíli to nelze přesně vysvětlit. JUDr. H. Frištenská konstatovala, že to bude nutné vysvětlit v předkládací zprávě, aby to nebylo bráno jako důkaz o tom, že státní dotace pro NNO rostou, pokud není tento nárůst faktický. V tomto jí podpořila doc. Ing. M. Dohnalová, CSc.
Ing. R. Haken navrhl, aby jedna schůze Výboru pro regiony byla věnována metodice Rozboru za rok 2009. Byl by to způsob, jak minimalizovat problémy se získáváním dat od krajských úřadů.
Mgr. Y. Kreuzmannová uvedla, že jedním z vysvětlení nárůstu dotací pro NNO by mohlo být to, že na úrovni krajů a hlavního města Prahy došlo k transformaci organizací, zřízených těmito institucemi, na NNO.
V následující diskusi byla projednávána zejména možná vysvětlení značného nárůstu dotací z kapitoly MPSV. JUDr. H. Frištenská navrhla jednat přímo s MPSV, aby tento nárůst vysvětlilo.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 a doporučila svému předsedovi návrh předložit vládě v plánovaném termínu do konce letošního roku s žádostí o vysvětlení meziročního nárůstu z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.Ad 7) Návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Mgr. P. Kalousová konstatovala, že k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti (dále jen „SVP“) proběhlo rozsáhlé připomínkové řízení. Všechny připomínky byly projednány, od řady zásadních připomínek resorty po vysvětlení ustoupily.
JUDr. L. Deverová konstatovala, že řadu připomínek se do zákona o SVP podařilo zapracovat. V současné době trvají na připomínkách MF (nesouhlasí se změnou zákona o rozpočtových pravidlech) a MK (chtějí poskytovat dotace bez ohledu na to, zda příjemce bude mít SVP nebo ne). Ještě je zapotřebí jednat s MŠMT. Oproti původnímu věcnému záměru doznala jeho současná podoba dvou zásadních změn: SVP by při stávající právní úpravě registrovaly rejstříkové soudy a benefity pro osoby se SVP by byly poskytovány ve dvou krocích: v prvních dvou letech by byla daňová úleva vyšší než dnes a po dalších dvou letech by byla poskytována v plné výši.
Na dotaz Ing. M. Berdychové odpověděla JUDr. L. Deverová, že zákon o SVP se týká jen soukromoprávních subjektů, tedy nikoli např. obcí či krajů.
PhDr. K. Ptáčková upozornila, že v současném znění věcného záměru zůstala nezměněna definice veřejně prospěšné služby a 100% reinvestice zisku, ačkoli v minulosti bylo dohodnuto jinak. JUDr. L. Deverová odpověděla, že 100% reinvestice zisku tam byla ponechána z toho důvodu, že je považováno za velmi riskantní uvolnit jakoukoli část zisku na jiné účely, než které souvisejí se SVP. U definice veřejně prospěšné služby bylo nutné volit kompromisní řešení.
Ing. J. Fuchsová uvedla, že pro MF je nepřijatelné, aby o dotaci mohly žádat pouze osoby se SVP, resp. nesouhlasí s příslušnou změnou rozpočtových pravidel.
RNDr. M. Kundrata zdůraznil, že by byl velice nerad, kdyby byl zákon o SVP redukován pouze na problematiku dotací. Cílem zákona má přece být vyšší transparentnost.
Mgr. Y. Kreuzmannová upozornila, že zejména malé organizace mají obavy z toho, že celý proces registrace bude pro ně příliš komplikovaný. S tím souvisí otázka, do jaké míry je naším cílem podporovat profesionalizaci neziskového sektoru.
M. Kocáb uvedl, že pokud se někdo uchází o státní prostředky, měl by vykazovat jistou míru profesionality.
Ing. J. Fuchsová upozornila, že MF nesouhlasí jen s pojetím dotací ve věcném záměru, ne s celým materiálem. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že cílem zákona je vyšší transparentnost. Stát však za to, že subjekty podstoupí proces registrace SVP, musí přece něco nabídnout, a to daňové úlevy a přístup ke státním dotacím.
A. Sedláček konstatoval, že jednou z výhod SVP mají být daňové úlevy. Nicméně podle údajů MF platí daň z příjmů pouze zanedbatelné procento neziskových organizací. Pokud by to tedy zůstalo jako jediná výhoda, nebylo by to pro neziskové organizace motivující.
Ing. M. Berdychová uvedla, že ona i řada malých NNO negativně vnímají možnost, že SVP budou moci dosáhnout i podnikatelské subjekty.
Na tomto místě nechal předseda Rady M. Kocáb hlasovat o následujících otázkách:

HLASOVÁNÍ:

- Má zákon o statusu veřejné prospěšnosti smysl a má smysl pokračovat v jeho přípravě? (18 hlasů pro)

- Zákon o statusu veřejné prospěšnosti nemá šanci být schválen a proces jeho přípravy by měl být zastaven? (1 hlas pro)

RNDr. M. Kundrata upozornil, že teď je důležité začít pracovat na detailech benefitů, které má zákon o SVP přinést.
JUDr. H. Frištenská požádala předsedu Rady, aby věcný záměr předložil vládě, aby tak mohl být projednán v Legislativní radě vlády. Jedině tak zjistíme, jestli má vůbec smysl zákon v této podobě připravovat. Návrh RNDr. M. Kundraty se bude řešit až v rámci paragrafovaného znění zákona.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti a doporučila svému předsedovi návrh předložit vládě do konce letošního roku. (Hlasování: 14 – 0 – 5)Ad 8) Návrh Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008

Informaci o návrhu Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008 (dále jen „Hodnotící informace“) přednesla Mgr. P. Kalousová.
Mgr. P. Kalousová uvedla, že analýzu výročních zpráv nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008, což je hlavní podklad pro uvedený materiál, zpracovalo pro sekretariát Rady jako každoročně Fórum dárců. Suma rozdělených prostředků oproti předchozímu roku byla přibližně stejná.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila Hodnotící informaci o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008 a doporučila svému předsedovi návrh předložit vládě pro informaci do konce letošního roku.Ad 9) Různé

Ing. R. Haken informoval o konání konzultačního dne evropského ombudsmana pro NNO dne 11. prosince 2009 v Brně. Akce se zúčastní i ombudsman český.
Na dotaz Bc. L. Krajdla odpověděla JUDr. H. Frištenská, že závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k věcnému záměru zákona o SVP stále ještě není dopracována podle výsledků připomínkového řízení.
Bc. L. Krajdl dále doporučil, aby byl zjištěn i názor širšího spektra NNO na vhodnost zákona o SVP.Mgr. Pavlína Kalousová, v.r.
místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Michael Kocáb, v.r.
předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizaceZpracoval: Ing. Martin Vyšín
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X