Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

17. 5. 2006 10:39

3. května 2006

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 3. května 2006

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Hosté: Mgr. Pavel Hříbek, Úřad vlády České republiky, MUDr. Viktor Mravčík, Úřad vlády České republiky, PhDr. Andrej Sulitka, CSc., Úřad vlády České republiky, Mgr. Ondřej Petroš, Úřad vlády České republiky, Ing. Libuše Knytlová, Úřad vlády České republiky, Ing. Josef Šlár, Ministerstvo vnitra, Ing. Petr Holý, KÚ Kraje Vysočina, Mgr. Jiří Borik, KÚ Olomouckého kraje, Ing. T. Rosenmayer, Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil její místopředseda Mgr. I. Hartmann, MBA.

Program zasedání:

1) Úvod

2) Zpráva o činnosti Výborů Rady

3) Informace o průběhu Analýzy státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím

4) Návrh na uvolnění dalších finančních prostředků z Nadačního investičního fondu

5) Návrh řešení problematiky daně z přidané hodnoty u humanitárních sbírek pořádaných nestátními neziskovými organizacemi a Českou televizí formou dárcovských SMS uspořádaných od 1. října 2005 do 31. prosince 2005

6) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2005

7) Informace o nominačním procesu zástupce Rady do Evropského hospodářského a sociálního výboru

8) Informace o novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

9) Informační systém o nestátních neziskových organizacích – návrh Ministerstva informatiky

10) Různé

AD 1) Úvod

Místopředseda Rady Mgr. I. Hartmann, MBA přivítal členy Rady i přítomné hosty. Po dotazu, zda mají členové Rady připomínky k předloženému programu zasedání, navrhla Ing. J. Vohralíková přesunout bod č. 9 hned za bod č. 1.

Závěr:

• Členové Rady schválili výše zmíněnou změnu programu zasedání.

AD 2) Informační systém o nestátních neziskových organizacích – návrh Ministerstva informatiky

Ing. J. Vohralíková podala stručnou informaci o dosavadním vývoji kolem veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích (dále jen „IS NNO“). Oproti původnímu záměru převést IS NNO z Ministerstva financí na Úřad vlády České republiky připravilo Ministerstvo informatiky nový materiál, který byl členům Rady rozeslán jako jeden z podkladů pro dnešní zasedání. Podle něj bude IS NNO umístěn a provozován na Portálu veřejné správy České republiky. V budoucnu by měl IS NNO fungovat jako registrační systém pro NNO a měl by být součástí hospodářského registru, který Ministerstvo informatiky rovněž připravuje. Na přípravě provozu IS NNO budou s Ministerstvem informatiky spolupracovat Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Informační centrum neziskových organizací a ASD Software.

V diskusi vystoupila Ing. Z. Drhová s upozorněním, že registr nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) připravuje i Ministerstvo vnitra. Doporučila s nimi spolupracovat, aby nebyly vyvíjeny dva systémy. Dále doporučila, aby se na provozování IS NNO podílelo více NNO a aby se k tomuto projektu mohla vyjádřit veřejnost. Ing. J. Vohralíková odpověděla, že Ministerstvo vnitra chystá zmíněný registr již několik let. Podle ní je návrh Ministerstva informatiky pro IS NNO optimální, protože se jedná o modul Centrální evidence dotací z rozpočtu, takže jde o prakticky již hotový a funkční nástroj. Připomínky je možné vkládat prostřednictvím Portálu veřejné správy České republiky.

P. Pošík upozornil, že v připravovaném novém občanském zákoníku se v části, věnované spolkům, také počítá s jejich registrem, tentokrát na Ministerstvu spravedlnosti.

Bc. L. Krajdl uvedl, že Plzeňský kraj začíná zpracovávat analýzu NNO, jejíž součástí bude i mapování NNO na území kraje.

Na dotaz Mgr. P. Kalousové, jak došlo k tomu, že se IS NNO chystá převzít Ministerstvo informatiky místo Úřadu vlády České republiky, vysvětlila Ing. J. Vohralíková, že po jednáních na Úřadu vlády České republiky se ukázalo, že ten na provozování IS NNO jednak nemá vlastní kapacity a jednak by byly problémy s převodem majetku státu na soukromý subjekt, který by vzešel z výběrového řízení. Poté se do problému vložilo Ministerstvo informatiky se svým návrhem. Výběrové řízení vyhlášeno (zatím) nebude, IS NNO bude provozován Ministerstvem informatiky, takže se tím vyřeší problém převodu majetku státu. Po schválení předloženého materiálu vládou zahájí Ministerstvo informatiky pilotní projekt. Ke spolupráci na něm bylo vybráno Informační centrum neziskových organizací, které má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a jehož zástupce je členem Rady. Pilotní projekt bude zahájen v červnu 2006, přičemž první zkušenosti se očekávají na podzim 2006. Pokud se pak ukáže, že bude možné nebo nutné svěřit část IS NNO soukromému subjektu, vyhlásí Ministerstvo informatiky výběrové řízení. Ministerstvo informatiky bude IS NNO veřejně propagovat a pokusí se zavést motivační nástroje k tomu, aby se NNO samy dobrovolně v IS NNO registrovaly. V této souvislosti hovořila Ing. J. Vohralíková zejména o možných daňových výhodách. O této možnosti již jednají s Ministerstvem financí.

Ohledně vznikajících informačních systémů o NNO na Ministerstvu informatiky, vnitra a spravedlnosti uvedl Mgr. I. Hartmann, MBA, že je nutné spoléhat se na to, co je, a ne na to, co možná bude. Pokud bude materiál Ministerstva informatiky schválen, Ministerstvo spravedlnosti existenci IS NNO v návrhu občanského zákoníku zohlední. Převod IS NNO na Portál veřejné správy České republiky je podle něj vhodný. V návrhu usnesení vlády k předloženému materiálu je budoucí spolupráce s Radou zmíněna. Mgr. I. Hartmann, MBA tedy doporučil předložený materiál schválit s tím, že ještě před jeho předložením do vlády by bylo vhodné budoucí spolupráci s Radou konkretizovat. Ing. J. Vohralíková upozornila, že za měsíc budou volby do poslanecké sněmovny a trvala na tom, že pilotní projekt musí být zahájen ještě předtím. Členové Rady se v závěru diskuse shodli na tom, že bude ustanovena pracovní skupina, která se bude zabývat konkretizací spolupráce Rady a Ministerstva informatiky při provozování IS NNO.

Závěr:

• Členové Rady schválili návrh materiálu pro jednání vlády „Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu Ministerstva financí“, předložený Ministerstvem informatiky.

AD 3) Zpráva o činnosti Výborů Rady

Mgr. I. Hartmann, MBA vyzval předsedy Výborů Rady, aby přednesli informace o činnosti Výborů za období od posledního zasedání Rady.

Bc. R. Haken jako místopředseda Výboru Rady pro spolupráci s regiony (předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová se ze zasedání omluvila) uvedl, že Výbor se v tomto období nesešel, ale jeho členové pokračují v práci na Analýze státní dotační politiky vůči NNO. Informace o ní je dalším bodem programu zasedání Rady.

Ing. J. Müller, předseda Výboru Rady pro Nadační investiční fond (dále jen „NIF“) ve svém vystoupení nejprve shrnul dosavadní historii NIF. Dále uvedl, že od 1. ledna 2006 se na finanční prostředky z NIF vztahuje i zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Na poslední schůzi Výboru Rady pro NIF dne 11. listopadu 2005 byl pozván i zástupce Ministerstva financí, který Výboru přislíbil předložit připravovanou metodiku kontrol nadací – příjemců příspěvku z NIF. Metodika měla být původně hotova do konce roku 2005, ale dodnes není zpracována. Do konce roku 2005 vycházela kontrola nadací pouze ze soukromoprávních smluv mezi nadacemi a Fondem národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“). Od roku 2006 jsou však kontroly „rozšířeny“ ještě zákonem o finanční kontrole. Podle Ing. J. Müllera tak došlo k porušení rovnosti smluvních stran. Uvedl, že doufá, že kontroly podle tohoto zákona nepřekročí rámec, daný smlouvami. Pokud tomu tak nebude, doporučí nadacím podat správní žalobu na Ministerstvo financí jako právního nástupce FNM ČR, případě podat podnět k Ústavnímu soudu České republiky na zrušení příslušné části zákona o finanční kontrole.

V diskusi uvedl Ing. J. Málek, že stát musí kontrolovat prostředky, které různými způsoby rozděluje. To bylo cílem novely zákona o finanční kontrole. Zdůraznil, že právní rámec smluv nebude při kontrolách překročen. Je to zajištěno mimo jiné i tím, že kontroly nadací na Ministerstvu financí vykonávají stejné pracovnice, jako tomu bylo na FNM ČR.

Mgr. I. Hartmann, MBA vyslovil názor, že novela zákona se vztahuje pouze na budoucí příjmy nadací z NIF. Ing. J. Málek s tím souhlasil a doporučil, aby byl ohledně tohoto problému vznesen oficiální dotaz buď přímo na něj, nebo na ředitele Odboru Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Ing. J. Svobodu, Ph.D.

RNDr. M. Kundrata uvedl, že Výbor Rady pro spolupráci s Evropskou unií v mezidobí pracoval korespondenčně. Zabýval se třemi oblastmi: Monitoringem zkušeností s implementací operačních programů v tomto programovacím období (na toto téma se připravuje publikace), nominačním procesem zástupců NNO do pracovních skupin, které se zabývají přípravou nových programových dokumentů pro Programovací období 2007 – 2013, a nominací zástupce Rady do Evropského hospodářského a sociálního výboru

Závěr:

• Členové Rady vzali na vědomí informace o činnosti Výborů Rady.

• Členové Rady vyjádřili názor, že kontrolu nadací – příjemců příspěvku z NIF dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, lze aplikovat jen na příspěvek z NIF, který nadace obdrží od Ministerstva financí až po nabytí účinnosti tohoto zákona. Členové Rady v této souvislosti žádají Ministerstvo financí o podrobnější informace o kontrolách nadací – příjemců příspěvku z NIF, které bude Ministerstvo financí provádět.

• Členové Rady požádali zástupce NNO v Řídícím a koordinačním výboru, aby jejich stanoviska byl předkládána Radě k vyjádření.

AD 4) Informace o průběhu Analýzy státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím

Bc. R. Haken informoval přítomné o dosavadním průběhu zpracování Analýzy státní dotační politiky vůči NNO. Jejím hlavním cílem je zjistit, s jakým výsledkem došlo k decentralizaci státních finančních prostředků, určených na dotace NNO, na kraje. Pracovní skupina, připravující Analýzu státní dotační politiky vůči NNO, je složena ze zástupců NNO a krajů. Metodiku výzkumu dotačních programů ministerstev zpracovalo Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Jeho zástupce, Ing. T. Rosenmayer, k ní podal stručnou informaci.

V diskusi vystoupila MUDr. M. Černá s upozorněním, že Ministerstvo zdravotnictví nestanovilo kontaktní osobu pro získání dodatečných informací o dotačních programech resortu a zpochybnilo mandát Rady k takovému výzkumu. Ing. J. Přerovská vznesla dotaz, zda budou mít resorty možnost se k výsledkům výzkumu vyjádřit. Bc. R. Haken dále upozornil, že stále není stanoven garant výzkumu dotačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Závěr:

• Členové Rady vzali na vědomí informaci o průběhu Analýzy státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím

AD 5) Návrh na uvolnění dalších finančních prostředků z Nadačního investičního fondu

Ing. M. Vyšín stručně představil přítomným návrh materiálu pro jednání schůze vlády s názvem „Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1025“. Cílem tohoto materiálu je snížit hranici, jejíž dosažení je nutné pro zahájení rozdělování finančních prostředků z účtu NIF příslušným nadacím, ze současných 200 mil. Kč na 100 mil. Kč. Již delší dobu je na účtu NIF částka 109.570.311,52 Kč. Další privatizace akcií z portfolia NIF není v dohledné době reálná. Z tohoto důvodu připravil sekretariát Rady ve spolupráci se členy Výboru Rady pro NIF návrh materiálu, který by uvolnění těchto de facto blokovaných prostředků umožnil.

Ing. J. Málek potvrdil informaci o stavu účtu NIF, který nyní vede Ministerstvo financí. Uvedl, že pokud bude Ministerstvu financí zmíněný materiál předložen alespoň ve zkráceném připomínkovém řízení, neměl by být ze strany tohoto resortu problém.

Závěr:

• Členové Rady schválili předložený návrh materiálu k jednání schůze vlády „Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1025“ a požádali předsedu Rady, aby ho předložil vládě.

AD 6) Návrh řešení problematiky daně z přidané hodnoty u humanitárních sbírek pořádaných nestátními neziskovými organizacemi a Českou televizí formou dárcovských SMS uspořádaných od 1. října 2005 do 31. prosince 2005

Informaci o tomto materiálu podala Mgr. P. Kalousová, místopředsedkyně Rady a ředitelka Fóra dárců, které ve spolupráci s mobilními operátory administruje dárcovské SMS. Dne 4. ledna 2006 bylo přijato usnesení vlády č. 12, které řešilo problém vrácení sumy, vybrané na dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) z dárcovských SMS u humanitárních sbírek za období od 1. ledna 2005 do 30. září 2005. Nyní předkládaný materiál řeší otázku DPH u humanitárních sbírek za zbývající období minulého roku, tedy od 1. října 2005 do 31. prosince 2005. Zároveň se jedná o poslední materiál tohoto druhu, protože od 1. ledna 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která problém DPH z dárcovských SMS řeší systémově.

V diskusi vysvětlil Ing. J. Málek celý problém s DPH u dárcovských SMS s tím, že se v podstatě jednalo spíše o technický problém na straně mobilních operátorů, ale který se novelou zákona podařilo vyřešit. PhDr. H. Šilhánová upozornila, že Nadace rozvoje občanské společnosti, jejíž je ředitelkou a která měla na základě zmíněného usnesení ze 4. ledna 2006 č. 12 obdržet od Ministerstva práce a sociálních věcí částku vybranou na DPH z dárcovských SMS, dosud žádné finanční prostředky neobdržela. Doporučila proto, aby v nově předkládaném materiálu byl stanoven termín pro převod finančních prostředků.

Závěr:

• Členové Rady (jeden se zdržel) schválili předložený návrh materiálu k jednání schůze vlády „Návrh řešení problematiky daně z přidané hodnoty u humanitárních sbírek pořádaných nestátními neziskovými organizacemi a Českou televizí formou dárcovských SMS uspořádaných od 1. října 2005 do 31. prosince 2005“ a požádali předsedu Rady, aby ho předložil vládě.

AD 7) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2005

Ing. M. Vyšín podal stručnou informaci o přípravě Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2005, která je vládě každoročně předkládána pro informaci do konce května. Výroční zprávu zpracoval sekretariát Rady a před zasedáním Rady ji předložil k vyjádření předsedům všech tří výborů.

Závěr:

Členové Rady schválili Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2005.

AD 8) Informace o nominačním procesu zástupce Rady do Evropského hospodářského a sociálního výboru

Ing. M. Vyšín informoval přítomné o procesu nominace zástupce Rady do Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „EHSV“). Nominační proces organizovalo Ministerstvo zahraničních věcí. Na rozdíl od předchozí nominace bylo Radě nabídnuto jen jedno místo místo současných tří. Nominace jednoho člena a jednoho náhradníka za Radu měla být odeslána Ministerstvu zahraničních věcí do 28. dubna 2006. Sekretariát Rady vyzval členy Rady a jejího Výboru pro spolupráci s Evropskou unií, aby navrhli kandidáty. Celkem byli navrženi čtyři, z nichž jeden kandidaturu odmítl a jeden se jí později vzdal. Výbor Rady pro spolupráci s Evropskou unií tedy hlasoval o dvou kandidátech – o Bc. R, Hakenovi a Mgr. P. Činčerovi. Zvolen byl Bc. R. Haken. Sekretariát tedy odeslal Ministerstvu zahraničních věcí nominaci Bc. R. Hakena jako člena EHSV a pana Mgr. P. Činčeru jako jeho náhradníka.

Závěr:

• Členové Rady potvrdili nominaci Bc. R. Hakena jako člena EHSV a pana Mgr. P. Činčery jako jeho náhradníka.

• Členové Rady vyslovili nesouhlas s postupem Ministerstva zahraničních věcí a i nadále požadují tři zástupce Rady v EHSV.

AD 9) Informace o novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Ing. M. Vyšín podal stručnou informaci o aktuální situaci kolem přípravy nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“). Především však upozornil přítomné na závažný problém, který se vyskytl v souvislosti s aplikací zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006. Z těchto důvodů byli na zasedání Rady přizváni zástupci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

MUDr. V. Mravčík informoval přítomné, že vedení Úřadu vlády České republiky zatím pozastavilo poskytování dotací na protidrogovou politiku. Podle stanoviska náměstka ministra a ředitele Sekce ministra a předsedy Legislativní rady vlády se na poskytování dotací ze státního rozpočtu od 1. ledna 2006 vztahuje správní řád. Zmíněné stanovisko se opírá o stanovisko Odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra, do jehož působnosti patří i podávání metodických výkladů pro orgány veřejné správy k ustanovením správního řádu.

V diskusi Mgr. M. Žárský konstatoval, že se tím Ministerstvo práce a sociálních věcí nehodlá zabývat, protože na jeho dotacích prakticky závisí životy lidí. O názoru Ministerstva vnitra jednal se zástupci Ministerstva financí, podle kterých stanovisko Ministerstva vnitra popírá smysl rozpočtových pravidel. Ing. J. Přerovská názor Mgr. M. Žárského podpořila. PhDr. L. Vostřáková rovněž souhlasila a uvedla, že pokud by se na poskytování dotací skutečně vztahovala ustanovení správního řádu, byly by naprosto ohroženy aktivity občanských sdružení, poskytujících služby. Ing. J. Málek uvedl, že se dne 2. května 2006 zúčastnil jednání, na kterém se o tomto problému dověděl. Stanovisko Ministerstva financí však bylo takové, že poskytování dotací by se i nadále mělo řídit zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Mgr. I. Hartmann, MBA konstatoval, že Zásady tento problém vyřešit nemohou. Mgr. M. Žárský požadoval seriózní právní analýzu vzniklé situace. Pochyboval, zda měl zákonodárce při přijímání nového správního řádu na mysli i tyto možné důsledky. Podle stanoviska Ministerstva vnitra by se tak správní řád mohl vztahovat i na poskytování pomoci z Evropského sociálního fondu. PhDr. L. Vostřáková to označila za změnu pravidel v průběhu hry. Dotační programy pro rok 2006 byly připravovány již v roce 2005, tedy v době, kdy se o aplikaci správního řádu neuvažovalo. Mgr. I. Hartmann, MBA prohlásil, že Zásady by neměly mít podobu pouhého usnesení vlády, ale nařízení vlády.

Závěr:

• Členové Rady souhlasili, aby v textu Zásad bylo i nadále ustanovení, že na rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

• Členové Rady požadovali, aby dotace ze státního rozpočtu byly NNO poskytovány takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů lidí.

• Členové Rady souhlasili, aby Zásady byly vládě předloženy v podobě nařízení vlády.

AD 10) Různé

Mgr. P. Kalousová představila členům Rady návrh na vznik nového výboru Rady – Výboru Rady pro legislativu. Koncept tohoto výboru byl zpracován sekretariátem Rady a členy rady Mgr. P. Kalousovou a PhDr. K. Schwarzem. Náplní jeho práce by měla být zejména iniciace, monitoring a aktivní podpora systémových změn v legislativě ve prospěch NNO a spolupráce se státní správou vytvořením pevné základny pro činnost NNO. Podrobnosti budou zpracovány později a budou Radě předloženy na jejím příštím zasedání. Dnešní zasedání Rady by mělo pouze jasně deklarovat, zda si členové Rady vznik takového výboru přejí.

RNDr. M. Kundrata vznik takového výboru podpořil. Upozornil, že se jedná o myšlenku skoro rok starou. V této souvislosti doporučil, aby byla provedena celková revize práce všech výborů Rady. JUDr. L. Deverová rovněž vznik Výboru Rady pro legislativu podpořila. Zdůraznila, že pro NNO existuje v oblasti práva spousta nejasností. Navrhla, aby ve statutu Výboru Rady pro legislativu byla zmíněna spolupráce s konkrétními profesními komorami, např. Komorou daňových poradců České republiky apod.

Závěr:

• Členové Rady schválili návrh na vznik Výboru Rady pro legislativu.

MUDr. J. Chalánková informovala přítomné o problémech s uplatňováním principů Iniciativy LEADER v Programovacím období 2007 – 2013.

Závěr:

• Členové Rady pověřili Výbor Rady pro spolupráci pro Evropskou unii, aby pro příští zasedání Rady připravil podrobnější informaci o problematice uplatňování principů Iniciativy LEADER v Programovacím období 2007 – 2013.

Ing. B. Kneblová konstatovala, že v poslední době se množí dotazy ohledně dotačních programů Ministerstva vnitra. Informovala přítomné, že je kdykoli připravena podat k nim patřičné vysvětlení.

Závěr:

• Členové Rady vzali informaci Ing. B. Kneblové na vědomí.

Mgr. I. Hartmann, MBA, v.r.

náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti a místopředseda Rady

V Praze, dne 5. května 2006

Zpracoval: Sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X