Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:52

3. dubna 2003

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 3. dubna 2003

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: Ing. M. Čermáková - Liberecký kraj

D. Krouželová - Pardubický kraj

M. Pustinová - Středočeský kraj

P. Holý - Kraj Vysočina

J. Stejskal - Královéhradecký kraj

Hosté: PhDr. M. Čermáková - Sociologický ústav AV ČR

Ing. M. Dohnalová, CSc. - Fakulta humanitních studií UK

Ing. L. Prudký - Fakulta humanitních studií UK

Doc. JUDr. I. Malý, CSc. - Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity

PhDr. P. Frič - Institut sociologických studií UK

Program zasedání:

1. Výzkum nestátních neziskových organizací (občanské společnosti) - informace zástupců vybraných univerzit a vědeckých pracovišť.

2. Zprávy o činnosti výborů Rady:

a) Výboru pro spolupráci s Evropskou unií,

b) Výboru pro spolupráci s regiony,

c) Výboru pro Nadační investiční fond.

3. Projednání Plánu práce Rady na rok 2003.

4. Různé.

Zasedání Rady se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením místopředsedy vlády a předsedy Rady PhDr. P. Mareše (k bodům č. 1 a č. 2 programu zasedání) a místopředsedy Rady T. Pojara (k bodům č. 3 a č. 4 programu zasedání). Zasedání se zúčastnilo 25 členů, Rada byla usnášeníschopná.

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš zahájil její zasedání a zrekapituloval období od posledního zasedání Rady, které se konalo dne 12. prosince 2002.

Informoval přítomné, že vláda projednala dne 8. ledna 2003 materiál "Informace o možnostech účasti NNO na procesu integrace ČR do EU", který připravil Výbor Rady pro spolupráci s EU. Svým usnesením č. 17 uložila předsedovi Rady, aby jí do konce září 2003 předložil materiál "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU".

Dále místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš uvedl, že vláda dne 8. ledna 2003 rovněž projednala materiál, připravený Výborem Rady pro NIF, jehož obsahem byl nový způsob převodu finančních prostředků, získaných z prodeje zbývajících akcií kategorie NIF. Svým usnesením č. 18 uložila vláda předsedovi Rady úkol, aby jí do 30. září 2003 předložit hodnotící informaci o činnosti nadací, které získaly příspěvek z NIF v obou etapách (obě výše uvedená usnesení obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání).

AD 1

Výzkum nestátních neziskových organizací (občanské společnosti) - informace zástupců vybraných univerzit a vědeckých pracovišť (písemné informace o aktivitách Katedry občanského sektoru Fakulty humanitních studií UK Praha, Katedry ekonomicko správní Masarykovy univerzity v Brně a Sociologického ústavu AV ČR obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její zasedání).

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš uvedl přítomné hosty s tím, že ze závěrů zasedání Rady dne 12. prosince 2002 vyplynul zájem členů Rady setkat se zástupci vědeckých pracovišť, která se zabývají výzkumem neziskového sektoru a občanské společnosti. Požádal je o představení jejich výzkumů a aktivit ke sledovanému tématu.

Ing. M. Dohnalová, CSc. a Ing. L. Prudký (Katedra Občanského sektoru Fakulty humanitních studií UK Praha, U Kříže 10, 158 00 Praha 5 - Jinonice, dohnalov@fhs.cuni.cz) informovali o práci Katedry Občanského sektoru. Závěrem upozornili na potřebu spolupráce vědeckých pracovišť a Rady, která by mohla být iniciátorem nových námětů a témat pro další výzkum neziskového sektoru.

Doc. JUDr. I. Malý, CSc. (Katedra ekonomicko správní Masarykovy univerzity v Brně, Lipová 41A, 659 79 Brno, ivan@econ.muni.cz) informoval o doktorském studijním programu "Veřejná ekonomie", v rámci kterého probíhají výzkumy neziskového sektoru. Navrhl uspořádání společného semináře zástupců NNO, vědeckých pracovišť a Českého statistického úřadu, který by přispěl k rozklíčování procesů probíhajících v neziskovém sektoru.

PhDr. M. Čermáková (Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1, cermako@soc.cas.cz) informovala přítomné o aktivitách pracoviště, které řídí. Uvedla, že problematika NNO a občanské společnosti probíhá napříč výzkumnými tématy ústavu. Závěrem navrhla zpracování přehledových studií aktivit jednotlivých vědeckých pracovišť. Připojila se k návrhu Doc. JUDr. I. Malého na zorganizování setkání pracovníků výzkumu neziskového sektoru a zástupců NNO.

PhDr. P. Frič (Institut sociologických studií UK (U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice, fric@mbox.fsv.cuni.cz) zrekapituloval již několik let probíhající výzkumy uvedeného tématu v institutu. Dále informoval o probíhajícím výzkumu Centra pro sociální a ekonomické strategie, týkajícím se spolupráce veřejné správy s NNO v návaznosti na evropské podmínky (tj. partnerství, subsidiarita apod.)

Závěr:

· Sekretariát Rady zorganizuje schůzku se zástupci uvedených vědeckých pracovišť (případě některých NNO) a zjistí možnosti zorganizování semináře zástupců vědeckých pracovišť, NNO a ČSÚ, včetně jeho obsahu. O výsledcích bude informovat členy Rady na jejím zasedání 14. května 2003.

AD 2

Zprávy o činnosti výborů Rady (členové Rady obdrželi zápisy ze schůzí výborů spolu s pozvánkou na zasedání Rady).

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš požádal předsedy všech tří výborů Rady, aby informovali o jejich práci.

a) Předsedkyně Výboru pro spolupráci s regiony PhDr. J. Wenigerová informovala, že Výbor v uplynulém období provedl analýzu dotačních záměrů vůči NNO jednotlivých krajů, na jejímž základě zpracoval "Doporučení základních principů pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů". Tento materiál by se měl stát součástí materiálu pro jednání vlády "Návrh na decentralizaci části finančních prostředků určených na státní dotace na projekty NNO na úroveň krajů počínaje rokem 2004", který Výbor připravuje. Vyjádřila pochybnost o možnostech Výboru ovlivnit decentralizaci finančních prostředků na dotace NNO na úroveň krajů při vývoji, který příprava novely zákona o rozpočtovém určení daní provází. Uvedla svůj osobní názor, že považuje za nezbytné, aby se postoj ministerstev k tomuto problému změnil a kraje získaly finanční prostředky do svého samostatného rozpočtu. Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš uvedl, že při projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní na schůzi vlády předložili jednotliví ministři postupy svých resortů, které hejtmani bez připomínek přijali. V diskusi uvedla místopředsedkyně Rady Ing. T. Holečková, že se zástupci NNO obracejí na kancelář předsedy vlády s názorem, že není možné převádět finanční prostředky na kraje, dokud nebude zpracován zákon o sociálních službách a standardy. V této souvislosti MUDr. M. Černá podpořila potřebu zákona o sociálních službách pro NNO poskytující služby, protože zákon č. 100/1998 Sb., se týká pouze rezidenčních a pečovatelských služeb. Rovněž Mgr. M. Žárský uvedl, že jsou nutné legislativní úpravy "služeb sociální péče" a "sociálních služeb". Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš ukončil tuto diskusi s tím, že její další pokračování je třeba vést na půdě Výboru pro spolupráci s regiony v souvislosti s materiálem, který výbor připravuje pro schůzi vlády.

b) Předseda Výboru pro NIF Ing. Jiří Műller informoval přítomné, že v březnu 2003 začal Fond národního majetku rozdělovat částku 285 mil. Kč nadacím úspěšným ve II. etapě rozdělování NIF podle usnesení vlády č. 18/2003. Dále upozornil na fakt, že v minulých dnech bylo realizováno usnesení vlády č. 477/2002, čímž došlo k dohodě o prodeji státních podílů v regionálních elektroenergetických distribučních společnostech akciové společnosti ČEZ za 32 mld. Kč. Část těchto akcií je obsažena v současném portfoliu NIF. ČEZ má výše zmíněnou částku splatit Fondu národního majetku prostřednictvím směnek do roku 2006. Již v letošním roce má Fond národního majetku obdržet několik miliard Kč Proto Ing. J. Műller navrhl, aby Rada svému předsedovi doporučila zahájit jednání s Fondem národního majetku a Ministerstvem financí o následujících otázkách: Jaká částka přejde v letošním na účet NIF? Jak vysoká částka z 32 mld. Kč připadne na účet NIF celkem a kdy bude tato částka nadacím rozdělena?

Závěr:

· Rada doporučila PhDr. P. Marešovi, místopředsedovi vlády a předsedovi Rady, zahájit jednání s Fondem národního majetku a Ministerstvem financí k výše uvedeným problémům s tím, že podklady pro tato jednání připraví Výbor Rady pro NIF.

c) Předseda Výboru pro spolupráci s EU RNDr. Miroslav Kundrata uvedl, že se práce Výboru v uplynulém období soustředila především na zlepšování podmínek účasti NNO při využívání strukturálních fondů EU v jednotlivých operačních programech, především v OP Rozvoj lidských zdrojů, Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 3 Praha a Společním regionální operačním programu. V těchto operačních programech se Výboru podařilo dosáhnout některých úspěchů, přičemž vyzdvihl zapracování globálních grantů pro NNO u OP RLZ a JPD 3. Informoval, že byla ustavena pracovní skupina k přípravě materiálu "Podpora kapacit NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU" - termín předložení vládě konec září 2003. Na závěr RNDr. Miroslav Kundrata informoval přítomné, že se díky práci Výboru zlepšila komunikace mezi zástupci NNO a resorty, odpovědnými za přípravu jednotlivých operačních programů, a tím i výměna informací o těchto procesech. To považuje za mimořádně důležité s ohledem na současnou rychlost přípravy vstupu ČR do EU.

AD 3

Projednání Plánu práce Rady na rok 2003 (návrh plánu práce Rady na rok 2003 obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její zasedání).

Místopředseda Rady T. Pojar požádal její členy o připomínky a nové náměty k návrhu plánu práce na rok 2003, který zpracoval sekretariát Rady. Informoval, že plán práce obsahuje materiály, které má Rada zpracovat pro jednání vlády, včetně termínů jejich předložení. Jedná se o:

- "Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO v roce 2004 a rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002" - termín předložení vládě konec května 2003,

- "Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2002" - termín předložení vládě konec května 2003,

- "Návrh na decentralizaci části finančních prostředků určených na státní dotace na projekty NNO na úroveň krajů počínaje rokem 2004" - termín předložení vládě konec června 2003,

- "Podpora kapacit NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU" - termín předložení vládě konec září 2003,

- "Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z NIF v I. a II. etapě" - termín předložení vládě konec září 2003,

- "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při CEDR (spravovaný MF)" - termín předložení vládě konec prosince 2003.

Závěr:

· Rada přijala návrh plánu na rok 2003 bez připomínek. Sekretariát Rady rozešle jejím členům plán práce Rady spolu se zápisem z jejího zasedání.

AD 4

Různé.

a) JUDr. L. Deverová vystoupila s podnětem, týkajícím se církevních právnických osob a jejich postavení podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, a podle nálezu Ústavního soud ČR č. 4/2003 Sb. Upozornila na problémy tohoto typu NNO, které podle jejího názoru vyplývají z toho, že Ministerstvo kultury neakceptovalo výše uvedený nález Ústavního soudu. K této informaci se připojila také PhDr. L. Vostřáková, zástupkyně Ministerstva zdravotnictví, která informovala o tom, že církevní právnické osoby, které dosud nejsou evidovány Ministerstvem kultury, nemohou obdržet státní dotaci z jejich resortu.

Závěr:

· Sekretariát Rady připraví podklady pro bilaterální jednání místopředsedy vlády a předsedy Rady PhDr. P. Mareše s ministrem kultury k výše uvedené problematice.

b) JUDr. H. Frištenská seznámila členy Rady s dopisem místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. S. Grosse, který požádal místopředsedu vlády a předsedu Rady PhDr. P. Mareše o jmenování člena Komise pro poskytování dotací akreditovaným vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby, který bude v tomto orgánu zastupovat Radu. U již jmenované Mgr. P. Kalousové upozornil na možný střet zájmů, protože Fórum dárců, jehož je Mgr. P. Kalousová výkonnou ředitelkou, má právní formu občanského sdružení, které by mohlo žádat o akreditaci podle zákona o dobrovolnické službě.

Závěr:

· Rada vzala dopis místopředsedy vlády a ministra vnitra na vědomí. Usnesla se, že ji bude v Komisi pro poskytování dotací akreditovaným vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby Ministerstva vnitra zastupovat MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

c) L. Krajdl požádal Radu a její členy o pomoc při přípravě celostátní konference NNO "Fórum NNO před vstupem do EU", která se má uskutečnit v Praze ve dnech 30. až 31. května 2003, zejména při získávání finančních prostředků, potřebných na zajištění této akce. Ing. M. Šedivý vyjádřil obavu, že fundraising dva měsíce před konáním akce nemůže přinést výsledky. PhDr. H. Šilhánová upozornila na fakt, že RANO, které konferenci pořádá, nemá právní subjektivitu, a proto nemůže být příjemcem nadačních příspěvků. JUDr. Hana Frištenská vyjádřila názor, že Úřad vlády nemůže být finančním zdrojem pro aktivity, které nemají přímý vztah k úkolům, které Rada jako poradní orgán vlády plní.

d) PhDr. J. Tošner pozval přítomné na celostátní konferenci "Dobrovolníci v krizových situacích", která se uskuteční ve dnech 19. až 20. května 2003 v Kroměříži.

e) R. Haken informoval členy Rady o vydání CD-ROM s materiálem shrnujícím současnou problematiku strukturálních fondů "Strukturální fondy a jak na ně" - připraveného pro potřeby NNO Centrem pro komunitní práci - Západní Čechy.

Příští zasedání Rady se uskuteční dne 14. května 2003 od 10:00 hodin v budově Úřadu vlády ČR.

PhDr. Petr Mareš

místopředseda vlády

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X