Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

22. 12. 2009 10:42

25. září 2009

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 25. září 2009

Přítomni / omluveni:  viz prezenční listina
 
 
Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídila její místopředsedkyně Mgr. P. Kalousová.
 
 
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
 
1) Zahájení

2) 
Kontrola úkolů z minulého zasedání

3) Informace o otevřené výzvě nestátních neziskových organizací premiéru Janu Fischerovi a vládě České republiky

4) Informace o činnosti výborů Rady

     a) Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii včetně informace o poselství nestátních neziskových organizací švédskému předsednictví v Radě Evropské unie a návrhu změny Statutu Výboru pro Evropskou unii

     b) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování včetně stavu projednávání novely zákona o obecně prospěšných společnostech

     c) Informace o činnosti Výboru pro regiony včetně informace o uzavírání dohod o spolupráci mezi neziskovým sektorem a krajskými samosprávami

5) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti včetně informace o průběhu vypořádání připomínek nestátních neziskových organizací

6) Informace o průběhu prací na Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

7) RůznéAd 1) Zahájení

Zasedání Rady zahájila Mgr. P. Kalousová a omluvila předsedu Rady M. Kocába. Dále představila nové členy a členky Rady: Mgr. K. Vítkovou Rulíkovou, Ing. Z. Nováka, Ing. Janu Vohralíkovou, M. Čermáka, PhDr. H. Šilhánovou, PhDr. B. Hejnou, Bc. P. Kubálkovou, Mgr. S. Škarabelovou, Ph.D. a doc. Ing. M. Dohnalovou, CSc. Jako host se zasedání zúčastnila Ing. Z. Prouzová z Centra pro výzkum neziskového sektoru v Brně.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila program dnešního zasedání.Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

Kontrolu úkolů z minulého zasedání provedla JUDr. H. Frištenská.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh na jmenování nových členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a pověřila svého předsedu, aby ho předložil vládě (Hlasování: 21 – 0 – 1).
V souladu s usnesením Rady z jejího zasedání dne 30. června 2009 sekretariát Rady připravil návrh pro jednání vlády na jmenování a odvolání jejích členů. Vláda dne 21. září 2009 navrhované změny v obsazení Rady schválila. Podle svého Statutu může mít Rada maximálně 37 členů, nyní jich je 35.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh na jmenování nových členů Výboru pro legislativu a financování a pověřila svého předsedu, aby tyto jmenoval.
Jmenovací dekrety pro nové členy Výboru pro legislativu a financování byly rozeslány dne 21. července 2009.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh na jmenování Mgr. Pavlíny Kalousové předsedkyní Výboru pro legislativu a financování a pověřila svého předsedu, aby jí jmenoval.
Jmenovací dekret pro Mgr. Pavlínu Kalousovou byl odeslán dne 21. července 2009.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh na odvolání Mgr. Jana Harta a Mgr. Andrey Rezkové, Ph.D. z funkce členů Výboru pro legislativu a financování a pověřila svého předsedu, aby tyto odvolal.
Odvolávací dopisy byly odeslány dne 9. září 2009.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila rozšíření členů Výboru pro regiony o zástupce Svazu českých a moravských výrobních družstev, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj.
Žádosti o nominace do Výboru pro regiony za uvedené instituce již byly odeslány.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace pověřila svého předsedu, aby do návrhu usnesení k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 se na schůzi vlády pokusil prosadit ustanovení o zamezení poklesu finančních prostředků ze státního rozpočtu, určených na dotační programy pro nestátní neziskové organizace na rok 2010 (Hlasování: 15 – 0 – 2).
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 byly schváleny usnesením vlády ze dne 13. července 2009 č. 885. V souladu s usnesením Rady její předseda předložil spolu s návrhem Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 2010 apel na své rezortní kolegy, který byl vládou schválen. V uvedeném usnesení se mimo jiné ukládá členům vlády, aby při přípravě svých rozpočtových kapitol na rok 2010 zohlednili plánované dotační programy a prozkoumali možnost nekrácení objemu finančních prostředků, určených na tyto programy.

Do konce roku 2009 budou ještě vládě předloženy tyto materiály: Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008, Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 a Informace o stavu plnění priorit a opatření, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. Návrh novely zákona o obecně prospěšných společnostech byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a návrh novely zákona o nadacích a nadačních fondech byl předložen vládě a Legislativní radě vlády. Sekretariát Rady se také stále zabývá věcným záměrem zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání.Ad 3) Informace o otevřené výzvě nestátních neziskových organizací premiéru Janu Fischerovi a vládě České republiky

Mgr. P. Kalousová uvedla, že tuto výzvu iniciovaly tyto nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“): Česká asociace streetwork, Česká ženská lobby, České fórum pro rozvojovou spolupráci, Fórum dárců, Fórum pro integraci, Hestia – Národní dobrovolnické centrum, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, Rada uměleckých obcí a Zelený kruh. Výzva je otevřená a je motivována zejména obavami NNO z toho, že v současné době nemají žádné informace o tom, jakou podobu budou mít dotační programy pro příští rok. NNO nabízejí vládě pomoc při řešení dopadů ekonomické krize. Výzva však není jen o sociálních službách, ale o celém neziskovém sektoru. Na toto téma se připravuje schůzka zástupců NNO s předsedou vlády.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o otevřené výzvě nestátních neziskových organizací premiéru Janu Fischerovi a vládě České republiky.Ad 4) Informace o činnosti výborů Rady

Ad 4a) Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii včetně informace o poselství nestátních neziskových organizací švédskému předsednictví v Radě Evropské unie a návrhu změny Statutu Výboru pro Evropskou unii

Informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii (dále jen „EU“) přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.
RNDr. M. Kundrata uvedl, že výbor se naposledy sešel v polovině srpna. Výbor se zabýval především prací na poselství NNO švédskému předsednictví v Radě EU. Základ textu vznikl ze závěrů a doporučení konference „Evropa angažovaných občanů“, která se konala 4. – 5. května 2009 v Brně. Poselství by mělo být podepsáno předsedou vlády a ministrem pro lidská práva a předsedou Rady. RNDr. M. Kundrata poté stručně představil obsah poselství.

Ing. T. Kažmierski se zeptal, zda má poselství jen informativní charakter nebo jestli má jiný účel. RNDr. M. Kundrata odpověděl, že cílem je především zachování kontinuity v rámci rotujícího předsednictví v Radě EU. Ing. T. Kažmierski proto navrhl, aby dopis obsahoval i výzvu pro švédské předsednictví, aby myšlenky uvedené ve výzvě rozvíjelo.

Ing. R. Haken navrhl, aby byl dopis rozeslán na vědomí i do všech různých mezinárodních sítí NNO.

Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. doporučila, aby se v textu poselství důsledně používalo termínu „nestátní neziskové organizace“.

PhDr. J. Tošner navrhl doplnit text o informaci o Evropském roku dobrovolnické činnosti
2011. A. Sedláček návrh podpořil.

PhDr. H. Šilhánová doporučila, aby poselství obsahovalo apel na uzavření Rámcové dohody o Finančních mechanismech EHP / Norsko na příští období. RNDr. M. Kundrata souhlasil.

RNDr. M. Kundrata dále uvedl, že je zapotřebí schválit novelu statutu výboru. Dosud mohli být členy výboru jen zástupci NNO; nyní se navrhuje, aby členy mohli být i zástupci veřejné správy. RNDr. M. Kundrata zároveň navrhl, aby novými členkami výboru byly Mgr. Ing. J. Bražinová z Odboru řízení a koordinace NSRR Ministerstva pro místní rozvoj a Ing. Z. Drhová, Ph.D.

JUDr. H. Frištenská podala informaci o výsledcích jednání na Ministerstvu práci a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) o možnosti otevření Fondu malých projektů na sociální ekonomiku v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) a o nemožnosti občanských sdružení být konečnými příjemci v podprioritě Sociální ekonomika tohoto operačního programu. Zástupci MPSV se k Fondu malých projektů vyjádřili v tom smyslu, že se jedná o velice specifický nástroj a že by bylo vhodnější zjednodušit čerpání z OP LZZ systémově. O možnosti občanských sdružení čerpat z podpriority Sociální ekonomika bude MPSV uvažovat.

Ing. R. Haken uvedl, že se zúčastnil konference o sociálním podnikání a byl zděšen přístupem zástupce MPSV k této problematice. Podle něj byly totiž dva důvody, proč nejsou občanská sdružení uvedena jako možní příjemci: jednak že nesmějí podnikat, a jednak že on osobně je považuje za netransparentní, a proto je jako možné příjemce do výzvy neuvedl. Ing. R. Haken proti takovému přístupu protestoval.

Ing. M. Šedivý potvrdil, že velký problém plyne ze znění § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, kde stojí, že se tento zákon nevztahuje na sdružování občanů k výdělečné činnosti.

Ing. I. Kaplán doporučil, aby Rada aktivně přistupovala k tvorbě nového programovacího období EU. Dále navrhl, aby v rámci monitorování a evaluace prvních tří let současného programovacího období, které v současné době provádí ministerstvo pro místní rozvoj, došlo ke změnám ve stávajících operačních programech.

Mgr. P. Kalousová konstatovala, že je to dobrý námět pro práci Výboru pro EU.

JUDr. L. Deverová upozornila, že hlavním nedostatkem občanských sdružení je, že se jedná o jedinou právní formu, která může zaniknout dobrovolným rozpuštěním. Navrhla, aby Rada zpracovala návrh velice jednoduché novely zákona o sdružování s jedním paragrafem, že občanská sdružení se zrušují rozhodnutím statutárního orgánu s likvidací.

Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. podpořila návrh JUDr. H. Frištenské, aby občanská sdružení mohla být příjemcem z nové výzvy v rámci podpriority Sociální ekonomika OP LZZ za dodržení jistých podmínek.

JUDr. H. Frištenská upozornila, že nemá smysl se pokoušet o jakoukoli novelu zákona o sdružování. Ministerstvo vnitra je proti. Dále k vystoupení Ing. I. Kaplána uvedla, že žaloba NNO na MPSV je samozřejmě možná.

Ing. T. Kažmierski uvedl, že žaloba je zdlouhavý proces. Efektivnější je kontaktovat příslušný orgán EU, který má na starosti daný operační program s dotazem, zda je možné takto omezovat příjemce podpory, jestli MPSV má tuto pravomoc. JUDr. H. Frištenská konstatovala, že v takovém případě jsou diskriminační všechny operační programy, protože všude jsou jednoznačně stanoveni možní příjemci, a tudíž vyloučeni všichni ostatní.

Mgr. P. Kalousová diskusi shrnula s tím, že Rada má krátkodobé cíle, tj. další jednání s MPSV, dlouhodobé cíle, tj. návrh Ing. I. Kaplána, a diskusi o definici sociálního podniku, případně pokus o novelizaci zákona o sdružování.

JUDr. H. Frištenská dále informovala Radu o stavu vyjednávání s Ministerstvem financí o možném produktu Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen „ČMZRB“). Na dopis předsedy Rady M. Kocába přišla odpověď z Ministerstva financí, která však nebyla zcela jasná. Sekretariát Rady tedy bude dál jednat s Ministerstvem financí, resp. s Národním fondem, který odpověď zpracoval. JUDr. H. Frištenská také informovala Radu o jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti novelizace usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2006 č. 1364 v tom smyslu, aby i NNO mohly být financovány z operačních programů ex ante. Ministerstvo pro místní rozvoj se novelizaci nebrání, chce si však vypracovat analýzu, zda je toho zapotřebí. Zatím tuto analýzu sekretariát Rady neobdržel.
 
USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila poselství nestátních neziskových organizací švédskému předsednictví v Radě Evropské unie a pověřila svého předsedu, aby toto poselství, adresované předsedovi vlády Švédského království podepsal a předložil k podpisu předsedovi vlády České republiky.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh na změnu Statutu Výboru pro Evropskou unii.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh na jmenování Mgr. Ing. J. Bražinové a Ing. Z. Drhové, Ph.D. členkami Výboru pro Evropskou unii a pověřila svého předsedu, aby tyto jmenoval.

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace pověřila svého předsedu, aby v nejbližším období provedl kroky k „Projednání změny pravidel jednotlivých operačních programů obsažených v Národním strategickém referenčním rámci vůči nestátním neziskovým organizacím“ na vládní úrovni. Prioritní je jednání s ministrem pro místní rozvoj a jeho pracovníky. (Hlasování per rollam: 18 – 0 – 1).

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii.Ad 4b) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování včetně stavu projednávání novely zákona o obecně prospěšných společnostech

Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho předsedkyně Mgr. P. Kalousová.

Novela zákona o obecně prospěšných společnostech byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, byla zařazena na pořad 62. schůze, která začíná 29. září 2009, jeho zpravodajkou bude poslankyně JUDr. Z. Bebarová-Rujbrová a bude přikázána k projednání petičnímu výboru.

Novela zákona o nadacích a nadačních fondech byla již předložena vládě, v dohledné době ji projedná Legislativní rada vlády.

Novela zákona o veřejných sbírkách byla projednána se zástupci Ministerstva vnitra. Novela je de facto hotová a bude dopracována Radou a Ministerstvem vnitra. Termín předložení vládě je do konce roku 2009, Ministerstvo vnitra se však domnívá, že to nelze stihnout.

Výbor se samozřejmě dále zabýval i věcným záměrem zákona o statusu veřejné prospěšnosti, ale tomu je věnován zvláštní bod dnešního zasedání.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování.Ad 4c) Informace o činnosti Výboru pro regiony včetně informace o uzavírání dohod o spolupráci mezi neziskovým sektorem a krajskými samosprávami

Informaci o činnosti Výboru pro regiony přednesl jeho předseda Ing. R. Haken.

Ing. R. Haken uvedl, že výbor se od své červnové schůze nesešel a jeho členové se věnovali práci na metodickém doporučení, jak uzavírat partnerské smlouvy mezi krajskými samosprávami a neziskovým sektorem. Pracovala na tom Asociace krajů České republiky (dále jen „AK ČR“) a Asociace NNO v České republice (dále jen „ANNO ČR“). ANNO ČR měla ještě před uvedeným procesem dohodnuto s AK ČR, že spolu uzavřou generální rámcovou dohodu o spolupráci. AK ČR dne 11. září 2009 podepsalo memorandum s ANNO ČR. Je to však pouze prostředek k tomu, aby byly uzavřeny jednotlivé dohody mezi neziskovým sektorem v daném kraji a krajskou samosprávou. Ing. R. Haken navrhl jednu formulační změnu projednávaného materiálu, kterou dohodl s M. Čermákem, zástupcem AK ČR ve výboru. Příští schůze výboru bude 30. října 2009, která bude celá věnována metodice uzavírání dohod mezi neziskovým sektorem a daným krajem písemnou formou.

Mgr. P. Kalousová konstatovala, že nemá text memoranda mezi AK ČR a ANNO ČR k dispozici. Dále se zeptala, jaký dopad na ratifikační proces bude mít nová formulace Ing. R. Hakena a jakou roli v celém procesu hraje Rada vlády pro NNO, neboť jde o dokument mezi jednou neziskovou organizací a AK ČR. Ing. R. Haken odpověděl, že dopad by neměl být žádný. Rada je v procesu účastna svým Výborem pro regiony. Výbor by měl stanovit metodiku uzavírání smluv, dávat doporučení, čeho by se měly týkat a měl by je vyhodnocovat.

PhDr. J. Tošner uvedl, že také nerozumí vztahu mezi kraji, ANNO ČR a Radou.

Ing. T. Kažmierski konstatoval, že předseda Rady se může např. obrátit dopisem na vedení krajů s doporučením takové dohody uzavírat. Rada potom může dodržování dohod monitorovat. To je asi to jediné, co v tom může Rada dělat.

JUDr. H. Frištenská konstatovala, že podle jejího názoru Rada v tomto případě asistuje jednotlivým krajům, AK ČR a ANNO ČR v uzavírání dohod podle jejich vůle. Dále uvedla, že opakovaně žádala Ing. R. Hakena, aby sekretariátu poskytl text podepsaného memoranda jako podklad pro dnešní zasedání, což se nestalo. Rada se tak vlastně zabývá záležitostí, do které de facto nemůže vstoupit a o které nemá dost informací.

Bc. L. Krajdl vysvětlil, že 11. září 2009 memorandum za AK ČR podepsal z pověření Mgr. R. Martínek, protože předseda AK ČR Mgr. M. Hašek se z jednání Rady AK ČR omluvil. Jednalo se tedy o podpis prozatímní a nyní se pouze čeká na to, až memorandum podepíše přímo předseda AK ČR.

Mgr. P. Kalousová konstatovala, že v takovém případě k tomu může Rada přijmout usnesení.

USNESENÍ:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o
uzavírání dohod o spolupráci mezi neziskovým sektorem a krajskými samosprávami a odložila své rozhodnutí o této záležitosti do předložení finální verze memoranda mezi Asociací krajů České republiky a Asociací nestátních neziskových organizací v České republice. (Hlasování: 15 – 0 – 3)

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro regiony.Ad 5) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti včetně informace o průběhu vypořádání připomínek nestátních neziskových organizací

Mgr. P. Kalousová informovala členy Rady o vypořádání připomínek NNO k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti (dále jen „Věcný záměr“), které se konalo dne 15. září 2009 v Lichtenštejnském paláci. Pozváni byli všichni členové Rady, jejích výborů a zástupci těch NNO, které se v období 2008 / 2009 k Věcnému záměru vyjádřily. Setkání se zúčastnil i náměstek ministra pro lidská práva Mgr. C. Walek. Zpracovatelé Věcného záměru připravili pro tuto příležitost případovou studii o předpokládaném dopadu tohoto zákona na NNO.

JUDr. H. Frištenská uvedla, že sekretariát Rady stále jedná o několika zásadních připomínkách k Věcnému záměru. Nevypořádané zásadní připomínky jsou zhruba tyto: Ministerstvo kultury chce poskytovat dotace všem subjektům, nejen těm, které budou mít status veřejné prospěšnosti. Ministerstvo vnitra požaduje jeden rejstřík veřejně prospěšných osob, který by nevedly rejstříkové soudy. S Ministerstvem financí již byly de facto vypořádány připomínky, týkající se daní, resort však stále nesouhlasí s novelizací rozpočtových pravidel. Další nevypořádané zásadní připomínky jsou s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

RNDr. M. Kundrata konstatoval, že přístup některých resortů nechápe. Na jednu stranu nechtějí podporovat občanská sdružení, protože jsou podle nich netransparentní, a na druhou stranu chtějí dotovat všechny subjekty, nejen ty se statusem veřejné prospěšnosti, u kterých bude transparentnost zajištěna.

A. Sedláček informoval ještě o dalších dvou připomínkách, které byly projednány na vypořádání v Lichtenštejnském paláci a u kterých bylo přislíbeno, že se o nich bude dál jednat. Jednak to je povinnost reinvestovat 100 % zisku, kterou některé NNO považují za omezující, a jednak vyřešení vztahu občanských sdružení a jejich organizačních jednotek s ohledem na status veřejné prospěšnosti. Pokud občanské sdružení získá status veřejné prospěšnosti, není zřejmé, zda ho automaticky získají i jeho organizační jednotky nebo zda si budou muset žádat samy. Není totiž jasné, jestli mají organizační jednotky sdružení vlastní právní subjektivitu či nikoliv.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o průběhu prací na věcném záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti včetně informace o průběhu vypořádání připomínek nestátních neziskových organizací a harmonogramu další přípravy. (Hlasování: 17 – 0 – 1)Ad 6) Informace o průběhu prací na Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

Informace o průběhu prací na Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 (dále jen „Rozbor“) přednesla jeho zpracovatelka Ing. Z. Prouzová z Centra pro výzkum neziskového sektoru v Brně.

Ing. Z. Prouzová uvedla, že práce na Rozboru se v současné době zdržely, protože se zjistilo, že v souboru dat, který měla k dispozici, chybělo mnoho údajů o investičních dotacích i neinvestičních dotacích pro NNO. Jednotlivá ministerstva spolupracují dobře a snaží se chybějící data dodat, ale vyžaduje to čas. Data měla být získávána kromě CEDRu i z ISPROFINu, ale z tohoto informačního systému je nelze dostat v požadované struktuře. Ing. Z. Prouzová se je tedy snaží očišťovat. Do 16. října 2009 by měla mít kompletní data za státní rozpočet. Poté je bude nutno očistit a klasifikovat, což si vyžádá dalších 5 – 6 týdnů. Rozbor bude mít v letošním roce poněkud odlišnou podobu. Tabulky a grafy budou tvořit jeho přílohu, kdežto samotný Rozbor bude více popisný. Bude obsahovat např. vývoj podpory NNO za uplynulé roky s predikcí na rok 2009, data za evropské fondy a další informace analytického charakteru.

Ing. Z. Prouzová poté stručně informovala o svých dosavadních zjištěních. Oproti roku 2007 došlo v roce 2008 u převážné většiny ministerstev ke zvýšení podpory NNO. Tento trend (růst, popř. stagnace) bude u některých resortů pokračovat i v roce 2009. Zatím nezjistila, že by v roce 2009 nějaké ministerstvo své prostředky na dotace NNO snížilo, nemá však dosud k dispozici všechna potřebná data.

Mgr. P. Kalousová konstatovala, že předseda Rady požádal o odklad předložení Rozboru do konce roku 2009.

RNDr. M. Kundrata se zeptal, jak pokračuje spolupráce s Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“). Ing. Z. Prouzová uvedla, že je členkou pracovní skupiny ČSÚ pro satelitní účet neziskových institucí. V souvislosti s vytvářením tohoto účtu by ČSÚ potřeboval od Rady zjistit, jaká data, jaké ukazatele atd. by o NNO potřebovala. K této problematice bude pravděpodobně uspořádán kulatý stůl. Centrum pro výzkum neziskového sektoru ho plánuje ještě do konce roku 2009.

PhDr. J. Tošner upozornil, že na základě celostátního česko-norského průzkumu dobrovolnictví zjistili, že ČSÚ sbírá data o dobrovolnictví zcela nerelevantně. Rádi by se proto do pracovní skupiny zapojili.

RNDr. M. Kundrata doporučil, aby ke kulatému stolu byli pozváni i zástupci Rady, jejího sekretariátu apod.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o průběhu prací na Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008.Ad 7) Různé

Mgr. P. Kalousová uvedla, že do tohoto bodu se zatím přihlásil Mgr. R. Jiránek s informací o přípravě nového zákona o dobrovolnické službě.

Mgr. R. Jiránek konstatoval, že vláda uložila Ministerstvu vnitra zpracovat nový zákon o dobrovolnické službě. Text zákona je hotov a prošel vnitřním připomínkovým řízením Ministerstva vnitra. Dne 15. září 2009 rozeslal tento zákon ministr vnitra ostatním ministrům k vyjádření, nejedná se však zatím o oficiální vnější připomínkové řízení. Zákon dostal v elektronické podobě i sekretariát Rady a Mgr. R. Jiránek sekretariát Rady požádal, aby zákon rozeslal členům Rady k připomínkám s termínem do 16. října 2009. Hlavní změnou oproti stávající úpravě dobrovolnické služby je, že nový zákon se bude týkat všech dobrovolníků a všech organizací, které s dobrovolníky přijdou do styku. Zákon se proto nazývá zákon o dobrovolnictví a dobrovolnické službě.

JUDr. H. Frištenská k tomu uvedla, že se zúčastnila jednání o tomto zákoně, které iniciovala Česká rada dětí a mládeže a která se konala u 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky PaedDr. A. Gajdůškové. Projednával se zejména jeden velký problém, který tento nový zákon provází. Podle něj nelze za výkon dobrovolnické služby považovat členství v organizaci a činnost s tímto členstvím spojenou.

A. Sedláček tuto informaci doplnil s tím, že jim vadí, že podle nového zákona nemůže být dobrovolníkem např. statutární zástupce organizace. Z tohoto důvodu jsou akreditované organizace nuceny pro své projekty nabírat cizí dobrovolníky, i když sami disponují vyškolenými dobrovolníky. Považují to zbytečnou komplikaci.

Mgr. P. Kalousová uvedla, že po 16. říjnu 2009 by na toto téma mohl Výbor pro legislativu a financování iniciovat další jednání.

Ing. R. Haken konstatoval, že podle zprávy České tiskové kanceláře připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj Akční plán na využití evropských fondů ke snížení dopadů krize, podle kterého mají mít snazší přístup k dotacím hlavně malé a střední firmy, malé obce a neziskové organizace. Zeptal se, zda měla Rada možnost připomínkovat tento materiál. Dále upozornil, že v současné době probíhá uzavírání dodatků ke smlouvám ještě ze Společného regionálního operačního programu, tedy za rok 2007. Při zpracování žádostí o podporu museli žadatelé uvést u projektu jeho hlavní a vedlejší indikátory. U projektů, u kterých nebyly naplněny hlavní indikátory, dochází (údajně na žádost Ministerstva pro místní rozvoj) k podepisování dodatků ke smlouvám, v nichž jsou vedlejší indikátory projektu posíleny do statusu hlavních. Znamená to, že indikátory, které bylo původně nutno naplňovat jen po dobu trvání projektu, bude nutné splňovat po celé sledované období, tj. i několik let po skončení projektu v rámci jeho udržitelnosti, aniž by na to byly zdroje. Vznesl dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj, jestli tomu tak skutečně je a jestli to považují za systémový přístup. NNO to de facto nutí pracovat dál na něčem, co už ukončily, a ještě na to sehnat odpovídající prostředky.

JUDr. H. Frištenská uvedla, že sekretariát Rady Akční plán na využití evropských fondů ke snížení dopadů krize k připomínkám nedostal. Sekretariát Rady měl k dispozici pouze analýzu čerpání strukturálních fondů v tomto programovacím období, což byl materiál, předkládaný vládě jen pro informaci. Tento materiál skutečně pojmenovává veškeré problémy s čerpáním strukturálních fondů a navrhuje opatření na jejich odstranění. Na toto téma se bude konat jednání náměstka ministra pro lidská práva s náměstky ministrů dotčených resortů.

Ing. B. Kotyza z Ministerstva pro místní rozvoj přislíbil Ing. R. Hakenovi odpověď na oba dotazy. Mgr. P. Kalousová ho požádala, aby kopie odpovědi poslal i sekretariátu Rady k rozeslání členům Rady.

RNDr. M. Kundrata byl toho názoru, že uvedené dodatky měly za cíl především napravit nedostatky smluv z předchozího programovacího období, a pokud mají i takové dopady, které zmínil Ing. R. Haken, jistě se nejedná o záměr. Doporučil jednat o tom s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. nabídla JUDr. H. Frištenské, že jí pošle podklady pro další jednání s MPSV o sociální ekonomice.

Bc. L. Krajdl požádal sekretariát Rady, aby finální a podepsanou verzi memoranda mezi AK ČR a ANNO ČR rozeslal členům Rady.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o stavu přípravy nového zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě a požádala sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace o rozeslání tohoto návrhu zákona členům Rady vlády pro nestátní neziskové organizace k připomínkám. Termín pro zaslání připomínek je 16. října 2009.Mgr. Pavlína Kalousová, v.r.
místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Michael Kocáb, v.r.
předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizaceZpracoval: Ing. Martin Vyšín
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty