Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 16:09

21. září 2004

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 21. září 2004

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Hosté: Z. Hanková – MK

P. Hrubý – KÚ Středočeského kraje

Ing. M. Oliveriusová – MV

PhDr. M. Pospíšil – CVNS

Ing. T. Rosenmayer – CVNS

Ing. P. Smítalová – MF

Ing. J. Tuček – MŠMT

T. Vajdová – NROS

M. Vránová – Grantis

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením místopředsedy Rady T. Pojara. Zasedání se zúčastnilo 19 členů Rady a 1 pověřený zástupce, Rada byla tedy usnášeníschopná.

Program zasedání:

1. Projednání Zprávy o neziskovém sektoru v ČR, připravované pro schůzi vlády a dalšího harmonogramu její přípravy.

2. Informace o činnosti všech tří výborů RNNO a návrh rekonstrukce Výboru RNNO pro spolupráci s EU.

3. Projednání nové metodiky Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů za rok 2004.

4. Různé:

a) Daňové asignace.

b) Novela zákona o DPH a o loteriích a jiných podobných hrách.

c) Rozloučení se členy RNNO – zástupci krajů před komunálními volbami 2004 a zaměstnanci sekretariátu RNNO.

Úvodem místopředseda Rady T. Pojar informoval přítomné o tom, že vláda dosud nejmenovala nového předsedu Rady. K jejímu rozhodnutí má dojít až někdy na přelomu září / října s tím, že dosud není zveřejněno, kdo by novým předsedou měl být. Podle statutu Rady je možné, aby její zasedání svolal a řídil některý z místopředsedů. Dále uvedl, že dnešní zasedání Rady je zřejmě poslední v současné sestavě – volení zástupci krajů, kteří jsou členy Rady, se chystají na listopadové volby a poté bude Rada v této sekci nově obsazovaná podle nominací nových hejtmanů. Současně informoval, že odchází tajemnice Rady a její asistentka, takže příští zasedání Rady bude již připravovat sekretariát Rady v novém obsazení.

Dále místopředseda Rady T. Pojar zrekapituloval úkoly, které vzešly z minulého zasedání Rady:

a) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2005 a rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů byly schváleny usnesením vlády ze dne 9. června 2004 č. 586 (toto usnesení, včetně rozboru, bylo členům Rady rozesláno). Rada na svém posledním zasedání také doporučila sekretariátu, aby ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru Brno připravil návrh nové metodiky pro rok 2005. Ta byla připravena a její projednání je na programu dnešního zasedání.

b) Výroční zprávu Rady za rok 2003 vzala vláda dne 9. června 2004 bez připomínek na vědomí.

c) Na konci června 2004 vyšla pravidelná publikace „Informace o poskytování dotací NNO v roce 2005 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací – příjemců příspěvku z NIF“. Členům Rady byla rozeslána a je ještě k dispozici v sekretariátu Rady.

d) Návrh zákona o daňových asignacích byl dne 2. července 2004 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Poté byly shromážděny připomínky, které obdrželo Forum dárců, aby se jimi mohla zabývat jejich pracovní skupina k tomuto tématu. Další osud tohoto návrhu bude závislý na politické vůli budoucího předsedy Rady.

e) Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO (IS NNO) nebyl dosud vládě předložen s ohledem na komplikovaná a dosud neukončená jednání mezi vedením Úřadu vlády a Ministerstvem financí.

f) Rada uložila předsedovi Výboru pro spolupráci s EU navrhnout rekonstrukci tohoto výboru. Návrh projednal Výbor pro spolupráci s EU dne 31. srpna 2004.

Bod č. 1 programu

Projednání Zprávy o neziskovém sektoru v ČR, připravované pro schůzi vlády a dalšího harmonogramu její přípravy (pracovní podklad byl přílohou pozvánky na zasedání)

Místopředseda Rady T. Pojar informoval, že zpracování Zprávy o neziskovém sektoru (dále jen „Zpráva“) vyplývá z usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 807 s termínem předložení k projednání vládě do konce roku 2004. Rada dnes projedná třetí verzi této Zprávy, která vznikla na základě úkolu, uloženého Radou na jejím minulém zasedání, aby někteří vybraní členové Rady zpřesnili její zadání. Na zpřesnění zadání Zprávy pracovali Ing. T. Holečková, PhDr. H. Šilhánová, JUDr. L. Deverová, T. Vajdová, PhDr. P. Frič a JUDr. H. Frištenská. Uvedl, že řešitelkou Zprávy je již od dubna letošního roku slečna T. Vajdová, která je připravena seznámit Radu se stavem přípravy Zprávy. T. Vajdová informovala, že Zpráva má celkem 9 kapitol (10. kapitolu tvoří návrhy na řešení problémů identifikovaných ve zprávě) a v současné době je to již její třetí verze. Přítomným doporučila, aby v následné diskusi věnovali pozornost především kapitole č. 10.

V diskusi vystoupili P. Pošík, JUDr. L. Deverová, a Mgr. P. Kalousová s návrhy na drobné změny v textu. Ing. J. Müller navrhl vypustit celý odstavec v kapitole 10, který Radě doporučuje přeformulovat své zadání. Nesouhlasil s tím, aby se Rada musela v budoucnu zabývat širší definicí neziskového sektoru, tedy např. i odbory, politickými stranami, profesními komorami apod. Mgr. P. Kalousová požádala o vysvětlení, jak je míněn návrh na součinnost při novelizaci zákona o dobrovolnické službě a zákona o veřejných sbírkách. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že Ministerstvo financí již novelizaci zákona o veřejných sbírkách připravuje. Kromě toho návrhy a doporučení ve Zprávě vycházejí i z podkladů jednotlivých ministerstev, nejsou tedy neopodstatněné. Ing. T. Holečková navrhla, aby v návrhu usnesení vlády ke Zprávě bylo předsedovi Rady uloženo, aby jednotlivé návrhy a doporučení z kapitoly 10 zpracoval. Dále upozornila, že Zpráva se vrátí z připomínkového řízení pravděpodobně velmi pozměněná, proto by možná bylo dobře, kdyby se k nim Rada mohla poté vyjádřit. Ing. J. Müller navrhl, aby té části kapitoly 10, která se týká financování NNO, bylo požadováno, aby vlády navrhla zákon o daňových asignacích. Rovněž by tam měla být zmínka o tom, že Rada prosazuje zakotvení smluvních povinností nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu (dále jen „NIF“) do zákona o nadacích a nadačních fondech. PhDr. H. Šilhánová se pozastavila nad tím, že v kapitole 10 je spousta doporučení ministerstvům, krajům apod., ale žádné Radě.

Závěr:

· Rada svým hlasováním rozhodla, že kapitola 10 se změní následujícím způsobem:

a) z části „Problematika definice neziskového sektoru nejen v zákonech“ bude vypuštěn třetí odstavec;

b) v části „Legislativa“, bude nový odstavec „Přijmout zákon o daňových asignacích ve znění předloženém Radou“;

c) v části „Legislativa“, bude nový odstavec, požadující zahrnutí smluvních povinností nadací – příjemců příspěvku z NIF do zákona o nadacích a nadačních fondech;

d) název kapitoly 10 bude „Problémy, kterými se bude Rada zabývat a u nichž požádá vládu o součinnost“

· Rada doporučuje, aby po zapracování jejích připomínek byla Zpráva rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. Konečný návrh pro jednání vlády (po připomínkovém řízení) projedná Rada na svém příštím zasedání v prosinci 2004.

Bod č. 2 programu

Informace o činnosti všech tří výborů Rady a návrh rekonstrukce Výboru pro spolupráci s EU

Místopředseda Rady T. Pojar vyzval předsedy výborů, aby informovali členy Rady o aktivitách výborů od posledního zasedání Rady. Zároveň omluvil PhDr. Jaroslavu Wenigerovou, předsedkyni Výboru pro spolupráci s regiony, která se z důvodu nemoci nemohla zasedání Rady zúčastnit.

RNDr. M. Kundrata, předseda Výboru pro spolupráci s EU, informoval o společném zasedání Výboru pro spolupráci s regiony a Výboru pro spolupráci s EU dne 31. srpna 2004. Důležitým bodem schůze byly informace o 1. kole předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“). Na schůzi byli proto pozvání zástupci jednotlivých resortů a několika sekretariátů Regionálních rad regionů soudržnosti, aby podali aktuální informace. RNDr. M. Kundrata zejména vyzdvihl účast Mgr. V. Jourové, ředitelky odboru Řídicího orgánu SROP a JPD Praha Ministerstva pro místní rozvoj. Komplexní informace o účasti NNO ve SROP však zatím bohužel nejsou k dispozici. Velkým problémem stále zůstává otázka kofinancování projektů NNO. Dále se RNDr. M. Kundrata zmínil o maďarské delegaci, která se společné schůze rovněž zúčastnila. Slečna Sasvári Nóra z Vládního úřadu pro rovné příležitosti informovala přítomné o vztahu maďarské vlády a občanské společnosti. Velmi zajímavé byly informace o fungování daňových asignací a o Národním občanském fondu. Po společné schůzi obou výborů následovala ještě krátká schůze Výboru pro spolupráci s EU. Bylo rozhodnuto, že Výbor pro spolupráci s EU bude i nadále monitorovat implementaci strukturálních fondů a zároveň se chce podílet na přípravě na nové programovací období 2007 – 2013. Z této schůze vzešel rovněž i návrh na rekonstrukci Výboru pro spolupráci s EU, který byl Radě předložen.

V diskusi vystoupil Ing. J. Jelen a doporučil, aby členem Výboru pro spolupráci s EU byl i nadále zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, nejlépe někdo z odboru Mgr. V. Jourové. Zdůraznil, že ministr pro místní rozvoj s tím souhlasí. Mgr. J. Kašpar rovněž navrhl, aby členem Výboru pro spolupráci s EU byl i zástupce Ministerstva životního prostředí.

Ing. J. Müller, předseda Výboru pro NIF, uvedl, že v dohledné době proběhne rozdělování částky 500 mil. Kč příslušným nadacím. Toto rozdělení musí být dokončeno do konce listopadu 2004. Zároveň probíhají práce na Hodnotící informaci o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF v roce 2003 (dále jen „Hodnotící informace“), která bude předložena vládě do konce prosince 2004. Problémem však je, že cca 20 nadací nedodalo v termínu svou výroční zprávu za loňský rok, což podle usnesení Rady ze dne 19. září 2003 má být Fondem národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“) považováno za závažné porušení smlouvy a vůči těmto nadací má FNM ČR uplatnit sankce plynoucí ze smlouvy s nadacemi. Zástupce FNM ČR ve Výboru pro NIF, Ing. H. Ondrušková, však upozornila, že FNM ČR má před sebou jen zhruba rok a půl existence a že se jeho vedení s největší pravděpodobností nebude chtít pouštět do možných soudních sporů, navíc o poměrně zanedbatelné částky. Náklady na soudní řízení by také zřejmě byly vyšší než sankce od nadací. V důsledku toho se však může stát, že do konce listopadu dostanou v důsledku rozdělení výše zmíněných 500 mil. Kč další finanční prostředky i ty nadace, které prokazatelně závažným způsobem porušily smlouvu s FNM ČR. Výbor pro NIF se proto usnesl, že FNM ČR musí sankce uplatnit. Ing. J. Müller navrhl, aby Rada přijala usnesení, kterým by požádala FNM ČR, aby provedl hloubovou kontrolu nadací, které opakovaně a závažným způsobem porušily smlouvu s ním. Ing. J. Müller dále uvedl, že za odstoupivšího člena Ing. J. Lingera Výbor pro NIF doporučuje Radě navrhnout jako nového člena Mgr. R. Šmídovou, která dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem, podílí se na tvorbě legislativy kapitálových trhů a neziskového sektoru.

V diskusi vystoupil P. Pošík a informoval přítomné, že již v minulosti byl za chybějícího člena Výboru pro NIF navržen Mgr, F. Berka, předseda správní rady Nadace sportující mládeže.

Závěr:

· Rada bere na vědomí informace o činnosti všech svých výborů.

· Rada doporučuje svému předsedovi jmenování nových členů Výboru pro EU podle předloženého návrhu, včetně zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí.

· Rada doporučuje svému předsedovi jmenovat Mgr. R. Šmídovou členkou Výboru pro NIF.

· Rada žádá FNM ČR, aby vůči nadacím, které opakovaně nedodaly FNM ČR výroční zprávu ve stanoveném termínu nebo nerozdělily výnosy z příspěvku z NIF ve stanoveném termínu a které tím závažným způsobem porušily svou smlouvu s FNM ČR, uplatnil sankce, plynoucí ze smlouvy FNM ČR s nadacemi. Rada dále žádá FNM ČR, aby pozastavil další rozdělování finančních prostředků z NIF nadacím, u kterých uplatní sankce a provedl komplexní prověrku jejich činnosti, o jejichž výsledcích bude Radu informovat.

Bod č. 3 programu

Projednání nové metodiky Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů za rok 2004 (který bude zpracováván v roce 2005 s termínem do konce května 2005) – (pracovní podklad byl přiložen k pozvánce na zasedání)

Místopředseda Rady T. Pojar informoval, že návrh metodiky byl zpracován Centrem pro výzkum neziskového sektoru v Brně a přítomni hosté jsou připraveni jej představit. PhDr. M. Pospíšil uvedl, že metodika vznikala mimo jiné i v konzultacích s Ministerstvem financí. Není to jednorázová změna, ale jedná se spíše o střednědobý proces, který odstraňuje pracnost a nepřesnost dotazníkového šetření.

V diskusi uvedl Ing. J. Müller, že podle navrhované metodiky by měl Rozbor financování NNO (dále jen „Rozbor“) sledovat údaje i o takových subjektech, jako jsou církve, politické strany, honební společenstva apod. Dosavadní užší pohled Rady prý znemožňuje celkový pohled na neziskový sektor. Ing. J. Müller však upozornil, že Rada vznikla právě proto, aby byly odlišeny takové typy neziskových organizací, které pomoc potřebují více než např. odbory, církve apod. Materiál, který by podle navrhované metodiky vznikl, by byl bezesporu užitečný, ale neměla by ho předkládat Rada. PhDr. H. Šilhánová navrhla, aby byly v Rozboru sledovány i finanční prostředky z EU. Ing. J. Vohralíková konstatovala, že problémem je existence různých dat na různých místech a státní správa je neumí dát dohromady. Taková komplexní informace by byla jistě zajímavá, ale nebyla si jistá, jaký subjekt by měl být jejím gestorem. JUDr. H. Frištenská upozornila, že současné pojetí neziskového sektoru, vymezené Radou, je již většinou přijímáno a uznáváno a v poslední době z toho vznikly i jisté problémy. Např. organizace IOM[1], která je podle českého práva organizací s mezinárodním prvkem, z toho důvodu nemůže předložit projekt pro strukturální fondy, protože do pojetí neziskového sektoru podle vymezení Rady nepatří. T. Pojar souhlasil, aby subjekty podobného typu jako IOM zahrnula Rada do své definice neziskové sféry, ale nesouhlasil se zařazením např. politických stran a hnutí, bytových družstev atd. Ing. T. Rosenmayer uvedl, že tyto subjekty jsou v navržené metodice zahrnuty proto, aby existovala možnost srovnání se satelitním účtem Českého statistického úřadu. Rozbor samotný se pak může skládat pouze z vybraných údajů. Ing. J. Vohralíková si nebyla jistá, jestli by si Rada vůbec mohla všechny tyto údaje vyžádat. Ing. J. Müllera zajímalo, jestli by byla navržená metodika použitelná, pokud by z ní vypadla kapitola 4 (o rozšíření zkoumaných subjektů). Ing. T. Rosenmayer odpověděl, že ano, ale že by tak z ní zmizelo to nejlepší, tj. srovnatelnost. Gesci za komplexní materiál (tedy se všemi navrhovanými subjekty) by podle něj mělo mít Ministerstvo financí. Zpracovatelé by proto chtěli Radu požádat, aby jim k jednání o tomto problému s Ministerstvem financí dala mandát. Ing. T. Holečková souhlasila a navrhla, aby předseda Rady napsal dopis Ministru financí. Možnost mezinárodního srovnávání by podle ní mohla být pro vládu zajímavá, zejména s ohledem na údaje o zaměstnanosti v neziskové sféře. Na závěr diskuse uvedla JUDr. H. Frištenská, že předložená metodika je zatím pouze pracovní verze a je možné a vhodné, aby na ní sekretariát i Rada s CVNS dále pracovaly.

Závěr:

· Rada souhlasí s navrhovanou metodikou pro zpracování Rozboru financování za rok 2004 s tím, že Rozbor bude nadále sledovat stejné subjekty jako dosud, tj. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a nadace a nadační fondy, přičemž tato kolekce bude rozšířena o organizace s mezinárodním prvkem.

· Rada doporučila, aby do Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů bylo do budoucna zahrnuto i financování aktivit NNO ze strukturálních fondů EU.

Bod č. 4 programu

Různé:

a) Daňové asignace – informace Mgr. P. Kalousové

Mgr. P. Kalousová informovala přítomné, že připomínky z meziresortního připomínkového řízení byly předány Fóru dárců, jehož pracovní skupina je v současné době zpracovává. Připomínky se týkaly např. rozšíření okruhu příjemců daňových asignací (vysoké školy, církve apod.). Ekonomického dopadu daňových asignací se týkaly spíše dotazy a pochybnosti. Zbytek tvořily připomínky převážně legislativně technické povahy. Největší odpor k daňovým asignacím mělo samozřejmě Ministerstvo financí, které poukazovalo na nesystémovost a technickou náročnost daňových asignací. Další osud tohoto návrhu zákona bude v rukou nového předsedy Rady.

Závěr:

· Rada vzala informaci Mgr. P. Kalousové na vědomí.

b) Novela zákona o DPH a zákona o loteriích a jiných podobných hrách – informace T. Pojara

T. Pojar informoval přítomné o připravované novela zákona o DPH s tím, že tato novela má odstranit současné nejasnosti, které zákon obsahuje. Současně navrhl, aby Rada byla aktivní i v připravované novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Navrhl, aby se Rada zapojila do procesu příprav těchto novel, případně, aby sekretariát zajistil, aby Rada byla připomínkovým místem k těmto zákonům.

Závěr:

· Rada požádala sekretariát zajistit, aby se stala připomínkovým místem k výše uvedeným zákonům.

c) Rozloučení se členy Rady – zástupci krajů před komunálními volbami 2004 a zaměstnanci sekretariátu Rady.

T. Pojar poděkoval odstupující místopředsedkyni Rady Ing. T. Holečkové a všem zástupcům krajů v Radě (před komunálními volbami) za jejich dosavadní činnost. Současně poděkoval odcházející tajemnici Rady JUDr. H. Frištenské a její asistentce J. Trombikové.

Přílohy:

· Zápis ze společné schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony a Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 31. srpna 2004

· Zápis ze schůze Výboru RNNO pro NIF ze dne 2. září 2004

Tomáš Pojar, v. r.

místopředseda

Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

V Praze dne: 21. září 2004

Zpracoval: sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

[1] International Organisation for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X