Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 16:06

21. května 2004

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 21. května 2004

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Hosté: Mgr. J. Fryč - MŠMT

Ing. V. Hyánek, PhD. - CVNS

A. Kultová - KÚ Středočeského kraje

PhDr. M. Pospíšil - CVNS

Ing. T. Rosenmayer - CVNS

Ing. P. Smítalová - MF

Ing. J. Šlár - MV

T. Vajdová - NROS

Mgr. H. Velecká - MPSV

M. Vránová - Grantis

Mgr. Z. Zajarošová - MPSV

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením místopředsedy Rady T. Pojara. Zasedání se zúčastnilo 22 členů, Rada byla tedy usnášeníschopná.

Program zasedání:

1. "Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003" - projednání materiálu připravovaného pro schůzi vlády.

2. "Zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2003" - projednání materiálu připravovaného pro schůzi vlády.

3. Návrh zákona o daňových asignacích - informace o výsledcích jednání s místopředsedou vlády a ministrem financí.

4. "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí" - informace o vyrovnání připomínek Úřadu vlády, Ministerstva financí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

5. "Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře NNO s přihlédnutím k uplatnění zásady subsidiarity a k využívání strukturálních fondů EU" připravovanou pro schůzi vlády - první výstup z autorských studií.

6. Informace o činnosti výborů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

7. Různé.

Úvodem místopředseda Rady T. Pojar uvítal přítomné a požádal členy Rady o připomínky, event. doplnění, programu zasedání. Program (který byl na návrh T. Pojara rozšířen v bodě č. 7 "Různé" o projednání způsobu připomínkování věcného záměru zákona o sociálních službách a projednání problematiky výkladu zákona o DPH) členové Rady schválili. Poté místopředseda Rady T. Pojar představil hosty Ing. T. Rosenmayera, Ing. V. Hyánka, Ph.D. a PhDr. M. Pospíšila z Centra pro výzkum neziskového sektoru v Brně a T. Vajdovou z Nadace rozvoje občanské společnosti.

Bod č. 1 programu

Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 -projednání materiálu připravovaného pro schůzi vlády (pracovní podklad obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její zasedání)

JUDr. H. Frištenská informovala, že rozbor zpracovalo Centrum pro výzkum neziskového sektoru v Brně (dále jen "CVNS"), které je také autorem metodiky, schválené Radou na zasedání dne 18. prosince 2003. Materiál byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení, připomínky z resortů očekává sekretariát Rady do 24. května 2004 (dosud žádné závažnější připomínky nedošly). Materiál bude po zasedání Rady a po zapracování připomínek resortů předložen k projednání vládě. Současně upozornila členy Rady, že spolu s projednávaným materiálem obdrželi komentář "Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů: Analýza problémových míst a návrhy řešení", který zpracovalo CVNS a který není součástí tohoto materiálu. Dále uvedla, že materiál by měl podle usnesení Rady z prosince 2003 obsahovat i úsek týkající se nadací, které získaly podporu z Nadačního investičního fondu (dále jen „NIF“). Informace byly získány prostřednictvím dotazníků, které příslušným nadacím rozeslal v březnu 2004 Fond národního majetku s termínem návratky do 15. dubna 2004. Protože se do dnešního dne se vrátilo pouze 60 % dotazníků, na základě žádosti sekretariátu Rady Fond národního majetku podklady urguje - zatím bez většího výsledku. Navrhla, aby členové Rady zvážili, zda tento úsek v rozboru ponechat s ohledem na to, že problematika využívání výnosů z NIF bude obsažena v materiálu, který vláda každoročně dostává k projednání na konci kalendářního roku.

Za zpracovatele rozboru Ing. V. Hyánek, Ph.D. uvedl, že CVNS připravilo již rozbor za rok 2002, a již tehdy se ukázala potřeba nové metodiky. Tu zpracovalo CVNS na podzim loňského roku a Rada ji schválila na svém zasedání dne 18. prosince 2003. Předkládaný rozbor byl již zpracován podle této metodiky. Přesto však přetrvává řada problémů, které mají vliv na přesnost sledovaných údajů. Jde například o to, že nelze sladit údaje poskytované státními orgány, jejichž dotační politika je jinak formulovaná, s údaji poskytovanými kraji a obcemi, které nakupují služby od NNO jiným způsobem. Proto přetrvávají v rozboru i nadále nepřesnosti. Zpracovatel navrhuje dvě možná řešení: zúžit rozsah příštího rozboru pouze na dotace poskytované ústředními orgány státní správy, nebo naopak rozšířit rozsah sledování o další poskytované dotace z veřejných rozpočtů (tedy i dotace mimo systém státní dotační politiky vůči NNO) a o přidělené veřejné zakázky.

V diskusi k rozboru uvedl Ing. J. Műller, že se přiklání ke druhé variantě návrhu zpracovatele, tj. rozšířením rozsahu sledování. Doc. Ing. J. Volf, CSc. apeloval na profesionálně zpracovanou metodiku rozšířeného rozboru a přislíbil pomoc zpracovatelům ze strany MF.

V diskusi k návrhu hlavních oblastí P. Pošík požádal o vysvětlení, proč resorty v rámci hlavní oblasti "Rozvoj sportu a tělovýchovy" vykazují své dotační programy ke zvýšení fyzické zdatnosti, specielních dovedností a návyků určitých profesních skupin armády, policie apod. Dále uvedl, že podle jeho názoru v dotačních programech resortů, které rozvíjejí jednotlivé hlavní oblasti, chybí podpora činnosti Horské záchranné služby a Vodní záchranné služby. Ing. B. Kneblová uvedla, že MV vykazuje tyto aktivity ve svých dotačních programech vůči NNO, protože UNITOP, který sdružuje sportovní oddíly policie, má podobu občanského sdružení. Navíc se toto sdružení zabývá i brannými aktivitami pro civilní zaměstnance MV. JUDr. H. Frištenská položila otázku, ke které jiné hlavní oblasti by bylo možné tyto programy přiřadit, protože svým charakterem jsou sportovními aktivitami. Ing. T. Holečková navrhla změnit termín označení hlavních oblastí podpory NNO na oblasti podpory. Uvedla, že při jejich počtu, který se každý rok zvyšuje, již není možné je považovat za principielní. Členové Rady by si měli především uvědomit, co je účelem hlavních oblastí, resp. čeho chce Rada tímto materiálem dosáhnout. Mgr. J. Fryč uvedl, že pro resorty jsou hlavní oblasti, každoročně zakotvené v usnesení vlády, důležité při přípravě jednotlivých dotačních programů v rámci "domovského" ministerstva, ale současně doporučil v názvu termín "hlavní" ponechat, aby resortu zůstal dostatečný prostor modelovat dotační programy i mimo vládou schválené oblasti podpory. Termín „Hlavní oblasti“, schválené vládou, pak poskytuje lepší pozici při jednání s ekonomickými odbory při rozhodování o uvolňování finančních prostředků na dotace NNO.

V diskusi k návrhu usnesení vlády R. Haken navrhl, aby byl tento návrh doplněn o úkol pro dotující ministerstva rozpracovat jednotlivé hlavní oblasti do svých dotačních programů.

V diskusi k předkládací zprávě Ing. J. Vohralíková navrhla doplnění o informaci o veřejně přístupném informačním systému o NNO.

Závěr:

· Rada hlasováním rozhodla, že původní název, tj. hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO, zůstane nezměněn.

· Rada doporučuje uložit v návrhu usnesení k projednávanému materiálu dotujícím resortům, aby navržené hlavní oblasti rozpracovaly do svých dotačních programů.

· Rada doporučuje z rozboru vypustit část, týkající se problematiky Nadačního investičního fondu.

· Rada uložila sekretariátu zjistit na příslušných resortech (MMR, MV) - kdo zajišťuje podporu činnosti Horské záchranné služby a Vodní záchranné služby.

· Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek jejích členů a po vyrovnání meziresortního připomínkového řízení materiál "Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003" předložil k projednání vládě v termínu do 31. května 2004.

· Rada doporučuje, aby rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů za rok 2004 byl rozšířen podle návrhu zpracovatele a aby sekretariát Rady ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru připravil návrh nové metodiky zpracování tohoto rozboru, který Rada projedná na svém zářijovém zasedání. Připomínky a náměty k nové metodice mohou členové Rady zasílat přímo Centru pro výzkum neziskového sektoru, na adresu: info@e-cvns.cz.

Bod č. 2 programu

Zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2003" - projednání materiálu připravovaného pro schůzi vlády (pracovní podklad obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její zasedání)

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že se jedná se o povinnou výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2003. Zpráva musí být zpracována podle závazné osnovy, kterou pro všechny poradní orgány vlády schválila vláda svým usnesením č. 175/2002. Upozornila, že členové Rady obdrželi před začátkem jejího zasedání aktualizovanou tabulku, týkající se údajů o čerpání finančních prostředků sekretariátem Rady v roce 2003.

Závěr:

· Rada přijala návrh bez připomínek a doporučila svému předsedovi předložit Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2003 vládě pro informaci, a to v termínu do 31. května 2004.

Bod č. 3 programu

Návrh zákona o daňových asignacích - informace o výsledcích jednání s místopředsedou vlády a ministrem financí (pracovní podklad obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání)

JUDr. H. Frištenská informovala, že na základě závěru z březnového zasedání Rady místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš projednal bez výsledku problematiku daňových asignací s Mgr. B. Sobotkou, místopředsedou vlády a ministrem financí. Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš je ochoten na základě doporučení Rady předložit materiál k projednání vládě. Mgr. P. Kalousová informovala, že členové Rady obdrželi před začátkem zasedání novou verzi návrhu zákona o daňových asignacích, upravenou na základě připomínek z posledního zasedání Rady. Dále uvedla, že k této iniciativě se připojují další významné NNO a Fórum dárců jedná s jednotlivými poslaneckými kluby o podpoře tohoto návrhu. Pozitivní odezvy se zatím dočkali od poslaneckých klubů KDU-ČSL a ČSSD. JUDr. H. Frištenská požádala Fórum dárců o spolupráci při vypořádávání meziresortního připomínkového řízení, do kterého bude materiál rozeslán.

V diskusi vystoupil Doc. Ing. J. Volf, CSc. a položil otázku, zda si je neziskový sektor vědom, čeho hodlá asignacemi dosáhnout. Pokud bude tento způsob dominantním ve financování aktivit NNO, nebude většina NNO při získávání finančních prostředků úspěšná zásadním způsobem. Ing. J. Műller doporučil předložení návrhu zákona o daňových asignacích k projednání vládě. Uvedl, že programové prohlášení vlády i koaliční smlouva uvádějí jako jednu z priorit zapojení občanů do veřejné politiky a rozvoj plurality finačních zdrojů pro neziskový sektor - což obojí daňové asignace naplňují. P. Pošík projevil obavy, že by po přijetí zákona o daňových asignacích mohlo dojít ke snížení částky na státní dotace pro NNO. Mgr. J. Kašpar vyslovil souhlas s ideou daňových asignací, protože umožní i občanům s nižšími příjmy podpořit neziskový sektor. JUDr. H. Deverová informovala, že podle jejího názoru by mělo současně s uzákoněním daňových asignací dojít ke změně financování NNO státem ve prospěch jasného a zřetelného nákupu služeb od NNO.

Závěr:

· Rada (poměrem hlasů 12 pro návrh, 0 proti návrhu, 8 se zdrželo hlasování) doporučila svému předsedovi předložit návrh zákona o daňových asignacích k projednání vládě.

Bod č. 4 programu

Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí - informace o vyrovnání připomínek Úřadu vlády, Ministerstva financí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

JUDr. Hana Frištenská informovala, že materiál měl být na základě závěrů z březnového zasedání Rady po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložen k projednání vládě do konce března t. r. Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto připomínkového řízení vznesl Úřad vlády zásadní připomínky, bez jejichž vyřešení není ochoten vypsat příslušné výběrové řízení, bylo předložení materiálu do vlády odloženo na konec května 2004. Informovala, že dne 16. dubna 2004 se uskutečnilo jednání sekretariátu Rady, zástupců MF a MI s náměstkem vedoucí Úřadu vlády Ing. M. Turkem a s ředitelem sekce administrativní Úřadu vlády Ing. J. Dubnem. Z jednání vyplynuly požadavky Úřadu vlády, aby MF zpracovalo písemná stanoviska, ve kterých se zaváže k určitým krokům při převodu majetku a zajištění financí, které Úřad vlády potřebuje, aby mohl povinnost provozovatele IS NNO převzít. Dne 17. května 2004 se uskutečnilo další jednání sekretariátu Rady, a to se zástupci MF (odboru státního rozpočtu, odboru informačních systémů a služeb a odboru financování neziskové sféry) a se zástupcem MI. Jednání dospělo k určitým závěrům a návrhům vůči Úřadu vlády (finanční prostředky na zajištění provozu a rozvoje IS NNO nebudou delimitovány ale rozpočtovány apod.). Na závěr JUDr. H. Frištenská uvedla, že v nejbližších dnech proběhne další jednání se zástupci Úřadu vlády. Pokud vedení Úřadu vlády přijme výše uvedené návrhy, bude materiál sekretariátem Rady dopracován a předložen vládě k projednání.

Závěr:

· Rada souhlasila s navrženým postupem a doporučila svému předsedovi materiál "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí" předložit po dopracování k projednání vládě.

Bod č. 5 programu zasedání

Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře NNO s přihlédnutím k uplatnění zásady subsidiarity a k využívání strukturálních fondů EU připravovanou pro schůzi vlády - první výstup z autorských studií (pracovní podklad obdrželi členové Rady před jejím zasedáním)

Místopředseda Rady T. Pojar informoval přítomné, že úkol zpracovat zprávu o neziskovém sektoru v ČR vyplývá z usnesení vlády č. 807/2003 s termínem předložení k projednání vládě do konce roku 2004. Zprávu připravuje pracovní skupina Rady a řešitelkou zprávy se stala T. Vajdová z Nadace rozvoje občanské společnosti, která je připravena seznámit členy Rady se stavem přípravy zprávy. T. Vajdová uvedla, že od počátku roku 2004 bylo zpracováno 13 autorských studií, které zahrnují témata, nutná pro naplnění osnovy zprávy. Z těchto studií zpracovala první pracovní verzi této zprávy, kterou dne 17. května 2004 obdrželi členové Rady elektronickou poštou. Informovala, že zpráva by měla mít 5 částí, a to vymezení neziskového sektoru, data a fakta o neziskovém sektoru, právní prostředí neziskového sektoru, spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a na závěr doporučení.

V diskusi P. Pošík uvedl, že zásadně nesouhlasí s údaji uvedenými ve zprávě, týkajícími se sportu a nepřesnostmi týkajícími se loterií a her . T. Vajdová požádala P. Pošíka o konzultaci ve věci upřesnění výše uvedených údajů. JUDr. L. Deverová upozornila na nesrovnalosti v počtech NNO, uvedených jednak na několika místech ve zprávě a jednak v rozboru financování NNO. Ing. J. Műller uvedl, že zpráva je podle jeho názoru nesourodá, například protože pracuje se třemi definicemi NNO, ke kterým se váží různé ekonomické a sociologické údaje, a že v této chvíli není jasné, co touto zprávou Rada sleduje ve vztahu k vládě. T. Vajdová požádala Radu o zpřesnění zadání pro tuto zprávu. Ing. T. Holečková zdůraznila, že by si členové Rady měli ujasnit, pro koho je vlastně tato zpráva určena – zda pro vládu, pro EU nebo jako zpráva neziskového sektoru o sobě. Ing. J. Müller byl toho názoru, že by to měla být zpráva pro vládu. JUDr. H. Frištenská navrhla svolat začátkem června poradu s několika zástupci Rady (nejvýše 5 - 6 lidí) k projednání návrhu a formulování přesnějšího zadání zprávy.

Na závěr tohoto bodu programu představil Ing. T. Rosenmayer členům Rady satelitní účet NNO, který připravuje Český statistický úřad ve spolupráci s CVNS. Přítomné pozval na seminář k tomuto tématu, který pořádá CVNS dne 17. června 2004 v Brně.

Závěr:

· Rada projednala první verzi zprávy a navrhuje, aby zpráva byla zpřesněna a doplněna podle připomínek členů Rady. Další připomínky mohou členové Rady zasílat přímo T. Vajdové do konce května 2004. Doporučila uskutečnit jednání vybraných členů Rady k formulaci přesnějšího zadání.

· Rada žádá o předložení další verze zprávy, kterou projedná na svém zasedání dne 21. září 2004.

Bod č. 6 programu zasedání

Informace o činnosti výborů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (členové Rady obdrželi zápisy ze schůze Výboru pro spolupráci s regiony dne 16. března 2004 a zápis ze schůze Výboru pro spolupráci s EU dne 1. dubna 2004 spolu s pozvánkou na její zasedání, zápis ze schůze Výboru pro spolupráci s regiony dne 11. května 2004 není zatím vyhotoven, členům Rady bude rozeslán spolu se zápisem)

O činnosti Výboru Rady pro spolupráci s EU referoval jeho předseda RNDr. M. Kundrata. Informoval o plnění úkolů, které vyplynuly pro výbor z březnového zasedání Rady. Uvedl, že byl nominován do pracovní skupiny Centra pro zahraniční pomoc MF k využívání finančního mechanizmu Norska a Evropského hospodářského prostoru. Z těchto mechanismů by měla ČR čerpat cca 22 mil. Eur ročně. Celý proces je však v časovém skluzu. Mechanismus měl původně fungovat již v letošním roce. To se však nestane, protože řídící orgán vznikne až v září 2004. Všechny dostupně informace jsou k dispozici na internetových stránkách Centra pro zahraniční pomoc (http://phare.mfcr.cz). Dále uvedl, že výbor sleduje vývoj problematiky zálohových plateb pro NNO, které uspějí při žádostech o finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Ke zvýhodnění některých NNO, působících v zemědělství, pokud požádají o podporu z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, uvedl, že tuto problematiku přenesla do monitorovacího výboru k Rámci podporu Společenství zástupkyně NNO pí. J. Knight a o výsledku průběžně výbor informuje. K žádosti na řídící orgán SROP o úpravu vymezení NNO v Programovém dodatku ke SROP informoval, že sekretariát Rady kontaktoval ředitelku řídícího orgánu OP SROP a vymezení NNO bylo upraveno podle požadavku Rady. K problematice novelizace legislativních pravidel vlády, která byla projednána na březnovém zasedání Rady, uvedl, že výbor na své schůzi dne 1. dubna 2004 uložil předkladatelům věcně prodiskutovat návrh s JUDr. L. Deverovou a že se bude této problematice i nadále věnovat.

O práci Výboru Rady pro spolupráci s regiony informoval R. Haken, místopředseda Výboru pro spolupráci s regiony (předsedkyně výboru PhDr. J. Wenigerová se z pracovních důvodů omluvila). Výbor se zabýval především delimitacemi finančních prostředků na dotace NNO z centra na kraje. O tomto problému bude zpracována analýza. Dále R. Haken prezentoval informace o globálním grantu, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti. Ta v současné době zpracovává způsob jeho implementace a hledá kontaktní osoby na úrovni krajů. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Nadace rozvoje občanské společnosti (http://www.nros.cz/globalni-grant/index.html). Závěrem se R. Haken zmínil o problému dobrovolné / dobrovolnické práce jako uznatelných nákladů při předkládání projektů v rámci jednotlivých operačních programů. Resorty si tyto termíny vykládají různě, některé dobrovolnou / dobrovolnickou práci jako uznatelný náklad akceptují, některé ne. Výbor proto doporučil Radě, aby iniciovala ve spolupráci s MPSV zpracování metodiky, která by zahrnula dobrovolnou práci do uznatelných nákladů NNO ve všech operačních programech, do příští výzvy pro předkládání projektů.

O práci Výbor Rady pro NIF informoval Ing. J. Műller, předseda Výboru pro NIF. Uvedl, že se výbor od posledního zasedání Rady nesešel. Stále však pracuje na dvou materiálech – jednak na hodnotící informaci o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF a jednak na dalším dodatku ke smlouvě nadací – příjemců příspěvku z NIF s Fondem národního majetku. Dodatek má řešit především tu skutečnost, že uvedená smlouva je soukromoprávní; její výklad proto nelze provádět jednostranně. Kromě toho vyřeší dodatek řadu nejasností, plynoucích ze smlouvy. V souvislosti s plánovaným zánikem Fondu národního majetku se výbor snaží převést budoucí povinnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF do novely zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Na závěr tohoto bodu programu upozornila JUDr. H. Frištenská na nutnost rekonstrukce všech tří výborů Rady. Výbor Rady pro NIF potřebuje přijmout minimálně jednoho člena, Výbor Rady pro spolupráci s EU potřebuje mezi své členy zahrnout všechny zástupce NNO v monitorovacích výborech k operačním programům a Výbor Rady pro spolupráci s regiony bude muset reflektovat podzimní volby do zastupitelstev krajů.

Závěr:

· Rada vzala na vědomí informace o činnosti výborů a uložila předsedovi Výboru Rady pro NIF a předsedovi Výboru Rady pro spolupráci s EU navrhnout rekonstrukci obsazení těchto výborů na příštím zasedání Rady dne 21. září 2004.

· Návrh na rekonstrukci obsazení Výboru Rady pro spolupráci s regiony projedná Rada po volbách do zastupitelstev krajů na podzim letošního roku.

Bod č. 7 programu zasedání

Různé

a) Mgr. Z. Zajarošová a Mgr. H. Velecká z MPSV informovaly členy Rady o přípravě Národního akčního plánu sociálního začleňování na roky 2004 až 2006. Členové Rady obdrželi informativní materiál "Společné memorandum o sociálním začleňování", připravený vládou ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální věci, který nastiňuje zásadní postup boje s chudobou a sociálním vyloučením.

Závěr:

· Rada doporučila zástupcům MPSV zveřejnit dostupné informace o problematice sociálního začleňování prostřednictvím informačních kanálů pro NNO, které připravil Výbor Rady pro spolupráci s EU pro zveřejňování informací řídícími orgány jednotlivých operačních programů.

b) Místopředseda Rady T. Pojar upozornil, že připravovaný zákon o sociálních službách bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Projevil zájem o to, aby členové Rady dostali možnost jej připomínkovat. O zaslání návrhu zákona o sociálních službách k připomínkám projevili zájem: Mgr. P. Kalousová, JUDr. L. Deverová, PhDr. H. Šilhánová, R. Haken, L. Krajdl, PhDr. J. Tošner a Ing. J. Műller.

Závěr:

· Rada požádala sekretariát, aby zajistil, aby výše uvedení členové Rady dostali zákon o sociálních službách k připomínkám.

c) Místopředseda Rady T. Pojar upozornil na nutnost výkladu nového zákona o DPH pro potřeby NNO. Navrhl požádat MF o jmenování kontaktní osoby, která by byla pověřena odpovídat na otázky NNO a poskytovat stanoviska MF. JUDr. L. Deverová potvrdila, že protože není dosud zpracovaná metodika k tomuto zákonu, je nutné požádat MF o stanovisko ke sporným otázkám. Mgr. P. Kalousová uvedla, že Fórum dárců chystá schůzku daňových poradců se zástupci MF, aby specifikovali problémové okruhy. Po sjednocení a ujasnění některých pojmů a termínů a vyřešení sporných otázek by bylo vhodné uspořádat na danou tematiku seminář pro NNO. JUDr. H. Frištenská navrhla doporučit předsedovi Rady, aby ve svém dopise požádal ministra financí o jmenování pracovníka MF, pověřeného vydávat závazná stanoviska MF k otázkám NNO. Dopis by měl již obsahovat soubor základních otázek k tomuto tématu.

Závěr:

· Rada požádala Forum dárců a Společnost Člověk v tísni o zpracování souboru základních otázek k novému zákonu o DPH a o jejich zaslání v co nejkratším termínu sekretariátu Rady.

· Rada požádala předsedu Rady, aby se obrátil na ministra financí s žádostí o vydání závazného stanoviska ke sporným otázkám položeným zástupci NNO a o jmenování kontaktního pracovníka MF, pověřeného vydáváním stanovisek k otázkám NNO.

d) Ing. H. Kohl informoval přítomné, že Rada Evropy vyhlásila rok 2004 rokem vzdělávání prostřednictvím sportu. K tomuto tématu vyčlenilo MŠMT finanční prostředky také pro NNO.

Příloha: Zápis ze schůze Výboru Rady pro spolupráci s regiony dne 11. května 2004

Tomáš Pojar, v.r.

místopředseda

Rady vlády pro nestátní neziskové

V Praze dne: 18. března 2004

Zpracoval: sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X