Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

8. 10. 2007 10:52

17. května 2005

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 17. května 2005

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Hosté: Mgr. J. Borik, Krajský úřad Olomouckého kraje

A. Krnáčová, Transparency International

Ing. T. Rosenmayer, Centrum pro výzkum neziskového sektoru

PhDr. K. Jánoška, Spolek Carolinum

Ing. R. Soukupová, Ministerstvo pro místní rozvoj

JUDr. C. Žádník, Krajský úřad Olomouckého kraje

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil její místopředseda Mgr. I. Hartmann, MBA.

Program zasedání:

1) Zahájení a schválení programu

2) Kontrola plnění závěrů z minulého zasedání Rady

3) Informace o činnosti výborů Rady

4) Novela zákona o nadacích a nadačních fondech

5) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2004

6) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2006

7) Informace o účasti nestátních neziskových organizací na čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie

8) Vládní zásady financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu

9) Informace o výběrovém řízení na provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích

10) Různé

AD 1) Zahájení a schválení programu

Na úvod omluvil Mgr. I. Hartmann, MBA neúčast předsedy Rady JUDr. P. Němce z důvodu jeho účasti na státní návštěvě. Navržený program zasedání Rady pak byl přítomnými schválen.

AD 2) Kontrola plnění závěrů z minulého zasedání Rady

Tajemník Rady P. Bidlo stručně zrekapituloval splnění závěrů z posledního zasedání Rady. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice vzata vládou na vědomí jejím usnesením ze dne 5. ledna 2005 č. 19. Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2003 byla schválena usnesením vlády ze dne 9. března 2005 č. 275. Výběrové řízení na změnu provozovatele informačního systému o nestátních neziskových organizacích (dále jen „NNO“) bude vyhlášeno počátkem června 2005. Novela zákona o daních z příjmů a věcný záměr zákona o daňových asignacích je v současné době projednáván v Legislativní radě vlády. Věcný záměr bude pravděpodobně ve spolupráci s Legislativní radou vlády přepracován, zejména části týkající se kontrolních mechanismů. Novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách je připravena pro jednání vlády, zatím však nebyla zařazena na její program. Uvolněná místa v Radě a jejím Výboru pro spolupráci s regiony po loňských krajských volbách byla doplněna uvolněnými členy krajských rad. Na základě jednání s náměstkyní ministra pro místní rozvoj Mgr. V. Jourovou bylo uvolněno 50 mil. Kč na předfinancování projektů NNO pro jejich projekty v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“). Návrh na rozdělení částky cca 605 mil. Kč nadacím – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu (dále jen „NIF“) ve dvou splátkách Fond národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“) zamítl. Ing. T. Rosenmayer uvedl, že Centrum pro výzkum neziskového sektoru se dohodlo s Ministerstvem financí na tom, že data pro rozbor financování NNO bude možné čerpat ze současného informačního systému CEDR. V září 2005 budou k dispozici data pro rozbor financování NNO v roce 2004.

Závěr:

· Všechny závěry z minulého zasedání Rady byly splněny.

AD 3 a 4) Informace o činnosti výborů Rady a novela zákona o nadacích a nadačních fondech

Vzhledem k tomu, že předseda Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií RNDr. M. Kundrata se ze zasedání Rady omluvil, informoval o činnosti tohoto výboru P. Bidlo. Ten uvedl, že od posledního zasedání Rady se výbor sešel jednou. Hlavními tématy jeho schůze byly nominace zástupce NNO do Řídícího a koordinačního výboru, kam byla navržena Ing. J. Svobodová, a návrh Metodiky na zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů.

V diskusi R. Haken upozornil, že ke komunikační strategii pro období 2007 – 2013, které pro Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo Centrum pro komunitní práci, tento resort oproti původní představě dosud nevyhlásil výběrové řízení. Pokud tak se tak v dohledné době nestane, může celý navržený systém podle R. Hakena zkrachovat. Dále předložil členům Rady k úvaze, zda navrženým zástupcům NNO do Řídícího a koordinačního výboru a jeho pracovních skupin stačí mandát od Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií, nebo zda by byl vhodnější mandát od samotné Rady. Mgr. I. Hartmann, MBA uvedl, že rychlá nominace byla nutná z časových důvodů, protože Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo velice krátkou lhůtu. Navrhl však, aby do bodu Různé tohoto zasedání bylo zařazeno hlasování o potvrzení již nominovaných zástupců NNO. Konečně R. Haken uvedl, že podle posledních informací se v rámci opatření 3.2 SROP bude po NNO chtít, aby předkládaly místo originálů ověřené kopie účetních dokladů. Jednak je to podle něj zbytečná byrokracie a jednak je tu nebezpečí, že někteří notáři účetní doklady odmítají ověřovat. Ing. R. Soukupová informovala, že 50 mil. pro předfinancování projektů NNO je již uvolněno. Metodika pro předfinancování je v současné době na krajských úřadech k připomínkám. Podle jejího názoru bude možné předfinancování zavést do konce roku 2005. Doporučila Radě, aby iniciovala obdobné usnesení vlády, jako bylo usnesení ze dne 10. prosince 2003 č. 1232, pro období 2007 – 2013. Mgr. I. Hartmann, MBA byl toho názoru, že by bylo vhodnější tento problém prosadit spíše v Řídícím a koordinačním výboru, než usnesením vlády. P. Bidlo navrhl usnesení připojit k připravované informaci o účasti NNO na využívání strukturálních fondů Evropské unie. V tom případě však tento materiál bude muset jít do připomínkového řízení a bude tedy nutné požádat o odklad jeho předložení.

PhDr. J. Wenigerová, předsedkyně Výboru Rady pro spolupráci s regiony, uvedla, že tento výbor se také sešel jednou. Informovala o jeho nových členech z krajské samosprávy. Dále uvedla, že hlavním úkolem tohoto výboru byla decentralizace státních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů. Tento úkol však nemohl být splněn a návrh Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2006 nekoresponduje s usnesením vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 807 a usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 642. Co se týče současné situace kolem předfinancování projektů NNO, tak původní záměr Rady také naplněn nebyl. Výbor Rady pro spolupráci s regiony proto žádá, aby pro další programovací období 2007 – 2013 bylo zpracováno zásadní řešení této otázky. Bude to mimo jiné i předmětem nadcházející společné schůze s Výborem Rady pro spolupráci s Evropskou unií.

Ing. J. Müller, předseda Výboru Rady pro NIF konstatoval, že i tento výbor se sešel jednou. Hlavním bodem jeho schůze byla příprava novely zákona o nadacích a nadačních fondech, jehož cílem je převést povinnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF ze soukromoprávního vztahu s FNM ČR do zákona. Návrh zákona reaguje na připravovaný zánik FNM ČR k 31. prosinci 2005. Z členů Rady reagoval na rozeslaný návrh zákona pouze Doc. Ing. J. Volf, CSc., náměstek ministra financí. Jeho připomínky však byly pouze čistě legislativního charakteru a lze je plně akceptovat.

V diskusi vystoupil P. Pošík s požadavkem na změnu v § 23a, bodu 2 v poslední větě. Navrhl posunutí termínu pro vyučtování na 15. leden následujícího roku. Ing. J. Müller s tímto návrhem spíše nesouhlasil s tím, že předložený text novely je výsledkem týmové práce mnoha odborníků, kde má každé slovo svůj účel a význam. Netroufl si proto na místě a sám rozhodnout o připomínce P. Pošíka. PhDr. K. Schwarz navrhl, aby se tato problematika řídila zákonem o účetnictví. Mgr. P. Kalousová upozornila, že některé nadace účtují s hospodářským rokem, a tudíž by pro ně nebylo možné návrh PhDr. K. Schwarze realizovat. T. Pojar uvedl, že problém podle něj spočívá ve významu slova „rozdělení“. JUDr. L. Deverová konstatovala, že slovo „rozdělení“ chápe jako „odepsání“. Pokud je „rozdělením“ myšleno „poskytnutí“, pak se tím rozumí „odepsání“.

Závěr:

· Rada většinou svých hlasů (dva se zdrželi) požádala Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v rámci opatření 3.2 SROP nepožadovalo po NNO kopie účetních dokumentů. V případě, že Ministerstvo pro místní rozvoj tyto kopie vyžadovat bude, žádá Rada o zdůvodnění tohoto postupu.

· Rada jednomyslně požádala, aby pro programovací období 2007 – 2013 byl vytvořen prostor pro zálohové platby a předfinancování projektů NNO v České republice ze strukturálních fondů Evropské unie.

· Rada většinou svých hlasů (jeden se zdržel) schválila novelu zákona o nadacích a nadačních fondech v původně předloženém znění se zapracovanými připomínkami Ministerstva financí.

AD 5) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2004

P. Bidlo podal přítomným stručnou informaci o přípravě a zpracování Výroční zprávy o činnosti Rady v roce 2004.

Závěr:

· Rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2004.

AD 6) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2006

P. Bidlo informoval přítomné o přípravě Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2006 (dále jen „Hlavní oblasti“).

V diskusi vznesl Ing. P. Holý dotaz, zda by bylo možné v Hlavních oblastech uvést i informaci o konkrétní výši finančních prostředků, které resorty vyhradí pro jimi financované činnosti NNO. P. Pošík měl několik připomínek ke konkrétním činnostem, podporovaným resorty vnitra a obrany. Při hlasování je však Rada nepodpořila.

Závěr:

· Rada vzala na vědomí návrh Hlavních oblastí.

· Rada uložila svým Výborům pro spolupráci s regiony a pro spolupráci s Evropskou unií provést analýzu státní dotační politiky vůči NNO a na jejím základě navrhnout další kroky, které povedou k účinné decentralizaci příslušných finančních prostředků na úroveň krajů a které budou odrážet problematiku čerpání pomoci NNO z evropských fondů.

AD 7) Informace o účasti nestátních neziskových organizací na čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie

P. Bidlo informoval přítomné, že tento materiál měl být vládě předložen pro informaci a vznikl na základě podkladů od Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě diskuse k bodu č. 3 tohoto zasedání však bude tento materiál předložen vládě s návrhem ukládacího usnesení, které se bude týkat problematiky kofinancování a předfinancování projektů NNO pro další programovací období 2007 – 2013. Materiál tedy bude rozeslán do vnějšího připomínkového řízení, a proto bude nutné požádat o odklad jeho předložení vládě. Sekretariát také navrhuje vypracovat analýzu dosavadní dopadů členství v EU na NNO, která by se stala pomocníkem pro diskusi o dalším programovacím období.

V diskusi konstatoval R. Haken, že by v materiálu měla být uvedena i informace o přípravě na programovací období 2007 – 2013 a kontakty na zástupce NNO v monitorovacích výborech. Sekretariátu Rady navrhl, aby zvážil vhodný způsob publikace tohoto materiálu.

Závěr:

· Rada vzala na vědomí materiál Informace o účasti NNO na čerpání ze strukturálních fondů EU a uložila sekretariátu Rady zahájit ve spolupráci s předsedou Výboru pro spolupráci s EU práce na přípravě analýzy dosavadních dopadů členství ČR v EU na neziskový sektor.

AD 8) Vládní zásady financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu

P. Bidlo uvedl, že se množí signály o tom, že by bylo vhodné současné zásady vlády pro poskytování dotací NNO novelizovat. Rada by měla vytvořit pracovní skupinu, která se tímto problémem bude zabývat. Novela vládních zásad by měla být vládě předložena nejlépe do konce září 2005.

Závěr:

· Rada schválila záměr novelizovat vládní zásady financování NNO ze státního rozpočtu a ustanovila za tímto účelem expertní skupinu.

AD 9) Informace o výběrovém řízení na provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích

P.Bidlo informoval, že vyhlášení výběrového řízení a jeho podoba byly schváleny vedením Úřadu vlády ČR. Zveřejnění předpokládá na začátku června 2005.

Závěr:

· Rada vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na provozovatele IS NNO.

AD 10) Různé

a) PhDr. K. Jánoška představil členům Rady projekt Spolku Carolinum, týkající se každoročního udělování ceny nejlepším dárcům. Požadoval od Rady podporu tohoto projektu, resp. dohodu o partnerské spolupráci. Nabídl členům Rady např. účast v hodnotící komisi. V diskusi se členové Rady vyjádřili k tomuto návrhu negativně. Uvítali sice každou iniciativu v tomto směru, na druhou stranu však odmítli jakoukoli formu oficiální spolupráce na tomto projektu s odůvodněním, že Rada je jednak poradním orgánem vlády a jednak si Rada chce zachovat svůj status nezávislosti.

Závěr:

· Rada uvítala iniciativu Spolku Carolinum, odmítla však jeho návrh na dohodu o partnerské spolupráci.

b) A. Krnáčová z Transparency International představila členům Rady projekt této organizace na „certifikaci“ NNO. Zdůraznila však, že Transparency International nebude tím subjektem, který by měl certifikovat. Tento nástroj pouze dává českému neziskovému sektoru k dispozici. Na závěr svého vystoupení pozvala členy Rady na konferenci k tomuto projektu, která se bude konat 23. – 24. května 2005.

Závěr:

· Rada vzala informaci A. Krnáčové na vědomí.

c) Ing. M. Šedivý informoval o současné situaci kolem registrace občanských sdružení. Ministerstvo vnitra začalo od jisté doby jinak vykládat zákon o sdružování. Jedná se zejména o nejasnost a ztotožňování pojmů „výdělečná činnost“ a „živnostenské podnikání“, jež nejsou ve vztahu ke sdružení v zákoně jednoznačně definovány. Důsledkem této nejasnosti a výše uvedené změny výkladu je nyní v mnoha případech odmítána registrace sdružením, jež byla donedávna tímto úřadem se stejným typem stanov bez problémů registrována. Již existujícím sdružením s podobným problémem je pak znemožněna změna stanov. Na výtky těchto sdružení ministerstvo většinou odpovídá poukazem na živnostenský zákon a dalším zamítnutím podaných stanov, čímž ovšem nevysvětluje změnu postoje. Ing. M. Šedivý navrhl, aby předseda Rady požádal ministra vnitra o vysvětlení.

Závěr:

· Rada požádala svého předsedu, aby požádal ministra vnitra o vysvětlení.

d) R. Haken upozornil na problém, týkající se Probační a mediační služby a související s výkonem alternativního trestu v NNO. Na rozdíl od dobrovolníků, fungujících podle zákona o dobrovolnické službě, není vyřešena otázka pojištění takového člověka.

Závěr:

· Sekretariát Rady požádá o analýzu dalšího postupu Ministerstvo spravedlnosti.

e) P. Bidlo navrhl potvrdit nominaci zástupců NNO v Řídícím a koordinačním výboru a jeho pracovních skupinách.

Závěr:

· Rada většinou svých členů (dva se zdrželi) schválila nominaci Ing. J. Svobodové do Řídícího a koordinačního výboru a stávající nominace do jeho orgánů.

Mgr. Ivo Hartmann, MBA. v.r.

náměstek místopředsedy vlády

a ministra spravedlnosti

a místopředseda Rady

V Praze, dne 25. května 2005

Zpracoval: Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X