Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

16. 4. 2009 14:52

11. března 2009

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 11. března 2009

Přítomni / omluveni:  viz prezenční listina
 
Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil zpočátku její předseda Michael Kocáb, poté jeho místopředseda Ing. T. Kažmierski.
 
 
Program zasedání:
 
1) Zahájení
 
2) Představení členů a členek Rady a seznámení se s prioritami ministra
 
3) Kontrola úkolů z minulého zasedání
 
4) Informace o činnosti výborů Rady
 
      a) Výbor pro Evropskou unii
      b) Výbor pro legislativu a financování
      c) Výbor pro regiony
 
5) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti
 
6) Informace o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím
 
7) Evaluace Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu
 
8) Různé
 
 
 
Ad 1) Zahájení
 
Zasedání Rady zahájil poprvé v tomto roce a ve své funkci její předseda Michael Kocáb. Přednesl program a následně se hlasovalo o jeho schválení.
 
Usnesení:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila program dnešního zasedání.
 
 
 
Ad 2) Představení členů a členek Rady a seznámení se s prioritami ministra
 
Předseda Rady vyzval všechny členy, aby se představili a v krátkosti informovali, koho v Radě zastupují. Následně pak představil svého nového náměstka Mgr. C. Walka a seznámil přítomné se svými prioritami pro rok 2009: dokončit práce na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích a předložit jej vládě, zaměřit se na přínos nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) při zmírňování dopadů hospodářské krize – možnost inspirovat se britskou strategií, změnit dotační systém ČR, hledat nové zdroje a nástroje pro udržitelnost neziskového sektoru a pracovat na partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.
 
 
 
Ad 3) Kontrola úkolů z minulého zasedání
 
Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady přednesla Mgr. K. Manová.
 
Úkol: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednáním s řídícími orgány operačních programů za účelem zadání analýz čerpání finančních prostředků ze strany nestátních neziskových organizací v rámci prvních výzev operačních programů, financovaných z prostředků technické asistence operačních programů.
Tento úkol byl zadán na Radě 10. října 2008. Čekalo se na odpovědi ze všech šesti resortů (Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Hlavního města Prahy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí). Přičemž se zdá, že resorty otázku s výjimkou Ministerstva životního prostředí nepochopily. Jejich odpovědí bylo, že potřebnou analýzu nemohou dodat, jelikož technická asistence je určená pouze pro řídící orgán, implementační strukturu a NNO nemohou být součástí implementační struktury. Oproti tomu Ministerstvo životního prostředí zadalo projekt z technické asistence „Komunikace a propagace Operačního programu Životního prostředí, 2. etapa partnership“, který byl realizován NNO na festivalech Ekofilm. Celý tento proces zdokumentovalo a je k nahlédnutí pro inspiraci dalším resortům.
 
Úkol: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí jmenování L. Kubového členem Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Pan L. Kubový byl jmenován členem Výboru pro regiony v prosinci 2008.
 
Úkol: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila zvýšení počtu členů Výboru pro regiony o tři členy – zástupce Spolku pro obnovu venkova, zástupce Hospodářské a Agrární komory.
V současné době probíhají jednání se zástupci uvedených organizací a budou brzy doplněni.
 
Úkol: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila Hodnotící informaci o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2007 a pověřila svou předsedkyni, aby jí předložila vládě pro informaci).
Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2007 byla předložena vládě pro informaci na její schůzi dne 5. ledna 2009.
 
Úkol: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích.
Dne 5. ledna 2009 byl vládě předložen materiál s názvem „Informace o průběhu prací na přípravě věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích“.
 
Úkol: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o Bezpečnostním výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“.
Závěrečná zpráva o tomto výzkumu byla rozeslána členům Rady dne 6. března 2009 v elektronické podobě.
 
Dále byl doplněn Plán legislativních prací vlády na rok 2009. V tomto roce má Rada tyto legislativní úkoly: do konce dubna předložit vládě věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné pospěšnosti, do konce května novelu zákona o obecně prospěšných společnostech a novelu zákona o nadacích a nadačních fondech a do konce prosince společně s Ministerstvem vnitra novelu zákona o veřejných sbírkách.
 
Usnesení:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání.
 
 
 
Ad 4) Informace o činnosti výborů Rady
 
 
Ad 4a) Výbor pro Evropskou unii
 
Předseda Výboru pro Evropskou unii RNDr. M. Kundrata nebyl přítomen.
 
 
 
Ad 4b) Výbor pro legislativu a financování
 
Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská.
Výbor se sešel v tomto roce dvakrát. Další schůze je plánována na 1. dubna 2009. Má setrvalé priority. Nejdůležitější z nich je příprava zákona o veřejně prospěšných organizacích. Jelikož jde o samostatný bod na programu jednání Rady, chtěla pouze podotknout, že Výbor měl k předcházející verzi věcného záměru tohoto zákona řadu připomínek. Tyto připomínky zpracovatelé JUDr. J. Svejkovský a JUDr. L. Deverová přijali a již zapracovali. Výbor se zabýval novelou zákona o obecně prospěšných organizacích a novelou zákona o nadacích a nadačních fondech (obojí ve vládě do konce května 2009). Dále se Výbor zabýval zákonem o veřejných sbírkách, kde vznikají dvě verze, které spolu navzájem nekorespondují. Verze, kterou připravil ministr a předseda Legislativní rady vlády, je velmi liberální a hrozí vysoké riziko zneužití. Druhou verzi teprve připravuje Ministerstvo vnitra. JUDr. H. Frištenská navrhla, aby před předložením návrhu zákona ministra a předsedy Legislativní rady vlády do vlády prošel tento návrh jednáním Rady. Výbor se také zabýval věcným záměrem zákona o loteriích a jiných hrách. K tomuto záměru vypracoval Výbor, potažmo Fórum dárců, připomínky, kterým zpracovatel až na jednu vyhověl. Zůstává však připomínka, že provozovatel těchto činností si může vybrat mezi státem a veřejně prospěšnými účely v podstatě soukromých subjektů, kam odvede povinnou část svého zisku. Odvodům do státního rozpočtu by se však podle JUDr. H. Frištenské mělo zabránit.
JUDr. H. Frištenská navrhla ještě dvě usnesení. Jedno týkající se zákona o veřejných sbírkách (vzájemná provázanost obou verzí, projednání zákona na Radě), druhé týkající se zákona o loteriích a jiných hrách (zásadní připomínka možných odvodů). Usnesení bylo potřeba naformulovat, hlasování proběhlo později v průběhu zasedání.
 
Usnesení:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování (Hlasování: 23 – 0 – 1).

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace požádala, aby novela zákona o veřejných sbírkách, připravovaná z iniciativy ministra pro místní rozvoj JUDr. Cyrila Svobody, byla před jejím předložením vládě předložena k projednání Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace požádala sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace o položení dotazu ministrovi vnitra týkající se postupu prací na novele zákona o veřejných sbírkách dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2009 (Hlasování: 22 – 0 – 1).

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace se připojila k zásadní připomínce ministra a předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, která byla vznesena k návrhu věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her. Připomínka se týkala nevhodného zvýhodňování povinných odvodů na veřejně prospěšné účely do státního rozpočtu. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace doporučila další jednání s předkladatelem tohoto zákona (Hlasování: 16 – 1 – 6).
 
 
 
Ad 4c) Výbor pro regiony
 
Informaci o činnosti Výboru pro regiony přednesl jeho předseda Ing. R. Haken. Nejprve zmínil tři zásadní pilíře Výboru: partnerství mezi neziskovým sektorem (dále jen „NS“) a veřejnou správou (dále jen „VS“), servis pro NNO a sociální ekonomika. Ing. R. Haken uvedl usnesení ze třech setkání Výboru, která by mohla být zajímavá pro členy Rady. Výbor požádal o nové zástupce krajských samospráv, žádal zdůvodnění, proč byla občanská sdružení vyškrtnuta jako možní příjemci globálního grantu Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále informoval o tom, že chce požádat o schůzku na téma partnerství a financování NS s náměstkem ministra financí Ing. M. Kalousem a na základě pověření Výboru chce navštívit a informovat krajské rady o možných způsobech naplňování principů partnerství mezi NS a VS s ohledem na vyhodnocení Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu. Další zasedání Výboru proběhne 3. dubna 2009 v Lichtenštejnském paláci. Do 13. března mohou členové Rady zasílat své představy o tom, jak by měla fungovat dobrá partnerská spolupráce NS a VS.
 
Usnesení:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o činnosti Výboru pro regiony.
 
 
 
Ad 5) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti
 
Předseda Rady M. Kocáb informoval členy o téměř dokončeném návrhu věcného záměru zákona o organizacích se statutem veřejné prospěšnosti (dále jen „VPO“) společně se závěrečnou zprávou RIA – hodnocení dopadů regulace, požádal je o finální připomínky, aby se mohly zapracovat a poté poslat oba dokumenty do připomínkového řízení. Žádal JUDr. J. Svejkovského, autora věcného záměru zákona, aby představil poslední verzi. Informace doplnily také JUDr. L. Deverová, jedna ze zpracovatelek zákona, a JUDr. H. Frištenská, předsedkyně Výboru pro legislativu a financování.
JUDr. J. Svejkovský připravil s JUDr. L. Deverovou část věcného záměru, která se zabývá body A – D. Část E, hodnocení dopadu, zpracovával Úřad vlády, především pak JUDr. H. Frištenská a Mgr. M. Šrámková.
Podle JUDr. J. Svejkovského byl při zpracování první části kladen důraz na to, aby se zprůhlednil přístup k dotačním titulům, sjednotily podmínky, za kterých se mohou uchazeči hlásit o účast na soutěži, aby uchazeči o dotace byli transparentnější a aby se srovnaly podmínky pro všechny právní formy. Zpracování vycházelo z podnětů a připomínek, které jednak zazněly na půdě Rady, dále pak probíhaly konzultace s jednotlivými ministerstvy (především důležitá schůzka proběhla na Ministerstvu financí s Ing. E. Janotou z oblasti rozpočtu a Mgr. P. Chrenkem za oblast daní). Požadavkem ministerstev bylo vytvořit a nastavit takové parametry, aby organizace, jež se ucházejí o dotační tituly, byly maximálně transparentní a aby procesy byly sjednocené. Finální podoba bude utříděna do 13. března, především jde o synchronizaci obou zpracovávaných částí co do pojmů a cílů.
JUDr. L. Deverová pouze dodala, že byla zapracována připomínka, aby se jednalo o evidenční princip. Jediné, co zákon neupravuje, je otázka, který orgán VS nebo soud povede rejstřík VPO.
JUDr. H. Frištenská podotkla, že se jednalo především o dopracování RIA. Požadavek byl, aby měla čtyři varianty. Zároveň uvedla dvě možné varianty vedení evidenčního rejstříku: Ministerstvo financí, konkrétně daňový úsek, nebo Ministerstvo spravedlnosti, které má zkušenost s vedením Obchodního rejstříků. Obě ministerstva jsou navíc neutrální ve vztahu k možným nevhodným interpretacím veřejně prospěšných činností. Dalšími připomínkami Výboru byl požadavek na zpřehlednění textu, přesunout cíle a věci se jich týkající do úvodu, doplnit procesně právní ustanovení (v současnosti již doplněno) a zdůraznit evidenční princip rejstříku jako jediné možnosti.
Následně byla otevřena diskuse.
A. Sedláček se přihlásil s požadavkem nahradit ve výčtu veřejně prospěšných služeb (dále jen „VPS“) a veřejně prospěšných činností (dále jen „VPČ“) slovo „ochrana“ pojmem „péče“ či „práce s dětmi“.
P. Pošík zažádal, aby se sport objevil ve výčtu VPČ namísto původního VPS.
PhDr. K. Ptáčková pronesla, že varianta statusových zákonů není rozpracovaná, jak by měla. Zároveň měla následující připomínky k věcnému záměru: udržitelnost 10 let; jaký vliv bude mít zákon na získávání prostředků od soukromých subjektů; bude-li moci organizace, o jejímž statutu bude na základě oznámení rozhodovat soud, se nadále prokazovat jako VPO, případně i otázka četnosti takovýchto oznámení především u organizací dohlížejících na rozhodování správních orgánů; prosazení evidenčního principu i v případě vzniku občanských spolků.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že zákon o sdružování občanů je největší potíží jak NS, tak VS a není možné ho novelizovat, není k tomu politická vůle.
JUDr. J. Svejkovský podotkl, že limit 10 let je proto, aby získané benefity byly smysluplné a aby se mohlo zavádět fondové hospodářství. Zároveň uvedl, že organizace vedené v rejstříku VPO budou natolik transparentní, že by mělo být snazší i pro dárce z jiného než VS přistupovat k nim jako bohulibým a potřebným pro obdarování. Co se týče oznámení na soud, uvedl, že existují obranné mechanismy.
PHDr. K. Ptáčková opětovně uvedla, že desetiletá udržitelnost je dlouhá i ve srovnání s čerpáním ročního grantu.
JUDr. L. Deverová zdůraznila, že jakákoli kratší doba povede ke zneužívání použití statusu VPO.
JUDr. J. Svejkovský doplnil, že lhůta 10 let slouží k ochraně současného stavu. Parametry musí být takové, aby cílem organizací bylo skutečně vykonávat veřejně prospěšnou službu nebo činnost. Navíc opakoval, že v době kratší nelze realizovat fondové hospodářství. Malé organizace byly ze zákona vyjmuty, aby nebyly nuceny se podrobovat náročné proceduře.
Mgr. Y. Kreuzmannová upozornila na duplicitu v záměru zákona, dále na to, že oblast kultury nespadá pouze do VPS, ale je to i VPČ a navrhla přidat do posledního řádku slovo kulturní – „čili sociální, kulturní a hospodářský rozvoj“.
PhDr. K. Schwarz souhlasil s PhDr. K. Ptáčkovou, že by zákon mohl řešit i NNO, které nebudou mít status VPO. Navrhl, aby Rada přijala usnesení k těm NNO, které nebudou VPO. Upozornil, že Rada svým usnesením z roku 2007 požadovala evidenci všech NNO. Navrhl proto, aby zákon evidoval všechny NNO a vyznačil ty, které budou navíc VPO. Dále požadoval: pojem reinvestovat zisk ať je naformulován jako povinnost nerozdělovat zisk vlastníkům, zakladatelům nebo společníkům; ad str. 11, bod. B jasně vymezit znaky organizací, které nerozdělují zisk; aby v rámci paragrafového znění mohl být původní materiál rozšiřován. Zároveň se ptal, zda se VPO stanou i organizace, které budou zajišťovat metodickou či servisní pomoc při celkovém zajišťování VPČ nebo VPS.
Reagovala JUDr. H. Frištenská, která zdůrazňovala, že skupina NNO a organizací se statutem VP jsou dvě skupiny organizací, které jsou vymezené naprosto odlišným, vzájemně nekompatibilním způsobem. Proto nelze, aby zákon upravoval obě tyto skupiny. K reinvestici zisku podotkla, že je nutné nadefinovat tak, že 100 % zisku či kladného hospodářského výsledku musí být investováno do činnosti, kterou organizace považuje za veřejně prospěšnou.
JUDr. J. Svejkovský souhlasil s kolegyní JUDr. H. Frištenskou a znovu zdůraznil, že NNO není podmnožinou VPO. K reinvestici zisku podotkl, že se v zákoně bude pracovat s kategoriemi, které běžně znají daňové zákony. Zisk použitý k rozvoji VPČ nebo VPS bude daňově uznatelným výdajem.
L. Kubový formuloval své dotazy takto: kolik současných NNO zdefraudovalo veřejné nebo státní prostředky, pokud se tak stalo, v jaké finanční výši to bylo? Kolik NNO použilo prostředky pro financování terorismu? Zda existují na jednotlivých resortech pravidla pro poskytování dotací z peněz veřejných resortů, co musí žádající subjekty splňovat? Kolik žadatelů získalo prostředky a kolik z nich je muselo vrátit, protože je zneužili či zdefraudovali? Zároveň navrhl definovat veřejný zájem.
Ing. T. Kažmierski souhlasil s JUDr. J. Svejkovským v tom, že ne každá NNO může mít zároveň status VPO. Na druhou stranu nechápal, proč by tento status mohly získávat i soukromé subjekty typu společnosti s ručením omezením nebo akciové společnosti.
Ing. L. Bennerová navrhla, aby na str. 11, v bodu C byla do VPČ zahrnuta podpora ženských práv nebo lidských práv a použít formulaci „odstranění diskriminace založené na rozdílech pohlaví, rasy, etnika“.
P. Pošík se tázal JUDr. J. Svejkovského, zda by nebylo možné, aby zákon definoval jen VPČ a VPS a jejich náplně byly stanoveny prováděcí vyhláškou.
JUDr. J. Svejkovský však zmínil, že se jedná o zákonnou normu s nutným demonstrativním výčtem. Zároveň podotkl, že to bude spíše otázka výkladu než kauzální úpravy. Na dotaz Ing. L. Bennerové odpověděl, že doplní „na rozdílech pohlaví“.
Současně podle Ing. L. Bennerové se ČR zavázala k tomu, aby bránila před diskriminací na základě věcí, o kterých mluvila.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že formulaci lze zakomponovat, nicméně sama formulace nebude nahrazovat antidiskriminační zákon. Zároveň dodala, že důvodů pro diskriminaci je několik, jsou různé, ale nepatří do tohoto zákona. K dotazu Ing. T. Kažmierského zdůraznila, že právě ve skutečnosti, že se VPO budou moci stát i soukromoprávní subjekty jako společnosti s ručením omezením nebo akciové společnosti, vidí veliký přínos. K dotazu L. Kubového uvedla, že definovat veřejný zájem nelze.
Mgr. C. Walek reagoval na připomínku Ing. L. Bennerové, že existují dvě možnosti: uplatnit formulace „odstranění diskriminace zákonem zakázané“ a počítat s tím, že antidiskriminační zákon bude schválen, nebo vyjmenovat všechny důvody, které jsou v antidiskriminačním zákoně.
PhDr. K. Schwarz opakoval, že pokud nebude jasně vymezeno, že zisk se nesmí rozdělit mezi vlastníky, může to vést k vytunelování veřejných rozpočtů. Prosil, aby tato podmínka byla uvedena. Zároveň se ptal, zda se dá návrh ještě připomínkovat.
Předseda Rady M. Kocáb slíbil PhDr. K. Schwarzovi, že se o jeho návrhu bude hlasovat.
JUDr. J. Svejkovský uvedl, že návrh lze připomínkovat v průběhu připomínkového řízení z připomínkového místa. Zároveň dodal, že povinná reinvestice zisku byla uvedena jako obecný princip toho, že se celý zisk musí vrátit zpět do kategorie VPČ nebo VPS. Paragrafované znění musí být sladěno s daňovými předpisy. Jakékoliv konkretizace i ve věcném záměru jsou podle něj nepřijatelné.
Ing. T. Kažmierski zdůraznil, že vstup soukromoprávních subjektů je jedno z největších rizik tohoto záměru, kdy se stírají hranice mezi občanským a veřejným sektorem. Instituce, které poskytují peníze ze státního nebo veřejných rozpočtů, tak budou podle něj upřednostňovat organizace, kde jsou zřizovateli nebo vlastníky.
JUDr. H. Frištenská na to uvedla, že je v zákoně uplatněno negativní vymezení. Organizace vlastněné nebo založené státem v evidenci nebudou.
JUDr. J. Svejkovský ještě dodal připomínku, že nový občanský zákoník je v Legislativní radě vlády a do června 2009 bude ve vládě. Zákon o VPO obstojí i bez občanského zákoníku, navíc používá stejných pojmů.
L. Kubový navrhl, zda by se nedaly specifikovat obory činnosti NS. Dále navrhl, aby organizace, které se chtějí ucházet o veřejné zdroje, se mohly registrovat pouze dobrovolně. Vyjádřil podporu síťování jako možnost zvyšování transparentnosti. Poukázal na současný registr NNO na Ministerstvu vnitra, který je dobrovolný, leč zaregistrovaných organizací je málo. Vyjádřil, že postrádá nutnost naformulování podmínky o reinvestici zisku. Zeptal se, jak se v tomto připravovaném zákoně zohlední práce dobrovolníků. Především pak vyjádřil názor, že postrádá smysl toho, proč by žadatelé o prostředky měly být ještě více transparentní. Současný stav považuje za dostačující.
JUDr. H. Frištenská vyjádřila pochybnosti nad tím, proč se vedou jednání o nově připravovaném zákoně, pokud názor NNO prezentovaný L. Kubovým je takový, že současný stav vyhovuje.
K jejímu názoru se připojila i Ing. J. Vohralíková.
JUDr. J. Svejkovský zdůraznil, že zákonem budou jasně stanovena pravidla jak pro žádající organizace, tak i pro ministerstva.
PhDr. K. Ptáčková se vrátila ke svému návrhu, zda by Rada mohla doporučit ministrovi Kocábovi, aby při projednávání občanského zákoníku prosazoval evidenční princip.
Předseda Rady M. Kocáb uzavřel diskusi. Rada přijala následující usnesení.
 
Usnesení:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace se usnesla na tom, aby Výbor pro legislativu a financování předložil návrh na legislativní řešení postavení neziskových organizací, které nebudou veřejně prospěšné (Hlasování: 1 – 22 – 0. Návrh nebyl přijat).

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace projednala návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti a uplatnila k němu připomínky a návrhy, které doporučila projednat při zpracování konečného stanoviska (Hlasování: 20 – 0 – 3).

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace požádala svého předsedu, aby při projednávání občanského zákoníku prosazoval evidenční princip při vzniku spolků (Hlasování: 11 – 0 – 12. Návrh nebyl přijat).

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti a pověřila svého předsedu, aby ho rozeslal do připomínkového řízení a poté předložil vládě (Hlasování: 18 – 1 – 4).
 
 
 
Ad 6) Informace o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím
 
Informaci o plnění Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2008 přednesl Ing. M. Vyšín.
Rada požádala jednotlivě všechny resorty o podklady. Ty byly zpracovány do souhrnného materiálu, který obsahuje konkrétní informace o nástrojích konkrétních dotačních programů, okruzích příjemců, rozdělených částkách atd. Tento dokument byl 9. března 2009 předložen vládě a bude k dispozici na internetových stránkách Rady.
Informaci o nových Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2010 (dále jen „Hlavní oblasti“) přednesla Mgr. K. Manová.
Každý resort by měl navázat na strategický dokument, který by měl mapovat období dvou až tří let, aby byla dodržena udržitelnost. Měly by být stanoveny nástroje a cíle, kterých by chtěl daný resort v tomto období svou dotační politikou dosáhnout. Pro rok 2010 bude do Hlavních oblastí zahrnuta především podpora odvětví, která se přímo podílejí na zmírnění následků hospodářské krize. Tomuto problému by měla být věnována vysoká priorita a měl by být podpořen dostatečnými finančními prostředky. Zároveň Mgr. K. Manová podotkla, že by bylo vhodné vytvořit pracovní skupinu, ve které by byli vedle členů sekretariátu a Výboru pro legislativu a financování také členové Rady, kteří by tak byli u tvorby Hlavních oblastí. Zároveň by bylo podle ní dobré zmapovat ochotu resortů měnit stávající situaci. Následně požádala o zpětnou vazbu.
Předseda Rady M. Kocáb otevřel diskusi.
Mgr. Y. Kreuzmannová uvedla, že by se ráda do pracovní skupiny zapojila. Situace v kultuře je podle ní kritická. Za podstatné považuje, aby se sjednotila metodika a aby se jasně definovaly cíle a nástroje dotační politiky.
Předseda Rady M. Kocáb zdůraznil potřebu, aby se někdo věnoval rozvoji občanské společnosti systematicky. Aby se zkoumala nejen účelnost dotací, ale i to, zda jsou podporovány segmenty, které podporu potřebují.
Mgr. J. Tuček vyjádřil podporu v této problematice. Demonstroval ji na příkladě dotačního programu pro oblast mládeže na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Jako zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvedl, že necítí potřebu provádět každý rok změnu, navíc to neshledal ani účelné. Proto navrhl stanovit hlavní priority a směry delší než na jeden rok i vzhledem k tomu, že stanovení priorit na rok 2010 je již v současné době z časových důvodů téměř neproveditelné. Zároveň položil otázku, do jaké míry budou při současné klesající tendenci objemu prostředků stávající a eventuální nové dotační programy podloženy státními finančními prostředky.
P. Pošík se názorově připojil k Mgr. J. Tučkovi. Uvedl, že oblast sportu je podporována dotacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterému byl zvýšen rozpočet o 14 mld. Kč, a přitom dotace do oblasti sportu byly sníženy o 300 mil. Kč. Projevilo se to zejména na prostředcích na provoz.
P. Haška připomněl dotační politiku Ministerstva práce a sociálních věcí a zdůraznil, že existence závazných termínů by měla platit jak pro organizace, které žádají, tak pro instituce, které jsou žádány.
Ing. S. Cysař souhlasil a podotkl, že nejdůležitější v rámci celého systému jsou finanční prostředky, které resorty dostávají. Upozornil, že objem tzv. nemandatorních výdajů ministerstev stále klesá. Kromě toho je nutné kofinancovat operační programy.
Ing. T. Kažmierski uvítal, že by měla vzniknout pracovní skupina, do které by se rád přihlásil. Stejně reagovala i PhDr. K. Ptáčková.
Ing. J. Vohralíková vyjádřila podporu koncepčního řešení situace a navrhla vytvořit krizový scénář pro další rok. V otázce koncepčního řešení s ní souhlasil PhDr. K. Schwarz.
 
Usnesení:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím.
 
 
 
Ad 7) Evaluace Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu
 
Informaci o evaluaci Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu přednesl Ing. R. Haken, předseda Výboru pro regiony.
Opatření mělo zvýšit absorpční kapacitu subjektů v jednotlivých krajích. Kraje se mohly přihlásit s projektem na Ministerstvo pro místní rozvoj, které muselo garantovat, že vznikl za partnerské spolupráce. Při čerpání projektu byli zapojeni všichni sociálně ekonomičtí partneři – vedle VS i NS a podnikatelský sektor. Vyhodnocení přišlo pozdě, ale proběhlo. Evaluace byla přijata a byla Ministerstvem pro místní rozvoj shledána jako pozitivní zkušenost. Jde o jeden z mála dokumentů, který popisuje přístup k partnerství v ČR. Na základě evaluace byl formulován návrh na usnesení, který je rozpracován do tří bloků: doporučení orgánům státní správy, opatření směrem ke krajům a podněty k diskusi o pojmu partnerství v ČR. Návrh na doporučení Rady panu ministrovi byl naformulován na třech stránkách. Ing. R. Haken tedy vznesl dotaz, jak pokračovat dál, kdy návrh na usnesení nebyl rozdán, ale byl k dispozici výchozí materiál.
Předseda Rady M. Kocáb otevřel diskusi, přičemž navrhl najít odpovídajícího ministra, např. pro místní rozvoj, a uvedená opatření mu nechat vládou uložit.
Ing. Mgr. O. Haičman doporučil předložit tato opatření i Asociaci krajů ČR, jako doporučení krajům.
Ing. R. Haken reagoval, že součástí usnesení je zaslat dopis s těmito návrhy hejtmanům krajů a Asociaci krajů ČR. Přičemž podotkl, že krajům jakožto samosprávě může být z úrovně vlády pouze doporučeno, jakými tématy se zabývat.
L. Kubový souhlasil s Ing. R. Hakenem, zároveň ostatní zpravil o vstřícném jednání s hejtmankou Plzeňského kraje.
P. Pošík navrhl Ing. R. Hakenovi, aby mu poslal materiál týkající se opatření ke krajům, který by byl ochoten předat předsedovi Asociace krajů ČR, Mgr. M. Haškovi. Ing. R. Haken souhlasil.
PhDr. K. Schwarz upozornil, že v návrzích opatření je i návrh na změnu usnesení vlády, které brání předfinancování NNO. Podle tohoto usnesení mají být prostředky poskytovány pouze těm zařízením, která jsou zřízena krajem, obcemi nebo státem. Vzhledem k tomu, že se, na rozdíl od ostatních návrhů opatření, nejedná o koncepční záležitost, doporučil tuto část vyjmout.
Ing. S. Cysař uvedl, že důležité je, jak byly manuály týkající se operačních programů přijaty v Bruselu. Systém předfinancování neshledal jako složitý, ale zdůraznil, že ho musí umožnit manuál.
PhDr. K. Schwarz uvedl, že se jedná o usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2006 č. 1364, které brání předfinancování NNO a které je nutné změnit. Podle PhDr. K. Schwarze jde o to, aby orgány VS mohly z jakýchkoli zdrojů financovat ex ante a nikoli ex post.
Ing. J. Vohralíková se názorově shodla s Ing. S. Cysařem. Navrhla, aby Rada požádala svého ministra, aby vyvolal jednání s ministrem pro místní rozvoj a projednal s ním zprávu, která hodnotí zapojení NNO do absorpce evropských prostředků současného období.
Ing. R Haken souhlasil s tímto návrhem a zároveň připomněl, že doba evaluace je vhodná pro zhodnocení spokojenosti s nastavením dotačních programů. Rozhodně by však nevypouštěl doporučení směrem k Asociaci krajů ČR či dalším osobám mimo Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra.
L. Kubový vznesl dotaz, jak zajistit garanci vzhledem k předfinancování či kofinancování projektů NNO. Uvedl příklad Českomoravské záruční a rozvojové banky, která se nebrání garantovat financování projektů NNO, nicméně to nemá uvedené ve svém statutu. Navrhl tedy ministrovi M. Kocábovi, zda by se nepokusil o změnu statutu banky.
Ing. T. Kažmierski podotkl, že pravidla jdou měnit i v průběhu čerpání evropských peněz. Je možné měnit implementační a prováděcí dokumentaci. Záleží na tom, jak se dohodne monitorovací výbor příslušného operačního programu.
Předseda Rady M. Kocáb uzavřel diskusi.
 
Usnesení:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o evaluaci Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a pověřila svého předsedu, aby jednal s ministrem pro místní rozvoj o vyhodnocení Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu.
 
 
 
Ad 8) Různé
 
Ing. R. Haken trval na tom, aby se důkladně prošetřilo, proč NNO nemohou od řídících orgánů (s výjimkou Ministerstva životního prostředí) čerpat technickou pomoc. Dále informoval, že 4. a 5. května 2009 Rada spolupořádá v rámci předsednictví ČR v Radě EU konferenci. Účastnický poplatek činí však 1500 Kč, což mnohým zástupcům z řad NNO brání v účasti. 13. března 2009 proběhne setkání předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru na témata: Udržitelné financování NNO v Evropě a Zapojování NNO a veřejnosti do rozhodovacích procesů v ČR a střední Evropě.
A. Sedláček vyjádřil podporu připravovanému zákonu o dobrovolnictví a dobrovolnické službě. Doporučil, aby se návrhem zabývala i Rada na svém příštím jednání.
Předseda Rady M. Kocáb poděkoval za účast a rozloučil se. Řízení zasedání převzal místopředseda Ing. T. Kažmierski.
Dále A. Sedláček vznesl dotaz na představitele Zeleného kruhu, zda může být seznámen s poslední verzí připravovaného občanského zákoníku a zda ji lze připomínkovat. V této poslední verzi prý byl opět zaveden registrační princip vzniku spolků.
JUDr. H. Frištenská reagovala na dotaz o připravovaném zákoně o dobrovolnictví a dobrovolnické službě, že na základě informace od Mgr. R. Jiránka z Ministerstva vnitra s ním bude Rada seznámena na svém dalším zasedání.
Ing. T. Kažmierski slíbil, že veškeré vznesené příspěvky budou uvedeny v zápise. Zároveň upozornil, že Rada již není usnášeníschopná.
PhDr. K. Ptáčková slíbila zaslat A. Sedláčkovi poslední verzi občanského zákoníku, pokud o ni bude mít zájem. Potvrdila jeho informaci, že byl opět zaveden registrační princip vzniku spolků.
Ing. R. Haken ještě připojil dotaz na představitele Ministerstva práce a sociálních věcí, proč byla vyloučena občanská sdružení z globálního grantu na sociální ekonomiku.
PhDr. K. Schwarz reagoval na příspěvek o účastnickém poplatku na konferenci. Měl tu zkušenost, že podobné akce probíhaly v rámci předsednictví zdarma.
Ing. T. Kažmierski poděkoval za účast a oficiálně ukončil zasedání Rady.
 
 
 
Michael Kocáb, v.r.
předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 
 
Zpracoval: Sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty