Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

9. 9. 2022 13:44

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí pro rok 2023

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 9. září 2022 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací, čj. 33532/2022-UVCR.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) za účelem podpoření celostátních mezioborových sítí NNO (dále jen „SNNO“) a k posílení jejich kompetentnosti, kvalifikovanosti a legitimity, aby efektivně zastupovaly zájmy svých členů navenek a přispívaly ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

Podpora bude zaměřena tak, aby u příjemců dotace posilovala:

 1. celostátní a mezioborový princip fungování SNNO;
 2. činnost určenou členským a dalším NNO;
 3. zastupování zájmů členských NNO;
 4. spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO;
 5. osvětovou činnost, která je zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem/posláním je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku včetně posilování povědomí veřejnosti o neziskovém sektoru. Nebudou podporovány SNNO, které se zabývají pouze specifickou výsečí neziskového sektoru, např. střešní organizace neziskových organizací zaměřené na specifické skupiny obyvatel nebo na vymezené oblasti činnosti.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2023 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být podána nejpozději do 11. října 2022. Žádost a veškeré povinné náležitosti se podávají prostřednictvím schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo podáním na podatelně Úřadu vlády.

Informace o programu podává Mgr. Thuy Dieu Nguyen, e-mail: nguyen.thuy@vlada.cz; tel. +420 224 003 964.

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací, čj. 33532/2022-UVCR.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Formulář žádosti
 2. Formuláře rozpočtu projektu č. 1-4
 3. Formulář Přehledu výstupů projektu
 4. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 5. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2023
 6. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 7. Kritéria formálního a věcného hodnocení Žádosti
 8. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice č. 16/2022 vedoucího Úřadu vlády České republiky ze dne 16. 8. 2022, čj. 31787/2022-UVCR-1, kterou se mění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021
 11. Výjimka k zajištění dotačního řízení k programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizaci pro rok 2023

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X