Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

3. 8. 2020 13:00

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2021 v dotačním programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2021

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 3. srpna 2020 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací, čj. 25146/2020-UVCR.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) za účelem podpoření celostátních mezioborových sítí NNO (dále jen „SNNO“) a k posílení jejich kompetentnosti, kvalifikovanosti a legitimity, aby efektivně zastupovaly zájmy svých členů navenek a přispívaly ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

Podpora bude zaměřena tak, aby u příjemců dotace posilovala:

 1. celostátní a mezioborový princip fungování SNNO;
 2. činnost určenou členským a dalším NNO;
 3. zastupování zájmů členských NNO;
 4. spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO;
 5. osvětovou činnost, která je zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem/posláním je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku včetně posilování povědomí veřejnosti o neziskovém sektoru. Nebudou podporovány SNNO, které se zabývají pouze specifickou výsečí neziskového sektoru, např. střechové organizace neziskových organizací zaměřené na specifické skupiny obyvatel nebo na vymezené oblasti činnosti.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2021 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

 

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být podána nejpozději do 21. září 2020. Žádost a veškeré povinné náležitosti se podávají prostřednictvím schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo podáním na podatelně Úřadu vlády.

Informace o programu podává Ing. Karolína Najmanová, e-mail: najmanova.karolina@vlada.cz; tel. +420 296 153 274.

 

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací, čj. 25146/2020-UVCR.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Formulář Žádosti
 2. Formulář Přehledu výstupů projektu
 3. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 4. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2021
 5. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 6. Kritéria formálního a věcného hodnocení Žádosti
 7. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 8. Jednací řád Komise
 9. Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 13/2020 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 10. Výjimka k zajištění dotačního řízení k programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizaci pro rok 2021

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X